15.7 C
Bratislava
pondelok, 20. mája 2024

G…gatekeeper, generation x, goodwill…

Najčítanejšie

 

gag gag, vtipná pointa, tvorivý nápad; organizovaná udalosť, niekedy fiktívna, ktorá má pritiahnuť pozornosť médií
gagman autor gagov, improvizátor
gain prírastok, zisk; sila zvukového alebo obrazového signálu
galley proofs stĺpcové obťahy, korektúra
Gantt chart postupový diagram – grafické zobrazenie času potrebného na vykonanie rozličných častí projektu
gap medzera, štrbina, rozchod v názoroch; schodok, deficit
gap analysis diferenčná analýza – hodnotiaci nástroj porovnávajúci očakávania o určitej službe so skutočnou skúsenosťou zákazníka s toutto službou
gatekeeper človek kontrolujúci tok informácií v organizácii alebo v sieti; osoba v nákupnom oddelení organizácie, ktorá kontroluje informačné toky k ostatným
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade ) Všeobecná dohoda o clách a obchode – medzinárodná dohoda s cieľom odstraňovať obchodné bariéry a podporovať svetový obchod pomocou zníženia taríf
gender segmentation rodová segmentácia – delenie trhu na rozličné skupiny podľa rodu (pohlavia)
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Všeobecná dohoda o clách a obchode – medzinárodná dohoda s cieľom odstraňovať obchodné bariéry a podporovať svetový obchod pomocou zníženia taríf
general-line wholesaler špecializovaný veľkoobchodník – sústreďuje sa na určitý typ produktov, napr. potraviny, železiarsky tovar a pod., pričom vykonáva menej funkcií ako všeobecný veľkoobchodník; single-line wholesaler
general manager generálny riaditeľ
general(merchandise)store obchod so zmiešaným tovarom – ponúka širokú paletu tovarov, avšak s obmedzenou hĺbkou ponuky, často na vidieku, pričom najväčší podiel majú potraviny
general merchandise wholesaler všeobecný veľkoobchodník – veľkoobchod s komplexnými službami, ktorý ponúka široký výber tovarov a plní všetky funkcie marketingového kanála
general need description všeobecný opis potreby – štádium nákupného procesu organizácií, v ktorom organizácia opisuje všeobecné charakteristiky a množstvo potrebných položiek
Generation X generácia X – generácia detí – 45 miliónov ľudí – narodených v r. 1965-1976  v USA počas poklesu pôrodnosti po tzv. baby boome
Generation Y generácia Y – generácia detí – 72 miliónov ľudí – narodených „baby boomerom“ v r. 1977-1994  v USA; Net Generation; baby boomlet
generational marketing generačný marketing – využívanie marketingových programov zacielených na rozličné postoje a spotrebiteľské správanie sa skupín alebo generácií, ktoré vytvárajú trh
generic brand všeobecná, generická značka – stratégia presadzovania značky, ktorá neuvádza žiadne názvy produktov, ale len opis obsahu
generic product všeobecný, neznačkový, generický produkt, ktorému chýbajú niektoré parametre zbnačkových produktov a sú spravidla lacnejšie
generic business strategy všeobecná, generická podnikateľská stratégia – stratégia, ktorá môže byť uplatnená v každom podniku, bez ohľadu na produkt alebo priemyselné odvetvie, a priniesť komparatívnu výhodu
geographic information systems (GIS) geografické informačné systémy – technológia, ktorá reprezentuje na mape rozličné vrstvy dát
geographic segmentation zemepisné rozdelenie, geografická segmentácia trhu – rozdelenie trhu na rozličné zemepisné jednotky, ako napr. krajiny, štáty, regióny, okresy, mestá alebo oblasti
geographical groupings geografické zoskupenia – organizačná štruktúra, v ktorej sú jednotky podrozdelené podľa ich zemepisnej polohy
geographical pricing zemepisná, geografická cenotvorba – stanovenie cien pre zákazníkov na rozličných miestach krajiny alebo sveta
ghostwriter anonymný autor (ktorý píše za iných), nádenník, „černoch“, neger; pisateľ prejavov, článkov a pod. pre zamestnávateľa alebo klienta
gift nadanie, talent, dar
gimmick vtipný nápad, trik. zlepšovák
give-away literature prospekty
global competition globálna konkurencia – konkurenčná situácia, v ktorej firmy navrhujú, vyrábajú a obchodujú svoje produkty a služby po celom svete
global consumers globálni spotrebitelia – skupiny zákazníkov, žijúce v mnohých krajinách alebo regiónoch sveta, ktoré majú podobné potreby alebo hľadajú podobné vlastnosti a prínosy produktov a služieb
global firm globálna firma, svetový podnik – firma, ktorá pôsobiac vo viac než jednej krajine získava výhody vo výskume a vývoji, výrobe, marketingu a financiách i v nákladoch a povesti, ktoré nie sú dosiahnuteľné pre čisto domácich konkurentov
global marketing strategy globálna marketingová stratégia – štandardizácia marketingových činností v podmienkach kultúrnych podobností a ich prispôsobovanie v prípade, keď sa kultúry líšia
glossy print hladká, lesklá fotografia, najvhodnejšia na reprodukciu
glossy magazine luxusný časopis
goal cieľ, zámer, medzník; presnejší výraz pre poslanie alebo účel; bránka, gól; cieľová úroveň výkonu práce stanovená v predstihu
going green snaha správať sa ekologicky zodpovedne
going public premena firmy na akciovú spoločnosť; prvá ponuka akcií na burze
golden mean zlatý stred, zlatý pomer, zlatý rez – geometricky stanovený optimálny pomer na určenie optického stredu novinovej, čosopiseckej alebo knižnej stránky, stanovujúci najpríťažlivejšie miesto výkladu, predajného miesta a pod.; golden ratio
golden ratio zlatý pomer, zlatý stred, zlatý rez – geometricky stanovený optimálny pomer na určenie optického stredu novinovej, čosopiseckej alebo knižnej stránky, stanovujúci najpríťažlivejšie miesto výkladu, predajného miesta a pod.; golden mean
Golden World Award Zlatá svetová cena – hlavná cena IPRA za najlepší projekt PR
good/goods statky, tovary, vyrobené na spotrebovanie; výrobky, produkty
goods receipt oficiálny dokument, potvrdzujúci prijatie vymenovaných tovarov; receipt of goods (R.O.G.)
good-value pricing cenotvorba formou dobrej ceny – ponuka najprimeranejšej kombinácie kvality a dobrých služieb za slušnú cenu
goodwill goodwill, kredit, (dobrá) povesť, dôvera; priaznivý postoj k osobe, inštitúcii, organizácii alebo skupine; v účtovníctve rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku podniku a jeho kúpnou cenou, daný nemateriálnymi hodnotami, napr. povesťou, zákazníkmi, know-how, pozíciou značky na trhu a pod.
government market vládny trh – vládne úrady – celoštátne, federálne, štátne, regionálne alebo miestne – ktoré kupujú alebo si prenajímajú výrobky a služby, aby mohli vykonávať hlavné funkcie vlády
government relations vzťahy s vládou; špeciálny druh komunikácie
government units vládne zložky – federálne, štátne a miestne organizácie, ktoré kupujú tovary a služby pre organizácie, ktorým slúžia
grade labeling označovanie akostnej triedy na etikete produktu
grading triedenie – proces posudzovania a triedenia produktov do tried podľa určených noriem; štandardizácia
grapevine neoficiálna, nepotvrdená informácia, šuškanda; neformálne šírenie informácií
graphic design grafický dizajn, návrh – tvorivý proces navrhovania prezentácie alebo komunikácie v najrozmanitejších podobách: novín, časopisov, kníh, internetových prezentácií a pod.
graphics grafika; ilustračný materiál pre všetky médiá
grass roots podstata, korene, vidiek, radoví voliči
grass roots lobbying lobovanie organizovaním radových voličov s cieľom ovplyvniť ľudí vo vláde, ktorí rozhodujú
gravure hĺbkotlačová platňa
gray market sivý, šedý trh – stav, keď sa produkty predávajú prostredníctvom neautorizovaných distribučných kanálov; paralelný import
green marketing zelený marketing – marketingová snaha vyrábať, propagovať a znovu spracúvať environmentálne citlivé produkty
Green River Ordinance vyhláška Green River – nariadenie mesta alebo obce o zákaze podomového predaja alebo agitácie bez výslovného predbežného súhlasu domácnosti; pomenované podľa miesta Green River v USA, kde ho prvýkrát prijali
greeting pozdrav, privítanie
gross domestic product hrubý domáci produkt – peňažná hodnota všetkých tovarov a služieb vyprodukovaná v krajine za jeden rok
gross income hrubý dôchodok, príjem – celková suma peňazí, ktorú za rok zarobila osoba, rodina alebo domácnosť
gross margin hrubý zisk, hrubé rozpätie, marža – čistý predaj mínus náklady na predané tovary; gross profit
gross profit hrubý zisk, hrubé rozpätie, marža – čistý predaj mínus náklady na predané tovary; gross margin
gross rating points (GRPs) body hrubej sledovanosti – vzťahové číslo (vytvorené násobením percenta dosahu frekvenciou), ktoré zadávateľovi reklamy hovorí o účinnosti pôsobenia
ground-breaking ceremonies kladenie základného kameňa, slávnostný výkop základov stavby
ground station pozemná stanica – vysielač originálneho signálu na satelity a prijímač; earth station
group skupina – dvaja a viacerí ľudia, ktorí vo vzájomnom pôsobení dosahujú individuálne alebo spoločné ciele
group buying skupinové nakupovanie – spôsob kolektívneho kupovania združených nezávislých obchodníkov alebo jednotlivcov s cieľom dosiahnuť vďaka veľkosti objednávky zľavu z bežnej ceny; v súčasnosti na takéto účely čoraz častejšie slúži internet
growth-share matrix matica rastu a podielu na trhu – plánovacia metóda firmy Boston Consulting Group podnikateľského portfólia, ktorá hodnotí strategické podnikateľské jednotky spoločnosti podľa ich trhového rastu a pomerného podielu na trhu; strategické jednotky (produkty) sa opisujú ako hviezdy, dojné kravy, otázniky a psy
growth stage štádium rastu – druhá fáza životného cyklu produktu, charakteristická rýchlym rastom predaja a objavením sa konkurencie
GRPs (gross rating points) body hrubej sledovanosti – vzťahové číslo (vytvorené násobením percenta dosahu frekvenciou), ktoré zadávateľovi reklamy hovorí o účinnosti pôsobenia
guerilla marketing „partizánsky“ marketing, využívajúci relatívne lacné, tvorivé a efektívne metódy oslovovania cieľovch skupín
guest hosť
guest speaker pozvaný rečník
guide (for tour) sprievodca
guided tour zájazd so sprievodcom
guideline/s smernice, direktívy
guild cech, spoločnosť, združenie
gutter / s časti pri ohybe tlačenej stránky, vnútorné okraje – rieka, medzera v sadzbe

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.
MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.
Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Ďalšie články

Aktuálne