11.6 C
Bratislava
štvrtok, 18. apríla 2024

W… waist shot, webcasting, weekly (magazine)…

Najčítanejšie

 

wagon jobber kamiónový predajca – veľkoobchodník s drobnosťami, ktorý zvyčajne vedie obmedzený sortiment rýchlo obrátkových alebo rýchlo sa kaziacich položiek, ktoré dodáva vlastným autom maloobchodu; truck jobber; jobber; rack jobber
waist shot záber kamery do polovice tela; medium shot
walkup článok o nasledujúcej udalosti;  curtainraiser
WAN Wide Area Network – systém lokálnych sietí (LAN) spojený na akúkoľvek vzdialenosť telefónnymi linkami alebo rádiovými vlnami
want/s potreba/y, túžba/y, želanie/a – potreba/y podmienená/é znalosťami, kultúrou a individuálnymi črtami človeka
warehouse sklad – miesto, často decentralizované, ktoré firma využíva na ukladanie, tvrdnutie, zrenie alebo miešanie zásob; na realizáciu programov sťahovania produktov z trhu; na zmenšenie colného zaťaženia, optimalizáciu prepravných logistických nákladov a pod.
warehouse club klubový veľkoobchod, spĺňajúci aj maloobchodnú funkciu – veľký obchod (vyše 100 000 štvorcových stôp – 3 000 m2), kde sa vyžaduje pri nákupe zaplatiť ročný poplatok; ponúka obmedzený výber značkových potravín, spotrebičov, odevov a zmes rozličných ďalších výrobkov s veľkou zľavou
warehouse receipt skladová potvrdenka, príjemka, skladový list – potvrdenie o prijatí tovaru do skladu; za určitých podmienok môže slúžiť aj ako podklad na získanie úveru
warehouseman majiteľ skladu, skladovateľ, veľkoobchodník, ktorý vykonáva logistické funkcie skladovania za odmenu, prípadne aj predáva skladované veci formou cash and carry
warning varovanie, upozornenie, výstraha; výpoveď (zo zamestnania); varovný, výstražný
warranty záruka – vyhlásenie o zodpovednosti výrobcu za chyby produktu
wasted coverage zbytočné pokrytie – ľudia mimo cieľového publika firmy, ktorí vidia, počujú alebo čítajú jej reklamu, inzerát
weakness slabina, slabosť, slabá stránka; záľuba
webcasting využitie internetu a www na aktívne šírenie informácií – prax pretláčania firemných a marketingových informácií z web stránky on-line spotrebiteľom ako protiklad čakania na to, kým si stránku vyhľadajú sami
web community/ies webová/é komunita/y, internetové spoločenstvo/á – web stránka/y, ktorá/é združuje/ú určitú skupinu jednotlivcov so spoločnými záujmami, ktorí si tak môžu vymieňať názory a zdieľať informácie
webisode webizóda – kombinácia slov web a epizóda: originálna epizóda odvodená z televíznych seriálov, pripravená na sledovanie cez internet
web site miesto vo svetovej počítačovej sieti patriace jednotlivcovi, firme alebo organizácii, určené na prezentáciu; prvé, čo z neho návštevník vidí, je domovská stránka – home page
weekly (magazine) týždenník, časopis s týždennou periodicitou
weighted-point system systém váhových bodov – metóda stanovenia kritérií skúmania a hodnotenia, pri ktorej sa im priraďujú váhy a potom sa používajú na hodnotenie nápadov na nové produkty
welcome letter pozdravný, uvítací list
wheel of retailing (concept) koleso obchodu – koncept opisujúci vstup nových obchodov na trh ako nízkostatusových, s nízkymi cenami a s malou maržou a ich postupná zmena z hľadiska postavenia, cien a marže; môžu neskôr nahradiť dovtedajších konvenčných maloobchodníkov
Wheeler-Lee amendment dodatok z r. 1938 k zákonu o Federálnej obchodnej komisii USA, ktorý umožnil tomuto orgánu postihovať klamlivú reklamu; nazýva sa aj zákon o reklame (advertising act)
whistle-blower oznamovateľ, upozorňovateľ – zamestnanec, ktorý onamuje neetické alebo nelegálne aktivity svojho zamestnávateľa s cieľom napraviť situáciu; kto spolupracuje s masmédiami, publikuje upozornenia v sieti internet alebo spolupracuj s políciou, udavač
whistle-blowing oznamovať, upozorňovať (napríklad médiá) na neprimerané praktiky vo vlastnej organizácie s cieľom napraviť situáciu
white paper biela kniha – interný materiál, v ktorom si organizácia vyjasňuje svoje postoje k vonkajším výzvam
white space biela medzera – menej ako polriadkový zvyšok sadzby na konci odseku; widow
whole-channel view celostný distribučný pohľad, prístup – navrhovanie medzinárodných distribučných ciest (kanálov) so zreteľom na všetky dôležité distribučné prepojenia na koncových zákazníkov, vrátane organizácie ústredia predávajúceho, medzinárodných distribučných kanálov a distribučných ciest vnútri krajín
whole-plate black & white print celostranová čiernobiela tlač, č.-b. tlač z plochy
wholesaler veľkoobchodník, veľkoobchod – podnik, ktorý sa zaoberá primárne veľkoobchodnými činnosťami; sprostredkovateľ medzi výrobcom a maloobchodníkom
wholesaler-sponsored voluntary chain veľkoobchodný dobrovoľný reťazec – zmluvný systém zahrnujúci nezávisle vlastnené veľkoobchody, ktoré sa spájajú a konajú ako reťazec
wholesaling veľkoobchodný predaj, činnosť veľkoobchodníkov – všetky aktivity pri predaji výrobkov a služieb tým, ktorí ich kupujú na ďalší predaj alebo na ďalšie podnikanie, napr. na výrobu
widow „vdova“ – menej ako polriadkový zvyšok sadzby na konci odseku; white space
wire agency informačná agentúra,  tlačová agentúra; telegrafná tlačová agentúra
wire service informačná agentúra,  tlačová agentúra; telegrafná tlačová agentúra
with compliments s potešením, srdečne
word-of-mouth ústny, slovný; ľudia ovplyvňujúci jeden druhého v bezprostredných rozhovoroch
word-of-mouth influence osobný vplyv – osobná komunikácia o produkte medzi cieľovými kupujúcimi a susedmi, priateľmi, rodinnými príslušníkmi a spolupracovníkmi či partnermi
workaholic neúnavný pracovník, fanatik práce
worker participation účasť pracujúcich
workload method metóda pracovného zaťaženia – na vzorci založená metóda na určenie veľkosti úseku odbytu, integrujúca počet obsluhovaných zákazníkov, frekvenciu telefonátov, ich dĺžku a čas na vybudovanie potrebnej veľkosti odbytu
work place pracovisko
work print pracovná kópia filmu určená na prvé editovanie
workshop cvičenie, kurz; výrobňa, dielňa, prevádzkáreň
world price svetová (trhová) cena
World Trade Organization (WTO) Svetová obchodná organizácia – inštitúcia, ktorá stanovuje pravidlá obchodovania medzi svojimi členmi pomocou skupiny odborníkov
worldwide celosvetový, svetový; rozšírený po celom svete, všeobecný; do celého sveta
World Wide Web svetová sieť sietí, internet – časť internetu, podporujúca vyhľadávací systém, ktorý formátuje informácie a dokumenty do web stránok
wrong font (w.f.) písmeno jedného rezu zamiešané medzi písmená z iného fontu
WTO World Trade Organization
www skratka World Wide Web – svetovej počítačovej siete, systému internetových serverov, podporujúcich špeciálne formátované dokumenty

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.
MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne