14.5 C
Bratislava
streda, 22. mája 2024

H…head-hunter, headline, hypertext…

Najčítanejšie

 

habitual buying behavior zvyčajné nákupné správanie – nákupné správanie sa spotrebiteľa v situáciách, keď je jeho zainteresovanosť nízka a nevníma významné rozdiely medzi značkami
halftone poltón, klišé, autotypia; sieťovaná reprodukcia fotografie, maľby alebo kresby
handbill leták, plagát so základnými údajmi a posolstvami; dodger; flyer, broadside
handbook príručka, rukoväť, učebnica, kompendium
handle zaobchádzať, narábať, nakladať, zvládnuť, viesť; rukoväť, držadlo; zámienka
handling zaobchádzanie, narábanie, spracovanie, manipulácia, obsluha
handling objections riešenie námietok, zaobchádzanie s námietkami – krok v procese predaja, pri ktorom predajca vyhľadáva, vyjasňuje a prekonáva zákazníkove námietky voči kúpe
hand-out reklamný leták, prospekt, sylabus, podklad prednášky; úradná správa, komuniké; písomný podklad odovzdaný prítomným
hand to mouth buying kupovanie z ruky do úst – nakupovanie len nevyhnutne potrebného množstva tovaru; takto môžu nakupovať maloobchodníci, veľkoobchodníci aj výrobcovia; v bežnom života život z ruky do úst, keď človek zarába len toľko, čo spotrebuje, takže nie je schopný nič ušetriť
hard copy trvalý záznam – fotokópia dokumentu alebo kópia videomateriálu na kazete
hardcover pevná, tuhá obálka alebo väzba knihy, zvyčajne kartónová, potiahnutá pevným papierom, plastom, látkou alebo kožou
hard lead úvod s najdôležitejšou informáciou v prvej vete
hard news skutočná správa, aktualita; správa, ktorá ovplyvňuje život ľudí
hard sell(ing) výkonná predajná technika, agresívny predaj, umenie predať; otvorené, prudké úsilie presvedčiť, ktoré sa občas stretáva s odporom oslovovaných; protiklad soft sell(ing)
hardware hardvér, fyzické prvky, z ktorých sa skladá počítačový systém
harvesting žatva, krátkodobý zisk pred stiahnutím výrobku z trhu – stratégia používaná v štádiu poklesu produktu na trhu, pri ktorej firma produkt naďalej ponúka, ale obmedzuje podporné náklady
head hlava, hlavička, záhlavie, kapitola, titul, rubrika, kategória; vedúci
head of department vedúci oddelenia
hedging hedžovanie – transakcie s cieľom vyhnúť sa stratám pri zmene ceny vlastneného tovaru
head-hunter lanár, lovec mozgov (nadaných ľudí); lovec lebiek
head office riaditeľstvo, ústredie, centrála
heading titulok, nadpis, hlavička textu; headline
headline titulok, nadpis, hlavička textu; heading
headnote zhrnujúci text, vyzdvihujúci najdôležitejšie informácie o texte a autorovi článku
headquarters (HQ) riaditeľstvo, ústredie, centrála; štáb, veliteľstvo, hlavný stan
head-to-head positioning priama konkurencia výrobkov – pozicionovanie produktov ako priamo si konkurujúcich na tom istom trhu
health care communication komunikácia v oblasti starostlivosti o zdravie; zdravotnícke public relations
hearing prerokúvanie, zasadanie; vypočúvanie, vypočutie, konanie
hed headline, titulok
hidden advertising skrytá reklama
hierarchy hierarchia – návrh vychádzajúci z teórie systémov, ktorá tvrdí, že systémy sú organizované vzostupne tak, že vyššie z nich sú čoraz obsažnejšie a komplexnejšie, takže pochopiť systémy správania sa vyžaduje skúmať niekoľko primeraných úrovní
hierarchy of effects hierarchia efektov – následnosť štádií, ktorými prechádza potenciálny kupujúci, počnúc prvotným uvedomením si produktu a končiac prípadnou akciou ( buď vyskúšanie alebo prijatie produktu); zahrnujú: povedomie, záujem, zhodnotenie, vyskúšanie a prijatie
high learning product výrobok vyžadujúci veľa učenia – produkt, ktorý má dlhú uvádzaciu fázu do svojho životného cyklu, pretože na to, aby ho spotrebitelia mohli používať a vedeli oceniť jeho prínos, je potrebné významné učenie
high-tech masívne využívanie pokrokových technológií
hi-tech industry priemysel pokrokových technológií
highlighting zvýrazňovanie, zdôrazňovanie
hire najať, prenajať si; nájom, nájomné
hold pozastavenie publikácie alebo vysielania do autorizácie
hold for release materiál, ktorý bude publikovaný až v určenom čase alebo za určitých podmienok
home page prvá stránka prezentácie vo svetovej počítačovej sieti (www, v internete)
home-town stories príbehy pre miestnu tlač o jednotlivcoch-účastníkoch udalosti alebo aktivít
hometowner news release, tlačová informácia pre médiá z daného mesta
honorary čestný, bezplatný; pamätný
horizontal conflict horizontálny konflikt – nedorozumenie medzi sprostredkovateľmi na tej istej úrovni marketingového kanála
horizontal integration horizontálna integrácia – vlastníctvo spoločností alebo závodov s podobnými produktmi a marketingovými funkciami; opak vertikálnej integrácie
horizontal marketing system usporiadanie marketingovej distribučnej cesty, pri ktorom dve alebo viacero firiem na jednej úrovni sa spoja, aby využili novú marketingovú príležitosť
horizontal price fixing horizontálna úprava cien – prax, keď dvaja alebo viacerí konkurenti otvorene alebo skryto spolupracujú na stanovení cien 
hospitality pohostinnosť
host hostiteľ; konferencier; hromada, zástup
hostess hostiteľka, konferencierka; partnerka (platená)
hot senzačný, atraktívny, módny; horúci, pikantný
hot line pohotovostná linka, horúca linka, priama linka, stála telefónna služba
hourly fee hodinový poplatok
hourly rate hodinová sadzba
house account (celo)firemný zákazník – zákazník, o ktorého sa kvôli jeho významu a objemu obchodu nestará príslušný teritoriálny predajca, ale priamo vedenie firmy; býva to aj vtedy, ke tohto zákazníka získal niekto z vedenia firmy
house journal, house publication, house magazine, house organ, company publication, internal publication podniková, firemná, interná publikácia a jej (aj elektronické) variácie
house style firemný štýl
house-to-house-selling/sale priamy, podomový predaj – „od domu k domu“, bez ohlásenia alebo po dohode; door-to-door-selling
household domácnosť, členovia domácnosti
HQ skratka headquarters – riaditeľstvo, ústredie, centrála, hlavný stan
human interest ľudský záujem; materiál typu fíčru, apelujúci na city, sympatie alebo vášne
human relations medziľudské vzťahy, ľudské vzťahy
human resources ľudské zdroje
human resources department oddelenie ľudských zdrojov
Human Resources File Builder Účinne sledujte údaje o vašich zamestnancoch a efektívne pracujte so všetkými vašimi personálnymi súbormi
human resources management riadenie ľudských zdrojov
hype rozsiahla publicita, často zveličená; rozruch; nadnesené reklamné tvrdenia
hyperlink prvok v elektronickom dokumente, odkazujúci na iné miesto v tomto dokumente alebo na celkom iný dokument
hypermarket hypermarket – veľký obchodný dom (vyše 60 000 m2) s miešanou ponukou potravinových produktov a všeobecného tovaru
hypertext špeciálny druh databázy, v ktorom objekty (texty, obrazy, zvuky, programy a pod.) môžu byť tvorivo pospájané
hypothesis hypotéza, domnienka – predpoklad alebo myšlienka o vzťahu dvoch alebo viacerých činiteľov alebo o tom, čo by sa mohlo stať v budúcnosti
hypothesis evaluation vyhodnotenie hypotézy – prieskum testujúci myšlienky, ktoré sa objavili vo fáze tvorby hypotéz, ako pomoc pri odporúčaní pre marketingové akcie
hypothesis generation tvorba hypotéz – hľadanie myšlienok, ktoré sa môžu vyhodnotiť neskorším prieskumom

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.
MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.
Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Ďalšie články

Aktuálne