5.9 C
Bratislava
streda, 17. apríla 2024

I…idea generation, identity, image…

Najčítanejšie

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

IABC (International Association of Business Communicators) medzinárodné združenie ľudí, zaoberajúcich sa komunikáciou v podnikaní
ICO (International Committee of Public Relations Consultancy Associations) medzinárodné združenie asociácií public relations agentúr
idea generation vytváranie nápadov, generovanie myšlienok – fáza procesu vzniku nového produktu, v ktorej firma vyvíja skupinu kandidátskych návrhov na nové produkty; systematické vyhľadávanie nápadov na nové produkty
idea screening triedenie nápadov – hodnotenie námetov na nový produkt s cieľom čo najskôr nájsť dobré myšlienky a vyradiť zlé
identity totožnosť, zhoda, identita, osobnosť, individualita; označenie; výsledok plánovaného úsilia prezentovať organizáciu ako jeden celok
idle production capacity pohotovostná produkčná kapacita – situácia, keď je k dispozícii dodávateľ služieb, ale chýba dopyt
IFB interrupted feedback system; malé slúchadlo v uchu účinkujúceho, pomocou ktorého dostáva pokyny režiséra alebo vedúceho
image imidž, obraz, zobrazenie, podoba; idea, myšlienka, pojem; kumulatívne vnímanie organizácie, firmy, jednotlivca, produktu a pod. publikom; podvedomý dojem
image differentiation odlíšenie sa organizácie, subjektu pomocou rozličných aspektov imidžu 
image survey výskum vnímania organizácie, subjektu
impact pôsobenie, vplyv, účinok; pôsobiť, mať vplyv, účinkovať; výsledok, dopad
implement zavádzať, uskutočňovať, realizovať; nástroj, náradie
implementation zavedenie, realizácia, implementácia
implied warranties zahrnuté, mlčky predpokladané záruky – záruky obsahujúce zodpovednosť za chyby produktu zo strany výrobcu, hoci produkt predal maloobchodník
imprimatur z latinčiny: „Nech sa tlačí“ – povolenie tlačiť text knihy alebo iné povolenie či podpora
impulse goods impulzné výrobky, tovary – výrobky, ktoré kupujeme bez predbežného plánovania, na poslednú chvíľu, impulzne – napr. sladkosti, cukríky, čokoláda, časopisy, novinky, rýchle občerstvenie
inbound telemarketing prichádzajúci telemarketing – používanie „zelených“ bezplatných telefónnych čísel, na ktoré môžu zákazníci volať, aby získali informácie o produktoch alebo službách alebo kupovať
incentive popud, stimul povzbudenie, incentíva, napr. zainteresovanosť na predaji, motivácia predávajúcich (distribútorov) alebo aj kupujúcich
income segmentation segmentácia podľa príjmov; príjmová segmentácia – rozdelenie trhu na rozličné skupiny podľa výšky ich príjmov
inconsistency nerovnorodosť, nedôslednosť, premenlivosť – jedinečná vlastnosť služieb: variácie v kvalite služieb v dôsledku ich realizácie ľuďmi s rozličnými schopnosťami
incentive podnet, pohnútka, zvláštna odmena, motív, stimul; motivácia; pednecujúci, stimulujúci
incoterms (International Commercial Terms) Medzinárodné obchodné podmienky – preddefinované obchodné podmienky, ktoré vydáva Medzinárodná obchodná komora; ich cieľom je jasne komunikovať úlohy, náklady a riziká spojené s dopravou a dodávkami tovarov; sú to trojpísmenové skratky, vyjadrujúce hlavné podmienky príslušnej transakcie, napr. FOB (free on board) – vyplatené na loď a pod.
independent off-price retailer nezávislý maloobchodník predávajúci kvalitný tovar za nižšie než obvyklé ceny; vlastníkom a prevádzkovateľom sú buď podnikatelia, alebo je časťou väčšej maloobchodnej spoločnosti
independent retailer nezávislý maloobchodník – maloobchod, ktorý má individuálneho vlastníka
independent store nezávislý maloobchod – maloobchodná predajňa s vlastným nezávislým manažmentom (vlastníkom)
index index, register, zoznam
indie independent; nezávislý producent alebo televízia
indirect (marketing) channel nepriamy (marketingový) kanál – marketingový kanál, v ktorom sú medzi výrobcom a spotrebiteľmi sprostredkovatelia; marketingový kanál s jednou alebo viacerými sprostredkovateľskými úrovňami
indirect exporting nepriamy export – predaj doma vyrobených tovarov v zahraničí prostredníctvom sprostredkovateľa
indirect lobbying nepriame lobovanie
individual interviews individuálne rozhovory – situácia, v ktorej jeden prieskumník kladie otázky jednému respondentovi
individual marketing individuálny marketing – úprava produktov a marketingových programov „na mieru“, podľa individuálnych potrieb a preferencií jednotlivých zákazníkov; markets-of-one marketing; one-to-one marketing
industrial distributor priemyselný distribútor – zvláštny typ sprostredkovateľa medzi výrobcami a spotrebiteľmi, ktorý zvyčajne predáva, skladuje a dodáva plný sortiment produktov
industrial espionage priemyselná špionáž – tajný súbor obchodných tajomstiev a špeciálnych informácií a konkurencii firmy
industrial firm priemyselná firma – nakupujúca organizácia, ktorá nejakým spôsobom prepracúva výrobok alebo službu, ktoré kupuje predtým, než ich opäť predá
industrial goods priemyselné výrobky – produkty používané na výrobu produktov pre koncových spotrebiteľov
industrial product priemyselný výrobok, produkt – výrobok, ktorý kupujú jednotlivci a organizácie na ďalšie spracovanie alebo na podnikanie
industrial salesperson priemyselný predajca – predáva dodávky a služby podnikom; semitechnical salespreson
industrial relations priemyselné vzťahy; pracovnoprávne vzťahy
industrial store podniková, firemná predajňa – obchod, v ktorom sa predávajú výrobky podniku, firmy, prípadne výrobky, ktoré potrebujú zamestanci danej organizácie; company store
industry priemysel, odvetvie; práca, pracovitosť, usilovnosť – skupina firiem, ponúkajúca produkty, ktoré sú navzájom zameniteľné
industry potential priemyselný potenciál – maximálny celkový predaj určitého výrobku všetkými firmami danému segmentu za špecifických podmienok na trhu a marketingové úsilie firiem; trhový potenciál – market potential
industry relations špeciálna súčasť public relations, zaoberajúca sa vzťahmi medzi konkurujúcimi si podnikmi s cieľom posilniť spoločné záujmy; business to business relations
inelastic demand neelastický, nepružný dopyt – situácia,  v ktorej malý pokles ceny spôsobuje menší vzostup dopytu
inferential data údaje získané úsudkom, deduktívne – informácia, ktorá necharakterizuje iba čiastkovú skupinu alebo situáciu, ale taktiež dovoľuje výskumníkom vyvodzovať závery o iných skupinách a situáciách
influence účinok, pôsobenie; moc, autorita; účinkovať, pôsobiť
influencers ovplyvňovatelia (rozhodovania) – ľudia v nákupných oddeleniach organizácií, ktorí ovplyvňujú rozhodnutia o kúpe; často pomáhajú definovať špecifikácie a tiež poskytujú informácie na hodnotenie alternatív
info skrátene informácia; stavové okno
infomercial informačno-komerčný materiál (video, film, inzerát a pod.)
information informácia/e, správa, poznatok, znalosť
information officer pracovník informačného útvaru
information search vyhľadávanie informácií – štádium nákupného rozhodovacieho procesu, v ktorom je spotrebiteľ podnietený hľadať viac informácií; spotrebiteľ môže mať jednoducho zvýšenú pozornosť, alebo sa môže vydať cestou aktívneho vyhľadávania informácií
information technology informačná technológia – zahrnuje navrhovanie a riadenie počítačových a komunikačných sietí s cieľom poskytovať informačný systém uspokojujúci potreby organizácie v oblasti uchovávania dát, ich spracúvania a dostupnosti
in-house vnútropodnikový, vnútrofiremný;  bez cudzej pomoci; činnosť vykonávaná vlastnými silami na rozdiel od činností vykonávaných externými dodávateľmi
in-house agency podnikové oddelenie (reklamy, komunikácie) – vlastní reklamní alebo komunikační pracovníci firmy, schopní poskytovať komplexné alebo čiastočné služby
in-house project director riaditeľ vnútropodnikového projektu
initial iniciálka, iniciála – väčšie prvé písmeno na začiatku textu (odseku, kapitoly, práce a pod.), môže byť aj umelecky vyzdobené
innovation inovácia, obnovenie, vynovenie – zavedenie úplne nového výrobku alebo služby, prípadne ich čiastkové zmeny, napr. tzv. facelift v automobilovom priemysle
innovative marketing inovatívny marketing – princíp osvieteného marketingu, ktorý vyžaduje, aby organizácia hľadala skutočné produktové a marketingové zlepšenia, inovácie
input vstup, vchod; vstupný údaj; vstúpiť, vstupovať, zaviesť, zavádzať; informácia vložená do systému na spracovanie dát; informácia získaná v procese ľudského uvažovania
inseparability neoddeliteľnosť –  jedinečná vlastnosť služieb; skutočnosť, že službu nemožno oddeliť od jej poskytovateľa alebo od situácie, v ktorej sa táto služba vyskytuje
insert príloha, vkladačka; nový materiál vložený do už napísaného príbehu
insert studio malé štúdio na rozhovory alebo šoty
inside sales force vnútorní predajcovia – vnútorní predávajúci, ktorí vykonávajú svoju prácu zo svojich kancelárií po telefóne, cez internet, alebo cestou prijímania návštev potenciálnych kupujúcich
installations zariadenie, pracovné, kapitálové prostriedky – nestávajú sa súčasťou produktu, ale tvoria veľkú časť vybavenia závodov alebo podnikov, napr. výrobné linky a stroje, generátory, pece a pod.
Institute of Public Relations (IPR) britská spoločnosť pre public relations
institutional advertising inštitucionálna reklama, prezentujúca organizáciu ako celok
institutional advertisement inštitucionálny reklamný šot, inzerát a pod., ktorých cieľom je budovať skôr goodwill, imidž organizácie než propagovať špecifický tovar alebo službu
institutional investors neosobní držitelia balíkov cenných papierov; významná časť finančného alebo investorského publika, pozostávajúca z osôb zodpovedných za investície fondov, bánk, poisťovní, penzijných fondov, univerzít a pod.
institutional market inštitucionálny trh – školy, nemocnice, domy opatrovateľskej služby, väznice a iné inštitúcie, ktoré poskytujú výrobky a služby ľuďom, o ktorých sa starajú
intangibility nehmatateľnosť – unikátna vlastnosť služieb; fakt, že služby pred rozhodnutím o ich kúpe nemôžete vidieť, ohmatať, držať, vyskúšať
integrated (marketing) communication/s (IMC) integrovaná (marketingová) komunikácia – koncept navrhovania marketingových komunikačných programov, ktoré koordinujú všetky propagačné činnosti: reklamu, osobný predaj, podporu predaja a public relations tak, aby všetky publiká dostávali konzistentné posolstvo; starostlivá integrácia a koordinácia mnohých komunikačných kanálov organizácie s cieľom dostať k adresátovi jasné, konzistentné a pôsobivé posolstvo o organizácii a jej produktoch
integrated direct marketing integrovaný priamy (direkt) marketing – direkt marketingové kampane, ktoré využívajú viacero nástrojov a viacero krokov s cieľom zlepšiť odozvu a zvýšiť zisk
integrated logistics management integrovaný logistický manažment; integrované riadenie logistiky – logistický koncept, ktorý zdôrazňuje tímovú prácu vo vnútri organizácie aj v organizáciách marketingového kanála s cieľom maximalizovať výkon celého distribučného systému
intensive distribution intenzívna distribúcia – distribučná stratégia, pri ktorej výrobca predáva produkty alebo služby na toľkých miestach na danom území, na koľkých je to len možné
interactive dialógový, interaktívny, konverzačný; technológie umožňujúce účasť adresáta na komunikácii
interactive marketing interaktívny marketing – elektronická komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim v počítačovom prostredí, kde kupujúci kontroluje druh a množstvo informácií, ktoré dostáva od predávajúceho; tréning pracovníkov v službách, aby ovládali jemné umenie interakcie so zákazníkmi s cieľom uspokojiť ich potreby
interdependence vzájomná závislosť – téza vychádzajúca z teórie systémov, ktorá tvrdí, že prvky systémov sa nemôžu správať jednostranne a že všetky prvky systému sa vzájomne ovplyvňujú; správanie je potom produktom systémov, nie jednotlivých prvkov systémov
interface združenie dvoch organizácií, jednotlivcov alebo síl; rozhranie, medzičlánok
intermarket segmentation medzitrhová segmentácia, medzinárodná trhová segmentácia – vytváranie zákazníckych segmentov s podobnými potrebami a nákupným správaním napriek tomu, že sú v rozličných krajinách
intermecial vmedzerený; reklama vložená medzi kliknutím na web stránku a objavením sa ďalšej obrazovky; interstitial
intermediating publics sprostredkujúce publiká, pomocou ktorých je možné dosiahnuť cieľové publikum
intermodal transportation kombinovaná doprava, pozostávajúca z rozličných druhov transportu s cieľom využiť najlepšie vlastnosti každého z nich; kombinácia dvoch a viacerých druhov dopravy
internal vnútorný,domáci, interný
internal boundary spanner spojka, styčný dôstojník – jednotlivec, ktorý slúži ako svorník spájajúci dve alebo viacero skupín v komunikačnej sieti organizácie; liaison
internal communication / s vnútorná komunikácia; komunikácia s personálom alebo členmi firmy alebo organizácie
internal databases interné, vnútorné databázy – elektronická zbierka informácií o spotrebiteľoch a trhu, založená na zdrojoch údajov vo vnútri organizácie, v jej sieti
internal marketing vnútorný marketing – koncept, podľa ktorého organizácia poskytujúca služby sa musí sústreďovať na svojich zamestnancov, alebo vnútorný trh, skôr než sa môže obrátiť na svojich zákazníkov; orientácia a motivácia zamestnancov, ktorí sú v kontakte so zákazníkmi a podporných služieb tak, aby pracovali ako tím s cieľom zabezpečiť uspokojenie zákazníka
internal publication interná publikácia, zameraná na personál firmy alebo členov organizácie
internal secondary data vnútorné druhotné údaje – už zozbierané dáta, ktoré má organizácia alebo firma k dispozícii
International Association of Business Communicators, (IABC) medzinárodné združenie ľudí, zaoberajúcich sa komunikáciou v podnikaní
International Committee of Public Relations Consultancy Associations, (ICO) medzinárodné združenie asociácií public relations agentúr
International Public Relations Association (IPRA) medzinárodné združenie public relations
Internet celosvetová digitálna sieť spájajúca milióny počítačov, umožňujúca používateľovi prístup k informáciám a dokumentom obrovského rozsahu
internet marketing channels internetové marketingové kanály – kanály, ktoré využívajú internet na sprístupnenie spotreby alebo používania tovarov a služieb pre spotrebiteľov alebo priemyselných nákupcov
interorganizational communication medziorganizačná komunikácia – štruktúrovaná komunikácia medzi organizáciami, ktorá ich spája s ich okolím
interpersonal communication medziľudská komunikácia – výmena posolstiev medzi jednotlivcami, ktorou sa delia o potreby, vnímanie a hodnoty a ktorou sa rozvíjajú vzájomné významy a očakávania
interpretation výklad, preklad, interpretácia, tlmočenie
interpreter tlmočník
intertype competition medzitypová konkurencia – konkurencia medzi rozličnými nepodobnými typmi predajní spôsobená zmiešaným merchandisingom
interstitial vmedzerený; reklama vložená medzi kliknutím na web stránku a objavením sa ďalšej obrazovky; intermecial
intervening public sprostredkujúce publikum – ľudia, ktorí môžu sťažiť organizácii dosiahnuť tých, ktorých sa usiluje ovplyvniť alebo získať ich súhlas
interview rozhovor, pohovor, interview
interviewee s kým sa vedie rozhovor, interview
interviewer kto vedie rozhovor, interview či už v prieskume alebo pre médiá alebo v šou
intranet sieť počítačov používajúca internetové štandardy na distribúciu informácií v ohraničenom priestore, napr. organizácie, podniku
introduction úvod (knihy)
introduction stage úvodná fáza – prvá fáza životného cyklu produktu, keď sa produkt prvýkrát distribuuje a dostáva do predaja, v ktorej predaj rastie pomaly a zisk je malý; introductory phase
introductory phase úvodná fáza – prvá fáza životného cyklu produktu, keď sa produkt prvýkrát distribuuje a dostáva do predaja, v ktorej predaj rastie pomaly a zisk je malý; introduction stage
intrusion dotieravosť, vyrušovanie, intrúzia – nedovolené zaznamenávanie alebo pozorovanie súkromné dokumenty iných ľudí, ich vlastníctva alebo komunikácie
invalid neplatný, neschopný; invalid, invalidný
invasion of privacy porušenie súkromia – štyri oblasti, v ktorých jedna entita môže narušiť súkromie niekoho iného: privlastnenie (appropriation), uverejnenie súkromnej informácie, intrúzia alebo uverejnenie nepravdivej informácie
inventory zásoby, inventár – fyzický materiál nakúpený od dodávateľov, ktorý môže ale nemusí byť spracovaný a je k dispozícii na predaj zákazníkom; jedinečný prvok služieb – potreba mať k dispozícii poskytovateľa služieb a s tým spojené náklady
inventory control manager manažér zásobovania – predpovedá dopyt po uskladnených tovaroch, koordinuje výrobu s výrobnými manažérmi, sleduje súčasnú úroveň dodávok, aby uspokojil zákazníkov
investigate vyšetriť, preskúmať, zistiť, pátrať
investigation vyšetrenie, výskum, zisťovanie, pátranie
investigative  journalism novinárstvo, ktoré skúma súvislosti a pozadie faktov a udalostí, investigatívna žurnalistika
investment conference investorská konferencia – stretnutie za účasti investorov-profesionálov s cieľom sledovať prezentácie firiem
investor relations vzťahy s investormi, majiteľmi akcií
investor relations officer pracovník vo verejne obchodovateľných spoločnostiach, zodpovedný za komunikáciu a vzťahy s finančnými médiami, analytikmi, portofóliovými manažérmi a individuálnymi investormi; IRO
invitation pozvanie, pozvánka
invoice faktúra, účet, súpis údajov o množstve, hodnote a prepravných poplatkoch; fakturovať, účtovať
invoice cost fakturačná cena – cena tovaru uvedená na faktúre alebo účte, ktorá sa môže znížiť o zľavu
involvement zainteresovanosť, angažovanosť – osobný, spoločenský a ekonomický význam nákupu pre zákazníka
IPR (Institute of Public Relatons) britská spoločnosť pre public relations
IPRA (International Public Relatios Association) medzinárodné združenie public relations
IRO investor relations officer; pracovník vo verejne obchodovateľných spoločnostiach, zodpovedný za komunikáciu a vzťahy s finančnými médiami, analytikmi, portofóliovými manažérmi a individuálnymi investormi
ISDN integrated systems data networks; systém optických káblov, umožňujúci distribúciu mnohých a neobmedzených foriem elektronickej dvojsmernej komunikácie
ISO 14000 celosvetová norma pre environmentálnu kvalitu a prax zeleného marketingu
ISO 9000 medzinárodné normy pre registráciu a certifikáciu kvality riadenia výroby a poskytovania služieb a zabezpečenia kvality
ISP internet service provider – poskytovateľ internetových služieb
issue sporný bod, problém; vydanie; vec, ktorá znepokojuje organizáciu
issue advertising inzercia a reklama upozorňujúca na pálčivé, aktuálne otázky a problémy; reklama s cieľom komunikovať stanovisko organizácie k určitému problému a generovať podporu pre toto stanovisko; advocacy advertising
issue and opportunity management riadenie sféry problémov a možností organizácie; analýzy, plány a aktivity zamerané na systematické zaobchádzanie s problémovými otázkami a príležitosťami organizácie
issues management cieľavedomé narábanie s potenciálnymi problémami;  špeciálna komunikácia v problémovom prostredí; proces identifikácie potenciálnych problémov, ktoré môžu mať vplyv na organizáciu a riadenie aktivít organizácie vo vzťahu k týmto problémom

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

 

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.
MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne