32.8 C
Bratislava
pondelok, 15. júla 2024

Výstava TEXTIL >TEXTIL >>TEXTIL sa koná do 29.6. v rámci festivalu Dni architektúry a dizajnu DAAD a 65. výročia založenia VŠVU

Najčítanejšie

Tri ateliéry, ktoré pracujú s textilom, ale každý so špecifickým zameraním, s využitím rôznych postupov, technológií, koncepcií, materiálov.

Ateliér textilnej tvorby v priestore/ Blanka Cepková, Ateliér textilného dizajnu/ Mária Fulková a Ateliér odevného dizajnu/ Júlia Sabová – vedúca katedry Textilnej tvorby. Tri vedúce ateliérov –  textilné výtvarníčky, tri rozdielne osobnosti, ktoré do veľkej miery ovplyvnili a ovplyvňujú práce svojich študentiek a študentov.

lena rypáková - CATHARSIS - foto by jakub gulyáš
Lena Rypáková – CATHARSIS – foto by Jakub Gulyáš

Mäkkosť vlákna, príjemného na dotyk aj pohľad, robí textil veľmi príťažlivou výtvarnou disciplínou, v oblasti voľného umenia, aj dizajnu. Je obľúbený hlavne ženami, ale aj mužmi a preto ho nebude a nebolo nikdy dosť…

Zámerom výstavy je na jednej strane zvýrazniť rôznorodosť ateliérov a prístupov ich pedagogičiek, na druhej strane poukázať na to, čo ich spája, ako dokážu medzi sebou komunikovať aj napriek rozdielnostiam. Hoci je výstava realizovaná v roku osláv 65. výročia založenia VŠVU,  nie je cieľom robiť retrospektívnu prehliadku spomínaných ateliérov.

Výber prác  sa sústredil pri rôznom zameraní  ateliérov na jednotiaci prvok –  farbu, na práce, ktoré vznikli v rámci pôsobenia vedúcich ateliérov.

Študentky ateliéru textilného dizajnu- spolupráca s firmou Novesta a.s.- Ateliér textilného dizajnu
Študentky ateliéru textilného dizajnu- spolupráca s firmou Novesta a.s.- Ateliér textilného dizajnu


VýstavaTEXTIL >TEXTIL >>TEXTIL

KEDY? 27. máj – 29. jún 2014
KDE? Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18,  Bratislava
Kurátorka: Mgr. Katarína Hubová

Katarína Š. Fedorišinová
Katarína Š. Fedorišinová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je najstaršou vzdelávacou inštitúciou umeleckého zamerania so špecializáciou na vizuálne umenie – výtvarné umenie, dizajn, architektúru a reštaurovanie na Slovensku.

Prístupy a metódy vzdelávania na tejto škole prešli viacerými premenami, ktoré v jednotlivých obdobiach jej existencie výrazne poznačili spôsob umeleckého myslenia a autorského prístupu  študentov, pedagógov, ale aj umelcov pôsobiacich mimo akademickej pôdy.

Popri existencii ďalších umeleckých vysokých škôl, ktoré na Slovensku vznikli, VŠVU je kľúčovou vzdelávacou inštitúciou, ktorá formuje povahu domácej umeleckej scény a „vysokej“ vizuálnej a materiálnej kultúry, no rovnako prostredníctvom svojich absolventov určuje aj charakter populárnej kultúry určenej pre široké publikum.

Podrobné informácie o ateliéroch Katedry textilnej tvorby VŠVU:

Henrieta Kurčíková- Ateliér textilnej tvorby v priestore
Henrieta Kurčíková

ATELIÉR TEXTILNEJ TVORBY V PRIESTORE/ doc. Blanka Cepková
Ateliér textilnej tvorby v priestore má veľmi špecifické postavenie v rámci Katedry textilnej tvorby. Katedru rozširuje o ponuku voľného umenia v textilnom médiu. Tento ateliér je svojou koncepciou najmladší na pôde textilnej katedry, ale zároveň je to ateliér s historickými koreňmi siahajúcimi do roku 1974. V porevolučnom období, roku 1990 na tradícii textilného ateliéru vzniká  nový Ateliér voľnej textilnej tvorby, ktorý nastúpil na cestu nových myšlienok. V tomto období sa postavila na jeho čelo a dlhé roky ho viedla popredná osobnosť slovenského textilu mim. Prof. Eva Cisárová Mináriková. Práca tejto pedagogičky sa často zaoberala historickými textíliami a ich citáciami v súčasnom kontexte. Jej koncepcia sa opierala o techniky tkania a pôvodné, dnes už pozabudnuté textilné techniky. Z tohto záujmu o historické textílie vyplynula aj snaha o ich zachovanie pre budúce generácie ako cenného dedičstva mnohokrát unikátnej hodnoty. Preto bol v roku 1995 zriadený popri hlavnom ateliéri aj kurz reštaurovania textilu, z ktorého sa postupom času vytvoril samostatný ateliér. V roku 2009 som do tohto prostredia nastúpila so svojou koncepciou ktorá sa opiera o súčasnú tvorbu fibre art – voľného umenia v textilnom materiáli a reflektuje jeho hlavné myšlienkové prúdy.

Základom je nadväznosť na tradíciu monumentálnej tapisérie ktorá sa v histórii plne etablovala na poli vysokého umenia. Táto cesta sa ukazuje ako stále živá a nesmierne zaujímavá aj vďaka digitálnym technológiám, s ktorými máme už aj my praktické skúsenosti a môžeme s nimi pracovať v školských dielňach. Ide najmä o digitálne žakárové tkanie, ktoré umožňuje vytvoriť textíliu so širokú škálou výtvarných výrazov, od digitálne vytváraného obrazu až po grafické alebo maliarske predlohy.

Veľmi obohacujúci vplyv pre textilnú tvorbu malo aj odhalenie ženského umenia a textilných techník s ním spojených. Až v súčasnosti vieme plne ohodnotiť výšivky, čipkované alebo háčkované práce, ktoré vznikali trpezlivou prácou mnohých anonymných autoriek. Práca s týmito technikami je náplňou štúdia v našom ateliéri a presahuje do polohy tvorivého experimentu s textilnými technikami. Do tvorivého procesu sa začleňuje aj digitálne riadená strojová výšivka, alebo pletáž.

Ďalším inšpiratívnym prúdom ktorý sa v poslednom období presadzuje najmä v práci umelcov pochádzajúcich z rôznych etnických skupín, je národné umenie. V našom domácom prostredí je to najmä práca s tradičnou kultúrou v textilnom umení. Nejde pri tom o prepis vzorov ale o komplexnejšie vnímanie našej tradície o sprostredkovanie toho čo tvorí našu osobnú aj kultúrnu identitu. Slovensko je obzvlášť bohaté na svoju textilnú minulosť a rôznorodosť textilného prejavu, čo tvorí veľký zdroj ojedinelej inšpirácie

Popri tejto tradícii je v textilnom umení prítomný aj trend nových materiálov, ktoré sa pokladajú v súčasnosti za najbohatší zdroj inovácií. Do pozornosti sa dostávajú nové materiály, inteligentné textílie, ktoré prinášajú nové funkcie. S vývojom materiálov sa vyvíjajú aj nové technológie jeho spracovania a nové možnosti uplatnenia aj vo výtvarnej praxi.

Všetky tieto možnosti stoja pred nami a hrajú dôležitú úlohu pri formovaní novej estetiky a vytvárajú podnetnú inšpiráciu, ktorú sa snažím reflektovať v pedagogickom procese. Práca v ateliéri je zameraná na autorskú tvorbu, prácu s osobnými konceptmi. Študentov vediem k individuálnemu umeleckému výrazu, vnímaniu svojej práce v rámci širšieho kontextu, či už historického, spoločenského alebo priestorového. Formujem u študentov kreatívne a kritické myslenie. Využívame bohatú textilnú tradíciu, pracujeme so širokou škálou textilných techník. Ateliérové zadania poskytujú priestor pre tvorbu, textilnej miniatúry, veľkoplošných textílií, mäkkej plastiky, až po práce určené do konkrétneho priestoru – interiéru alebo exteriéru. Ale pracujeme aj na zadaniach, ktoré sú zamerané na autorský dizajn s dôrazom na jeho koncept, ako sú napríklad textilný doplnok alebo textilný šperk. Cieľom výučby je pochopenie vlastností textilného materiálu, jeho limitov a využitie jeho vizuálnych i haptických možností. Sústreďujem sa na kreatívny prístup a inovatívne postupy v realizáciách.

Ateliérová výučba je doplnená o rôzne aktivity najmä o prednášky a workshoy medzinárodne uznávaných pedagógov zo zahraničia ako Marian Bijlenga – Holandsko. Yuka Kawai – Japonsko, Ludwika Žytkiewicz Ostrowska, Magdalena Soboň – Poľsko, Katheryne Amidei – USA, Elisabeth Stötzler – Rakúsko, Bodil Akselvoll, Arne Magnus Johnsrod z Nórska. Okrem zahraničných pedagógov viedli odborné workshopy aj pedagógovia z domáceho prostredia.

Ateliér sa úspešne zúčastňuje aj medzinárodných výstavných a prezentačných aktivít na ktorých získali študenti aj významné ocenenia.

Ocenenia:
HEIMTEXTIL 2014, 2012,
FORUM DIZAJNU Nitra 2014, 2010
14 YOUNG TEXTILE ART TRIENNIAL – YTAT, Lodz 2013 hlavná cena.
TALENTE HANDWERKSKAMMER FÜR MÜNCHEN UND OBERBAYERN 2013, 2011,
Mladý textil@sk Jablonec nad Nisou 2012
ODPAD NÁPAD,  Bibiana 2012,
KABINET KURIOZÍT 2011 / Galéria X Bratislava,
NICE LACE 2011/ Galéria X Bratislava,
100% THE WAY OF/F/2011 / Galéria Medium Bratislava,
YOUNG ART SHOW Piešťany,
ZÁHRADA – ZÁHADA 2010/ Scheidlinova záhrada Svátý Jur,
NOVÝ ORNAMENT 2010/ Galeria Zpap Lodz, Polsko,
SISONKE 2010

Atelié textilného dizajnu, Terézia Omastová- bakalárska práca
Terézia Omastová – bakalárska práca

ATELIÉR TEXTILNÉHO DIZAJNU/ doc.Mária Fulková
Ateliér textilného dizajnu na VŠVU  vznikol v r.1992. Jeho prvým vedúcim bol  Jozef Bajus. Po jeho odchode do USA sa vo vedení vystriedali viacerí pedagógovia. Mária Fulková sa stala jeho vedúcou v r. 2004.V Ateliéri textilného dizajnu prechádzajú študenti procesom vývoja svojej osobnosti  po stránke výtvarnej, profesijnej, intelektuálnej i ľudskej. Behom štúdia riešia  zadania od malých foriem užitého textilného dizajnu, cez špecifiká bytového a odevného dezénu až po riešenie textilu v architektonickom priestore. Zadané úlohy majú študentov viesť k procesu hľadania vlastného prejavu, výrazu a umeleckej identity, schopnosti analyzovať podstatu problému, myslieť  v súvislostiach a reagovať na potreby života. Ateliér ponúka priestor aj experimentálnym polohám dizajnu. Podstatným bodom koncepcie ateliéru je  spoluprácu s priemyslom. Študenti sa učia komunikovať s výrobcom, rešpektovať technologické obmedzenia a špecifické potreby firiem. Významnou zložkou edukačného procesu sú tiež prednášky zahraničných hostí.

Počas bakalárskeho štúdia je priestor na vycestovanie na stáž do zahraničia.
V magisterskom štúdiu študent pracuje na vlastných projektoch. Už počas  štúdia je dôležité, aby sa študent dostal do reálneho kontaktu s podnikmi  a výrobcami.  V prvom ročníku magisterského štúdia   majú študenti za úlohu vyskúšať si spoluprácu s priemyslom . Samostatne si vyhľadávajú priemyselného partnera a celý proces od návrhu až po realizáciu si koordinujú sami. Absolvent ateliéru by mal byť schopný založiť si  vlastnú dizajnérsku značku, alebo sa  uplatniť  v kreatívnej sfére  priemyslu.

Ateliér textilného dizajnu, Andrea Zendeková
Ateliér textilného dizajnu, Andrea Zendeková

Oblasť medzinárodnej spolupráce:
Oblasť v ktorej ATD zaznamenal najvýraznejšie výsledky, je otvorenie sa zahraničným kontaktom.
Ateliér je súčasťou textilnej akademickej siete „BestofDesign Textile AcademyNetwork “,
ktorá združuje európske textilné vysoké školy a organizuje medzinárodné projekty na podporu
textilného dizajnu. Naši študenti sa zúčastnili nasledujúcich projektov:
2009 -2014 veľtrh bytového textilu Heimtextil, Frankfurt n/M
2012 Powerhouse Europe Connected, in Wesserling, France
2008 Borderline@Usedom, in Germany andPoland
2006 Factory Europe – Rememberthe Future, in Chemnitz , Germany
CEEPUS: je stredoeurópsky výmenný program, v ktorom je ATD od roku 2007 aktívne zapojený
v projekte Design and DevelopmentofMultifunctionalProtectiveClothing-sieť  CIII –SI-0217.
Táto sieť je zameraná na mobility študentov a pedagógov a združuje 10 škôl  zameraných na textil zo Slovinska, Čiech, Rakúska, Macedónska,
Poľska, Srbska, Slovenska, Bosny Hercegoviny.
NIL (Nórsky finančný mechanizmus): v rámci prideleného grantu č.NIL-II-014  sa rozvinuli intenzívne kontakty s  TelemarkUniversityRauland v Nórsku, čo je pre študentov obohatením hlavne v oblasti textilného remesla a v objavovaní starých textilných tradícií Škandinávie. Ovocím  projektu sú   pedagogické mobility a živé kontakty medzi nórskou univerzitou a Katedrou textilnej tvorby.

Prednášky zahraničných hostí:
2014 Krista LeesiEstonian, AcademyofFineArt, Tallin, Estónsko
2014 CathrynAmidei, Eastern Michigan University, USA
2012 BodilAkselvoll, TelemarkUniversityRauland,
2011 ArneMagnusJohnsrød, TelemarkUniversityRauland, Nórsko
2010 MaritBuset, TelemarkUniversityRauland, Nórsko
2010 Mgr.A. Jitka Škopová, VŠUP Praha
2010 PhDr.VlastimilHavlíkPhD,.UPM Textilní muzeum, Česká Skalice
2010 Doc. Gabriela FužirBauerPhD,.Univerzita v Maribore, Slovinsko                                                                                                                         2009 EliWendelbo,TelemarkUniversityRauland, Nórsko
2009 prof.MikkelB.Tin,PhD, TelemarkUniversityRauland,Nórsko
2008 Mgr.A. Jitka Škopová, VŠUP Praha
2008 M.A. Lenka Baroňová, UnivezitaT.BatiZlín, ČR
2008 PhDr. Vlastimil HavlíkPhD.UPM, Textilní muzeum, Česká Skalice
2007 Doc. Gabriela FužirBauerPhD,.Univerzita v Maribore, Slovinsko
Spolupráca s priemyslom:
BRIK a.s. SK – vyrába nábytok
BUCOL Lyon, Francúzsko –vyrába luxusné žakárové tkaniny
CANDY POLSTERMOEBEL VLM MIHALIKs.r.o.Továrniky,SK –poťahuje nábytok                                                                                                   EUROFORM PRO s.r.o. Dunajská Streda –poťahuje nábyok
FEZKO –THIERY Strakonice, ČR – vyrába poťahové látky do áut
GENESIS Myjava – recykluje textil
GRUND a.s. Mladé Buky –vyrába textilné predložky do kúpeľne                                                                                                                                             GUMOTEX Břeclav, ČR –vyrába gumové člny a vaky
JUTEX Bratislava – vyrába koberce
KOLOVRAT Chýnov,ČR  – vyrába žakárové tkaniny
MM INTERIÉR Luhačovice, ČR- dizajn a výroba nábytku                                                                                                                                           MROTISK Danzinger, Olešnice, ČR –manufaktúra na modrotlač
NOVESTA a.s. Partizánske
PRVNÍ  ČESKOMORAVSKÁ s.r.o. Letovice – záclony
PROTETIKA Bratislava – vyrába obuv pre invalidov
SEDAČKY a.s. Banská Štiavnica – vyrába čalúnený nábytok
SOXLAND Handlová, SK – vyrába ponožky
ŠKODA s.r.o. Mladá Boleslav – autopoťahové  textílie
TEXPRINT Gajary,SK  – potlač na textil
VULKAN a.s. NOVESTA Partizánske, SK – vyrába obuv
TEXTLEN Trutnov, ČR –vrábal textilné tkaniny (neexistuje)
UNIVERSAL DRUCK, Chemnitz, Nemecko –potlač

Ocenenia študentov :
2013 1.cena Zuzana ZmatekováCreateyourowncontest, Nemecko
2012  Kristína Sekerová finalistka Design_Lodž, Poľsko
2011  Zmateková, Drugdová,  finalistky, Createyourowncontest, Nemecko
2010  1.cena   Zuzana ŠišovskáDesign A -Bagcompetition/kategoriaMalebag / HongKong
2010  víťaz  súťaže  Andrea GanozyováRexonafashion, Bratislava
2010  2.cena   Ľubica HumeníkováContractCreationAward
2010  1.cena   Radka Dudášová  ContractCreationAwardWall, Frankfurt n/M, Nemecko
2009  3.cena   Radka Dudášová  ContractCreationAwardUpholstery, Frankfurt n/M, Nemecko
2009  1.cena   Andrea Zendeková -dizajn kúpeľňových predložiek: Grunds.r.o.,Mladé Buky ,ČR
2007 . Súťaž vyhlásená časopisom ELLE – PRO DECO, 2 projekty boli úspešné,prezentované v časopise ProDeco / Anna Kuky 6. roč. Anna Gabrhelová 6. roč./
2007   Účasť na medzinárodnej prehliadke mladých výtvarníkov užitého umenia Talente, Mníchov,
Nemecko / Martin Šmahovský 3. roč./
2007    Účasť na súťaži a zaradenie do katalógu – Národná cena za dizajn 2007, Bratislava / Katarína
Zóradová 5. roč., Anna Kuky 6. roč. /
2007  . Víťaz súťaže mladých módnych dizajnérov STYL KABO Brno. ČR / Marcel Holubec – absolvent /
2006    1.miesto  súťaže  Katarína Zóradová ,Benq – obal na mobil
2006     Víťaz súťaže  Katarína Zóradová   „Dobrodružstvo myslenia  Artfórum “
2005    2.cena   Juraj Straka , „ Wherefashionstepsitleaves a print “, UNITEX Lyon, Francúzsko

Ivana Kaňovská- Ateliér odevného dizajnu
Ivana Kaňovská

ATELIÉR ODEVNÉNO DIZAJNU/Prof.  Júlia Sabová  akad.mal
Myšlienka vytvoriť samostatný Ateliér odevného dizajnu sa zrodila krátko po spoločenských zmenách v roku 1989, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili spôsob výučby, ale aj personálne obsadenie VŠVU. V pozadí úsilia založenia tohto ateliéru bola predovšetkým potreba užšej špecializácie študentov a absolventov, zameranej na súčasné špecifiká dizajnu odevu vo všetkých jeho podobách. Samotný Ateliér odevného dizajnu bol založený v roku 1992, pričom spolu s ďalšími dvoma textilnými ateliérmi prispel k osamoteniu a konštituovaniu samostatnej Katedry textilnej tvorby. Na začiatku ho viedol Jozef Ťapťuch, akad. mal. No po krátkom čase, v roku 1994, bol vystriedaný Júliou Sabovou, akad. mal., ktorá ho vedie, vyučuje a určuje charakter ateliéru  až do súčasnosti.

„Snahou môjho edukačného procesu v ateliéry je predovšetkýmviesť študentov, ako sa otvoriť poznaniu hľadania cesty, ktorými by mali dospieť k tvorbe odevu ako k excelentnému kusu artefaktu, ktorý sa dá rôzne kreovať od konkrétneho objektu až do tvorby ucelených  kolekcií. Ide mi hlavne o podporu a o individuálny prístupu vo vyjadrovaní každého študenta, jeho špecifických intelektuálnych, výtvarných a invenčných schopností. Odev tu nie je chápaný len ako produkt, ale ako médium s vlastnou výpovednou hodnotou.  Umožňujem priestor na prekračovanie konvenčných hraníc a snahou o vlastný koncept a nasmerovanie.

Výučba je založená na experimente s materiálom, formou, strihom a technológiou. Tieto experimenty sú podporené jednak znalosťami z dejín odievania, remeselnou zručnosťou, krajčírskou tradíciou, textilnými technikami a cielene volenými zadaniami tém. Študentov  vediem ku kreativite a individualite s vysokým profesionálnym štandardom. K tomu prispievajú odborné prednášky a informácie o aktuálnom dianí vo svete módy a módnych trendoch. Je pre mňa dôležité  naučiť ich s týmito informáciami pracovať. Okrem toho si musia hľadať vlastné inšpiračné zdroje a impulzy, vkladať autentický, autorský rukopis.

V bakalárskom štúdiu študenti pracujú na zadaniach, ktoré podnecujú ich obrazotvornosť a kreativitu.  Dostávajú sa postupne do problematiky odevu ako takého, hľadajú individuálne chápanie jeho obsahu a funkcie. Na cvičeniach a malých klauzúrnych zadaniach získavajú krajčírske zručnosti a remeselnú prax a nachádzanie vlastného vyjadrovacieho jazyka.

Výučba strihov, modelácia na figuríne, dobrá znalosť dejín textilu a dejín odevu, sú základným pilierom na to, aby študenti mohli tvoriť autorské kolekcie.

Magisterské štúdium je založené na vlastnom programe a práci na vlastných projektoch, ktoré každý uchádzač o toto štúdium musí prezentovať na prijímacích pohovoroch spolu s predloženým portfóliom.Prvý ročník magisterského štúdia je vhodný práve na realizovanie praktika v odevnom priemysle, u dizajnéra alebo firme.

Praktikum:
Alexander McQueena Londýn, StudioLucyOrta v Paríži, SophiaKokosalaki v Londýne, Jean-CharlesdeCastelbajac v Paríži, firma AF Vandevorst, Antwerpy, Belgicko, textilné dizajn štúdia Color and Treem vo Volkswagene, Audi, Ford a Škoda. Čo vnímam veľmi pozitívne je, že študenti chodia na stáže už aj k našim bývalým absolventom, ktorí sú etablovaní na slovenskej módnej scéne. Vzniká tak určitá kontinuita, ktorá je prospešná pre obidve strany.

Dôležitú úlohu v profilácií ateliéru zohrávajú odborné prednášky, workshopy a interdisciplinárne spolupráce. Spomeniem napríklad spoluprácu s ateliérom S+M+L_XL- kov a šperk,s ateliérom Transport dizajnu, čis ateliérom Industriálneho dizajnu. Mám aktívne spolupráce so zahraničnými školami, Univerzita TomášeBati v Zlíne, Univerzita Jána EvangelistuPurkine v Ústi nad Labem alebo so State University v Buffale. Výstupy takejto kooperácie sú verejne prezentované na výstavách a módnych prehliadkach“ :

Projekty a prezentácie:
Lifestyle  v klube Mekka v Prahe, HORSE POWER- Cumulus v Múzeu dopravy v Bratislave, projekt MOZART, ktorý bol prezentovaný v Prahe na Bertranke, v MAKu vo Viedni a na EthicFashion v Paríži.Odprezentovalisme úspešný transkontinentálny projekt SISONKE vo Viedni v MQ.a tiež interdisciplinárnu spoluprácu PLAY naDesignMatchi vo Veletržnom paláci v Prahe.Náš ateliér už pravidelne reprezentuje mladú slovenskú módu v rámci Slovak FashionNight v New Yorku.  So spoločným projektom Inšpirácia – citácia – interpretácia sme realizovali spoločnú výstavu v Buffale v USA.  Študenti sa pravidelne zúčastňujú prehliadok v rámci Bratislava Fashionweeku, PragueFashionweekuaLondonFashionWeeku.

Ocenenia:
Národné cena za dizajn 2007
Lifefashion talent 2007
Kruhy na vode2008
BrillanceFashion Talent2008, 2009, 2010, 2012,
Nové tváre módnej scény, Bratislavské módne dni
Wherefasionsteps, Francúzsko, 2005
Humen cup, Čína, 2005,2006, 2008,
Cena Richarda Hennesyho, Česká republika, 2005
Top Styldesigner v Českej republike, 2004, 2006, 2007zima, 2007 leto,
B- Fashion in Zlín, 2007
Talent sezóny, PragueFasionweek, 2005
Freshdesign, , PragueFasionweek, 2011, 2012
Re –ActFashionShow,  Lodž, Polsko 2012, 2013
Erki- Moeshow, Tallin, Estónsko 2011, 2012
Jeansation, GrimaldiForum, Monte Carlo, Monako – november 2012
Transparency- Fashioncompetition v San Francisco 2012, 2013, 2014

Srdečne vás pozývame!

Maja Božovič
Maja Božovič

Zdroj: VŠVU

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne