12.5 C
Bratislava
sobota, 18. mája 2024

A … above-the-line, ad, advertisement…

Najčítanejšie

 

80/20 rule pravidlo 80:20 – princíp, podľa ktorého 80 % predaja (a nákladov) generuje pre firmu 20 % produktov alebo zákazníkov, a naopak
A.A.A.A. American Association of Advertising Agencies – Americká asociácia reklamných agentúr
above-market pricing cena vyššia ako trhová
a-roll video news release, hotový obrazový materiál pre televízie
above-the-line nadlinkový, nadlinkové aktivity
abstract výťažok, rezumé, abstrakt
abstract journal časopis s abstraktmi – skrátenými textami referátov
academy publication akademická publikácia (napr. Medzinárodnej akadémie kardiovaskulárnych vied)
access prístup
accelerated development zrýchlený vývoj – druhá fáza predajného cyklu, charakterizovaná rýchlym rastom trhového podielu a ziskovosti
account klient, zákazník; konto, účet (napr. klienta reklamnej agentúry)
account executive (AE) account executive (osoba poverená kontaktom s určitým klientom)
account manager account manager (osoba zodpovedná za aktivity pre niekoľkých klientov)
account management policies politika, zásady manažmentu práce so zákazníkom; určenie, koho majú predajcovia kontaktovať, aký spôsob predaja a aké aktivity v oblasti služieb zákazníkom sa majú používať, a ako sa tieto činnosti majú vykonávať; v reklamných agentúrach zásady správania sa ku klientom pre account executives
account supervisor vedúci oddelenia služieb pre klientov – má na starosti viacej klientov
accountability zodpovednosť
achievement výsledok, úspech
acknowledge uznať, potvrdiť, priznať, oceniť, vziať na vedomie
acknowledgement uznanie, potvrdenie, odpoveď, ocenenie, poďakovanie
acquisition akvizícia, získanie (klienta)
action implementation rozširovanie informácií v cieľovom publiku ako súčasť plánu public relations
action item list akčný zoznam – pomôcka na realizáciu marketingového plánu; zoznam s tromi stĺpcami: (1) úloha, (2) meno zodpovednej osoby, (3) termín ukončenia akcie
active public ľudia, ktorí si uvedomujú problém a budú niečo v súvislosti s ním organizovať
actuality aktualita; novosť; hlasy ľudí v rozhlasovej alebo televíznej správe; sound cut; sound bite
ad inzerát
adapted marketing mix prispôsobený (adaptovaný) marketingový mix – medzinárodná marketingová stratégia, prispôsobujúca prvky marketingového mixu každému cieľovému medzinárodnému trhu; vyžaduje zvýšené náklady, ale dáva nádej na väčší podiel na trhu a rýchlejšiu návratnosť
adaptive selling adaptívny predaj – predajná prezentácia uspokojujúca potreby, zahrnujúca prispôsobenie prezentácie predajnej situácii
ADC Art Directors Club – klub reklamných výtvarníkov, dizajnérov, interaktívnych (internetových) výtvarníkov a komunikátorov; vznikol v r. 1920 v New Yorku –http://www.adcglobal.org/home
added value pridaná hodnota
ADI area of dominant influence (TV trh s určitými vzormi diváckeho správania sa)
administrative analyst administratívny analytik – vykonáva analýzy nákladov fyzických distribučných systémov
administered prices administratívne ceny – ceny určene právnym aktom alebo predajcami na základe určitej cenovej politiky, a nie ponukou a dopytom na voľnom trhu
administred VMS (vertical marketing system) riadený (administrovaný) vertikálny marketingový systém – vertikálny (prepojený zdola nahor) marketingový systém, ktorý nekoordinuje následné štádiá produkcie a distribúcie pomocou spoločného vlastníctva alebo zmluvných vzťahov, ale prostredníctvom veľkosti a sily jednej zo zúčastnených strán
adoption process proces osvojenia (prijatia, adopcie) – duševný proces, ktorým prechádza jednotlivec od prvého počutia o novinke (inovácii) po jej konečné prijatie
ad speak; ad-speak vyumelkovaný reklamný jazyk; vyleštené reklamné slová bez podstatného obsahu
advance pred udalosťou distribuované materiály – prejav, reportáž, príbeh
advance copy (of a speech) exemplár reči, pripravený, doručený v predstihu; pracovný výtlačok, prvovýtlačok
advance person osoba, ktorá riadi publicitu a štruktúru série verejných vystúpení alebo udalostí na rozličných geografických miestach
advantage výhoda, prednosť
advertisement (ad, adv) inzerát; posolstvo pre rozličné cieľové skupiny, šírené rozmanitými médiami
advertising reklama; väčšinou platená publicita; presvedčovací materiál prezentovaný publiku ako otvorené pôsobenie identifikovateľného pôvodcu; akákoľvek forma neosobnej komunikácie konkrétneho sponzora o organizácii, tovare, službe alebo myšlienke; cieľom je podnietiť zmenu správania – napr. podporiť používanie, výber alebo nejakú činnosť
advertising agency reklamná agentúra – podnik marketingových služieb, ktorý pomáha organizáciám pri plánovaní, príprave, implementácii a vyhodnocovaní všetkých častí ich reklamných (marketingovo komunikačných) programov
advertising budget reklamný rozpočet – finančné a ďalšie zdroje priradené reklamnému programu produktu, značky alebo organizácie
advertising copy reklamný návrh, predloha, námet – návrh reklamného posolstva, ktoré má byť doručené cieľovej skupine
advertising equivalency reklamný ekvivalent – spôsob prevedenia redakčnej plochy v médiách na reklamné náklady meraním redakčného pokrytia a výpočtom ceny, ktorú by bolo treba zaplatiť za reklamný priestor, keby to bola reklama či inzercia. Väčšina popredných bádateľov tvrdí, že výpočty reklamného ekvivalentu majú otáznu platnosť, pretože v mnohých prípadoch možnosti „kúpiť“ reklamu v redakčnej časti jednoducho nejestvujú. To, pravda, platí najmä pre USA, v mnohých iných krajinách, najmä postkomunistických, je možné bežne kupovať aj redakčný priestor.
advertising media reklamné médiá – nosiče, ktorými sa reklamné posolstvá prenášajú cieľovým publikám, skupinám, napr. noviny, časopisy, rozhlas, televízia, reklamné pútače, internet a pod.
advertising objective reklamný cieľ – určitá (špecifická) komunikačná úloha, ktorá sa má splniť vo vzťahu k určitému cieľovému publiku počas určitého časového úseku
advertising strategy reklamná stratégia – postup (stratégia), ktorým organizácia dosahuje svoje reklamné ciele; skladá s z dvoch hlavných prvkov: vytvorenia reklamných posolstiev a výberu reklamných médií
advice rada
advise radiť
adviser poradca
advocacy advertisement / advertising obhajovací inzerát – inštitucionálny inzerát so stanoviskom organizácie, firmy k určitému problému; issue advertising
affairs záležitosti, udalosti
affiliate pričlenená osoba alebo organizácia
affordable method metóda cenovej dostupnosti – stanovenie rozpočtu marketingovej komunikácie (propagácie) na úrovni, ktorú si organizácia podľa názoru manažmentu môže dovoliť
after-dinner speech záverečná reč (na záver slávnostnej večere)
after-sales marketing popredajný marketing – rozmanité akcie, bonusy, darčeky, prieskumy, riadenie reklamácií a ponákupného poradenstva, služby tzv. VIP (very important person – významní ľudia) zákazníkom, meranie spokojnosti zákazníkov a pod.
after-sales service popredajné služby zákazníkom – napr. záruka vrátenia peňazí pri vrátení tovaru, záručné opravy, zaobstarávanie náhradných súčiastok, poradenstvo a pod.
afterword doslov, epilóg; epilogue, epilog
agate písmo veľkosti 5,5 bodu; štandardná mierka reklamnej plochy (USA)
age and life-cycle segmentation segmentácia (rozdelenie trhu) na základe veku a štádia životného cyklu – rozdelenie trhu na rozličné skupiny podľa veku a štádia života
agency agentúra
agency commission agentúrny (sprostredkovateľský) poplatok – poplatok za služby reklamnej alebo inej agentúry; v reklamnej branži sú klasické poplatky 17.65 % za sprotredkovanie produktov tretích strán klientovi a samotná agentúra dostáva od médií 15-percentnú zľavu na kúpený čas a/alebo priestor (pri vonkajšej reklame to býva 16.67 %); čoraz viac sa používa odmeňovanie agentúr podľa ich skutočných merateľných výsledkov – napr. zvýšenie predaja, znalosti značky a pod.; agency fee
agency fee agentúrny poplatok – poplatok za služby agentúre vzťahov s verejnosťou, reklamnej alebo inej; v reklamnej branži sú klasické poplatky 17.65 % za sprotredkovanie produktov tretích strán klientovi a samotná agentúra dostáva od médií 15-percentnú zľavu na kúpený čas a/alebo priestor (pri vonkajšej reklame to býva 16.67 %); čoraz viac sa používa odmeňovanie agentúr podľa ich skutočných merateľných výsledkov – napr. zvýšenie predaja, znalosti značky a pod.; agency commission
agenda program rokovania, agenda, denný rozvrh
agent agent, zástupca – veľkoobchodník, ktorý reprezentuje kupujúcich alebo predávajúcich na relatívne stálom základe, vykonáva len niekoľko funkcií a nestáva sa vlastníkom tovaru
Agreement Builder účinný softvérový nástroj na prípravu zmlúv, kontraktov a dohôd – JIAN Software
agricultural goods poľnohospodárske výrobky
AIDA – Attention – Interest – Desire – Action jedna z mnohých teórií postupného pôsobenia marketingovej komunikácie v nadväzujúcich stupňoch: vytvorenie pozornosti (attention), vyvolanie záujmu (interest) o produkt, túžby (desire) po produkte, a napokon nákupnej akcie (action)
airbrush sprej; postup retuše fotografií
air check záznam rozhlasového alebo televízneho programu
alignment zarovnanie; usporiadanie sadzby tak, aby spodný okraj písmen bol v jednej línii
all you can afford budgeting rozpočtovanie typu „všetko, čo si môžete dovoliť“ – prideľovanie zdrojov na reklamu až po pokrytí všetkých ostatných požiadaviek
allocation (of budget) použitie (rozpočtu)
allowance finančná podpora, úľava, príspevok – (finančné) prostriedky na marketingovú komunikáciu, ktoré poskytuje výrobca predajcovi (maloobchodníkovi) za to, že bude produkty výrobcu určitým spôsobom propagovať
alternative evaluation hodnotenie alternatív – štádium rozhodovacieho procesu kupujúceho, v ktorom spotrebiteľ používa informácie na posúdenie alternatívnych značiek vo výberovej množine
alternatives alternatívy – faktory, ktoré môže rozhodujúci sa ovplyvniť
ambience  prostredie, atmosféra; natural sound; prirodzený zvuk – zvuk na pozadí, zaznamenaný počas nakrúcania;
amendment novela, novelizácia, dodatok, doplnok
anchor televízny moderátor
anchor stores známe celoštátne alebo regionálne obchody v regionálnych nákupných centrách
angle aspekt, hľadisko, uhol pohľadu; skreslenie, prispôsobenie, dôraz; slant
animation systém na vytváranie (zdania) pohybu filmových alebo počítačových objektov
announcement oznam
annual meeting výročné stretnutie, na ktorom majú akcionári spoločnosti možnosť stretnúť sa a hlasovať o rozličných otázkach riadenia spoločnosti
annual report výročná správa pre akcionárov, prípadne ďalšie cieľové skupiny, pripravená verejne obchodovateľnými spoločnosťami, ktorá obsahuje požadované informácie o finančnej výkonnosti a ďalší materiál určený na propagáciu organizácie
ANR audio news release informácia o zaujímavej udalosti v zvukovej podobe
answer print kontrolná kópia filmu s pohyblivým obrazom, určená na overenie kvality pred konečným kopírovaním
anticipate predvídať, predchádzať
appendix príloha (publikácie)
application prihláška, žiadosť
application form formulár prihlášky, žiadosti
appointment ustanovenie, vymenovanie, schôdzka, stretnutie
appreciate oceniť, zhodnotiť
approach štádium procesu predaja, v ktorom sa predávajúci prvýkrát stretáva so zákazníkom; approach stage
approach stage približovacia fáza – pri osobnom predaji úvodné stretnutie predajcu a potenciálneho zákazníka, ktorého cieľom je upútať pozornosť prospekta, podnietiť jeho záujem a vybudovať základy predajnej prezentácie; approach
appropriate vhodný
appropriation privlastnenie – komerčné použitie obrázku, podobizne alebo mena určitej entity bez povolenia
approval schválenie
approve schváliť
APRSR, Asociácia public relations Slovenskej republiky profesionálne združenie PR agentúr a jednotlivcov v SR
area of dominant influence TV trh s určitými vzormi diváckeho správania sa
area sample územná vzorka – časť väčšieho zemepisného územia, vybraná na skúmanie
arrangement usporiadanie, úprava
art všetky druhy ilustrácií v akomkoľvek médiu
art director art director (odborný pracovník zodpovedný za estetickú stránku produktov), reklamný výtvarník; hlavný grafik – dizajnér časopisu, publikácie alebo reklamnej agentúry; filmový architekt; umelecký vedúci
article článok
asap (as soon as possible) čo najskôr
ASCII, American Standard Code for Information Interchange systém, v ktorom sa 7 alebo 8 jednotiek a núl (bitov), ktoré tvoria byte počítačovej informácie, uniformne prekladá do štandardných alfanumerických znakov
aseptic packaging aseptické balenie – balenie, chrániace výrobok pred baktériami, umožňujúce skladovať ho dlhšie v zapečatenom stave bez chladenia
assignment úloha
assignment editor osoba v spravodajstve, zodpovedná za prideľovanie námetov reportérom a štábom
assistant asistent, pomocník
association asociácia, združenie na podporu spoločných záujmov
assumptions predpoklady o činiteľoch alebo situáciách, ktoré dostatočne zjednodušujú problém , a tak ho umožňujú riešiť v rámci jestvujúcich limitov
at-market pricing trhová cena – určenie ceny na úrovni trhovej ceny
atmosphere atmosféra – prostredie, aranžmán v obchode
attitude postoj; naučená inklinácia – často nevedomá – správať sa určitým spôsobom; relatívne konzistentné hodnotenia, pocity a tendencie osoby voči predmetu alebo myšlienke
attitude research výskum postojov – pozostáva z merania a interpretácie celého diapazónu názorov, pocitov, citov a presvedčenia, ktoré určité výseky verejnosti môžu mať vo vzťahu k daným ľuďom, produktom, organizáciám a/alebo otázkam. Presnejšie, výskum postojov meria, čo ľudia hovoria (ich verbálne výrazy), čo vedia a myslia si (ich mentálne a poznávacie predispozície), čo cítia (ich pocity) a ako inklinujú ku konaniu (ich motivačné alebo pohnútkové tendencie).
attitude survey výskum mienky, postojov
attract pritiahnuť
audience publikum, verejnosť
audience coverage pokrytie publika – informácia o tom, ako kvalitne boli oslovené zamýšľané publiká, ktoré posolstvá ich zasiahli a kto ďalší vnímal posolstvá
audience participation účasť verejnosti
audience reach divácky/poslucháčsky dosah; odhadovaný počet divákov/poslucháčov stanice založený na počte domácností s rádiom/TV
audience research výskum publika, cielený výskum verejnej mienky
audience segmentation rozdelenie publika alebo publík podľa demografických, psychografických alebo iných čŕt s cieľom prispôsobiť posolstvá záujmom a potrebám publika
audio news release (ANR) informácia o zaujímavej udalosti v zvukovej podobe, ANR
audio-visual audiovizuálny, zvukovo-obrazový
audio-visual aids (audio-visulas, AV) audiovizuálne pomôcky na prezentáciu
audit previerka, kontrola, revízia účtov, audit, hodnotenie – zhodnotenie a inventúra systému organizácie
augmented reality rozšírená realita, obohatená skutočnosť – využitie digitálnych obsahov (obrazov, dát a pod.) na obohatenie vonkajšej skutočnosti, napr. s využitím aplikácií tzv. rozumných telefónov
author autor, pôvodca, tvorca
authorization autorizácia, schválenie
auxiliary equipment pomocné, prídavné zariadenia, vybavenie – nestávajú sa súčasťou produktu, ale používajú sa v procese jeho výroby či prípravy, napr. nástroje, vybavenie kancelárií a pod.
available použiteľný, dostupný, prístupný
average revenue priemerný príjem, priemerná tržba za jednotku produktu
award cena, odmena, prémia
award-winning vyhrávajúci, ten, ktorý získal cenu
aware public informované publikum – ľudia, ktorí o probléme vedia, ale nekonajú

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APRwww.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.
MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne