15.7 C
Bratislava
pondelok, 20. mája 2024

A …Ad blocker, Ad banner, Ad click…

Najčítanejšie

Abandon (Stornovanie)
Situácia, keď používateľ opustí nákupný košík s obsahom skôr, ako ukončí transakciu.

Abort (Zrušenie)
Stav, keď server neúspešne sprostredkuje prenos obsahu stránky alebo reklamného formátu na
prehliadač. Často to spôsobuje samotný používateľ, ktorý stlačí tlačidlo STOP, klávesu ESC alebo sa
preklikne na iné prepojenie pred ukončením prenosu.

Activity audit (Audit aktivity používateľov)
Nezávislé zisťovanie aktivity používateľov za určitý čas. Meranými ukazovateľmi sú napr. počet
zobrazení reklamného formátu, počet zobrazení stránky, kliky, celková návštevnosť a unikátni
používatelia. Výsledkom auditu je správa o zistených ukazovateľoch, známa tiež ako audit
návštevnosti.

Ad Advertisement (Reklamný formát)
Komerčný odkaz so zameraním na zákazníkov inzerenta.

Ad Audience (Reklamní adresáti)
Počet unikátnych používateľov, ktorí sa vystavujú pôsobeniu reklamy počas určitého času.

Ad banner (Klikateľná reklamná plocha)
Grafický obrázok, prípadne iný objekt, použitý ako reklamná upútavka.

Ad blocker (Reklamný blokátor)
Softvér inštalovaný na prehliadači používateľa, ktorý bráni zobraziť reklamný formát.

Audit reklamnej kampane
Audit aktivít týkajúcich sa jednotlivých kampaní.

Ad centric measurement (Centrické meranie návštevnosti cez reklamu)
Výsledok merania aktivít internetovej populácie získaný z vlastných logov servera tretej strany.

Ad click (Kliknutie na reklamu)
Hodnota určujúca aktivitu používateľa k reklamného formátu (takou je kliknutie), čím sa používateľ
dostáva na inú stránku či portál prostredníctvom reklamy a v rámci tejto reklamy.
Existujú tri typy reklamných klikov:

a) click-through (preklik);
b) in-unit click (preklik v rámci reklamy);
c) mouseover (pohyb kurzoru po reklame).
Prekliky by sa mali merať a zaznamenávať ako presmerovanie 302 na reklamný server a mali by
vyfiltrovať aktivitu webových robotov.

Ad click rate (Miera klikov)
Pomer klikov k počtu zobrazení.

Ad display/Ad delivery (Zobrazenie reklamého formátu/Doručenie reklamného formátu)
Stav, keď sa reklamný formát úspešne zobrazí na obrazovke počítača používateľa.

Ad download (Stiahnutie reklamného formátu)
Uloženie reklamného formátu do prehliadača používateľa. Reklamu možno vyžiadať, ale aj odmietnuť,
prípadne prerušiť skôr, ako sa uloží do prehliadača používateľa, čím sa zníži šanca jej zhliadnutia.

Adresa
Unikátny identifikátor určený pre jeden počítač alebo online stránku. Zvyčajne ide o URL na webovú
stránku a v prípade, že obsahuje znak @, o emailovú adresu. Inými slovami, je to spôsob, ako jeden
počítač dokáže lokalizovať iný počítač prostredníctvom internetu.

Ad impression (Reklamná impresia)
1) reklama, ktorá sa zobrazuje na prehliadači používateľa. Reklamné formáty si môže používateľ
vyžiadať (známe ako stiahnutie reklamného formátu) alebo sa mu doručia doručené
prostredníctvom e-mailu;

2) meraná hodnota odpovedí získaných z reklamného systému na požiadavku z prehliadača
používateľa. Táto hodnota je očistená od aktivity webových robotov a zaznamenáva sa
v procese doručenia do prehliadača používateľa, len čo sa formát zobrazí – takto sa
zhliadnutie reklamného formátu priblíži k najbližšej možnej hranici. Na doručenie reklamného
formátu používateľovi sa používajú dve metódy:

a) iniciovaná serverom – server použije obsah stránky prevádzkovateľa na vytvorenie
požiadavky, formátovanie a prelinkovanie obsahu stránky;
b) iniciovaná klientom – závisí od typu prehliadača, t.j. či prehliadač umožňuje podobné
aktivity.

V prípade spoločností používajúcich metódu iniciovania serverom, by sa meranie/započítanie malo
uskutočniť následne po odpovedi na reklamný formát, a to na serveri alebo na portáli inzerenta.
Čo sa týka spoločností využívajúcich metódu iniciovania klientom, započítanie by sa malo uskutočniť
na serveri inzerenta alebo na serveri tretej strany, a to následne po vyžiadaní reklamného formátu
alebo neskôr.

Ad impression ratio (Pomer reklamných impresií)
Počet preklikov delený počtom zobrazení reklamného formátu. Pozri Click Rate.

Ad insertion (Vloženie reklamného formátu)
Stav, keď sa reklamný formát vkladá do dokumentu a zaznamenáva reklamným serverom.

Ad materials (Reklamné materiály)
Kreatíva, texty, aktívne URL a aktívne cieľové stránky, ktoré tieto materiály dodajú pred začatím
kampane.

Ad network (Reklamná sieť)
Agregátor alebo sprostredkovateľ reklamy viacerým webových stránkam. Sú to obchodní zástupcovia
webových stránok v rámci siete.

Ad recall (Vybavenie si reklamy)
Meranie efektivity kampane v čase, keď sa vzorka respondentov vystavuje pôsobeniu reklamy
a neskôr sa jej kladie otázka, či si danú reklamu dokáže vybaviť v pamäti. Môže sa to uskutočniť
dvoma spôsobmi – s pomocou a bez pomoci. Respondentovi sa pomáha tým, že sa mu prezradí
meno značky alebo skupina produktov, na ktoré prebieha reklamná kampaň.

Ad request (Vyžiadanie reklamy)
Vyžiadanie zobrazenia reklamného formátu je výsledok aktivity používateľa, tak ako ju zaznamenáva
reklamný server. Požiadavky sa môžu objaviť priamo z užívateľovho prehliadača, alebo zo
sprostredkovateľského internetového zdroja, napr. z obsahového servera.

Ad serving (Doručenie reklamy)
Doručenie reklamy serverom na konečného používateľa, resp. jeho počítač , na ktorom sa reklama
zobrazí pomocou prehliadača. Zvyčajne doručenie zabezpečí buď prevádzkovateľ, alebo tretia strana
prevádzkujúca reklamný systém. Reklama sa takto môže začleniť do stránky, prípadne doručiť
samostatne.

Ad space (Reklamný priestor)
Priestor na webovej stránke, kde sa reklamný formát spravidla zobrazí. Každý portál si jednotlivé
plochy špecifikuje sám. Na jednej stránke portálu sa môže špecifikovať viac plôch na zobrazenie
reklamy.

Ad stream (Reklamný tok)
Séria reklamných formátov, ktoré sa zobrazia používateľovi počas jednej návštevy stránky. Známy
tiež ako Tok impresií.

Ad transfer (Reklamný prenos)
Úspešné zobrazenie webovej stránky inzerenta po kliknutí na reklamný formát. Keď používateľ klikne
na formát, prelinkuje sa na stránku inzerenta daného formátu a jeho preklik sa zaznamená
v štatistikách. Keď sa používateľovi úspešne zobrazí stránka inzerenta, zaznamená sa tým reklamný
prenos.

Ad view (Zhliadnutie reklamného formátu)
Len čo si používateľ formát pozrie, resp. len čo sa mu formát zobrazí, formát sa pokladá za zhliadnutý.
V súčasnosti nie je možné odmerať veličinu zhliadnutia. Najbližšia hodnota vypovedajúca o úspešnosti
doručenia, príp. oslovenia používateľa reklamným formátom, je iba zobrazenie reklamného formátu.

Ad window (Reklamné okno)
Reklamný formát oddelený od obsahu stránky.

Advertiser (Inzerent)
Spoločnosť platiaca za reklamnú kampaň.

Advertising revenue (Reklamné príjmy)
Príjmy získané predajom reklamy. Pozri Interaktívne reklamné príjmy.

Affiliate marketing (Afiliačný marketing)
Dohoda medzi dvoma portálmi, kde jeden portál (afiliačný) súhlasí s predstavením obsahu, alebo
reklamného formátu druhého portálu, čím má zvýšiť svoju návštevnosť. Afiliačný portál recipročne
získava percentá z predaja alebo inú formu kompenzácie za generovanú návštevnosť.

Affinity marketing (Afinitný marketing)
Predaj produktov alebo služieb zákazníkovi, a to na základe jeho nákupného správania. Ponuka sa
uskutočňuje e-mailovou, online alebo offline reklamou.

Alternate text (Alternatívny text)
Slovo alebo veta, ktoré sa zobrazia, keď má používateľ zablokované zobrazovanie grafických
reklamných prvkov, alebo keď opustil stránku stlačením tlačidlo STOP pred samotným stiahnutím
všetkých grafických prvkov stránky. Taktiež sa zobrazuje ako „balónový text“, ak používateľ ponechal
kurzor na formáte.

Animated advertisement (Animovaná reklama)
Reklamný formát, ktorý sa v priebehu času mení. Takým formátom je napr. interaktívny Java applet,
Shockwave alebo súbor GIF89a (animovaný GIF).

Animated GIF (Animovaný GIF)
Animácia vytvorená kombináciou viacerých GIF obrázkov v jednom súbore. Výsledkom je
viacobrázkový formát, v ktorom sa obrázky zobrazujú jeden po druhom, a tak vytvárajúci ilúziu
pohybu.

Anonymizer (Anonymizátor)
Zabraňuje sa ním identifikácia používateľa pomocou IP (internet provider) adresy poskytovateľa
pripojenia.

Applet
Malá softwérová aplikácia, ktorá sa najčastejšie používa prehliadačmi na automatické zobrazenie
animácie a/alebo vytvorenie databázy otázok samotným používateľom.

Applicable browser (Aplikovateľný prehliadač)
Akýkoľvek prehliadač, ktorý obsahuje reklamu bez ohľadu na to, či sa reklama na stránke zobrazí
alebo nie.

Artifacting (Deformácia/Skreslenie)
Deformácia audio alebo video záznamu, ktorá vznikne kompresným algoritmom (CODEC).
V komprimovaných obrázkoch môžu pixle „zablúdiť“ alebo sa prejaviť inak (často ako biele bodky) a
zjavia sa v animácii ako prvky, ktoré pôvodný obrázok predtým neobsahoval. Pozri CODEC.

Aspect ratio (Pomer veľkosti strán)
Pomer šírky k výške veľkosti obrázku. TV pomer strán je 4:3(1.33:1), digitálny TV 16:9 (1.78:1)
a pomer strán väčšiny filmov je najmenej 1,85:1. Pomer IMU je 6:5 (330:250, 336:280, 180:150).

Audit
Overovanie aktivity zaznamenanej v logoch a/alebo proces merania spojený s aktivitou používateľov
a reklamy na internete vykonávaný treťou nezávislou stranou. Audit overuje a potvrdzuje namerané údaje.

Slovník internetovej reklamy zostavil  IAB Slovakia.
iab_slovakia_mini_banner

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne