11.2 C
Bratislava
piatok, 1. marca 2024

Na Slovensku sa podarilo prvý raz zmapovať stav mediálnej výchovy na základných a stredných školách

Najčítanejšie

Od školskej reformy v rokoch 2008-2009 sa mediálna výchova stala povinnou súčasťou vzdelávania na základných a stredných školách, doteraz však neexistoval výskum, ktorý by zmapoval do akej miery sa školám podarilo túto tému začleniť do svojich vzdelávacích programov.  Aj to bolo jedným z dôvodov, prečo sa rozhodli členovia Medzinárodného centra pre mediálnu gramotnosť IMEC pri Fakulte masmediálnej komunikácie (FMK) v Trnave výskum zrealizovať.

„Našim cieľom bolo zistiť mieru zastúpenia mediálnej výchovy v obsahu vzdelávania na základných a stredných školách, prevládajúcu formu výučby, teda či sa učí ako samostatný predmet, súčasť iných predmetov, samostatný kurz alebo iné. Ďalším cieľom bolo zmapovať mieru kvalifikácie učiteľov mediálnej výchovy na slovenských školách,“ priblížila ciele výskumu členka IMEC-u a pedagogička na FMK Viera Kačinová.

Do výskumu sa zapojilo 567 základných škôl zo všetkých krajov a okresov Slovenska, pokiaľ ide o stredné školy výskumnú vzorku tvorilo 632 gymnázií a stredných odborných škôl z ôsmich krajov a zo 79 okresov podľa dostupného zoznamu na internetovej stránke Ústavu informácií a prognóz školstva.

Z výsledkov výskumu vyplýva, že na Slovensku nemáme dostatočne kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie mediálnej výchovy. V prípade stredných i základných škôl 90% uviedlo, že ich pedagógovia neabsolvovali  žiadnu formu vzdelávania pre vyučovanie mediálnej výchovy. „Aj na základe tejto skutočnosti Fakulta masmediálnej komunikácie pripravila pre stredoškolských učiteľov akreditovaný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania, ktorý je zameraný na mediálnu výchovu. Jeho cieľom je posilniť mediálne a didakticko-metodické kompetencie učiteľov. Absolventi získajú 68 kreditov a novú kvalifikáciu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu v podmienkach strednej školy. Ďalším krokom k posilneniu mediálnej výchovy na Slovensku bolo otvorenie študijného odboru aplikované mediálne štúdiá, ktorý vzdeláva pedagógov a odborníkov na mediálnu výchovu, “ vysvetlila dekanka fakulty Dana Petranová.

Nedostatočná vzdelanosť pedagógov je najčastejšou príčinou, preč školy nezaradzujú mediálnu výchovu do svojich  vzdelávacích programov. Z vybranej vzorky základných škôl sa mediálna výchova nevyučuje v žiadnej forme na 24% opýtaných škôl. V prípade stredných  škôl je to podľa zistení  43%. Ak sa na školách vyučuje, dominujúcou formou je integrovaná mediálna výchova, teda ako súčasť iných predmetov: „V tomto prípade však treba poukázať na fakt, že viaceré základné školy nevedeli pri špecifikovaní tém presne vymedziť, aké témy z tejto oblasti so žiakmi preberajú  počas hodín slovenského jazyka, informatiky, etiky či iných predmetov, resp. uvádzali témy, ktoré nie sú obsahom mediálnej výchovy,“ priblížila  Kačinová.  Významnú úlohu pri vyučovaní mediálnej výchovy majú praktické zručnosti, ktoré sa získajú formou  projektového vyučovania, napr. v rámci tvorby školského časopisu, prípravy príspevkov do školskej televízie či rozhlasu. Takúto formu využíva 29% základných škôl a 22% stredných škôl.

Ako samostatný predmet alebo krúžok učí  mediálnu výchovu na Slovensku podľa zistení 10% stredných škôl a 10% z vybranej vzorky základných škôl. Cieľom predmetu je podporovať u žiakov zodpovedné využívanie médií a rozvíjať ich kritické postoje vo vzťahu k mediálnym obsahom s dôrazom na morálne princípy a hodnoty.

„Okrem zmapovania situácie poslúžia výsledky výskumu k príprave kvalitných učebných  materiálov a Ďalších kurzov pre pedagógov v oblasti mediálnej výchovy,“ dodal riaditeľ IMEC centra Norbert Vrabec.

IMEC – Centrum mediálnej gramotnosti vzniklo v roku 2010 z iniciatívy Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Hlavným zámerom projektu je prepojiť všetky odborné iniciatívy mediálnej výchovy na Slovensku a poskytnúť odbornej i laickej verejnosti  na jednom mieste komplexné a pravidelne aktualizované informácie o tejto problematike
www.medialnavychova.sk
 

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.

6.5.2013

Ďalšie články

Aktuálne