9 C
Bratislava
piatok, 23. februára 2024

T… tabloid, tag, target…

Najčítanejšie

 

table plan zasadací poriadok
tabloid noviny polovičného formátu, tabloid; skrátený, zhustený, koncentrovaný; senzáciechtivý, vulgárny, nízky, škandálny
tactical plans taktické plány – krátkodobé plánovacie dokumenty obsahujúce kroky na dosiahnutie cieľov organizácie; taktické plány sa uskutočňujú na všetkých úrovniach organizácie na každodennej praktickej báze
tactics / tools taktika / nástroje na realizáciu stratégie
tag ukončovací alebo spojovací text
takeover prevzatie, kontrola, získanie firmy; uchopenie moci, prevrat
takeover bid ponuka prevzatia alebo kúpy verejne obchodovanej spoločnosti bez schválenia manažmentom
taking into consideration brať do úvahy, zvažovať, posudzovať
talent herci, účinkujúci, hudobníci, modeli – zvyčajne v televízii alebo vo filme
tally light červené svetlo na kamere, signál, že obraz sa vysiela
tape-recorder magnetofón
tape-recording nahrávanie (na pásku)
taped-as-live živý, alebo nakrútený ako živý, interaktívny rozhovor s prenosom videosignálu cez satelit a audiosignálu po telefóne; live-on-tape
target cieľ, cieľový; plánovaná úloha; zamerať
target audience cieľová skupina; primárna skupina, ktorú che organizácia ovplyvniť, resp. mať s ňou čo najlepšie vzťahy, napr. skupina potenciálnych zákazníkov; target public, target market
target costing cieľová nákladovosť – cenotvorba, ktorá vychádza z ideálnej predajnej ceny, a potom sa sústreďuje na náklady, aby zodpovedali cene
target market cieľový trh, cieľová skupina; skupina potenciálnych zákazníkov; target public, target audience – jedna alebo viac špecifických skupín potenciálnych spotrebiteľov so spoločnými potrebami alebo vlastnosťami, ktorým organizácia chce slúžiť a na ktorých zameriava svoj marketingový program
target price cieľová, plánovaná cena
target pricing cieľová cenotvorba – prax zámerného prispôsobovania zloženia a vlastností produktu tak, aby sa dosiahla cieľová cena pre spotrebiteľov
target profit pricing (break-even pricing) cenotvorba zohľadňujúca plánovaný zisk – stanovenie ceny na základe určitého plánovaného ročného objemu zisku; cena pokrývajúca náklady na produkciu a marketing a prinášajúca aj zisk
target public cieľová skupina; skupina potenciálnych zákazníkov; target audience, target market
target return-on-investment pricing cenotvorba zohľadňujúca návratnosť investícií – stanovenie ceny tak, aby sa dosiahli ciele v návratnosti investícií
target return-on-sales pricing cenotvorba zohľadňujúca zisk ako percento z predaja – stanovenie ceny tak, aby sa dosiahol zisk určený ako percento z objemu predaja
tariff poplatok, clo, sadzba, tarifa – v medzinárodnom marketingu daň štátu z tovarov vstupujúcich do krajiny
task force pracovná skupina; komisia; komando, úderka, bojová jednotka
TASR Tlačová agentúra Slovenskej republiky – verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva.
team mužstvo, družstvo, partia, skupina, kolektív, pracovná čata, tím; záprah. poťah; spolupracovať
team-based new-product development tímový vývoj nového produktu – prístup k vývoju nových produktov, pri ktorom rozličné oddelenia organizácie úzko spolupracujú, pričom sa prelínajú vývojové kroky nového produktu s cieľom šetriť čas a zvýšiť efektívnosť
team selling tímový predaj – využívanie skupiny profesionálov, zloženej z predajcov, marketingových pracovníkov, technikov, finančníkov, technickej podpory  a dokonca vyššieho manažmentu na predaj veľkým zákazníkom a služby pre pre nich
tear sheet doklad, ilustrácia vytrhnuté z tlačenej publikácie
teaser prípravný materiál, stimulujúci pozornosť a záujem o nadchádzajúci obsah
technological environment technologické, technické prostredie – sily vytvárajúce nové technológie, ponúkajúce nové produktové a trhové príležitosti
technology technológia, technika – environmentálna sila, ktorá zahrnuje vynálezy alebo inovácie aplikovanej vedy alebo technologického výskumu
telecommunication / s diaľkové spoje, diaľkový prenos signálov, telekomunikácie, telekomunikácia; telekomunikačný
teleconference telekonferencia; stretnutie, rokovanie na diaľku prostredníctvom telefónu alebo počítačovej siete s prípadným využitím videa
telemarketing telemarketing, predaj prostredníctvom telefónu – využitie telefónu na interakciu  so zákazníkmi a na priamy predaj zákazníkom; telephone marketing
telephone directory telefónny zoznam
telephone manner správne telefonovanie
telephone marketing telemarketing, predaj prostredníctvom telefónu – využitie telefónu na interakciu  so zákazníkmi a na priamy predaj zákazníkom; telemarketing
teletex prenos listov a rukopisov z jedného textového procesora alebo počítača na iný
teletext teletext – textové informácie prístupné pomocou televízneho prijímača
telethon dlhý televízny program s cieľom získať peniaze na charitu
teletype ďalekopis; elektronický systém prenosu informácií v strojopisnej podobe
teletypesetting sadzba z diernej pásky; technika umožňujúca jednému zdroju pripraviť presnú sadzbu pre viacero sádzacích strojov
television televízia
television home shoping telenákup, nakupovanie prostredníctvom televízie – druh teleshopingu využívajúci ako reklamné médium televíziu
tendency sklon, náchylnosť, smer, trend; snaha, zámer; tendencia, tendenčnosť, tendenčný; pokles
tender ponúknuť, dať ponuku, predložiť návrh; ponuka; konkurz, verejné obstarávanie; mäkký, jemný, nežný
tender offer ponuka na odkúpenie akcií
term doba, lehota, termín; semester, trimester, polrok, štvrťrok; podmienky, požiadavky; zmluvná podmienka
terminal koncové zariadenie, terminál; miesto v komunikačnom systéme, v ktorom môže informácia vstupovať alebo vystupovať
terminal market koncové obchodné miesto, trhovisko – centrálne miesto, zvyčajne v mestskej oblasti, ktoré slúži na obchodovanie s poľnohospodárskymi komoditami
terms vzťahy; podmienky, požiadavky, cena, honorár
terms of reference smernice
terms of sale podmienky predaja – podrobnosti cenovej ponuky, napr. zľava, čas dodania a pod.
territorial sales force structure územná, geografická štruktúra predaja – taká organizácia predajcov, pri ktorej každý z nich má pridelené určité výhradné zemepisné územie, na ktorom uskutočňuje predaj všetkých produktov firmy
test group testovacia skupina, vybraná na vyskúšanie reakcie na výrobok, službu alebo myšlienku
test marketing skúšobný, testovací marketing – štádium vývoja nového produktu, v ktorom sa ponúka produkt na predaj na obmedzenom základe na definovanom území s cieľom zistiť reakcie zákazníkov na nový produkt a preskúmať jeho obchodné možnosti a marketingový program v realistickejších podmienkach
testimonial osvedčenie, odporúčanie, vysvedčenie, posudok, dobrozdanie, referencia, atest, certifikát; dôkaz, doklad; uznanie, odmena; osvedčujúci, odporúčajúci; oslavný
testing testovanie; vzorkovanie názorov starostlivo vybranej a presne definovanej skupiny alebo územia na produkt, udalosť alebo otázku – prehľadné výsledky často slúžia na určenie smeru väčších komunikačných kampaní
text telo písomného materiálu, rukopis
theater test divácky test – pretest, pri ktorom spotrebitelia vidia testovanú reklamu v nových TV reláciách alebo filmoch a oznamujú svoje pocity pomocou elektornických záznamníkov alebo dotazníkov
theme téma, námet, predmet, hlavná myšlienka komunikácie, kampane, zvyčajne redukovaná na výrok vhodný na opakovanie
theory teória, náuka,učenie  – vysvetlenie alebo domnienka o tom, ako niečo funguje
think-tank, think tank intelektuálne, koncepčné stredisko, centrum znalcov, odborníkov, zaoberajúce sa výskumom a tvorbou politiky v nejakej oblasti; lebka, hlava
third-party endorsement podpora treťou stranou, niekým nezávislým, napr. organizáciou alebo osobnosťou
third-party logistics (3PL) provider externý, vonkajší poskytovateľ logistiky – nezávislá firma, ktorá dodávateľsky zabezpečuje väčšinu alebo všetky logistické funkcie, ktoré by inak vykonávali výrobca, dodávatelia a distribútori sami, aby sa produkt dostal na trh
thought leader tvorca verejnej mienky
threshold of consciousness prah uvedomenia – bod, v ktorom určitý subjekt prechádza z masy neuvedomelých subjektov do individuálneho uvedomenia
tie viazanka, kravata; stuha, stužka, šnúra; uzol, slučka; spojnica, spojivo; zväzok; záväzok; viazať, pliesť, zaviazať
tie-in nadväznosť; spojenie jednej komunikačnej kampane alebo úsilia s inou komunikáciou s cieľom realizovať stratégiu projektu (napríklad kampane dvoch alebo viacerých organizácií)
TIGER (Topologically Integrated Geographic Encoding and Reference) topologicky integrovaný systém zemepisného kódovania a vzťahov – demografický projekt amerického Census Bureau, zabezpečujúci podrobnú počítačovú mapu celých USA, ktorá sa dá kombinovať s vlastnými údajmi organizácie
tight budget obmedzený rozpočet
tight shot záverečný záber človeka alebo objektu
time coding záznam času na okraji videopásu
time-in čas, kedy sa začína príslušný program
time-out čas, kedy sa končí príslušný program a začína sa iný
time sheet pracovný výkaz
time table rozvrh, harmonogram akcií a aktivít v rámci komunikačného projektu
time utility časová úžitková hodnota – hodnota pre spotrebiteľov spočívajúca v tom, že majú tovar alebo službu k dispozícii vtedy, keď ich potrebujú
timely disclosure včasné, úplné a komplexné informovanie o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na cenu akcií verejne obchodovaných spoločností na burze
timing časovanie, plánovanie a organizácia termínov; v marketingu – problém rozhodovania o čase, kedy znížiť cenu tovarov
tipping-in vkladanie; tlačiarenský proces vkladania alebo pripájania ďalších stránok alebo predmetov, napr. vzoriek
title vlastnícke právo
to-arrive na dodanie, v čase dodania, na mieste dodania – vzťahujúci sa na kontrakt alebo cenu tovaru, ktorý má prísť v danom čase na dané miesto; to arrive
tool pracovný nástroj, náradie; pracovná pomôcka, potreba, prostriedok; nástroj, vykonávateľ; pracovať s náradím
tools / tactics taktika / nástroje na realizáciu stratégie
top-down forecast predpoveď zhora nadol – rozdelenie celkovej predpovede na jednotlivé základné zložky
top management vrcholové vedenie, vedenie podniku, riadenie na najvyššej úrovni
topical aktuálny
Topologically Integrated Geographic Encoding and Reference topologicky integrovaný systém zemepisného kódovania a vzťahov – demografický projekt amerického Census Bureau, zabezpečujúci podrobnú počítačovú mapu celých USA, ktorá sa dá kombinovať s vlastnými údajmi organizácie; TIGER
total cost/s celkové náklady – celkové výdavky firmy pri výrobe a marketingu produktu, zahrnujúce fixné a variabilné náklady na ktorejkoľvek úrovni výroby; pri rozhodovaní a fyzickej distribúcii súčet všetkých nákladov na logistické činnosti
total logistics cost celkové logistické náklady – výdavky spojené s dopravou, manipuláciou s materiálom a skladovaním, zásobami, vyskladňovaním a spracúvaním objednávok
total quality management (TQM) systém riadenia kvality, ktorý sleduje všetky procesy, dôležité pre čo najlepšie fungovanie daného systému – organizácie, podniku, firmy, oddelenia a pod.
TQM (total quality management) systém riadenia kvality
total revenue celkový príjem – celková suma peňazí za predaj produktu
track records záznam všetkých úspechov a neúspechov
tracking shot sledovací, pohyblivý záber – pri snímaní pohyblivého obrazu záber z pohybujúceho sa vozidla/vozíka s kamerou; trucking shot; dolly shot
trade association hospodárske, obchodné združenie
trade channel obchodný kanál – distribučná cesta, ktorá spája pôvodcu produktu s kupujúcim; predajný, distribučný kanál; predajná sieť
trade (functional) discount obchodná (funkčná) zľava – zníženie ceny poskytnuté veľkoobchodníkovi alebo maloobchodníkovi na základe budúcich marketingových funkcií, ktoré budú vykonávať pre výrobcu
trade feedback effect efekt obchodnej spätnej väzby – dovoz do krajiny ovplyvňuje jej vývoz a vývoz opvlyvňuje dovoz
trade promotion tools nástroje obchodnej marketingovej komunikácie, propagácie – nástroje podpory predaja používané na presviedčanie priekupníkov, aby viedli značku/produkt, dali im priestor v predajni, propagovali ich reklamou a ponúkali ich spotrebiteľom
trademark obchodná značka, ochranná značka, ochranná známka – ™; právna identifikácia výlučných práv organizácie, spoločnosti, firmy; zákonom chránené meno, logo alebo dizajn, ktoré sú registrované, aby sa obmedzilo ich používanie; trade mark
Trademark Law Revision Act (1988) novelizácia zákona o obchodnom mene (USA) – legislatívna zmena Lanhamovho zákona, ktorá umožňuje firme ochranu práva na meno predtým než ho skutočne použije vyhlásením zámeru používať ho
trade name obchodný názov, obchodné meno – pod ktorým firma podniká
trade-oriented sales promotion obchodne orientovaná podpora predaja – odbytové nástroje na podporu firemnej reklamy a osobného predaja, orientované na veľkoobchodníkov, distribútorov alebo maloobchodníkov; tri zvyčajné prístupy: zľavy, kooperatívna reklama a tréning predajcov
trade practice conferences konferencie o obchodných praktikách – rokovania Federálnej obchodnej komisie USA v 20. rokoch 20. storočia so zástupcami obchodníkov; cieľom bolo stanoviť pravidlá ochraňujúce obchod aj spotrebiteľa pred nekalými obchodnými praktikami
trade press obchodná, odborná, technická tlač, venujúca sa záujmom určitej profesie, odvetvia, združenia
trade publication periodikum patriace k odbornej tlači
trade salesperson obchodný predajca (vo  veľkom) – kontaktuje predajcov alebo veľkoobchodníkov, aby predal tovar od výrobcov
trade show odborná výstava, veľtrh
trade unions odbory
trading area obchodná oblasť, zóna – zmepisné územie, vytvárajúce trh pre komodity alebo produkty, často veľké mestá alebo centrá obchodu
trading down obchodovanie nadol, zjednodušovanie – obmedzovanie počtu vlastností, kvality alebo ceny produktu
trading stamps obchodné známky, nákupné kupóny – kupóny v podobe známok, ktoré dostávajú za svoje nákupy zákazníci od niektorých maloobchodníkov a potom si ich môžu vymieňať za určité množstvo tovaru; forma podpory predaja
trading up obchodovanie nahor, zdokonaľovanie – pridávanie hodnoty produktu ďalšími vlastnosťami alebo kvalitnejšími materiálmi
traffic and transportation manager manažér dopravy a prevádzky – vyhodnocuje náklady a výhody rozličných druhov dopravy
traffic generation podnecovanie návštevnosti, generovanie premávky, ruchu – výsledok priameho  marketingu motivujúceho ľudí, aby navštívili podnik
trailer trailer, ukážka z pripravovaného filmu, reklama na film, knihu a pod. – krátky šot, prezentujúci chystané dielo s cieľom pritiahnuť naň pozornosť
training školenie, výchova, výcvik, inštruktáž, cvičenie, tréning; cvičný
transfer agent prevodný splnomocnenec, transferný agent; úrad, zvyčajne banka alebo trustová spoločnosť, ktorá koná v mene firmy pri transfere kapitálu od jedného vlastníka k druhému
transit privilege(s) tranzitná výsada, prepravné privilégium – služba dopravcu, ktorá umožňuje prepravcovi prerušiť prepravu s cieľom zmeniť fyzikálne charakteristiky tovaru, no pritom platiť priebežnú cenu
translation preklad; prenesenie, prevedenie; premiestnenie, posunutie, postupný pohyb
transliteration prepis, transkripcia, transliterácia
transparency transparentnosť; diapozitív, priesvitka, tlačový film
transponder transpondér; vybavenie satelitu, obsahujúce prijímač, vysielač a anténu, ktoré tvorí kanál alebo spojenie medzi pozemnými stanicami
transportation doprava – časť marketingu, ktorá vytvára hodnotu vhodného miesta nákupu; časť distribúcie a funkcia logistiky
trend smer, vývoj, zameranie, tendencia, trend; mať sklon, tendenciu
trend analysis analýza trendu, vývoja; štúdium zmien, ktoré môžu ovplyvniť organizáciu
trend extrapolation extrapolácia trendu – rozšírenie vzoru vypozorovaného v minulosti na budúcnosť
trial skúšobný nákup – prvotná kúpa produktu spotrebiteľom
trial balloon skúšobný balónik, informácia vypustená s cieľom vyskúšať reakciu na ňu
trim redukcia dĺžky rukopisu pri redigovaní; orezávanie stránok na konečný rozmer pri tlači
trim size rozmer konečného tlačiarenského produktu
triple-decker novinový titulok zložený z troch riadkov alebo skupín riadkov
trophy pamiatka, pamätník; korisť, trofej; nástenná symbolická dekorácia
truck jobber kamiónový predajca – veľkoobchodník s drobnosťami, ktorý zvyčajne vedie obmedzený sortiment rýchlo obrátkových alebo rýchlo sa kaziacich položiek, ktoré dodáva vlastným autom maloobchodu; wagon jobber; jobber; rack jobber
trucking shot sledovací, pohyblivý záber – pri snímaní pohyblivého obrazu záber z pohybujúceho sa vozidla/vozíka s kamerou; tracking shot; dolly shot
turnover obrat;  výroba, produkcia, výkon; obrat, zvrat; pohyb, fluktuácia;
tweet sloveso – uverejniť informáciu, správu v sociálnom mikroblogovom médiu Twitter
Twitter „Čvirikátor“ 🙂 – sociálne médium umožňujúce zaregistrovaným používateľom uverejňovať krátke 140 znakové informácie, ktoré sa potom zobrazujú všetkým „nasledovateľom“ daného používateľa
two-shot záber kamery na dvoch ľudí; dvojzáber
two-step flow dvojstupňový tok informácií; teória vývoja mienky, podľa ktorej médiá ovplyvnia najprv silné osobnosti, tzv. opinion leadrov, formovačov mienky, a tí potom svoje okolie
two-way audio spojenie interviewovaného a interviewujúceho, takže sa môžu navzájom počuť
two-way communication/s dvojsmerná, obojsmerná komunikácia
tying arrangement viazaný predaj, dohoda o viazanom odbere – požiadavka predajcu, aby kupujúci jedného produktu kúpil aj iný produkt z produktového radu
typeface druh, rez písma
type page  potlačená plocha stránky; plocha okolo sú okraje – margins, časti pri ohybe, vnútorné okraje sa nazývajú gutters – rieka, medzera v sadzbe
typo typografická, tlačiarenská chyba

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.

Ďalšie články

Aktuálne