9.4 C
Bratislava
piatok, 12. apríla 2024

H…hypertext, hit, house ads…

Najčítanejšie

iab_slovakia_mini_banner

HDTV High-Definition Television
Signál vyššej kvality využívajúci digitálny formát na prenos a príjem TV signálov. HDTV poskytuje
približne päťkrát vačšie množstvo informácíí (obrázkové prvky alebo pixely) než klasická televízia
vytvárajúc väčšie obrazové rozlíšenie, väčší pomer strán obrazu a digitálny zvuk.

Head end
Miesto v káblovom systéme, kde sa tvorí vysielanie a začína distribúcia programu. Signály sa obvykle
prijímajú zo vzduchu prostredníctvom satelitu, mikrovlného signálu alebo pomocou káblov tvorených
z optických vlákien.

Heuristická metóda
Spôsob merania identity unikátneho užívateľa. Takéto meranie používa dedukciu alebo metódu
odvodzovania založenú na pravidle alebo algoritme platnom pre daný server. Napr. v niektorých
prípadoch môže slúžiť na indentifikáciu kombinácia IP adresy a softvérového agenta užívateľa. Ak
server obdrží v priebehu 30 minút novú požiadavku od toho istého klienta, vyhodnotí, že táto
požiadavka prichádza od toho istého užívateľa a v momente požiadavky na zhliadnutie poslednej
stránky. Tiež označovaný ako usudzovanie.

History List (Zoznam histórie)
Rolovacie menu, ktoré zobrazuje stránky nedávno navštívené, takže sa užívateľ môže pomocou menu
na stránku okamžite vrátiť alebo si pozrieť svoju poslednú návštevu. Rovnaký mechanizmus umožňuje
serveru sledovať, ktorú stránku užívateľ navštívil pred danou stránkou.

HIT
Keď užívateľ zadá požiadavku na načítanie stránky a jeho počítač ju pošle na server, ktorý
zabezpečuje danú stránku. Každý prvok vyžiadanej stránky (vrátane grafiky, textov, interaktívnych
prvkov) je zaznamenaný v logovacom súbore danej stránky ako „HIT“ Ak stránka, ktorú užívateľ
navštívi obsahuje dve grafiky, jeden „HIT“ sa priradí stránke a dva „HITY“ grafikám, jeden každej.
Správca serveru (webmaster) používa „HITY“ na meranie vyťaženosti serverov. Nakoľko dizajn
jednotlivých stránok a vzorce návštev sú rozličné pri každej stránke, počet HITOV nemá žiadnu
súvislosť s počtom stiahnutým stránok a preto je nepresným ukazovateľom návštevnosti.

Homepage (Titulná stránka)
Stránka určená ako hlavný bod pri vstupe na portál alebo tiež štartovací bod, kedy sa prehliadač po
prvýkrát napojí na internet. Obvykle má za úlohu privítať užívateľa, predstaviť účel webovej stránky
a poskytuje linky na jej ostatné podstránky.

Host (Hlavný počítač)
Akýkoľvek počítač na sieti, ktorý poskytuje služby alebo pripojenie na ostatné počítače v sieti. Host má
priradenú IP adresu.

Hotlist
Zrolovateľné menu alebo pop-up menu, často zobrazované za účelom predstavenia nových alebo
obľúbených stránok.

Hot spot
Pozri Hyperlink.

House ads (Vlastná reklama prevádzkovateľa)
Reklamné formáty propagujúce produkt alebo služby vlastnej spoločnosti. Mediálna hodnota z vlastnej
reklamy by sa nemala zahŕňať do zverejnených príjmov.

HTML (Hypertext Markup Language)
Súbor kódov nazývaných značkovací záznam v čistom textovom.(*.txt) súbore, ktorý určuje aká
informácia bude obnovená a ako bude zobrazená prehliadačom. Rozlišujeme dva druhy takýchto
záznamov (tagov): Kotvový tag a formát. Kotvový tag určuje aký obsah sa načíta, a formátové tagy
určujú, ako sa tento obsah zobrazí.

HTML stránka
Hypertextový jazykový dokument so značkami, uložený v adresári servera a/alebo vytvorený
dynamicky na požiadavku. HTML stránka môže tiež obsahovať grafiku, video záznamy, audio
záznamy a iné súbory.

HTTP Hyper-Text Transfer protocol
Formát najčastejšie používaný na prenos dokumentov v celosvetovej sieti internet.

Hybrid Pricing (Kombinovaná cenotvorba)
Platobný model, ktorý je založený na kombinácii platobného modelu CPM a cenového modelu
založeného na efektivite kampane. Pozri Platobný model CPM a Platobný model založený na výkone.

Hyperlink
HTML kód, ktorý po kliknutí naň presmeruje užívateľa na novú adresu (URL).

Hypertext
Text alebo grafický prvok na stránke, ktorý aktivuje hyperlink akonáhle naň užívateľ klikne.


Slovník internetovej reklamy zostavila  IAB Slovakia.

Ďalšie články

Aktuálne