24.9 C
Bratislava
streda, 24. júla 2024

Samosprávny kraj sa ohradzuje voči zavádzajúcim a klamlivým vyjadreniam Renáty Názlerovej

Najčítanejšie

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa dôrazne ohradzuje voči zavádzajúcim a klamlivým vyjadreniam Renáty Názlerovej, bývalej riaditeľky Centra sociálnych služieb Pod Karpatmi v Pezinku. Pani Názlerová svojimi verejnými vyjadreniami závažne poškodzuje dobré meno zamestnancov samosprávneho kraja, ako aj centra sociálnych služieb a preto považujeme za dôležité na to reagovať.

Riaditeľka bola odvolaná po dôslednom zvážení mnohých podnetov na jej osobu, ktoré prichádzali od jej nadriadených, podriadených, rodinných príslušníkov klientov zariadenia, ako aj od kolegov z iných zariadení sociálnych služieb v našom kraji a to konkrétne:

1) Vybavenie a stroje určené pre klientov si dala odviezť domov. V súkromnej rezidencii u bývalej riaditeľky tak skončil napríklad notebook, bežiaci pás či úplne nová tlačiareň. To všetko na úkor klientov, ktorým ostalo buď staré vybavenie alebo žiadne. Zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným takto zobrala zariadenia slúžiace na ich rehabilitáciu.

2) Manipulovala s evidenciou majetku. Zistené boli zásadné nezrovnalosti medzi zaplatenými a skutočne dodanými kusmi nábytku. Uvádzať nepravdivé údaje do evidencie majetku písomným pokynom prikázala aj zamestnancom zariadenia.

3) Simulovala chorobu, aby sa mohla venovať svojim súkromným aktivitám. Počas práceneschopnosti sa opakovane nachádzala mimo určeného miesta a napríklad moderovala súkromnú akciu, publikovala príspevky na sociálnych sieťach, na ktorých je evidentne vidieť, že sa nachádza mimo bydliska, aj mimo práce.

4) Konštruktívnu kritiku jej práce pripisovala osobnej animozite s vedením župy. V médiách sa opakovane snaží presvedčiť, že jej odvolanie bolo spôsobené napätými vzťahmi so županom. Nič nie je vzdialenejšie realite, ako toto tvrdenie. Naopak, na začiatku dostala plnú dôveru vedenia župy, avšak opakovane preukazovala, že manažérsky svoju pozíciu nezvláda. Návrh na odvolanie pani Názlerovej bol spoločným rozhodnutím vedenia župy a Odboru sociálnych vecí BSK. Zastupiteľstvo BSK tento návrh jednohlasne schválilo. Nie je teda pravda, že išlo o osobné, ani o svojvoľné rozhodnutie predsedu BSK, ako sa to snaží pani Názlerová prezentovať. Napokon, zo zákona takéto rozhodnutie ani nie je možné.

5) Počas zamestnania a počas pracovnej doby sa dlhodobo a opakovane venovala súkromným aktivitám, natáčala a zverejňovala súkromné videá, kvôli čomu nevenovala dostatočný čas práci riaditeľky. O tom, že práca riaditeľky nebola jej skutočná priorita, svedčia aj príspevky na sociálnych sieťach, kde usvedčuje samú seba.

6) Vytvárala virtuálnu realitu o svojej práci. Opakovane a bez predchádzajúceho súhlasu zriaďovateľa prezentovala v médiách a na sociálnych sieťach informácie o chode zariadenia sociálnych služieb, ktoré nezodpovedali realite. Svoje výsledky preceňovala, problémy zveličovala. Na túto skutočnosť bola upozornená, napriek tomu nedošlo k náprave.

7) Šírila poplašné správy o pandémii v centre sociálnych služieb a dokonca na sociálnych médiách vytvárala dojem, že župa nedá klientom ani najesť a napiť. Pod rúškom neschopnosti župy a jej pozície „záchrancu“ organizovala napríklad verejnú zbierku na ovocie klientom.

8) Skresľovala skutočný technický stav budovy a zariadení a následne vytvárala virtuálnu potrebu financovať opravy a nákupy, ktoré zariadenie (v takej miere) nepotrebovalo. Výsledkom bol aj nedostatok finančných prostriedkov na mzdy, ktorý samozrejme župa sanovala.

9) Z centra sociálnych služieb urobila požičovňu náradia. Napríklad kamarátke bezodplatne požičala na 8 mesiacov kosačku, ktorá patrila do majetku zariadenia.

10) Zveličovanie a prekrúcanie ako pracovná metóda. Pani Názlerová sa snaží navodiť dojem, že BSK nereagoval dostatočne na jej podnety a žiadosti týkajúce sa napríklad protipandemických opatrení či technických problémov.

To sú len niektoré dosiaľ zistené a zdokumentované zlyhania, pričom podotýkame, že v zariadení sociálnych služieb v Pezinku v súvislosti s nástupom nového štatutárneho zástupcu v súčasnosti prebieha interný audit. Zo všetkých hore uvedených dôvodov je zrejmé, že jej odvolanie bolo odôvodnené.

(bsk)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne