12.5 C
Bratislava
sobota, 18. mája 2024

V… variable-price policy, vertical conflict, white paper…

Najčítanejšie

 

validity platnosť, validita; opisný termín miery, ktorá správne odráža pojem, ktorý sa má merať
value hodnota – hodnotu možno špecificky definovať ako pomer vnímanej kvality a ceny (cena = vnímané výhody/cena); hodnota, ktorú poskytujeme zákazníkovi účinným uplatnením marketingu a ktorú na druhej strane od neho získavame
value added pridaná hodnota – hodnota pridaná k materiálu jeho ďalším spracovaním; v maloobchodnom strategickom rozhodovaní rozmer obchodnej matrice pozicionovania, ktorý poukazuje na úroveň služieb a operačné metódy obchodníka; úžitky pridané k produktu na rozličných úrovniach marketingu – najmä forma, čas, miesto a vlastníctvo
value-added pricing cenotvorba, tvorba ceny pridaním hodnoty – pridávanie hodnotných vlastností a služieb k ponukám podniku s cieľom odlíšiť sa a podporiť účtovanie vyšších cien
value analysis hodnotová analýza – systematické posudzovanie dizajnových, kvalitatívnych a výkonových požiadaviek na produkt s cieľom znižovať nákupné alebo výrobné náklady; pri výrobe sa posudzujú možnosti iného dizajnu, štandardizácie alebo využitie lacnejších výrobných postupov
value chain hodnotový reťazec – skupina oddelení, ktoré vykonávajú hodnototvorné činnosti pri navrhovaní, výrobe, ponúkaní, dodávaní a následnej servisnej podpore produktov organizácie, firmy
value consciousness hodnotové povedomie, vedomie – záujem spotrebiteľa získať za danú cenu tovaru alebo služby najlepšiu kvalitu, vlastnosti a výkon
value delivery network hodnotová, hodnototvorná dodávateľská sieť – sieť zložená z podniku/ organizácie, dodávateľov, distribútorov a koncových zákazníkov/klientov, ktorí vytvárajú vzájomné partnerstvá s cieľom zlepšiť výkonnosť celého systému
value pricing hodnotová cenotvorba – prax súčasného pridávania výhod služby alebo tovaru a znižovania ceny
value proposition ponúkaná hodnota – komplexné pozíciovanie značky – úplný zoznam výhod, na ktorých je značna postavená
value-based pricing cenotvorba, tvorba ceny založená na hodnote (pre zákazníka) – stanovenie cien na základe vnímania hodnoty produktu kupujúcim, nie na základe nákladov predávajúceho
values hodnoty, zásady, meradlá – presvedčenie osoby alebo kultúry; aplikované na tvorbu cien – pomer vnímanej kvality a ceny (cena = vnímané výhody/cena)
vandyke fotografická kópia (na vrstvu chloridu strieborného); obťah negatívnej alebo ofsetovej platne na svetlocitlivý papier; blues; silver print
variable cost/s variabilné, premenlivé náklady – výdavky firmy, ktoré sa menia priamo úmerne s množstvom produktov, ktoré vyrába a predáva
variable-price policy politika premenlivej, variabilnej ceny – stanovenie rozličnej ceny pre podobných zákazníkov, kupujúcich rovnaký produkt a množstvo za rovnakých podmienok; náprotivok one-price policy – politiky jednotnej ceny; takáto cena je výsledkom vyjednávania v čase predaja/kúpy
variety store zmiešaný tovar, obchod so zmiešaným tovarom, drobný obchod – menšia maloobchodná jednotka s tovarom menšej hodnoty, často predávaným za jednotnú cenu
variety-seeking buying behavior nákupné správanie vyhľadávajúce rozmanitosť – nákupné správanie sa spotrebiteľov v situáciách, keď je zainteresovanosť spotrebiteľov malá, ale vnímajú významné rozdiely medzi značkami
VCR (video cassette recorder / and player) videomagnetofón
VDT visual display terminal; obrazovka počítača, monitor, umožňujúci editovať texty a upravovať obrazy
vending predaj, predávanie – podomovým spôsobom, od dverí k dverám, v stánku alebo pomocou predajného automatu (vending machine)
vending machine predajný automat – obchodná operácia, pri ktorej sa produkty skladujú v stroji a predávajú z neho
vendor predajca, predávajúci, obchodník, pouličný predavač, maloobchodník; predajný automat
vendor-managed inventory dodávateľsky riadené zásobovanie – zásobovací riadiaci systém, pri ktorom dodávateľ určuje množstvo a sortiment produktov, ktoré zákazník (napríklad maloobchodník) potrebuje a automaticky dodáva potrebné položky
venture team vývojársky tím – multidisciplinárny tím marketingárov, výrobárov a vývojárov (v užšom zmysle slova), ktorí stoja pri zrode nového produktu od myšlienky po výrobu
venue miesto konania
vertical conflict vertikálny konflikt – nezhody medzi rozličnými úrovňami marketingového distribučného kanála
vertical integration vertikálna integrácia – vlastníctvo nadväzujúcich výrobných stupňov alebo marketingových funkcií – napr.v rámci distribučnej cesty; opak horizontálnej integrácie
vertical marketing system (VMS) vertikálny marketingový systém – profesionálne riadený a centrálne koordinovaný marketingový kanál určený na dosiahnutie distribučnej efektívnosti a maximálneho marketingového účinku; výrobcovia, veľkoobchodníci a maloobchodníci v ňom konajú jednotne; jeden člen distribučnej cesty vlastní ostatných, má s nimi zmluvy alebo je taký silný, že všetci spolupracujú
vertical price fixing vertikálne určovanie cien – prax, pri ktorej predajcovia nesmú predávať pod minimálnu predajnú cenu; resale price maintanance
very important person (VIP) veľmi dôležitá osoba, významná osobnosť, významný hosť
VHF very high frequency – veľmi vysoká frekvencia; v USA pôvodné pásmo televíznych vysielacích kanálov (2 až 12)
white paper biela kniha – dokument organizácie pripravený ako argument na jej podporu v danej veci, zvyčajne argumentatívnejší než vyjadrenie pozície (position paper)
vice president (VP) viceprezident, podpredseda
video vizuálny televízny signál
video cassette recorder (VCR) videomagnetofón
videoconference videokonferencia, telekonferencia
video news release (VNR) krátke video so zaujímavou informáciou, určené na dosiahnutie TV publicity
video printer video tlačiareň, obrazovková tlačiareň – zariadenie na tlač priamo z obrazovky
videophone videotelefón
videotape videopás; televízna nahrávka obrazu a zvuku
vignette medailón, miniatúra – krátky publicistický alebo literárny útvar, zvyčajne vo forme stĺpčeka, podávajúci humorný, priliehavý pohľad na vec
Vine Street ulica v Hollywoode, kde sídlili rozhlasoví a filmoví producenti – symbol zábavného priemyslu
VIP (very important person) veľmi dôležitá osoba, významná osobnosť, významný hosť
viral marketing virálny, „chytľavý“ marketing – internetová verzia osobného ústneho odporúčania (word of mouth) – web stránky, e-mailové správy, videá, animácie, obrázky alebo iné marketingové udalosti, ktoré sú také „infekčné“, že ľudia, zákazníci ich chcú zdieľať s priateľmi a známymi
visit card navštívenka, vizitka; business card
visual aids vizuálne pomôcky
visual display terminal (VDT) obrazovka počítača, monitor, umožňujúci editovať texty a upravovať obrazy
VNR (video news release) krátke video so zaujímavou informáciou, určené na dosiahnutie TV publicity; zvyčajne s tzv. soft news a dlhé asi 90 sekúnd
V/O skratka voice-over – hlásateľov hlas počuť silnejšie než videozáznam
voluntary chain dobrovoľný reťazec – dobrovoľné združenie nezávislých maloobchodníkov s cieľom účinnejšie vykonávať niektoré činnosti, napr. nakupovanie, marketingová komunikácia a pod.
voluntary wholesaler dobrovoľný veľkoobchodník – veľkoobchod, ktorý zorganizoval skupinu menších maloobchodníkov a poskytuje im rozličné služby, vrátane manažérskeho poradenstva, často na princípe franšízy
VP (vice president) viceprezident, podpredseda
VTR videotape recorder – videorekordér, videonahrávacie zariadenie

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie. 
MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne