11.2 C
Bratislava
piatok, 1. marca 2024

I…interactive advertising bureau, instant messaging, interactive advertising…

Najčítanejšie

iab_slovakia_mini_banner

IAB Interactive Advertising Bureau
IAB je nezisková asociácia sa venujúca exkluzívne zvýšeniu využitia interaktívnej reklamy
a maximalizovania efektivity internetovej reklamy a marketingu.

iFrame Inline frame
Premenlivý rámec umiestnený v rámci web stránky, ktorý nie je viazaný na server stránky poskytujúcej
zobrazenie obsahu alebo iných služieb.

Image map
GIF alebo JPEG obrázok obsahujúci viacero hyperliniek. Každý hyperlink alebo hot spot môže viesť
na inú stránku.

Impresia (Zobrazenie)
Miera odpovedí zo strany serveru na požiadavku prehliadača užívateľa, z ktorej je odfiltrovaná aktivita
webových robotov a chybné kódy, a je zaznamenaná v okamihu najpravdepodobnejšieho zhliadnutia
stránky užívateľom.

IMU Interactíve marketing unit
Štandartná veľkosť reklamného prvku schválená IAB.

Insertion (Včlenenie)
Včlenenie reklamného formátu do dokumentu ako ho zaznamená reklamný systém.

Insertion order (Objednávka)
Objednávka na nákup reklamného priestoru inzerentom (obvykle inzerent alebo agentúra).

Instant messaging
Spôsob komunikácie užívateľov, jednotlivo alebo v skupinách, využitím štandardného IP protokolu.
Užívatelia si môžu vytvárať zoznamy a komunikovať tak so známymi, rodinou alebo kolegami.

Intelligent agents (Inteligentí agenti)
Softvérový nástroj, ktorý pomáha užívateľovi nájsť také informácie, ktoré zodpovedajú jeho záujmom.
Profil užívateľa je nepretržite obnovovaný a vylepšovaný a to na základe prijatia či odmietnutia
odporúčaní samotným užívateľom.

Interactive advertising (Interaktívna reklama)
Všetky formy online, bezdrôtovej a interaktívnej televíznej reklamy, zahŕňajúce bannery, sponzoring, emaily,
vyhľadávania pomocou kľúčových slov, odporúčania, poplatky, inzeráty a interaktívne televízne reklamy.

Interactive advertising revenues (Príjmy z interaktívnej reklamy)
Príjmy dosiahnuté predajom interaktívnej reklamy.

Internal page impression (Interné zobrazenie stránky)
Aktivita webovej stránky generovaná jednotlivcami s IP adresami patriacimi danej webovej stránke.
Interná aktivita, ktorá je spätá so správou a údržbou stránky by mala byť oddelená od záznamov
o návštevnosti stránky.

Internet
Celosvetový systém počítačových sietí poskytujúci konektivitu medzi rôznymi počítačmi a ich
systémami použitím bežných prenosov a dátových protokolov.

Interstitial
Reklamný formát zobrazujúci sa medzi dvomi stránkami. Tiež známy ako prechodný reklamný formát,
splashová stránka a flashová stránka.

Intranet
Sieť založená na TCP/IP protokoloch, ktoré patria určitej organizácii, obvykle korporácii, a je prístupná
len jej členom, zamestnancom a osobám s povolením k prístupu.

In-unit click
Meranie určujúce počet akcií iniciovaných užívateľmi, ktorých výsledkom je klik na reklamný prvok, a
spôsobuje presmerovanie v rámci stránky alebo zmenu v obsahu stránky. In-unit clicks sú obvykle
merané cez presmerovanie 302. Tiež známe ako click downs, click ups a click withins. Pozri
Reklamné kliky, Presmerovanie 302.

Inventory (Zoznam poskytovaných reklamných formátov)
Počet reklamných formátov, ktoré webová stránka poskytuje.

IP – Internet protocol
Protokol informujúci sieť o tom, akým spôsobom sú packety adresované a smerované.

IP adresy
Internetové protokolárne numerické adresy pridelené každému počítaču na sieti, pomocou ktorých sa
dajú ľahko lokalizovať a ich aktivity odlíšiť od ostatných počítačov. Formát IP adresy je ##.##.##.##,
kde každé číslo predstavuje hodnotu od 0 do 255 (napr. 125.45.87.204).

IRC – Internet relay chat
1. spôsob komunikácie, ktorý umožňuje užívateľom komunikovať v reálnom čase. Chaty alebo
diskusné fóra sú prostredníctvom klávesnice písané poznámky, ktoré môžu byť verejné alebo
súkromné.
2. protokol, ktorý umožňuje užívateľovi komunikovať v reálnom čase. IRC je štruktúrovaný ako
sieť serverov, kde každý prijíma spojenie z programu klienta.

ISDN – Integrated Services Digital Network
Vysokorýchlostné vytáčané (dial-up) pripojenie na internet prostredníctvom klasických medených
káblov. DSL kvôli väčšej prenosovej kapacite z väčšej časti nahradilo ISDN. Pozri DSL.

ISP Internet Service Provider (Poskytovateľ pripojenia na internet)
Spoločnosť poskytujúca prístup na internet. ISP môže byť komerčný provider, korporátna počítačová
sieť, škola, univerzita alebo vládna inštitúcia.

ITI Information Technology Industry Council
Organizácia reprezentujúca hlavných prevádzkovateľov produktov a služieb informačných technológií
v USA. Presadzuje rast ekonomiky prostredníctvom inovácií a podporou voľného trhu. Pozri
www.itic.org

iTV Interactive television (Interaktívna TV)
Akákoľvek technológia, ktorá poskytuje obojstrannú komunikáciu medzi divákmi a poskytovateľom
služieb (ako sú napr. kábloví operátori, výrobcovia káblových prijímačov) a to cez štandartné alebo
rozšírené televízne prístroje.

Slovník internetovej reklamy zostavila  IAB Slovakia.

Ďalšie články

Aktuálne