12.5 C
Bratislava
sobota, 18. mája 2024

M… macromarketing, mailing list, market leader…

Najčítanejšie

 

macroenvironment makroprostredie – väčšie spoločenské sily, ktoré ovplyvňujú mikroprostredie: demografické, ekonomické, prírodné, technologické, politické a kultúrne
macromarketing makromarketing – štúdia celkového toku tovarov a služieb na prospech spoločnosti v konkrétnom štáte
Madison Avenue americký reklamný priemysel; reprezentujúci hodnoty a praktiky reklamného a public relations priemyslu; klamlivý; pompézny; neúprimný
Madison & Vine reklama a zábava – termín, založený na asociácii s Madison Avenue v New Yorku, kde sa sústreďuje reklamný a PR priemysel, a Vine Street v Hollywoode, kde sídlili filmoví a rozhlasoví producenti; spájanie reklamy a zábavy s cieľom preraziť tlačenicu pri ovplyvňovaní vedomia a správania ľudí a vytvárať nové cesty vplyvu na spotrebiteľov pôsobivejšími posolstvami
Magnuson-Moss Warranty / FTC Improvement Act (1975) zákon o zárukách – reguluje obsah spotrebiteľských záruk, posilňuje práva spotrebiteľa cestou žalôb
mail pošta; poslať poštou; elektronická pošta
mailing list zoznam na zasielanie, adresár zákazníkov alebo možných zákazníkov, ktorí dostanú ponuku, prípadne inú správu; vo vzťahoch s verejnosťou napr. zoznam novinárov alebo členov iných cieľových skupín, s ktorými komunikujeme
mail order house zásielková firma, ktorý ponúka a posiela objednaný tovar poštou; mail-order retailer
mail-order retailer zásielkový maloobchodník, ktorý ponúka a posiela tovar poštou; mail order house
mail-order wholesaler zásielkový veľkoobchodník, ktorý ponúka a posiela tovar poštou; distribútor priemyselných tovarov
maintained markup rozdiel medzi konečnou predajnou cenou a nákladmi maloobchodníka; hrubý zisk; gross margin
major account management riadenie vzťahu k významným klientom – prax využívania tímového predaja, sústreďovania sa na významných klientov s cieľom budovať vzájomne výhodné dlhodobé vzťahy spolupráce
make-buy decision rozhodovanie o kúpe, resp. zabezpečení vlastnými silami – vyhodnotenie výhod a nevýhod kúpy produktu alebo jeho častí od vonkajších dodávateľov a zabezpečenia samotnou organizáciou
make-up (lay-out and design) zalomiť, zalomenie, grafická úprava
malice zlý úmysel – požiadavka na kvalifikáciu nactiutŕhania v anglosaskom práve v prípadoch zahrnujúcich verejne činné osoby, vedomosť o nepravdivosti uverejneného materiálu alebo bezohľadná neúcta k pravde
management vedenie, manažment
management by exception riadenie výnimkami – nástroj riadenia využívaný marketingovými a komunikačnými manažérmi, ktorý zahrnuje identifikáciu výsledkov, odchyľujúcich sa od plánov, diagnostika ich príčin, príprava nových primeraných plánov a vykonanie nových aktivít
management by objectives (MBO) riadenie podľa cieľov – proces, ktorý špecifikuje, že vedúci a zamestnanci spoločne určia ciele pre zamestnancov; zvyčajne potom nasleduje vyhodnotenie pokroku zamestnancov po určitom čase
management chart schéma riadenia, organigram
management contracting zmluva o riadení podniku; manažérsky kontrakt;spoločný podnik, v ktorom jedna firma vkladá riadiace know-how a druhá kapitál; v medzinárodnom marketingu ide o vývoz/dovoz manažérskych služieb, nie výrobkov alebo iných služieb
manager vedúci pracovník, vedúci, riaditeľ, manažér
managing director (MD) riaditeľ, podnikový riaditeľ
manual príručka, rukoväť, manuál; súbor inštrukcií a návodov; ručný, manuálny
manufacturer výrobca, producent, pôvodca tovaru, produktu – výrobku alebo služby
manufacturer branding vštepovanie značky do povedomia zo strany výrobcu – brandingová stratégia, pri ktorej meno značky (brand) určuje výrobca, používajúc buď viacproduktový (multiproduct branding) alebo viacznačkový (multibranding) prístup
manufacturer´s agents agenti výrobcu – jednotlivci alebo firmy, pracujúce pre niekoľkých výrobcov a ponúkajú nekonkurujúce si, doplnkové tovary na výlučnom území, pričom majú len obmedzené možnosti stanovovania cien a podmienok predaja; brokeri; manufactuter´s representatives; brokers
manufacturer´s branch office pobočka výrobcu – plne vlastnená pobočka výrobcu, ktorá vykonáva funkcie marketingového kanála, vrátane udržiavania zásob, pričom takéto komplexné funkcie zvyčajne plní tovarový veľkoobchod
manufactuter´s representatives predstavitelia výrobcu – jednotlivci alebo firmy, pracujúce pre niekoľkých výrobcov a ponúkajú nekonkurujúce si, doplnkové tovary na výlučnom území; manufacturer´s agents
manufactuter´s sales branches and offices predajné pobočky a kancelárie výrobcu – veľkoobchodovanie samotných predávajúcich alebo kupujúcich (výrobcov) bez využitia nezávislých veľkoobchodníkov alebo iných sprostredkovateľov
manuscript rukopis – pôvodne rukou písaný text, ktorý mal byť potom vysádzaný a vytlačený; dnes sa „rukopisom“ nazýva aj na počítači (písacom stroji) napísaný text diela, ktoré má byť vydané, napr. knihy, článku, štúdie, básne, hry a pod.
margin kraj, okraj; dolná hranica, hranica únosnosti, rentability; marža; peňažné krytie; voľný priestor, možnosť; rozdiel, diferencia; náskok
marginal analysis prírastková, marginálna analýza – princíp alokácie zdrojov, ktoré vyvažujú prírastkové výnosy akcie prírastkovými nákladmi
marginal cost prírastkové, medzné náklady – zmena v celkových nákladoch, ktorá je výsledkom výroby a marketingu jednej jednotky navyše
marginal remarks marginálie, poznámky na okraj – doslova poznámky napísané rukou na biely okraj textu knihy a pod., prípadne vytlačené menším typom, písma vedľa hlavného textu; voľné krátke komentáre k nejakému dielu
marginal revenue prírastková tržba, medzný výnos – zmena v celkovom výnose dosiahnutá predajom jednej jednotky navyše
markdown (temporary, permament, seasonal) zľava, zrážka – zníženie predajnej ceny, zvyčajne vyjadrené ako percento rovnajúce sa zníženej sume, delenej pôvodnou cenou a násobenej 100; dočasná akciová zľava; trvalá zľava, zvyčajne na výpredajové produkty; sezónna zľava, zvyčajne na konci aktuálneho predajného obdobia
market trh; verejnosť, publikum ako cieľ výrobku alebo služby; ľudia s túžbou a schopnosťou kúpiť si určitý produkt; množina všetkých jestvujúcich a možných kupujúcich určitého produktu; súbor predávajúcich a kupujúcich; miesto, kde fungujú predávajúci a kupujúci – trhovisko
market analysis rozbor, analýza trhu – forma marketingového výskumu, skúmajúca, koľko produktov je schopný prijať vybraný trh, teda jeho atraktívnosť a dynamiku
market-based groupings trhové zoskupenia – organizačné skupiny, ktoré prevádzajú zodpovednosť za špecifický typ zákazníka na určitú organizačnú jednotku
market-centered company spoločnosť, firma, podnik, ktoré sa sústreďujú na trh a venujú vyváženú pozornosť zákazníkom aj konkurentom pri spracúvaní svojich marketingových stratégií
market challenger trhový vyzývateľ – v poradí druhá firma na trhu, ktorá tvrdo bojuje o zvýšenie svojho podielu na trhu v danom odvetví
market development rozvoj (rozšírenie) trhu – stratégia rastu založená na predaji jestvujúcich produktov na nových trhoch – identifikáciou a rozvojom nových trhových segmentov
market factor činiteľ, faktor trhu – podmienky, ktoré ovplyvňujú možnosti predaja určitého produktu na danom trhu, napr. populácia, príjem, typ osídlenia a pod.
market financing financovanie trhu – časť podnikateľskej funkcie, ktorá zahrnuje akumuláciu a riadenie kapitálu nevyhnutného na financovanie zásob, úveru alebo iných finančných transakcií v toku výrobkov a služieb
market follower trhový nasledovník – v poradí druhá firma na trhu, ktorá sa usiluje udržať svoj podiel na trhu v danom odvetví bez toho, aby rozkolísala situáciu na trhu
market growth rate stupeň rastu trhu
market index trhový koeficient, index – činiteľ trhu, ktorý vyjadruje údaje pre určitý segment trhu ako percento celkového trhu; na finančnom trhu akciový index – štatistická veličina, ktorá meria zmeny v portfóliu akcií reprezentujúcich časť celkového akciového trhu
market information informácie o trhu, získané spravidla marketingovým výskumom
market leader trhová jednotka, v poradí prvá firma na trhu, najsilnejší hráč s najväčším podielom na trhu
market modification zmena trhu – pokusy zvýšiť používanie produktu vytváraním nových situácii jeho použitia alebo nachádzaním nových zákazníkov
market niche medzera na trhu, trhová medzera – ziskový segment trhu, ktorý ma osobitné potreby a očakávania, ktoré zatiaľ nik neuspokojuje
market nicher vyplňovateľ trhových medzier – firma, ktorá obsluhuje malé segmenty trhu, ktoré iné podniky v odvetví prehliadajú alebo ignorujú
market offering trhová ponuka – určitá kombinácia výrobkov, služieb, informácií alebo skúseností núkaná trhu s cieľom uspokojiť potrebu alebo želanie
market orientation trhová orientácia – sústreďovanie úsilia organizácie na (1) sústavné získavanie informácií o potrebách zákazníkov a schopnostiach konkurencie, (2) rozširovanie týchto informácií po všetkých oddeleniach organizácie, a (3) využívanie týchto informácií na vytváranie hodnôt pre zákazníka
market penetration prenikanie na trh, prienik trhu – stratégia rastu zvyšovaním predaja daných produktov na ich jestvujúcich trhoch bez zmeny týchto produktov
market-penetration pricing prieniková cenotvorba – stanovenie nízkej úvodnej ceny nového produktu s cieľom prilákať mnoho kupujúcich a zvýšiť podiel na trhu
market potential trhový potenciál – maximálny celkový predaj určitého výrobku všetkými firmami danému segmentu za špecifických podmienok na danom trhu v danom čase a marketingové úsilie firiem; potenciál trhu; industry potential – priemyselný potenciál
market price trhová cena – bežná cena produktu, za ktorú sa zvyčajne predáva
market-product grid trhovo-produktová mriežka (tabuľka) – rámec párovania trhových segmentov a ponúkaných produktov alebo marketingových akcií
market segments marketingové segmenty (výseky) – skupiny, ktoré sú výsledkom segmentácie trhu, reagujú podobne na danú množinu marketingových postupov a (1) majú spoločné potreby a (2) reagujú podobne na určitú marketingovú akciu
market segmentation segmentácia, delenie trhu – rozdelenie trhu na rozličné skupiny kupujúcich  spodobnými charakteristikami; spájanie perspektívnych kupujúcich do skupín, ktoré (1) majú spoločné potreby a (2) budú podobne reagovať na marketingové aktivity a ktoré by mohli požadovať osobitné produkty alebo marketingové programy
market share podiel na trhu – podiel výnosov z predaja danej firmy na celkovom výnose z predaja všetkých firiem v príslušnom priemysle, vrátane  tejto firmy samotnej
market-skimming pricing vysokovýnosná cenotvorba – vysoká počiatočná cena nového produktu, ktorá má vysokými výnosmi pomôcť firme pokryť náklady na jeho vývoj, respektíve príslušné trhové segmenty sú ochotné takúto vysokú cenu za nový atraktívny produkt platiť; firma predáva menej produktov za vyššie ceny; skimming pricing
market targeting zacieľovanie trhu – proces hodnotenia príťažlivosti každého trhového segmentu a výber jedného alebo viacerých segmentov na vstup
market testing testovanie nového výrobku na trhu
marketing marketing; prieskum trhu; odbyt; nákup; trh; obchodný; zlaďovanie produktov s potrebami zákazníkov; proces plánovania a realizácie koncepcie, cenotvorby, propagácie a distribúcie ideí, tovarov a služieb s cieľom uskutočniť výmenu, hodnôt, ktoré uspokojujú individuálne aj organizačné potreby a pomáhajú dosiahnuť príslušné ciele; proces, v ktorom firmy vytvárajú hodnotu pre zákazníkov a budujú s nimi úzke vzťahy s cieľom dostať od nich hodnotu naspäť
marketing audit marketingový audit – obsažná, systematická, nezávislá, nepredpojatá, periodická previerka strategického marketingového procesu firmy alebo strategickej podnikateľskej jednotky; skúmajú sa prostredie, ciele, stratégie a činnosti s cieľom odhaliť problémové oblasti a príležitosti a odporučiť akčný plán na zlepšenie marketingovej výkonnosti
marketing alliance spoločný, spojený, kooperačný marketing – marketingová spolupráca dvoch alebo  viacerých subjektov v hodnototvornom procese; joint marketing, marketing partnership, co-marketing, cross-marketing.
marketing channel marketingový kanál, distribučná cesta – ľudia a firmy, vzájomne prepojené organizácie, zainteresované v procese sprístupňovania výrobku alebo služby na použitie alebo spotrebu pre konečného zákazníka alebo priemyselného používateľa; distribution channel
marketing collateral marketingové doplnky, predajné pomôcky, pomocné nástroje marketingovej komunikácie – napr.brožúry a ďalšie tlačené materiály, opisy produktov a ich vlastností, ich technické údaje a pod., prezentačné materiály, internetové prezentácie a materiály atď.; ich typickou vlastnosťou je, že sa používajú v neskorších fázach predajného procesu, keď už reklama, vzťahy s verejnosťou, podpora predaja a ďalšie nástroje už vygenerovali zájemcov o produkt
marketing communications mix marketingový komunikačný mix, propagačný mix – použitie (kombinácia) jedného alebo viacerých marketingových komunikačných prvkov na presvedčovaciu komunikáciu so spotrebiteľmi. Marketingové komunikačné prvky zahrnujú: reklamu, osobný predaj, podporu predaja, vzťahy s verejnosťou a priamy marketing. Ich úlohou je komunikovať hodnotu pre zákazníka a budovať vzťahy so zákazníkmi. Tiež promotional mix; promotion mix.
marketing concept marketingový koncept, marketingový prístup – idea, filozofia riadenia marketingu, podľa ktorej dosahovanie cieľov organizácie závisí od toho, ako organizácia pozná potreby a želania cieľových trhov a ako je schopná poskytnúť ich uspokojenie lepšie než konkurenia
marketing control marketingová kontrola, hodnotenie marketingu – proces merania a hodnotenia výsledkov marketingových stratégií a plánov a ich úpravy a opravy s cieľom zvýšiť ich účinnosť
marketing cost marketingové náklady – v porovnaní s produkčnými nákladmi sú to náklady na distribúciu produktu a marketingovú komunikáciu s tým spojenú; percento predajnej ceny pokrývajúce marketingové náklady
marketing decision support system (MDSS) podporný systém marketingového rozhodovania – počítačová metóda zabezpečujúca včasné a správne informácie na zlepšenie marketingového rozhodovania
marketing environment marketingové prostredie, prostredie marketingu – činitelia a činitele mimo marketingu, ktorí a ktoré vplývajú na schopnosť marketingového manažmentu vytvárať a udržiavať úspešné vzťahy s cieľovými zákazníkmi
marketing function marketingová funkcia – akákoľvek aktivita súvisiaca s marketingom produktov
marketing implementation marketingová implementácia, realizácia, uskutočnenie; implementácia, realizácia, uskutočnenie marketingu – proces, ktorý mení marketingové stratégie a plány na marketingové akcie a aktivity s cieľom splniť, dosiahnuť strategické marketingové ciele
marketing information system (MIS) marketingový informačný systém – ľudia, vybavenie a procedúry na získavanie, triedenie, analýzu, hodnotenie a distribúciu potrebných, včasných a správnych informácií pre tých, čo robia marketingové rozhodnutia
marketing intelligence marketingové spravodajstvo – systematický zber a rozbor verejne dostupných informácií o konkurentoch a vývoji marketingového prostredia
marketing intermediaries marketingoví sprostredkovatelia, marketingové medzičlánky – organizácie, ktoré pomáhajú firme propagovať, predávať a distribuovať jej výrobky konečným kupujúcim; zahrnujú ďalej predávajúcich (priekupníkov), firmy vykonávajúce fyzickú distribúciu (logistiku), agentúry marketingoých služieb a finančných sprostredkovateľov
marketing logistics marketingová logistika – úlohy pokrývajúce plánovanie, uskutočňovanie a kontrolu fyzického toku materiálov, hotových výrobkov a súvisiacich informácií z miesta pôvodu na miesto spotreby s cieľom uspokojiť požiadavky zákazníka a zabezpečiť ziskovosť; physical distribution
marketing management riadenie, manažment marketingu, marketingové riadenie – umenie a veda výberu cieľových trhov a budovanie ziskových vzťahov s nimi
marketing manager marketingový manažér
marketing mix marketingový mix, „miešanina“, koktail – množina kontrolovateľných taktických marketingových nástrojov  – produkt, cena, distribúcia (miesto) a marketingová komunikácia (propagácia) – pomocou ktorých môžu marketingový manažér alebo organizácia riešiť marketingový problém alebo príležitosť; cieľom je dosiahnuť na cieľovom trhu požadovanú odozvu
marketing myopia marketingová krátkozrakosť, myopia – chyba spočívajúca v tom, že zdôrazňujeme špecifické produkty, ktoré firma ponúka a zanedbávame prínosy, hodnoty a skúsenosti, ktoré tieto produkty prinášajú
marketing orientation marketingová orientácia – sústreďovanie úsilia organizácie na (1) sústavný zber informácií o potrebách zákazníkov a schopnostiach konkurencie, (2) zdieľanie týchto informácií medzi oddeleniami a (3) využívanie týchto informácií na vytváranie hodnôt pre zákazníka
marketing partnership spoločný, spojený, kooperačný marketing – marketingová spolupráca dvoch alebo  viacerých subjektov v hodnototvornom procese; joint marketingmarketing alliance,co-marketing, cross-marketing.
marketing plan marketingový plán – písomný dokument identifikujúci cieľový trh, špecifikujúci marketingové zámery, rozpočet a časovanie marketingového programu; mapa marketingových aktivít organizácie na určitý časový úsek, napríklad na rok alebo 5 rokov
Marketing Plan Software Professionally Plan, Create & Measure Marketing Your Programs – Win more customers with these proven tools & techniques…
marketing programme marketingový program – plán integrujúci marketingový mix s cieľom poskytnúť potenciálnym zákazníkom tovar, službu alebo myšlienku
marketing public relations (MPR) public relations orientované na marketing konkrétneho produktu; časť propagácie (promotion) klasických marketingových 4 P
marketing research marketingový výskum, prieskum – proces definovania marketingového problému alebo príležitosti, systematické navrhovanie postupov, zber a analýza relevantných informácií a odporúčanie akcií na zlepšenie marketingových aktivít (organizácie) v špecifickej situácii
marketing research specialist špecialista na marketingový prieskum
marketing ROI návratnosť investície do marketingu – čistá návratnosť investície do marketingu, vydelená nákladmi na túto investíciu; return on marketing investment
marketing strategy marketingová, odbytová stratégia – prostriedok na dosiahnutie marketingového cieľa, charakterizovaný (1) špecifickým cieľovým trhom a (2) marketingovým programom na jeho dosiahnutie; marketingová logika, pomocou ktorej sa podnikateľská jednotka usiluje dosiahnuť svoje marketingové ciele
marketing strategy development príprava, vývoj marketingovej stratégie – navrhovanie úvodnej marketingovej stratégie pre nový produkt, založené na koncepte tohto produktu
marketing tactics marketingová taktika – detailné každodenné operatívne rozhodnutia, dôležité pre celkový úspech marketingových stratégií
marketing Web site marketingová prezentácia na webe, marketingová web stránka – web stránka navrhnutá s cieľom zaujať spotrebiteľov interaktívnou komunikáciou alebo dialógom, ktorý vyústi do kúpy produktu alebo služby spoločnosti alebo posunie spotrebiteľa bližšie ku kúpe, prípadne inému požadovanému marketingovému výsledku
markets-of-one marketing individuálny marketing – úprava produktov a marketingových programov „na mieru“, podľa individuálnych potrieb a preferencií jednotlivých zákazníkov; individual marketing; one-to-one marketing
marketspace informačno-komunikačný elektronický trh – elektronické výmenné prostredie založené na informácii a komunikácii, využívajúce pokrokové počítačové a telekomunikačné technológie a digitalizované ponuky
markup zisková prirážka – rozdiel medzi produkčnou cenou výrobku alebo služby (nákladmi) a predajnou cenou; môže ju tvoriť prirážka v jednotkách danej meny alebo v percentách vo vzťahu k produkčnej cene alebo predajnej cene; zvýšenie ceny, zdraženie; gross margin
mass communication/s masová komunikácia; komunikácia prostredníctvom masových komunikačných prostriedkov
mass customization masové prispôsobovanie – úprava tovarov alebo služieb podľa chutí jednotlivých zákazníkov vo veľkých množstvách a s relatívne malými nákladmi
mass marketing masový marketing – taká stratégia pokrytia trhu, pri ktorej sa organizácia, firma rozhodne ignorovať rozdiely medzi trhovými segmentmi a ponúka celému trhu jediný produkt; nediferencovaný, nerozlišujúci marketing; undifferentiated marketing
mass media hromadné oznamovacie prostriedky, masovokomunikačné prostriedky, (mas)médiá; komunikačné médiá: tlač, kino / film, rozhlas, televízia, elektronická distribúcia tlače a videa a pod.
mass opinion masová mienka – všeobecný verejný konsenzus
mass publications periodiká s veľkou príťažlivosťou a veľkým, všeobecným nákladom
masthead tiráž; názov publikácie a osadenstvo redakcie
master plan globálny plán
mat matrica; odtlačok tlačovej platne, z ktorej sa môže vyrobiť olovená tlačová forma; matrix
materials handling manipulácia – premiestňovanie tovarov na krátke vzdialenosti do skladov a výrobných zariadení, v ich vnútri a von z nich
matrix matrica; odtlačok tlačovej platne, z ktorej sa môže vyrobiť olovená tlačová forma; mat
matte matný, nelesklý; matný povrch ilustrácií, potrebný na prevenciu lesku pri snímaní ilustrácií televíznou kamerou
mature households dospelé domácnosti (na čele s ľuďmi nad 50 rokov)
maturity phase fáza, štádium dospelosti – tretia fáza životného cyklu produktu alebo predajne, v ktorej sa trhové podiely vyrovnávajú a rast ziskovosti sa spomaľuje alebo ustaľuje; maturity stage
maturity stage štádium, fáza dospelosti – tretia fáza životného cyklu produktu alebo predajne, v ktorej sa trhové podiely vyrovnávajú a rast ziskovosti sa spomaľuje alebo ustaľuje; maturity phase
MBO management by objectives; riadenie podľa cieľov – proces, ktorý špecifikuje, že vedúci a zamestnanci spoločne určia ciele pre zamestnancov; zvyčajne potom nasleduje vyhodnotenie pokroku zamestnancov po určitom čase
McGuire Act McGuireho zákon, ktorý v r. 1952 nahradil zákon Millera a Tydingsa; tento federálny zákon USA zaväzoval predajcov, aby dodržiavali s výrobcom dohodnuté predajné ceny
MD (managing director) riaditeľ, podnikový riaditeľ
measures of success kritériá úspešnosti – meradlá alebo štandardy na vyhodnocovanie navrhovaných riešení problému
Meat Inspection Act (1906) Zákon o inšpekcii mäsa (USA – 1906) – zákon, ktorý nariadil, že mäso musí byť zdravé, nefalšované a primerane označené
mechanical observational data mechanicky zozbierané pozorovateľné údaje – dáta zozbierané pomocou elektronických alebo iných prostriedkov, napríklad meračov pripojených na televízne prijímače divákov v ich domovoch
media médiá; masmédiá; médiá na prenos posolstiev public relations – noviny, časopisy, rozhlas, knihy, hudba, maľby, karikatúry, kresby, ilustrácie, plagáty, brožúry, prejavy, výkladné skrine, autokarty, obchodné a podnikateľské publikácie, nálepky, obálky, firemné periodiká, kalendáre, pohyblivý obraz, diapozitívy, televízia, internet, elektronická pošta, video… 
media blitz útočná mediálna kampaň; mediálny nápor v posledných dňoch kampane
media buyer nákupca médií – obchoduje s predstaviteľmi médií a vyberá komunikačné médiá na základe analýzy ich hodnoty a účinku
medium shot záber kamery do polovice tela; waist shot
media event udalosť (zaujímavá) pre médiá
media relations vzťahy k masmédiám
media research výskum, prieskum médií
medium prostriedok, médium
meeting stretnutie, schôdzka, zhromaždenie, zasadanie, porada
meeting report záznam z porady, zo stretnutia
member člen, príslušník, úd
membership členstvo
membership survey prieskum členstva
memo(randum) poznámka, záznam, memorandum; obchodný list
merchandise tovar, obchodovať; súhrn aktivít ovplyvňujúcich formu produktu, jeho cenu, správne načasovanie výroby alebo získania produktu, jeho primerané umiestnenie na trhu alebo v predajni
merchandise allowance podpora merchandisingu – obchodne orientovaná podpora predaja, pri ktorej predajcovi uhrádzajú mimoriadnu podporu alebo špeciálnu úpravu predaja značky v predajni
merchandise control kontrola predaja tovaru – zber a hodnotenie údajov o celom procese predaja, nákladoch, stratách, obrate a zisku každej tovarovej kategórie pomocou skladovej evidencie
merchandise line tovarový rad – počet rozličných druhov tovaru a sortiment v obchode
merchandising propagácia produktu alebo myšlienky; atraktivizácia, uľahčovanie kúpy, zvyšovanie príťažlivosti
merchant wholesaler obchodný veľkoobchodník – nezávisle vlastnený podnik, ktorý kupuje ďalej predávaný tovar a stáva sa tak jeho legálnym vlastníkom
merger spojenie, splynutie, zjednotenie, zlúčenie, fúzia
message správa, oznam, depeša, posolstvo; informácia odoslaná zdrojom prijímateľovi v komunikačnom procese; hlavná myšlienka konkrétnej komunikácie
methods metódy; prístupy, postupy, ktoré možno využiť na vyriešenie časti alebo celého problému
metropolitan area mestská oblasť – trh, región skladajúci sa z husto obývaného mestského jadra s nadväzujúcimi menej obývanými územiami so spoločným priemyslom, infraštrukúrou a obytnými zónami
metropolitan statistical area (MSA) mestské štatistické územie – územie (1) mesta s počtom obyvateľov najmenej 50 000 alebo (2) urbanizované územie s obyvateľstvom nad 50 000 a s celkovou obývanosťou najmenej 100 000 ľudí
microenvironment mikroprostredie – činitelia v blízkosti organizácie, ktorí vplývajú na jej schopnosť slúžiť svojím zákazníkom: dodávatelia, marketingoví sprostredkovatelia, zákaznícke trhy, konkurenti a publiká (verejnosť)
micromarketing mikromarketing – usmerňovanie marketingových aktivít a alokácia zdrojov organizácie na prospech jej  jednotlivých zákazníkov alebo miestnych zákazníckych skupín; „šitie na mieru“ rozličných zákazníkov; zahrnuje miestny, lokálny marketing a individuálny marketing
microwave mikrovlny – rádiové vlny veľmi nízkej frekvencie, schopné prenosu informácií káblami a éterom pomocou zmeny frekvencie (FM)
microwave relay mikrovlnný prenos
middlemen sprostredkovatelia, marketingové medzičlánky. kanály – jednotlivci a organizácie vykonávajúci marketingové funkcie pri sprotredkúvaní produktov medzi výrobou a spotrebiteľom, napr. veľkoobchodníci, maloobchodníci, agenti, brokeri…
mike mikrofón; odpočúvať; leňošiť, flákať sa
Miller-Tydings Act Millerov a Tydingsov zákon, ktorý v roku 1937 doplnil Shermanov antitrustový zákon z roku 1890 a zlegalizoval dodržiavanie cien stanovených výrobcom. V roku 1951 bol vyhlásený za protiústavný a nahradený McGuireho zákonom.
mill supply house priemyselný distribútor, ktorý ponúka na jednom mieste široký sortiment produktov, potrebných pre mnohých organizačných kupujúcich, pričom ide často o malé alebo naliehavé objednávky, prípadne o obsluhu malých území, kde sa výrobcom neoplatí predávať priamo
MIM Multipurpose Internet Mail Extensions, tiež MIME – špecifikácia formátovania správ, umožňujúca ich posielanie cez sieť Internet
minority relations vzťahy s menšinami; komunikácia s menšinovými cieľovými skupinami
minute zhrnutie, memorandum, koncept, náčrt; moment; minútový; podrobný
minutes zápis (zo schôdze), protokol; minúty
MIS marketing information system – marketingový informačný systém – ľudia, vybavenie a procedúry na získavanie, triedenie, analýzu, hodnotenie a distribúciu potrebných, včasných a správnych informácií pre tých, čo robia marketingové rozhodnutia
misperception zlé pochopenie
mission (purpose) poslanie (zmysel existencie), dlhodobý cieľ, úloha; delegácia; rozkaz
mission statement poslanie, misia – formulácia poslania (zmyslu existencie) organizácie, čo chce dosiahnuť v širšom prostredí
misquote nepresne, nesprávne citovať
missionary salespeople misionárski predajcovia – personál podporujúci predaj, ktorého úlohou nie je priame získavanie objednávok či zákaziek, ale skôr propagačné aktivity a predstavovanie nových produktov sprostredkovateľom
missionary selling misionársky predaj – predstavovanie produktov dílerom alebo profesionálnym používateľom a dohadovanie zásobovania, pričom predajcovia sa neusilujú získať priame objednávky, ale odkazujú záujemcov na miestneho veľkoobchodníka
mix minus bráni interviewovaným počuť svoj vlastný hlas cez IFB linku
mixed branding zmiešaný marketing značky – brandingová stratégia používajúca marketing pod vlastným menom alebo pod menom ďalšieho predajcu (resellera)
mixed car rates v logistike špeciálna prepravná sadzba za plné vozidlo rozličných komodít do toho istého cieľa, ktorá je o čosi nižšia než LCL sadzba za každú komoditu osve – LCL (Less than Container Load), náklad menší, než je celková kapacita kontajnera, ktorý sa prepravuje spolu s ďalšími menšími zásielkami v  tom istom kontajneri do rovnakého ceiľa
mock-up maketa, model v skutočnej veľkosti, resp. zmenšený na testovanie, štúdium alebo inštruovanie
model modelka, model – osoba zamestnaná na pózovanie vo fotografii, v móde a pri iných aktivitách; reprezentácia väčšej entity menšími a lacnejšími prostriedkami s cieľom lepšej predstavy, vizualizácie; spôsob nazerania na niečo
model release zmluva požadovaná zákonmi USA na použitie fotografie osoby v komerčnej publikácii; dokument podpísaný modelom, potvrdzujúci súhlas s použitím jeho obrazov
moderating public sprostredkujúce publikum – ľudia, ktorí môžu organizácii uľahčiť doručiť posolstvo tomu publiku, ktoré chce skutočne osloviť
modified rebuy modifikovaná, pozmenená opakovaná kúpa – organizačná nákupná situácia, v ktorej používatelia, ovplyvňovatelia alebo tí, čo rozhodujú, menia špecifikáciu produktu, cenu, termín dodávky alebo dodávateľa
monitor monitor, kontrolný televízny prijímač na sledovanie vysielania alebo signálu uzavretého televízneho okruhu; sledovať, kontrolovať, monitorovať, hodnotiť obsah vysielania stanice
monitoring sledovanie, dohľad, kontrola, odposluch; sledovanie publicity v médiách
monopolistic competition monopolistická konkurencia – konkurenčná situácia, v ktorej veľký počet predajcov ponúka unikátne ale nahraditeľné produkty
monopoly monopol, monopolný; konkurenčná situácia, v ktorej existuje jeden predajca tovaru alebo služby, ktorý môže určovať ceny nezávisle od konkurencie
montage montáž; séria audio alebo videosegmentov spojených dohromady;
monthly fee mesačný poplatok
monthly (magazine) mesačník
moral idealism morálny idealizmus – osobná morálna filozofia, ktorá považuje určité individuálne práva a povinnosti za univerzálne, bez ohľadu na dôsledky
moray optické rušenie spôsobené snímanými objektmi – dvoma hlavnými príčinami sú šperky a farby a vzory odevov
morgue archív s nekrológmi dosiaľ žijúcich významných ľudí alebo s materiálom k nim; archív s redakcie a výstrižkami, referenčnými materiálmi, ilustráciami a ďalšími informačnými zdrojmi
motion pohyb, podnet, impulz, vôľa; posunok, gesto; naznačovať, dať pokyn; návrh; navrhnúť
motion picture film
motivation motivácia, stimul – energizujúca sila, ktorá je príčinou určitého správania sa, ktoré uspokojuje konkrétnu potrebu; v marketingu kombinácia rozličných motivačných vplyvov môže účinne ovplyvniť nákupné správanie sa ľudí
motivation/al research výskum motivácie – v marketingu skúmanie motívov správania sa ľudí v súvislosti s výrobkami a službami
motive potreba, stimul ktoré poháňajú človeka do akcie, smerom k uspokojeniu potreby; drive
MPR (marketing public relations) public relations orientované na marketing konkrétneho produktu; časť propagácie (promotion) klasických marketingových 4 P
MSA (metropolitan statistical area) mestské štatistické územie – územie (1) mesta s počtom obyvateľov najmenej 50 000 alebo (2) urbanizované územie s obyvateľstvom nad 50 000 a s celkovou obývanosťou najmenej 100 000 ľudí
multibranding multibranding – značkovacia stratégia, pri ktorej výrobca dáva rovnakú značku všetkým svojim produktom
multichannel distribution system mnohokanálový (viaccestný) distribučný systém – forma distribúcie, pri ktorej jedna organizácia využíva dve a viacej distribučných ciest (marketingových kanálov), aby obslúžila viac zákazníckych segmentov
multidomestic marketing strategy mnohodomovová marketingová stratégia – celosvetová marketingová stratégia firmy, ponúkajúca toľko rozličných variácií produktov, značiek a reklamných programov, koľko krajín pokrýva
multimedia multimédiá; multimediálny – integrácia viacerých druhov obsahu, napr. pohyblivý a nepohyblivý obraz, zvuk, text, grafika, animácia, interaktívne prvky a pod.
multinational režijná prirážka; zvýšenie ceny, zdraženie
multiple-channel approach využitie viacerých médií na komunikáciu s auditóriom
multiple-zone pricing viaczónová cenotvorba – stanovenie rovnakej ceny produktu, ak sa dodáva v rámci jednej alebo niekoľkých špecifikovaných zón alebo zemepisných území, avšak rozličné ceny pre každú zńu v závislosti od dopytu, konkurencie a vzdialenosti; zone-delivered price; zone pricing
multiplier effect efekt násobiteľa – využitie komunikačného nástroja, ktorý podnecuje mnoho ďalších rozširovať tú istú informáciu
multiproduct branding mnohoproduktové presadzovanie značky; súhrnný branding; rodinné presadzovanie značky, rodinný branding – stratégia presadzovania značky, pri ktorej firma používa jeden názov pre všetky produkty; blanket branding; family branding
multiscreen presentation prezentácia na spojených obrazovkách
multiscreening využívanie viacerých obrazoviek; práca s viacerými obrazovkami – začleňovanie mobilných zariadení alebo počítačov do sledovania televízie, zväčša dopĺňané zdieľaním na sociálnych sieťach; nákupné správanie, pri ktorom kupujúci využívajú viacero obrazoviek – osobný počítač, šikovný telefón a ďalšie mobilné zariadenia s obrazovkou
mutual expectations vzájomné očakávania – spoločné podobné reakcie na posolstvá a udalosti
mutual understanding vzájomné porozumenie

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.
MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne