7.7 C
Bratislava
sobota, 20. apríla 2024

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu – 9. 4. 2013

Najčítanejšie

nova_televizia_banner_na_titulku
foto-koláž: Marián LUHA

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

– udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV ŠARIŠ spoločnosti CondorNet, s.r.o.;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 6 638 eur vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky), ku ktorému došlo v dvoch reklamných šotoch odvysielaných v dňoch 5. a 7. 3. 2011 (vec vrátená z NS SR);

– uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným a telenákupným šotom), ku ktorému došlo v dňoch 9., 16., 23. a 30. 9. a 14. 10. 2012 odvysielaním reklamných a telenákupných šotov, ktorých celková dĺžka presiahla povolených 12 minút;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 2 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo odvysielaním upútaviek na programy Česko Slovensko má talent, Stratený, Návrat siedmich statočných, Baby, sex a iné zvrhlosti, Sľub večnej lásky, Sedem statočných v sedle, Posledný voz, Kto zabil deti z Atlanty?, Vtip za stovku, Farmár hľadá ženu – nová séria prichádza!, Inkognito, 100 pušiek, Absurdné obvinenie, Muž od snežnej rieky, Geronimo, Vraždy vo vyšších kruhoch, Zúčtovanie, Texas Adios, James Bond: Thunderball, C.S.I. Miami, Letecké katastrofy v dňoch 9., 16., 23. a 30. 9. a 14. a 30. 10. 2012, pri vysielaní ktorých vysielateľ nesprávne uplatnil JSO;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo počas vysielania programu Agentky D.E.B.S dňa 3. 11. 2012;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo počas vysielania programu Pomstiteľ dňa 30. 9. 2012;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programov Česko Slovensko má talent zo dňa 16. 9. 2012;

– začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov
a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Večer pod Lampou (téma: nevymenovanie J. Čentéša za generálneho prokurátora, spravodlivosť na Slovensku) dňa 10. 1. 2013 o cca 22:05 hod;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru)  v súvislosti s vysielaním príspevku Nemocničná kauza pokračuje v programe Televízne noviny dňa 11. 12. 2012;

– začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Prípad na vidieku dňa 3. 3. 2013 o cca 16:48 hod;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Najprísnejší rodičia dňa 14. 2. 2013 o cca 20:29 hod;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Wanted dňa 10. 2. 2013 o cca 20:30 hod;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním upútaviek na programy Fantastické tortyKde bolo, tam bolo a textových informácií o svojej programovej ponuke dňa 10. 2. 2013 o cca 20:30 hod;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programov Geronimo a Pasca v džungli dňa 27. 1. 2013, programu Nevyslovená pravda dňa 7. 2. 2013 a možného porušenia
§ 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním dňa 27. 1. 2013 v čase od 16:00 do 17:00 hod;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za možné porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programov Experti zo dňa 4. 2. 2013, Kuriér zo dňa 6. 2. 2013, Dr. Dolittle zo dňa 10. 2. 2013 a súvislý záznam vysielania zo dňa 10. 2. 2013 v čase od 19:50 hod do 23:10 hod;

– začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie ANTIK Telecom, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) (poskytovať retransmisie len so súhlasom pôvodného vysielateľa), § 17 ods. 1 písm. e) (uzatvoriť s každým užívateľom typovú zmluvu), § 17 ods. 1 písm. h) (prevádzkovať retransmisiu v súlade s jej registráciou)
a § 60 ods. 8 ZVR (povinnosť oznámiť rade raz ročne zmenu údajov o skladbe šírených rozhlasových a televíznych služieb);

– začala správne konanie voči vysielateľovi Radio ON s.r.o. (programová služba Rádio ALIGATOR) vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa
§ 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu, že frekvenciu 97,2 MHz Bratislava – Devínska Nová Ves nevyužíva na účely, na ktoré mu boli pridelená.

Všetky uznesenia prijaté dňa 9. 4. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu

Informáciu pre portál masmediálne.info poskytla Mgr. Lucia Jelčová, PhD. z Útvaru riaditeľa kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, viac informácii môžete nájsť na www.rvr.sk

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne