25.8 C
Bratislava
utorok, 25. júna 2024

Medzi selankou a drámou. Príbeh zbierky insitného umenia v SNG

Najčítanejšie

SNG Medzi selankou a dramou
Patrick Gimel. Vták V. 1999 – 2000

Výstava potrvá do 2. júna 2013.

Slovenská národná galéria pozýva na výstavu Medzi selankou a drámou. Príbeh zbierky moderného umenia kurátoriek Kataríny Čiernej a Alexandry Tamásovej.

Výstava predstavuje genézu zbierky insitného umenia, ktorej vznik datujeme od roku 1965, keď vznikol na pôde SNG Kabinet insitného umenia a Štefan Tkáč založil medzinárodné Trienále insitného umenia.

Výstava prezentuje diela zo zbierkového fondu SNG, na príklade ktorých upozorňuje na širšie myšlienkové a výtvarné pozadie koexistencie fenoménu neškoleného prejavu a profesionálneho umenia metódou porovnania a analógie – vedomej nadväznosti, intuitívnej príbuznosti alebo voľnej interpretácie. Jej cieľom je upozorniť na spojitosť oboch polôh, na citlivosť voči impulzom, či už z blízkeho a dobre známeho okolia, alebo z „mentálnych“ svetov. V ďalšej rovine je kurátorským zámerom aj dekonštrukcia pojmu „insitné umenie“, ktoré bolo doteraz chápané ako uzavretý fenomén, nezávislý od diania na profesionálnej scéne.


Medzi selankou a drámou
Príbeh zbierky insitného umenia v SNG
Termín: 12. apríl – 2. jún 2013
Miesto: Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, 2. Posch., Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Kurátor: Katarína Čierna & Alexandra Tamásová

Výstava Medzi selankou a drámou má za cieľ vyrozprávať divákom príbeh zbierky insitného umenia SNG. Zbierka neprofesionálneho výtvarného prejavu je špecifickou druhovou zbierkou, ktorá obsahuje maliarske, sochárske, kresbové a grafické diela. Je budovaná od roku 1965, keď vznikol na pôde SNG Medzinárodný kabinet insitného umenia. Založil ho Štefan Tkáč, ktorý bol súčasne zakladateľom medzinárodných podujatí Trienále insitného umenia. Výstava nadväzuje na toto dlhoročné podujatie. Projekt, založený v roku 1966 Štefanom Tkáčom, po vynútenej pauze v 70. a 80. rokoch, prevzala kurátorka Katarína Čierna, ktorá v ňom pokračovala (1994 až do zatiaľ posledného ročníka v roku 2010). V súčasnosti sa plánuje presunutie podujatia pod patronát iného organizátora, aby však kontinuita zostala zachovaná, SNG pripravila aktuálnu výstavu, na ktorej primárne predstavuje Zbierku insitného umenia.

Insitné umenie sa doteraz chápalo najčastejšie ako uzavretý fenomén, izolovaný od diania na profesionálnej umeleckej scéne. Cieľom výstavy Medzi selankou a drámou je naopak dekonštrukcia tohto javu, jej predstavenie v súvislosti s vývojom dobového umenia a kultúry. Výstava je tak konfrontáciou diel insitného umenia s ideovo, prípadne formálne príbuznými prácami umelcov-profesionálov. Kurátorky vychádzajú z toho, že insitné umenie nie je samonosný fenomén, ale je v istom zmysle vždy odvodené a závislé od aktivity profesionálnych teoretikov a umelcov, ktorí neškolených autorov vyhľadávali, vystavovali ich diela či inak podporovali.

Vzhľadom na stav zbierky insitného umenia SNG, ako aj na širší domáci i zahraničný kontext, je výstava rozdelená do 11 tematických sekcií. Mýtus primitivizmu obsahuje diela, odkazujúce na prvú polovicu 20. storočia a vtedajší záujem avantgardných umelcov o stav nevinnosti, ktorú hľadali v tvorbe detí, tzv. „primitívov“, ale aj ľudí s psychickými poruchami. S touto sekciou súvisí Sila archetypu, vyjadrujúca túžbu po nájdení základného, čistého tvaru – či už šlo o vedomý zámer školených umelcov, alebo intuitívny prístup rezbárov-samoukov.

Ďalšie dve sekcie s prestupnými hranicami majú názvy Ľudové inšpirácie a Kresťanská ikonografia. Insitné umenie, predovšetkým tzv. naivné maliarstvo a sochárstvo, bolo vnímané ako pokračovateľ ľudovej tvorby – s tým rozdielom, že jeho autori sa vynorili z anonymity a vtláčali svojim dielam výraznejšiu individuálnu stopu. Početné odkazy na ikonografiu náboženského umenia sú dokladom silne zakorenenej kresťanskej tradície v našej kultúre. Sekcia Spomienky a návraty predstavuje diela, vznikajúce ako stvárnenie spomienok na detstvo a tradičný, poľnohospodársko-pastiersky spôsob života.

Inú polohu predstavujú diela, zahrnuté do sekcie Vôňa mesta, ktoré zobrazujú urbánne prostredie. Obe témy reprezentujú „selanku“, vyjadrenú v názve výstavy. Špecifická forma umeleckého diela, ktoré je zložené z viacerých artefaktov do podoby tzv. environmentu, je predstavená v rámci rovnomennej sekcie. Výrazné pojivo medzi neškoleným a profesionálnym umením predstavuje surrealizmus, jednak ako tvorivá metóda pripúšťajúca vplyvy nevedomia, ale tiež ako umelecké hnutie, zaujímajúce sa o všetky hraničné stavy vedomia, vrátane psychických porúch. Túto vrstvu predstavujeme v časti Mediumita, surrealizmus, nevedomie. Strach z prázdna obsahuje potom práce, vznikajúce na opačnom póle než idylické obrazy vidieckeho i mestského života, a vyjadrujúce existenciálnu úzkosť a obavy. Výstavu okoreňuje sekcia Ars amatoria, načrtávajúca tému erotiky, ktorá nechýba ani v neprofesionálnom umení. Na záver predstavujeme niekoľko rôznorodých príkladov hraničných osobností umenia, ktorých prítomnosť na výstave naznačuje viaceré možné cesty vývoja fenoménu insitného umenia, čomu zodpovedá aj názov tejto sekcie – Otvorená cesta.

Otázka, či bude insitné umenie naďalej fungovať oddelene od ostatnej časti výtvarnej scény, a bude sa profilovať ako značka, alebo s ňou splynie a prestane existovať, tak zostáva nateraz otvorená…

Sprievodný program

nedeľa, 21. 4.2013, 15.00 h
Kurátorský výklad: Medzi selankou a drámou
Výstavou sprevádzajú kurátorky Katarína Čierna & Alexandra Tamásová

štvrtok, 25.4.2013, 19.00 h
Thursday Art Talk: Between Idyll and drama | The Story of the SNG Naive Art Collection
The program is dedicated to English speakers who live in Bratislava and would like to know more about Slovak visual art. The session will be folllowed by informal discussions and last approximately one hour.

nedeľa, 12.5.2013, 15.00 h
Siesta v galérii: Madzi selankou a drámou
Pohodová nedeľná prechádzka výstavou s lektorom pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac.

nedeľa, 26.5.2013, 15.00 h
Siesta v galérii: Madzi selankou a drámou
Pohodová nedeľná prechádzka výstavou s lektorom pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac.

Viac informácií o sprievodných programoch http://www.sng.sk/sk/uvod/sprievodne-programy

Slovenská národná galéria
Esterházyho palác: Nám. Ľ. Štúra 4
UT – NE 10.00 – 18.00 | ŠT 12.00 – 20.00
www.sng.sk www.webumenia.sk  facebook

Program na mesiac apríl si môžete pozrieť tu: 
apríl v SNG

Zdroj: SNG

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne