9.2 C
Bratislava
piatok, 23. februára 2024

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu – 7. 5.

Najčítanejšie

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

– udelila licencie na regionálne digitálne vysielanie televíznych programových služieb
TV Premium a TV Západ spoločnosti Západoslovenská televízia s.r.o.;

– udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TELEVÍZIA Trenčianske Teplice spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorým došlo dňa 4. 11. 2012, keď bol reklamou dvakrát prerušený druhý 30-minútový časový úsek programu Diamanty sú večné a v čase od 16:00 do 17:00 hod boli odvysielané reklamné šoty v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 3 330 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 3 ZVR (zvuková intenzita reklamy), ku ktorému došlo dňa 11. 2. 2012 počas programu Harry Potter a väzeň z Azkabanu;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že dňa 2. 12. 2012 štyrikrát prerušil program Súmrak nad Sommarholmom zaradením reklamy;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 700 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 17. 11. 2012 odvysielaním troch upútaviek na program Česko Slovensko má talent, ktoré neboli označené grafickým symbolom JSO;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 13. 9. 2012 o cca 19:58 hod odvysielaním príspevku Krátka pamäť Františka Chmelára v programe Športové noviny;

– začala dve správne konania voči vysielateľovi a poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a www.joj.sk) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním príspevku Nechtiac zrazil kamaráta v programe Noviny dňa 4. 3. 2013 (JOJ) a zaradením videa Martina (†28) prešiel kamarát. Videla to jeho mama v sekcii NOVINY.SK, podsekcii Krimi (www.joj.sk), ktoré svojím obsahom a spôsobom spracovania mohli zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti matky obete tragickej nehody;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním príspevku Smrť medzi výtlkmi v programe Televízne noviny dňa 4. 3. 2013, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti matky obete tragickej nehody;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. ZVR (povinnosť zabezpečiť čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním upútaviek na program Deň a noc dňa 12. 2. 2013;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 písm. ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programov Mestečko Black River dňa 31. 1. 2013, Pokrvní bratia a Kid Blue dňa 3. 2. 2013, Šerif Ned Blessing dňa 5. 2. 2013, Prorok zla dňa 6. 2. 2013, Neodhalené klamstvo dňa 12. 2. 2013, Moja najväčšia životná výhra a Čierna diera dňa 13. 2. 2013 a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 31. 1. 2013 v čase od 11:00 do 12:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;

– začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka
a Dvojka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním dňa 24. 2. 2013, keď o cca 19:38 hod (Jednotka) a o 19:37 hod (Dvojka) odvysielal oznámenia o vlastnom programe vo forme textových informácií, ktoré neboli označené grafickým symbolom JSO a v prípade textovej informácie
o programe Až do mesta Aš, ktorý bol klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do
18 rokov, mohlo dôjsť k nesprávnemu zaradeniu predmetného oznámenia do vysielania.


Ľuboš Kukliš

Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

Informáciu pre portál masmediálne.info poskytla Mgr. Lucia Jelčová, PhD. z Útvaru riaditeľa kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, viac informácii môžete nájsť na www.rvr.sk

Ďalšie články

Aktuálne