22.4 C
Bratislava
pondelok, 22. júla 2024

Nový filmový portál www.skcinema.sk

Najčítanejšie

Slovenský filmový ústav (SFÚ) pri príležitosti tohtoročného 50. výročia svojho vzniku sprístupnil pre širokú verejnosť databázy SK CINEMA, ktoré obsahujú poznatky a informácie o slovenskom filme, kinematografii a audiovizuálnom umení. Sú výsledkom dlhodobého prioritného projektu informačného systému, ktorý SFÚ realizuje od roku 2002. Jedným z jeho hlavných zámerov je vytváranie Slovenskej národnej filmografie ako kontextového informačného zdroja.

Údaje a poznatky v databázach SFÚ boli doteraz prístupné len v jeho internej sieti, teraz k nim má prostredníctvom filmového portálu www.skcinema.sk prístup aj široká verejnosť. Pre lepšiu orientáciu sú podľa typu informácií rozčlenené do troch databáz.

Slovenská filmová databáza obsahuje informácie o slovenských a koprodukčných kinematografických dielach, výberovo sú jej súčasťou aj informácie o študentských, neprofesionálnych či televíznych filmoch. V druhej z databáz Katalóg SFÚ záujemcovia nájdu informácie o archívnych, dokumentačných, filmových, knižničných, informačných a digitálnych zbierkach a fondoch SFÚ a tretia databáza Heslár SFÚ sprostredkúva v podobe hesiel faktografické, biografické alebo iné informácie napríklad o filmových osobnostiach, podujatiach, spoločnostiach.

„Súčasťou týchto databáz sú tiež elektronické kópie zbierkových predmetov a archívnych dokumentov, pripojené v náhľadovej forme k databázovým záznamom. Nie všetky z nich však môžu byť z hľadiska autorských práv voľne prístupné prostredníctvom internetu, ale je možné si ich prezerať online z počítačov v priestoroch SFÚ,“ hovorí Marián Hausner, koordinátor projektu SK CINEMA.

Predmetom spracovania informačného systému SK CINEMA, ktorého výstupy sú teraz už prístupné aj pre širokú verejnosť, sú postupne všetky zbierky, fondy a artefakty v správe SFÚ, ako aj informácie a poznatky z oblasti slovenskej audiovizuálnej kultúry a kinematografického umenia. Ako jeho súčasť sa realizujú aj základný historiografický výskum v audiovíziia odborné katalogizačné činnosti. Zároveň sa tak vytvára Slovenská národná filmografia v elektronickej podobe ako základný kontextový informačný zdroj o slovenských kinematografických a iných audiovizuálnych dielach.

Projekt SK CINEMA nie je uzavretý a obsah databáz sa kontinuálne napĺňa ďalej. V nadväznosti na národný projekt Digitálna audiovízia, realizovaný v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, sa do budúcnosti plánujú sprístupniť aj zdigitalizované kinematografické diela alebo ukážky z nich v podobe náhľadového videa.

„V rámci projektu Digitálna audiovízia bude tiež informačný systém SFÚ rozšírený o softvérové riešenie pre správu zdigitalizovaných filmov, čo umožní previazanie obsahového, obrazového a zvukového popisu kinematografických diel v súlade s časovou líniou ich digitálnej kópie, čo výrazným spôsobom zefektívni ich vyhľadávanie,“ dopĺňa Marián Hausner.

Databázy SFÚ sa napĺňajú od roku 2002 ako súčasť dlhodobého prioritného projektu informačného systému SK CINEMA. Ten sa realizuje na základe projektu schváleného Ministerstvom kultúry SR a s jeho finančnou podporou. Na naplnení databáz sa v súčasnosti podieľa 13 hlavných editorov, najmä filmových historikov, filmových archivárov, knihovníkov a archivárov z Národného filmového archívu SFÚ, ako aj ďalší spolupracovníci.

Prostredníctvom filmového portálu  www.skcinema.sk  je v súčasnosti v Slovenskej filmovej databáze dostupných viac ako 17 000 filmografických záznamov o slovenských animovaných, dokumentárnych, hraných a spravodajských filmoch.

Katalógu SFÚ sú informácie o viac ako 140 000 zbierkových predmetoch a archívnych dokumentoch v zbierkach a fondoch SFÚ (filmových kópiách, fotografiách, plagátoch, letákoch, článkoch, knihách, námetoch, scenároch, dokumentačných zložkách, rukopisoch, osobných fondoch a iných archívnych súboroch, výrobných listoch, distribučných listoch, ako aj o ďalších sprievodných dokumentoch k audiovizuálnym dielam). Súčasťou Katalógu SFÚ je aj viac ako 15 000 digitálnych kópií sprievodných materiálov k filmom grafickej alebo textovej povahy.

V Heslári SFÚ sa nachádza viac ako 75 000 hesiel (o osobnostiach, produkčných spoločnostiach, filmových festivaloch, geografických názvoch, názvoch filmov a iné údaje).

Filmový portál SK CINEMA je sprístupnený na internete v experimentálnej prevádzke od 30. novembra 2013 na www.skcinema.sk. Podľa Mariána Hausnera je „porovnateľný s najlepšími európskymi filmovými databázami a z hľadiska koncepcie a prepojenia informácií je unikátny nielen v Európe, ale v celosvetovom meradle“. Hausner zároveň dodáva, že „pre Slovenský filmový ústav je veľmi dôležitá spätná väzba od jeho používateľov, aby sa ako služba, nástroj a pomôcka pre pamäť, nielen pre bádateľov, ale i pre akéhokoľvek záujemcu o slovenské audiovizuálne dedičstvo, mohol po kvantitatívnej a kvalitatívnej stránke naďalej rozvíjať“. 

Súvisiace informácie:

Slovenský filmový ústav (SFÚ)

Slovenský filmový ústav (SFÚ) je jediná štátna organizácia v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť definuje audiovizuálny zákon č. 343/2007 Z. z. Súčasťou SFÚ je špecializovaný filmový archív. Tvoria ho jedinečné filmové a s filmom súvisiace archívne fondy a zbierky, ktoré sú základom audiovizuálneho dedičstva SR.

Predajňa Slovenského filmového ústavu – Klapka.sk

Predajňa Klapka.sk sa orientuje na ponuku audiovizuálnych diel, odbornej literatúry a sprievodných grafických materiálov. V predaji má publikácie, časopisy, DVD nosiče z produkcie SFÚ a ďalších slovenských či zahraničných vydavateľstiev, ale aj soundtracky, plagáty a fotosky k slovenským i zahraničným filmom. Ponúka aj možnosť internetového predaja.

Kino Slovenského filmového ústavu – Kino Lumière

Kino Lumière premieta domáce a zahraničné filmové diela, ktoré inde priestor na uvedenie nemajú. Jeho prioritami sú slovenský film, európska kinematografia a archívne kino. Uvádza pravidelné cykly a v jeho priestoroch sa konajú aj prehliadky a festivaly. Sprístupnené sú dve kinosály na prízemí, vstupné sa pohybuje od 2,00 € do 4,00 €.

Zdroj: SFÚ    

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne