17.5 C
Bratislava
nedeľa, 16. júna 2024

Bratislava sa dohodla so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke, práce na výstavbe trate sa znovu naplno rozbehnú

Najčítanejšie

Bratislava podpísala dodatok k zmluve so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke v úseku Bosákova – Janíkov dvor. Stavebné práce na novej električkovej trati sa opäť postupne rozbehnú. Zhotoviteľ je pripravený práce akcelerovať tak, aby bol dodržaný pôvodne dohodnutý harmonogram.

Podpísaný dodatok k zmluve je založený na expertíznom posúdení súdneho znalca oficiálnej znaleckej organizácie – Ústavu stavebnej ekonomiky a dohodnutá metodika počíta s priebežným prepočítavaním cien za kľúčové materiály v priebehu celej realizácie stavby.

Bratislava podpísala dodatok k zmluve so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke. Je jednou z prvých inštitúcií, ktorej sa podarilo zaviesť do praxe usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie týkajúce sa možnosti navýšenia cien vysúťažených verejných zákaziek vzhľadom na rastúce náklady, ktoré výrazne presahujú ceny v čase, kedy bola zákazka vysúťažená.

Rozsiahle zdražovanie cien stavebných materiálov, napr. ocele, železa, betónu, či ropy, ku ktorému došlo z externých dôvodov (najmä v dôsledku vojny na Ukrajine a pandémie Covid 19), spôsobili výrazný útlm prác aj na jednom z najdôležitejších dopravných projektov v Bratislave – na predĺžení električkovej trate na koniec Petržalky.

Hlavné mesto preto v posledných týždňoch intenzívne pracovalo na tom, ako usmernenie ÚVO čo najlepšie aplikovať. Výsledkom je vlastná metodika, ktorá presne stanovuje skutočný dopad zdražovania na rôzne komodity.

Nový dodatok je založený na expertíznom posúdení súdneho znalca oficiálnej znaleckej organizácie – Ústavu stavebnej ekonomiky, ktorý podrobne zanalyzoval reálne zmeny v cenách dotknutých materiálov na svetových trhoch.

Na základe toho stanovil aktuálnu mieru nárastu hodnoty zákazky oproti hodnote zákazky v novembri 2021, keď sa zmluva na električkovú trať podpisovala a zhotoviteľ nastúpil na stavbu.

Zároveň navrhol aj metodiku, ktorou sa bude aktuálna cena prepočítavať priebežne počas celého trvania prác. Nakoľko ceny materiálov sa môžu počas trvania stavby meniť (môžu aj zlacnieť), nie je možné vopred na celé zvyšné obdobie realizácie stavby stanoviť jednu percentuálnu mieru zdraženia.

Len pre ilustráciu, súdny znalec vo svojom expertnom posúdení stanovil mieru zdraženia k júnu 2022 na 20,37% v porovnaní s cenami v čase podpisu zmluvy a začiatku stavby v novembri 2021.

To ale neznamená, že cena za celú zákazku sa nakoniec o toto percento navýši, nakoľko percentuálna miera navýšenia cien sa bude prepočítavať priebežne počas trvania prác, v súlade so stanovenou metodikou. Nie je preto možné vopred stanoviť konečnú navýšenú sumu za celé dielo, v porovnaní s pôvodnou vysúťaženou cenou.

Priebežné prepočítavanie pre mesto predstavuje najlepšiu hodnotu za peniaze a je aj v súlade s pravidlami EÚ, keďže projekt predĺženia električkovej trate je primárne financovaný zo zdrojov EÚ.

Podpísaním dodatku získal zhotoviteľ záruky, že za zrealizovanie stavby dostane zaplatené také ceny, za ktoré dnes dokáže potrebné materiály na svetových trhoch získať. Súčasne získal istotu aj vo vzťahu k svojim subdodávateľom a práce opäť naplno obnoví podľa stanoveného harmonogramu.

Rozbiehať sa budú postupne nasledujúcich týždňov. Zhotoviteľ pri tom deklaroval zámer práce akcelerovať tak, aby bol dodržaný pôvodne stanovený harmonogram, ktorý je aj súčasťou Zmluvy o dielo. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa budú realizovať najmä práce na mostných objektoch, základy trakčného vedenia, zemné práce a prekládky sietí.

Nový úsek predstavuje predĺženie električkovej trate o 3,9 km od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po novú konečnú zastávku Janíkov dvor. Celkovo bude mať 7 zastávok MHD, predovšetkým v blízkosti dôležitých dopravných uzlov. V rámci projektu budú vybudované štyri nové mostné objekty.

foto: Magistrát hl. mesta Bratislavy

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne