8.8 C
Bratislava
sobota, 2. marca 2024

B…bit, beyond-the-banner, bounce…

Najčítanejšie

Backbone (Chrbtica)
Centrálna sieť prepojujúca navzájom iné siete.

Bandwidth (Šírka pásma)
1. pomer prenosu komunikačných liniek alebo systémov vyjadrený, buď ako cyklus za sekundu
(hertz pre analógové linky), bity (bps), alebo kilobity za sekundu (Kbps) pre digitálne systémy;
2. rýchlosť linky;
3. množstvo informácií, ktoré sa prenesie komunikačnými kanálmi v určitom momente;

Banwidth competition (Konkurencia šírky pásma)
Stav, keď sa dva alebo viacero súborov súčasne prenesú cez jednu linku. Ak systém nie je schopný
určiť priority súborov, výsledným efektom je spomalenie doručenia súborov.

Banner
Grafický prvok zobrazujúci sa na HTML stránkach ako reklamný formát. Pre bližšiu špecifikáciu
bannerov pozri http://www.iab.net/standards/adsizes_spec.asp

Barter
Výmena produktov alebo služieb bez vzájomnej finančnej úhrady zúčastnených strán. Hodnota bartera
je dolárová hodnota vymieňaných produktov a služieb za reklamu.

B2B Business-to-business
Obchod, ktorého zákazníkmi sú ďalšie firmy.

B2C Business-to-Consumer
Obchod, pri ktorom je väčšina klientov zároveň aj koncovým spotrebiteľom.

BBS
Softvér, ktorý umožňuje užívateľovi prístup k emailovej schránke, používať usenet a diskusné skupiny
prostredníctvom modemu.

Beacon (Maják)
Časť kódu umiestneného v reklamnom formáte, na webovej stránke alebo v emaile, ktorý pomáha
merať či daný formát, stránka alebo email boli úspešne doručené na prehliadač, a tiež umožňuje
zaznamenať aktivitu vo všeobecnosti. Tiež známy ako nulový GIF alebo pixel tag.

Beta
Testovacia verzia produktu, ako napr. webovej stránky alebo softvéru, pred ich samotným spustením.

Beyond-the-banner (Mimo banner)
Termín spojený s akoukoľvek reklamou, ktorá nie je bannerom alebo interstitialom, video záznamom
a pod.

Bit
Najmenšia jednotka informačnej kapacity pamäťového zariadenia. Hodnota bitu je 0 alebo 1. Bajt
obsahuje 8 bitov.

Bit rate (Prenosová rýchlosť)
Miera šírky prenosového pásma, na základe ktorého sa určí rýchlosť prenosu údajov v počítačovej
sieti z jedného miesta na druhé. Prenosová rýchlosť je vyjadrená v kilobitoch (1000 bitov) za sekundu
alebo Kbps.

Bonus Impressions (Bonusové impresie)
Bezplatné impresie nad rámec objednávaných impresií.

BOT
Skratka pre robota. Pozri Inteligentný agent/robot.

Bounce (návrat)
Stav, keď sa emaily vrátia užívateľovi ako nedoručené.

Broadband (Širokopásmové pripojenie)
Internetové pripojenie, ktoré zabezpečí relatívne vysokú prenosovú rýchlosť – akákoľvek rýchlosť nad
100 Kbps. Káblové modemy, DSL a ISDN ponúkajú širokopásmové pripojenie.

Browser (Prehliadač)
Softvérový program, ktorý vyžiada, stiahne, uloží a zobrazí dokumenty prístupné na celosvetovej sieti
internet. Prehliadače sú založené buď na textovej alebo grafickej báze.

Browser sniffer (Elektronické detekčné zariadenie prehliadača)
Pozri Sniffer.

Buffering (Oddeľovanie údajov)
Keď si jedno médium ukladá časť súboru iného média a to až do momentu, keď sa uloží dostatok
informácií na prehratie daného súboru.

Button (Tlačidlo)
1. grafický prvok, ktorý obsahuje určitú funkcionalitu napr. presmerovanie užívateľa na inú
stránku alebo spustenie programu;
2. takýmito prvkami môžu byť samotné reklamné formáty.

Slovník internetovej reklamy zostavil  IAB Slovakia.
iab_slovakia_mini_banner

Ďalšie články

Aktuálne