6.9 C
Bratislava
sobota, 20. apríla 2024

Po Bratislave prekvapivo pribúdajú reklamné plochy pre výlep plagátov. Za projektom je Magistrát a Metropolitný inštitút (aktualizované)

Najčítanejšie

„Vie prosím niekto poskytnúť viac informácií k tejto novej reklamnej ploche na Račianskom mýte? Myslím, že všeobecný trend je znižovanie vizuálneho smogu a tieto stojace plochy ma vracajú do detstva v 90tych rokoch. Ďakujem za odpoveď,“ spýtala sa Lucia Lišková v skupine Život v MČ Bratislava Nové Mesto, ktorá má na sociálnej sieti skupinu Bratislavské vnútrobloky.

Starosta bratislavskej mestskej časti Nové Mesto reagoval: „Ide o zámer Hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislava, ktorí chcú vytvoriť priestor pre legálne lepenie plagátov. Tie obvykle končia na rozvodných skriniach, stĺpoch či na iných nevhodných miestach. Za nás ako mestská časť sme s týmto súhlasili pod podmienkou, že v prípade nedostatočného efektu v kontexte stanovených cieľov budú tieto skruže odstránené. Ide o plochy aj pozemkoch Hlavného mesta,“ uviedol Matúš Čupka.

K téme sa vyjadril aj ružinovský poslanec: „Ak uvidíte tieto reklamné čudá na ulici, tak vedzte, že boli 26. októbra 2023 schválené v uznesení č. 347/2023 v OSOBITNOM ZRETELI pre netransparentne vybranú spoločnosť RENGL Slovensko s.r.o.. Odôvodnenie osobitného zreteľa bolo „že v súčasnosti nie sú na území Bratislavy zabezpečené žiadne legálne výlepové plochy pre kultúrne, spoločenské a športové akcie. Keď už mesto chcelo robiť priestor na plagáty, prečo to buď nerobilo vo vlastnej réžii resp. prečo nedali priestor vo verejnej obchodnej súťaži aj iným uchádzačom?“ uviedol Dávid Staruch v skupine Zjednotená Bratislava.

„Návrh materiálu bol schválený v osobitnom zreteli, nepriamo a bez súťaže pre konkrétnu spoločnosť Rengl Slovensko,“ doplnil pre Bratislavský Večerník ružinovský poslanec Dávid Staruch.

Pre Bratislavský Večerník sa k téme vyjadril Peter Bubla z Oddelenia komunikácie a marketingu Magistrátu hlavného mesta SR: „Mesto v priebehu posledných 5 rokov odstránilo 1130 reklamných zariadení vrátane veľkých bilbordov a megabordov, ktoré hyzdili naše ulice a verejné priestranstvá. Reguláciu reklamy v takomto objeme sa nám podarilo docieliť cez dohody s prevádzkovateľmi reklamných objektov, na základe ktorých sme dosiahli, že väčšiu časť svojich reklamných plôch odstránili a na menšiu časť podpísali riadne zmluvy a platia nájom. Týmto spôsobom sa mesto vyhlo ďalším dlhoročným súdnym sporom o odstránenie reklamných stavieb na svojich pozemkoch, ktoré nikam neviedli a relatívne nízka vymožiteľnosť brzdila odpratanie reklamných stavieb z mestských pozemkov“.

„Na tomto princípe funguje aj dohoda s Rengl ohľadne spomínaných polepových skruží. Spoločnosť odstránila 37 nevhodných betónových reklamných valcov, ktoré boli dlhodobo v zanedbanom stave, umiestnené bez vysporiadaného vzťahu k mestským pozemkom pod nimi a za tieto nové plochy na polepy v počte 17 ks, ktoré sú v súlade s manuálom verejných priestorov, bude platiť regulérny nájom“.

„V prípade spomínaných skruží ide o polepovú plochu určenú výlučne na informácie o kultúrno-spoločenských podujatiach, keďže mesto nedisponuje takmer žiadnymi oficiálnymi výlepovými plochami na propagáciu mestských akcií, koncertov a pod. a evidovali sme množstvo dopytov zo strany kultúrnej obce o vytvorenie priestoru pre nízkonákladové polepy pre kultúrne podujatia, ktoré si nevedia zabezpečiť inú alternatívu informovania. Zároveň platí, že nájomca nie je oprávnený na tieto skruže umiestňovať inú komerčnú alebo predvolebnú reklamu. V prípade, že nájomca túto podmienku poruší a nevykoná nápravu, tak okrem zaplatenia zmluvnej pokuty môže mesto ako prenajímateľ od zmluvy odstúpiť,“ uviedol Peter Bubla.

Tento zámer a spoluprácu so spoločnosťou RENGL odsúhlasila väčšina mestských poslancov (okrem poslankyne Mgr. Zdenky Zaťovičovej) 26. októbra 2023. „Hlavné mesto za súčinnosti spoločnosti RENGL Slovensko, s.r.o. v priebehu roka 2021 odstránilo z územia Bratislavy 37 reklamno-informačných skruží, ktoré boli dlhodobo v zanedbanom stave a umiestnené bez vysporiadaného vzťahu k mestským pozemkom pod nimi. Odstránenie skruží prebiehalo počas obdobia pandémie, ktorého súčasťou bolo aj obmedzovanie verejných akcií. V priebehu roka 2022 s prichádzajúcim uvoľnením opatrení sme zaevidovali nárast nelegálneho vylepovania plagátov po rozvodných skriniach, lávkach, mostoch, budovách na rôzne kultúrne, spoločenské či športové akcie. Nelegálny výlep je dôsledkom odstránenia skruží počas pandémie, ktoré boli na vylepovanie určené“.

„Počas roka 2022 prebiehali rokovania medzi spoločnosťou RENGL Slovensko, s.r.o.
a Metropolitným inštitútom Bratislava, ktorých výsledkom je nový dizajn informačných skruží a výber 17-tich vhodných lokalít v súlade s manuálom verejných priestorov. Informačné skruže sú prenosné, čo je výhoda pri rekonštrukciách/revitalizáciách dotknutých lokalít v budúcnosti. Na informačných skružiach sa budú vylepovať plagáty súvisiace čisto s kultúrnymi, spoločenskými alebo športovými akciami“.

„Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov spoločnosti RENGL Slovensko, s.r.o. so sídlom Medený Hámor 15 v Banskej Bystrici, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že v súčasnosti nie sú na území Bratislavy zabezpečené žiadne legálne výlepové plochy pre kultúrne, spoločenské a športové akcie,“ uvádza sa v správe mestského zastupiteľstva.

Mestskí poslanci odsúhlasili navrhovanú výšku nájomného: „Výška nájomného je stanovená podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2023 o dani za užívanie verejného priestranstva, písm. g) bod 3. umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských a športových akciách – 1,00 eur/m2/deň, čo predstavuje pri 17 ks informačných skruží o kolmom priemete plochy jednej skruže 1m2 : 1,00 eur/m2 /deň x 17 ks informačných skruží x 365 dní v roku x 1m2 = 6 205,00,- Eur/rok.“

Michaela Pavelková poskytla redakcii Bratislavského Večerníka vyjadrenie za Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB): „Čo sa týka výberu prevádzkovateľa, ten nie je v gescii MIB-u, výber sa schvaľoval na MsZ. Metropolitný inštitút Bratislavy vytvoril princípy a štandardy týkajúce sa umiestňovania reklám s cieľom regulovať reklamný smog vo verejnom priestore. MIB, ako aj mesto majú dlhodobú snahu o jeho odstraňovanie a taktiež im záleží na kultivovaní plôch určených na reklamu. Kvalitne spracovaná vizuálna komunikácia má potenciál zvyšovať kvalitu verejného priestoru a prispievať tak k pozitívnej atmosfére v meste. Umiestňovanie reklamných plôch v meste však nesmie byť na úkor kvality priestorov a ich hodnôt“.

„Manuál pod názvom Princípy a štandardy vonkajšej reklamy z dielne MIB-u reflektuje na potreby mesta, ktoré nedisponuje takmer žiadnymi oficiálnymi výlepovými plochami na propagáciu mestských akcií, koncertov a podobne. Manuál preto navrhuje využívať na tieto účely reklamné valce ako jednu z najstarších foriem reklamných plôch v meste. Polepová plocha je určená len na účely propagácie podujatí a kultúrno-spoločenských alebo športových podujatí v meste, nemá slúžiť ako voľná reklamná plocha. Kapitola o reklamných valcoch v manuáli upravuje pravidlá, aby nebolo ich umiestňovanie v meste bez regulácií“.

„Odporúčania týkajúce sa dizajnu valcov sú taktiež popísané v manuáli. Konkrétne má ísť o jednoduché valce v kovovom prevedení, s antracitovou povrchovou úpravou bez ornamentov, odsadené od zeme, čo tieto valce spĺňajú. Sú voľne položené na zemi (zaťažené vlastnou váhou), vďaka čomu sa dajú ľahko premiestňovať či odstrániť. Kompletné princípy a štandardy sú dostupné na webe MIB-u,“ uviedla Michaela Pavelková.

Spoločnosť RENGL podľa údajov na svojej webovej stránke prevádzkuje plochy po celom Slovensku, v Bratislave má 22 plôch a pri väčšine z nich je poznámka,
že sú prevádzkované s obmedzením a nemožno na ne lepiť volebné plagáty.

V Novom Meste prevádzkuje plochy na Bajkalskej x Viktora Tegelhoffa (Futbalový štadión), na Kukučínovej (TESCO, OD SLIMÁK), na Tomášikovej (ŽST Nové Mesto), na Šancovej x Krížnej (podchod, Trnavské mýto), na Šancovej x Račianskej (Račianske mýto).

V Ružinove na Ružinovskej ulici (MHD Nemocnica Ružinov) a Trnavskej ceste x Tomášikovej. V Karlovej Vsi prevádzkuje plochy na Karloveskej ulici x Borskej (OD Centrum Karlova Ves), na Majerníkovej x Fullu (BILLA), na Starých Gruntoch x Ulica Mlyny (poliklinika).

V mestskej časti Petržalka na Einsteinovej ulici (Aupark), na Furdekovej  (Jadranská zmrzlina), na Furdekovej x Mamateyovej (VŠEMVS), na Mamateyovej x Marie Curie-Sklodowskej (DK Ovsiště).

V Starom Meste na Kamennom nám. x Špitálskej (TESCO, MHD), na Kollárovom námestí x Námestí 1. mája (Nová scéna), na Lamačskej ceste (MHD Patrónka), Most SNP, Námestie SNP x Špitálska, na Rybnom námestí x Rázusovom nábreží, na Staromestskej x Župnom námestí (kláštor).

Marián Luha
Marián Luhahttp://www.racianskyvecernik.sk
Som šéfredaktorom portálov Bratislavský Večerník a Račiansky Večerník. Študoval som na masmediálnych fakultách na univerzitách na Slovensku a v Českej republike. V minulosti som pôsobil vo viacerých printových a elektronických médiách. V súčasnosti okrem portálov Bratislavskyvecernik.sk, Racianskyvecernik.sk a Novomestskyvecernik.sk vediem aj portály Mediahub.sk a Retazce.sk, ktoré sa ale začiatkom roka 2023 zlúčili pod jeden brand Bratislavský Večerník.sk. Zároveň vediem i printové noviny Račiansky Večerník a Novomestský Večerník. Žijem v najkrajšej bratislavskej mestskej časti Rača.👍🍀😉 Svoje tipy na články mi môžete zasielať na e-mail: marian@luha.sk, alebo telefonicky, sms na 0950 355 504. Ďakujem. Články o Rači nájdete > TU

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne