21 C
Bratislava
piatok, 14. júna 2024

Vyhlásenie Mgr. Ľuboša Machaja, generálneho riaditeľa RTVS

Najčítanejšie

V reakcii na nepravdivú difamačnú kampaň vedenú predstaviteľmi niektorých politických strán proti vedeniu RTVS považuje generálny riaditeľ RTVS za potrebné predložiť verejnosti nasledovné informácie.

Náležitosti, týkajúce sa majetkového priznania generálneho riaditeľa RTVS, podliehajú výlučnej kontrolnej pôsobnosti Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Žiadny iný orgán a už vôbec nie politická strana nemôže nahradiť výkon tejto pôsobnosti zo strany príslušného výboru. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií pritom môže postupovať tak na základe podnetu inej osoby, ako aj z vlastnej iniciatívy.

Generálny riaditeľ RTVS, s cieľom ochrániť RTVS pred snahou o jej destabilizáciu, vyzýva aktérov šikanóznej kampane vedenej proti vedeniu RTVS a samotnej RTVS, aby v súlade s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu podali podnet príslušnému výboru a až do doby, kým výbor vo veci nerozhodne, sa zdržali ďalšieho zasahovania do osobných pomerov členov vedenia RTVS a do vnútorných záležitostí RTVS. Generálny riaditeľ sa zaväzuje, že príslušnému výboru poskytne plnú súčinnosť v zákonom ustanovenom rozsahu a akékoľvek jeho rozhodnutie bude rešpektovať, čo zároveň očakáva aj od aktérov opakovaných útokov na jeho osobnú reputáciu. Na právne nekvalifikované a politicky motivované výzvy nebude počas prípadného konania výboru ďalej reagovať.

V tejto súvislosti generálny riaditeľ RTVS upozorňuje aj na skutočnosť, že v zmysle § 166e zákona č. 7/2005 o konkurze súd už dňa 29.5.2020 rozhodol, že generálneho riaditeľa RTVS zbavuje všetkých dlhov, ktoré sú uspokojované v konkurze prostredníctvom správcu konkurznej podstaty. Dlhy, ktorých generálneho riaditeľa RTVS zbavil súd uznesením o oddlžení, sú v plnom rozsahu mimo jeho dispozičnej sféry a nie sú nijako spôsobilé ovplyvniť výkon jeho funkcie. Požiadavka, aby generálny riaditeľ RTVS zisťoval, ako so svojimi majetkovými právami a hodnotami nakladajú jeho bývalí veritelia je nekompetentná a pre generálneho riaditeľa RTVS je aj objektívne nemožné jej vyhovieť, keďže na takýto postup nemá žiadne zákonné možnosti.

Totožné závery sa týkajú aj výhrad voči údajnému konfliktu záujmov na strane konateľky spoločnosti Media RTVS. Skutočnosti, ktoré predstavitelia niektorých politických strán namietajú, boli už v minulosti predmetom skúmania výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vo viacerých podobných prípadoch, pričom postup konateľky Media RTVS v plnom rozsahu zodpovedá ustálenej rozhodovacej praxi tohto výboru. RTVS v tejto súvislosti pripomína, že výsledky hospodárenia spoločnosti Media RTVS dosiahli práve počas funkčného obdobia súčasného vedenia RTVS historicky najlepšie hodnoty. RTVS tak získala v roku 2023 najvyššie príjmy z reklamy od svojej existencie a to vo výške (14.255.842,- €, čo je o 18% viac ako v roku 2022 a) a zároveň RTVS obdrží za rok 2023 od dcérskej spoločnosti Media RTVS aj najvyššie dividendy vo svojej histórii vo výške viac ako 840 tisíc €.

Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že skutočným cieľom šikanóznej kampane vedenej proti vedeniu RTVS nie je ochrana verejného záujmu, ale naopak dosiahnutie stavu, v ktorom by RTVS plnila zadania politickej povahy. Generálny riaditeľ RTVS ubezpečuje verejnosť, že takémuto tlaku nepodľahne a že RTVS si naďalej bude nezávisle plniť všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov a z podstaty jej verejnoprávneho poslania.

Mgr. Ľuboš Machaj
generálny riaditeľ RTVS
v.r.

(ts)

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne