-0.4 C
Bratislava
nedeľa, 10. decembra 2023

Tlačová rada SR chce venovať pozornosť etike novinára

Najčítanejšie

Tlačová rada Slovenskej republiky (TR SR) sa na svojom podvečernom rokovaní dňa 25.9.2013 venovala deviatim podnetom občanov na porušenie etiky novinára v novinách a časopisoch.

Zaoberala sa obvinením za podporu náboženskej neznášanlivosti, dôsledkami publicity súvisiacej so susedskými spormi, porušením autorských práv, neoverenými informáciami v súvislosti s publikovaním článkov, zneužitím práva na odpoveď a inými otázkami súvisiacimi s ochranou osobnosti a etikou v tlači. Sedem podnetov posúdila ako sťažnosť, v ktorej schválila rozhodnutie. V ostatných sa rozhodla riešiť problém ako podnet a napísať ich autorom list s vysvetlením problému.

TR SR je samoregulačný orgán, ktorý je apolitický a imúnny voči prípadným tlakom podnikateľských štruktúr, čo sa prejavuje v starostlivom spracovaní podnetov, či sťažností. Obozretná je voči sťažnostiam poslaným elektronicky, lebo pritom je vyššie riziko možnosti zneužitia mena a adresy inej osoby, poškodenia jej povesti. TR SR preto naďalej trvá na svojich pravidlách schválených v Rokovacom poriadku.

Sťažnosť treba vždy poslať písomne s uvedením adresy a s podpisom (možno akceptovať aj naskenovanú sťažnosť s podpisom).  TR SR konštatovala, že sa zvyšuje úroveň dodržiavania Etického kódexu novinára v autorských textoch, ale klesá úroveň titulkov článkov.

O Tlačovej rade SR

Tlačová rada Slovenskej republiky (TR SR) je výkonným orgánom Asociácie na ochranu novinárskej etiky (AONE) v oblasti etickej samoregulácie novinárov. Tlačová rada rieši podnety upozorňujúce na porušovanie novinárskej etiky, ale aj podnety týkajúce sa bránenia novinárom v prístupe k informáciám.

Zakladaciu zmluvu AONE podpísali 2. októbra 2001 predstavitelia Slovenského syndikátu novinárov (SSN) a Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska (ZVPTS). Asociáciu riadi Zbor zástupcov AONE, v ktorom má každá z členských organizácií po troch členoch. Na čele AONE stojí predseda, v tejto funkcii sa predstavitelia oboch organizácií pravidelne striedajú.

Tlačová rada bola konštituovaná v apríli 2002, mala šesť členov – v súlade so schváleným štatútom – osobnosti verejného, kultúrneho a spoločenského života, ktoré nepracujú ako aktívni novinári ani vydavatelia a nezastupujú nijakú politickú stranu. Neskôr sa z praktických dôvodov počet členov rozšíril na sedem, v tomto zmysle bol 29. 6. 2005 zmenený aj štatút TR SR.

V rokoch 2002 – 2008 bol predsedom akademický maliar Miroslav Cipár, v rokoch 2008 – 2011 predsedala Rade JUDr. Zuzana Ďurišová. jej podpredsedom bol Július Lőrincz, ktorý sa stal v r. 2012 jej predsedom.

Tlačová rada sa od svojho vzniku riadi Kódexom novinárskej etiky SSN. Ten bol 5. 11. 2010 novelizovaný delegátmi 9. snemu SSN pod názvom Etický kódex SSN a nadobudol účinnosť od 1. januára 2011. Nový kódex, na príprave ktorého spolupracovali aj nečlenovia SSN a ku ktorému sa postupne prihlasujú dalšie profesijné organizácie, médiá, redakcie i jednotlivci, je detailnejší a jednoznačnejší.

Vzhľadom na to, že kódex už prerástol hranice jednej organizácie, Slovenského syndikátu novinárov, Predstavenstvo SSN na svojom zasadnutí 26. januára 2011 rozhodlo o zmene názvu na výstižnejší: Etický kódex novinára.

 Členovia Tlačovej rady SR:

Tlačová rada SR

má sedem členov, osobností verejného, kultúrneho a spoločenského života, ktoré nepracujú ako aktívni novinári ani vydavatelia a nezastupujú nijakú politickú stranu. Mandát člena tlačovej rady je šesťročný, štatút pripúšťa dve funkčné obdobia po sebe. Členovia Rady si spomedzi seba volia predsedu. Predsedom Tlačovej rady SR doteraz bol akademický maliar Miroslav Cipár (2002 – 2008) a JUDr. Zuzana Ďurišová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR (2008 – 2011). Členmi TR SRdoteraz boli: Ivan Kamenec, historik (2002 – 2010), Ján Hrubala, právnik (2002 – 2005), Pavol Demeš, aktivista mimovládnych organizácií (2002 – 2004), Elena Hradiská, vysokoškolská pedagogička (2002 – 2004), Ivan Osuský, evanjelický biskup (2002 – 2006), Andrej Školkay, mediálny analytik (2004 – 2008), Gabriela Rothmayerová, publicistka (2004 – 2008), Ľubomír Vražda, psychológ (2006 – 2009), Anna Remišová, vysokoškolská pedagogička (2008 – 2010), Zuzana Wienk, riaditeľka občianskeho združenia Aliancie Fair-play (2011), Marcela Košťálová, publicistka, dramaturgička (2011 – 2012).V súčasnosti sú všetky miesta v TR SR obsadené.
JUDr. Peter Kerecman, PhD.
kerecman  Člen TR SR
Právnickú fakultu UPJŠ ukončil v roku 1995, od roku 1995 študoval na doktorandskom štúdium v odbore trestné právo na Právnickej fakulte UK. Pôsobil ako advokátsky koncipient, od roku 2000 vykonáva advokátsku prax v Košiciach, v roku 2001 založil vlastnú advokátsku kanceláriu, v ktorej pôsobí doposiaľ. Od roku 2007 pôsobí ako externý súdny poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky. V júni 2010 bol zvolený za člena predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, je podpredsedom redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie a predsedom Komisie pre dejiny advokácie Slovenskej advokátskej komory. Je autorom monografií Eutanázia, asistovaná samovražda – právne aspekty (1999), Novinári a sloboda tlače v rozhodnutiach ESĽP (2003), Kapitoly z dejín advokácie (2005), Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím (2009) a viac ako 60 odborných článkov najmä v Justičnej revue, Bulletine slovenskej advokácie a Právnom obzore z oblasti občianskeho práva hmotného i procesného, ústavného práva, trestného práva a obchodného práva. Je členom Amnesty International, Společnosti pro histórii advokácii so sídlom v Prahe.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
profakimjak  Člen TR SR
Po štúdiu na Rímskokatolíckej Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol v roku 1985 vysvätený za kňaza. Nastúpil do pastorácie ako kaplán v rodnej Levoči, neskôr ako správca fary v Haligovciach, Sp. Hrhove a v Klčove. Postgraduálne študoval na Katolíckej univerzite v Lubline pastorálno-liturgickú teológiu na Teologickej fakulte a liturgický spev a posvätnú hudbu na Inštitúte muzikológie KUL (1990 – 1996) a na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Lubline filozofiu kultúry a umenia (1995 – 1999). Publikoval viaceré monografie, vedecké štúdie a odborné liturgické príručky z oblasti liturgického spevu a posvätnej hudby, ale aj z pastorálnej liturgiky a sakrálneho umenia. V roku 2004 bol menovaný za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia v špecializácii liturgický spev a posvätná hudba. V súčasnosti je prodekanom Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je taktiež členom Vedeckej rady Katolíckej univerzity, Trnavskej univerzity, Prešovskej univerzity a VŠZaSP v Bratislave.
Mgr. Ľubica Suballyová, PhD.
lubica suballyova_2  Podpredsedníčka TR SR

Od narodenia žije a pracuje v Bratislave. Študovala na Gymnáziu Laca Novomeského, potom absolvovala štúdium žurnalistiky v magisterskom aj doktorandskom stupni na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila v redakciách detských časopisov Ohník a Príma Kamarát, v denníku Smena a v Pravde, kde sa venovala literárnej a divadelnej publicistike, potom bola hovorkyňou LIC. V súčasnosti je šéfredaktorkou vo vydavateľstve Veda. Zaoberá sa aj problematikou mediálnej výchovy detí a mládeže, je spoluautorkou experimentálnych učebných textov. Je autorkou dvoch beletristických kníh pre deti:Kľúčik od trinástej komnaty (2007) je renomovanou kritikou oceneným psychologickým prienikom do „trinástej komnaty“ dnešných súrodeneckých, rodičovských a vôbec medziľudských vzťahov. Podobnú autorskú poetiku využila aj v knižke My deti z Trávnikov (2009).

Július Lörincz
julius lorincz_1  Predseda TR SR 

Bývalý dlhoročný novinár. Začínal ešte počas štúdia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v redakcii spravodajstva vtedajšieho Československého rozhlasu na Slovensku, neskôr pôsobil v Pravde (do roku 2002). Bývalá Juhoslávia bola predmetom jeho záujmu od 70. rokov minulého storočia, čo sa vystupňovalo v krízových 90. rokoch. Popri spravodajstve, reportážach a komentároch bol autorom alebo spoluautorom množstva interview s významnými politickými osobnosťami západného Balkánu (napr. Kiro Gligorov, Milan Kučan, Ibrahim Rugova, Ivica Račan, Mira Markovičová, Zoran Djindjič, Vojislav Koštunica, Milo Djukanovič, Boris Tadič, Čedomir Jovanovič). Takisto sa venoval problematike slovensko-maďarských vzťahov. V rokoch 2002-2005 pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí SR a v rámci toho bol vyslaný na diplomatickú misiu do Záhrebu. Spolupracuje s mimovládnymi organizáciami najmä v súvislosti s aktivitami týkajúcimi sa západného Balkánu a vedie Klub novinárov – seniorov SSN.

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
barany 2  Člen TR SR 

Právnickú fakultu UK v Bratislave absolvoval v r. 1979. Doktorát práv získal  po dvoch rokoch na Právnickej fakulte Univerzity  Karlovej v Prahe a vedeckú hodnosť kandidáta právnych vied v r. 1984 na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Doktorát právnych vied mu udelila Univerzita Karlova v Prahe v roku 2001. Od roku 1979 pôsobil na Ústave štátu a práva SAV postupne ako interný vedecký ašpirant, vedecký pracovník, vedúci oddelenia, zástupca riaditeľa a riaditeľ. V rokoch 1990-1994 bol  poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, v období  2000-2007 bol podpredsedom Ústavného súdu SR. Je dopisujúcim členom Medzinárodnej akadémie porovnávacieho práva so sídlom v Paríži. V súčasnosti pôsobí na Ústave štátu a práva SAV ako vedúci oddelenia a je advokátom v Bratislave. Je členom vedeckých rád Trnavskej univerzity a Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a redakčnej rady časopisu Právny obzor. Publikoval tri monografie, desiatky článkov vo vedeckých časopisoch, prispieva do dennej tlače a vystupuje v rozhlase a televízii.

Tomáš Bella
tomas bella 2  Člen TR SR 

 

Autor webových projektov, konzultant, spoluzakladateľ NextBig.sk, spoluzakladateľ a  riaditeľ akciovej spoločnosti Piano Media. Po absolvovaní Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Internetu sa profesionálne začal venovať v roku 1997 ako reportér, od roku 2000 viedol prílohu Počítače v denníku SME, venoval sa najmä dopadom nových technológií na spoločnosť. Spolupracoval s Inštitútom pre verejné otázky na príprave kapitol o informatizácii spoločnosti v Súhrnných správach o stave spoločnosti 2001-2005. V roku 2007 sa stal prvým šéfredaktorom najväčšieho slovenského spravodajského servera www.sme.sk, neskôr zástupcom riaditeľa sme.sk, zodpovedal najmä za stratégiu rozvoja nových služieb, obsah tvorený používateľmi, použiteľnosť a informačnú architektúru webov. Bol autorom blog.sme.sk a viac než desiatky ďalších internetových služieb. Odborný web journalism.co.uk ho v roku 2010 zaradil do zoznamu 50 najvplyvnejších inovátorov v nových médiách.

 Viac o Tlačovej rade SR sa môžete dozvedieť na webovej stránke www.trsr.sk

 

Zdroj: Tlačová rada Slovenskej republiky – pani Oľga Janíková, tajomníčka

Ďalšie články

Aktuálne