32.8 C
Bratislava
pondelok, 15. júla 2024

Interaktivita, interaktívne médiá

Najčítanejšie

[z angl. interactive – dialogický] – používa sa na označenie takých druhov médií, ktoré umožňujú príjemcovi nielen bezprostredne reagovať na prijatú informáciu, ale vstupovať aj do jej tvorby (prípadne dotvárať podmienky jej emitácie). Interaktivita sa tak prejavuje v mediálnom prostredí postupným stieraním rozdielov medzi odosielateľom a príjemcom informácie, resp. vytváraním nových vzťahov vnútri komunikačného procesu (Gregová – Rusnák – Sabol, 2004, s. 52).

Podľa stupňa využívania interaktivity možno v štruktúre obsahov elektronických médií vyčleniť niekoľko druhov interaktívnych mediálnych textúr:

  1. Programy, ktoré využívajú pasívnu účasť divákov pri vytváraní programu ako dekoráciu: športové prenosy, diskusné programy s účasťou verejnosti v štúdiu (Nedelní partie v TV Prima), verejné nahrávky, novšie aj programy, ktoré donedávna boli vytvárané bez účasti  publika, napr. relácie o varení Varím, varíš, varíme, Chuťovky a pod.
  2. Programy prezentujúce ohlasy verejnosti na  zverejnený mediálny text (staršia relácia v STV Nad listami divákov), internetové fóra hodnotiace programy elektronických médií (napr. na www.medialne.sk), ale aj  relácie vyhlasujúce výsledky mediálnych ankiet divákov, resp. poslucháčov  (Osobnosť televíznej obrazovky – OTO, Televízna osobnosť Markízy – TOM, Naj moderátor Slovenského rozhlasu a pod.).
  3. Diskusné programy s aktívnou účasťou mediálneho publika, ktoré priebeh diskusie nielen sleduje, ale ju môže aj aktívne ovplyvňovať (kladením otázok, vyslovením vlastných názorov či už priamo alebo sprostredkovane, e-mailom), napr. relácia Nočné dialógy v Slovenskom rozhlase,  z novších programov relácia Pod lampou v STV.
  4. Zábavno-súťažné programy s aktívnou účasťou mediálneho publika: relácia Desať stupňov ku zlatej, z novších programov napr.  Maxihra v STV a neskôr v TV Markíza, IQ test národa v TV JOJ,Milionár v TV Markíza a pod.
  5. Hodnotiace texty návštevníkov internetových serverov printových a elektronických médií: rôzne názory, ohlasy, tzv. blogy a pod.
  6. Počítačové hry, počítačové programy simulujúce ozajstné súťaženie, podľa vopred stanovených pravidiel; z nich najmä tzv. RPG (z angl. role playing games), pri ktorých hráč objavuje svet hry najčastejšie „prevtelením“ do jednej z postáv, napr. Heretic.
  7. Diskusné fóra, (v angl. chat rooms), virtuálne miestnosti na internete, v ktorých prebieha diskusia účastníkov elektronického rozhovoru, vytvárané  podľa záujmu o určitú tému alebo predmet diskusie.
  8. Videokonferencie, diskusné fóra  používateľov  internetu, ktorí komunikujú medzi sebou v reálnom čase nielen prenášaním zvukových, ale aj obrazových informácií.

Pôsobením interaktívnych obsahov v elektronických médiách dochádza k posilňovaniu dialogických foriem  komunikácie v elektronických médiách (rozširovanie dialogických programových formátov, napr. talk show, zábavno-súťažných programov a pod.). Čoraz viac textov v elektronických médiách nadobúda neformálny charakter, s čím súvisí zvýšená frekvencia použitia  hovorových výrazov, osobitne expresívnych a slangových slov.

S preferenciou dialogickej komunikácie v elektronických médiách súvisí  aj uplatňovanie vyššieho stupňa improvizácie, t. j. spontánnej formy komunikácie, ktorá nie je vopred pripravovaná a jej realizácia má preto skôr performatívny, aktuálny ráz (podmienený situáciou, prítomnosťou hostí, divákov, poslucháčov – ako príklady možno uviesť zvýšenú obľubu zábavno-súťažného programu zo skutočného života, t. j. reality show, ale aj dramaturgické premeny pri vytváraní štruktúry priameho športového prenosu v  televízii či rozhlase).

Silnejúci vplyv interaktivity v elektronických médiách ovplyvnil aj zmeny v  oblasti programovej stratégie: výraznejšie sa objavujú kontaktové relácie, t. j. rozhlasové alebo televízne programy, ktoré využívajú spätnú väzbu s poslucháčmi (divákmi) priamo na mieste jeho realizácie, elektronickým spojením alebo prostredníctvom listov poslucháčov a divákov. Ako prostriedky umožňujúce mediálnemu publiku okamžite reagovať na bežiacu reláciu sa najnovšie začínajú využívať aj digitálne komunikačné technológie ako elektronická pošta a posielanie krátkych textových správ, tzv. SMS. Kontaktové relácie využívajú komunikačnú performanciu v elektronických médiách a uplatňujú sa napr. v súťažiach, anketách, besedách s účasťou poslucháčov a divákov či možnosťami telefonicky klásť otázky a pod.

K sprievodným javom silnejúcej interaktivity v elektronických médiách možno počítať aj výraznejšie využívanie verejných nahrávok obľúbených programových formátov, t. j. druhov relácií v rozhlase alebo v televízii, ktoré sa pripravujú a vysielajú s účasťou obecenstva, čím sa zvyšuje nielen atraktivita programu, ale často aj jeho prirodzenejšie dekorácie. Verejné nahrávky sa používajú najmä pri zábavných programoch, besedách, rozhlasových a televíznych súťažiach.

Slovník mediálnej komunikácie zostavil IMEC.
Viac, nielen  o mediálnych pojmoch si môžete prečítať na www.medialnavychova.sk

 

Použitá literatúra:

GREGOVÁ, R. – RUSNÁK, J. – SABOL, J. S.: Interpretácia textov elektronických masových médií. Stručný terminologický slovník. Prešov, FF PU v  Prešove 2004.

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne