11.2 C
Bratislava
piatok, 1. marca 2024

U…understatement, unidirectional, users…

Najčítanejšie

 

u. and l.c. upper and lower case; druh písma – verzálky a malé písmená
UHF ultra high frequency; v USA pásmo pridané k televíznym vysielacím kanálom skupiny 2 až 12 pre ďalšie výstupy
ultimate consumer konečný spotrebiteľ – one who does use the goods and services purchased for a household; ultimate user
ultimate user konečný spotrebiteľ – one who does use the goods and services purchased for a household; ultimate consumer
uncontrollable factors nekontrolovateľné faktory – environmentálne  faktory, zahrnujúce sociálne, ekonomické, technologické. konkurenčné a regulačné sily; environmental factors
uncontrolled media nekontrolované médiá – tie médiá, ktoré nemajú manažéri vzťahov s verejnosťou pod kontrolou – napr. televízia, rozhlas, noviny, časopisy, internetové informačné portály a pod.
understatement zľahčovanie, zmierňovanie, podceňovanie, nedoceňovanie – výrok, vyjadrenie, stanovisko, úmyselne označujúce situáciu za menej vážnu, než naozaj je; opak overstatement
undifferentiated marketing nediferencovaný, nerozlišujúci marketing – taká stratégia pokrytia trhu, pri ktorej sa organizácia, firma rozhodne ignorovať rozdiely medzi trhovými segmentmi a ponúka celému trhu jediný produkt; mass marketing
unfair practices acts
zákony proti nekalým praktikám – legislatíva vyrovnávajúca nerovnovážne vzťahy medzi jednotlivými spotrebiteľmi a veľkými korporáciami; takéto zákony prijali viaceré krajiny aj viaceré štáty USA
unidirectional jednosmerný
uniformed delivered pricing jednopásmová cenotvorba – cenová politika, pri ktorej všetci kupujúci platia za dodávku tovaru tú istú cenu bez ohľadu na ich vzdialenosť od predajcu; zemepisný spôsob tvorby cien – cena obsahuje všetky dopravné náklady; postage stamp pricing; single-zone pricing; uniform-delivered pricing
unify zjednotiť, spojiť do celku, dať jednotný charakter, unifikovať
unique selling point jedinečná ponuka, unikátny predajný argument, konkurenčná výhoda – ponuka jedinečnej výhody produktu, ktorú nemá konkurencia; unikátny benefit;unique selling proposition; USP
unique selling proposition jedinečná ponuka, unikátny predajný argument, konkurenčná výhoda – ponuka jedinečnej výhody produktu, ktorú nemá konkurencia; unikátny benefit;unique selling point; USP
unit jednotka, základný stavebný kameň, jadro; jednotka, jedna; celok; agregát; prístroj, stroj, zariadenie; skladová jednotka, položka
unit control kontrola položiek – inventúra skladových jednotiek, položiek
unit train ucelená súprava, vyhradený vlak – vlak určený pre jednu komoditu, nakladaný a vykladaný pomocou modernej technológie a pohybujúci sa z miesta odchodu do cieľovej stanice veľkou rýchlosťou
unit variable cost variabilné náklady na jednotku – variabilné náklady prepočítané na množstvo vyrobených kusov
unitary demand elasticity jednotková elasticita dopytu – situácia, v ktorej je percento zmeny ceny rovnaké ako percento zmeny v požadovanom množstve
universal product code (UPC) univerzálny kód produktu, čiarový kód – číslo určené na identifikáciu každého produktu, zložené zo série čiar rozličnej šírky na snímanie optickými čítacími zariadeniami
universe vesmír, svet – systém vytvárajúci prostredie pre ekosystémy; v metodológii výskumu – obyvateľstvo, populácia; univerzum všetkých ľudí, obchodov alebo predajcov a predávajúcich, ktorí sú predmetom prieskumov a zovšeobecnení; population
unsought product nehľadaný tovar – spotrebný produkt, ktorý spotrebiteľ nepozná alebo o ňom nevie a keď ho aj pozná, tak bežne neuvažuje o jeho kúpe
UPC universal product code; univerzálny kód produktu, čiarový kód – číslo určené na identifikáciu každého produktu, zložené zo série čiar rozličnej šírky na snímanie optickými čítacími zariadeniami
upcut strata slov na začiatku videopásu
update aktualizovať, obnovovať, modernizovať; aktualizácia, aktualizačný
uplink vysielanie signálov zo zeme na satelit
upper case iný termín pre capital letters – veľké písmená
URL skratka pre Uniform Resource Locator, globálnu adresu dokumentov a iných zdrojov vo svetovej počítačovej sieti (www – World Wide Web)
usage rate miera využívania – spotrebúvané množstvo alebo návštevnosť počas určitého obdobia, meniace sa významne podľa príslušnosti k rozličným zákazníckym skupinám
users používatelia – pracovníci nakupujúcej organizácie, ktorí budú využívať kupovaný výrobok alebo službu
USP unique selling point; unique selling proposition – jedinečná ponuka, unikátny predajný argument, konkurenčná výhoda; ponuka jedinečnej výhody produktu, ktorú nemá konkurencia; unikátny benefit
utilitarianism prospechárstvo, utilitarizmus – osobná morálna filozofia, ktorá sa sústreďuje na „najväčšie dobro pre najväčší počet“ pri hodnotení nákladov a prínosov dôsledkov etického správania sa
utility úžitkovosť, užitočnosť, úžitok – výhody, benefity alebo zákaznícka hodnota, ktorú dostáva používateľ daného produktu; marketingová funkcia, pridávajúca komoditám úžitky miesta, času a vlastníctva; verejnoprospešné služby;

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.

Ďalšie články

Aktuálne