15.7 C
Bratislava
pondelok, 20. mája 2024

B…benchmarking, benefit, brainstorming…

Najčítanejšie

 

b-roll obrazový (filmový) materiál ako podklad na televíznu správu / reláciu, ktorý si môže každá stanica upraviť po svojom
baby boomers generácia detí narodená v r. 1946-1964 (USA) v rámci populačnej explózie po II. svetovej vojne (78 miliónov ľudí)
baby boomlet generácia detí narodená po roku 1976 (USA), nazývaná aj Generation Y alebo Net Generation
back matter materiál v knihe za hlavným textom – napríklad príloha, bibliografia, slovník, index, poznámky a pod.
back translation spätný preklad – kontrolný preklad slova alebo vety do pôvodného jazyka iným prekladateľom
background information rozširujúca, doplňujúca informácia (backgrounder)
background package tlačené alebo vizuálne materiály, posielané novinárom pred rozhovorom cez satelit, napr. news releases, videokazety a pod.
backgrounder rozširujúca, doplňujúca informácia o pozadí nejakej skutočnosti
badge odznak, menovka
bait-and-switch advertising reklama typu nalákať a vymeniť – vábenie zákazníkov do obchodu produktmi, ktoré firma nehodlá predávať a potom ponúkanie produktov drahších
balance of trade obchodná bilancia – rozdiel medzi nominálnou hodnotou exportu a importu krajiny
ban zakázať, cenzurovať
bandwagon effect veľký záujem vyvolaný atraktívnymi módnymi aktivitami
banner ad prúžková reklama v on-line, internetovej reklame, ktorá zvyčajne obsahuje názov firmy alebo produktu alebo určitú ponuku
barrier bariéra, prekážka
barriers to entry prekážky vstupu – obchodné praktiky alebo podmienky, ktoré sťažujú novým firmám vstup na trh
barter výmenný obchod, barter – výmena tovarov a služieb za iné tovary a služby, nie za peniaze
barter advertising bártrová, výmenná reklama – vzájomné obchodovanie s reklamou, napr. medzi vydavateľstvami novín a časopisov alebo medzi inými médiami a subjektami
basing-point pricing základňová cenotvorba – geografická cenová stratégia, pokúšajúca sa štandardizovať dopravné náklady: výber jedného alebo viacerých zemepisných miest (základní), odkiaľ sa všetkým kupujúcim vyrubuje cena, zvýšená o dopravné náklady z týchto bodov bez ohľadu na východiskové miesto prepravy
BBDO Worldwide Network nadnárodná sieť reklamných agentúr  s pobočkami po celom svete, sídlo materskej agentúry je v New Yorku. Slovenská agentúra s nazýva MARK BBDO a sídli v Bratislave.
beat náplň práce, špecializácia, orientácia určitého novinára alebo oddelenia v redakcii; exkluzívny príbeh, výhradná správa, „bomba“, „sólokapor“ (scoop)
beeper zariadenie pripojené k telefónu, ktoré pípa každých 14 sekúnd a signalizuje, že hovor je nahrávaný (požiadavka komunikačného úradu USA); nahratý telefonický rozhovor v rozhlase alebo televízii
behaviour/behavior správanie sa, konanie
behaviour/behavior pattern opakujúci sa spôsob konania voči určitému predmetu alebo v danej situácii
behavioral segmentation behaviorálna segmentácia – členenie trhu na spotrebiteľské skupiny s podobnými znalosťami o produkte, postojmi k nemu, používaním alebo reakciou na produkt
belief(s) subjektívne vnímanie rozličných čŕt produktu alebo značky zákazníkom, založené na osobnej skúsenosti, reklame a rozhovoroch s inými ľuďmi; opisné vnímanie čohokoľvek
below-market pricing cena nižšia než trhová  – určenie ceny pod úrovňou trhovej ceny
below the line pod linkou – zvyčajne taký prvok komunikačného mixu, ktorý nepatrí do reklamy
ben day proces pomenovaný po svojom vynálezcovi, umožňujúci fotorytcom vytvárať bohatstvo tieňov pomocou liniek
benchmarking porovnávanie sa s (naj)lepšími – odhaľovanie lepšej praxe iných organizácií, firiem, podnikov, a to aj v iných odvetviach, umožňujúce ich predstihnúť alebo napodobniť v kvalite, výkone alebo v iných parametroch
benefit úžitok, prospech, osoh, ktorý produkt prináša spotrebiteľovi
benefit segmentation rozdelenie trhu na skupiny podľa rozličných úžitkov, ktoré spotrebitelia od produktu očakávajú
betacam TV záznam s vysokým rozlíšením
bias skreslenie, deformácia (správy, faktov)
bid ponuka, návrh
bidder´s list zoznam kvalifikovaných dodávateľov, považovaných za schopných dodať daný výrobok alebo službu
bill of lading dopravný list – potvrdenie o prevzatí tovaru na prepravu
billboard veľký plagát, billboard
billing fakturácia
bivariate analysis bivariantná analýza – skúmanie vzťahov medzi dvoma premennými
Biz Plan Builder účinný softvérový nástroj na prípravu podnikateľských plánov – JIAN Software
blackout výpadok, prerušenie elektrického prúdu; zatemnenie; strata vedomia – v televízi úplné vypadnutie svetla; v rozhlase a v televízii, prípadne počas moderovania rozličných udalostí zajakávanie sa alebo trápne mlčanie hlásateľa, moderátora a pod.
blackboard tabuľa
blanket branding súborné presadzovanie značky; mnohoproduktový branding; rodinné presadzovanie značky, rodinný branding – stratégia presadzovania značky, pri ktorej firma používa jeden názov pre všetky produkty; multiproduct branding; family branding
blended family zmiešaná rodina (z dvoch manželstiev) v jednej domácnosti
blow-up zväčšenina; zväčšenie vizuálneho prvku fotografickou reprodukciou
blue screen of death typická modrá obrazovka počítačov s operačnými systémom Windows v okamihu, keď „zamrznú“ a treba ich reštartovať
blues fotografická kópia (na vrstvu chloridu strieborného); obťah negatívnej alebo ofsetovej platne na svetlocitlivý papier; vandyke; silver print
blurb propagačné stručné rezumé správy alebo reportáže na prvej stránke publikácie, určené na pritiahnutie pozornosti
board výbor, rada, kolégium
board of directors správna rada
body hlavná časť článku v novinách, časopise; orgán, úrad
body type bežné textové, tzv. chlebové tlačiarenské písmo, zvyčajne veľkosti 8-14 bodov
boiler-plate štandardný text; materiály poskytované syndikátmi menším, zvyčajne regionálnym a lokálnym periodikám na vyplnenie voľného priestoru; stručná charakteristika firmy, organizácie na konci tlačovej správy
boldface type tučné písmo na zvýraznenie textu
bond paper kancelársky papier
bonded warehouse colný sklad, colné skladisko – zariadenie na skladovanie, manipuláciu, prípadné výrobné a iné operácie bez povinnosti platiť clá; môže byť prevádzkované štátom alebo súkromnou organizáciou
book flap záložka prebalu knihy
book jacket prebal knihy; dust cover; dust wrapper; dust jacket; jacket
boomerang effect bumerangový efekt v propagande, keď presviedčaní reagujú opačne než komunikátor predpokladá
booklet brožúra, knižôčka, zvyčajne zviazaná kovovými sponami; brochure, pamphlet
bots elektronické nákupné roboty, ktoré prečesávajú web stránky s cieľom porovnávať ceny a vlastnosti výrobkov a služieb
boundary spanner preklenovateľ hraníc – jednotlivec v organizácii, zodpovedný za komunikáciu s inými organizáciami
boundary spanning preklenutie hraníc; termín z komunikácie organizácií a firiem, opisujúci správanie sa organizácií alebo ich zložiek k susedným organizáciám a zložkám – toto správanie sa zvyčajne smeruje k rozširovaniu rozhodovacích právomocí a posilňovaniu mocenských pozícií
box rámček, okienko; tlačový prvok uzavretý rámikom
brainstorming metóda tvorivého myslenia a generovania nápadov; technika skupinovej diskusie používaná na vytváranie veľkého množstva tvorivých alternatív alebo nových myšlienok – aj nemožných a kurióznych, pričom sú v tejto fáze absolútne zakázané znehodnocujúce poznámky k návrhom iných osôb
branch store obchod patriaci do väčšej siete; pobočkový obchod obchodného reťazca
brand značka; črty, odlišujúce produkt od produktov konkurencie – názov, pojem, výraz, znak, symbol alebo dizajn, alebo ich kombinácia, ktoré odlišujú jedného predajcu alebo skupinu predajcov od ich konkurentov
brand awareness povedomie o značke, vnímanie značky
brand equity hodnota značky – pridaná hodnota, ktorú dodáva produktu značka; pozitívny odlišujúci účinok, ktorý má znalosť značky na odozvu zákazníka na výrobok alebo službu
brand extension rozšírenie značky na celkom inú triedu produktov
brand image imidž, obraz značky
brand loyalty vernosť značke – priaznivý postoj a sústavné kupovanie jednej značky v dlhom časovom období
brand manager manažér značky, značkového výrobku
brand name obchodná značka, značka produktu – slovo alebo vlastnosť (dizajn, tvar, zvuk alebo farba) využívané na odlíšenie produktov firmy od konkurencie
brand personality množina ľudských vlastností, spojených s obchodnou značkou; osobnosť značky
branding pôvodne vypaľovanie značiek do kože dobytka; vštepovanie značky do povedomia verejnosti – aktivity využívajúce názov, slogan, dizajn, symbol alebo ich kombinácie na stotožnenie produktov s firmou, organizáciou a odlíšenie od konkurencie
brandstanding budovanie značky – firemná podpora špeciálnych udalostí ako cesta získavania publicity a získavania goodwillu
BRE (business reply envelope) obálka na odpoveď s predplateným poštovným
breadth of product line šírka ponuky – rozmanitosť ponuky produktov obchodu alebo veľkoobchodu
break bumper programový predel, upútavka – krátke oznámenie v televízii, zvyčajne v trvaní od 2 do 15 sekúnd, označujúce reklamnú pauzu na jej začiatku a/alebo konci, môže obsahovať logo, znelku, text, obraz, živý vstup, môže byť aj upútavkou na ďalší program televíznej stanice a pod.
break-even analysis analýza nulového bodu; analýza rovnováhy nákladov a výnosov; analýza vzťahu medzi celkovými výnosmi a celkovými nákladmi, určujúca rentabilitu na rozličných úrovniach produkcie
break-even chart diagram rentability; graf rovnováhy nákladov a výnosov
break-even point (BEP) nulový bod; hranica rentability – množstvo, pri ktorom sú rovné celkové výnosy a celkové náklady, a za ktorým nastáva zisk
break-even pricing (target profit pricing) cenotvorba zohľadňujúca plánovaný zisk – stanovenie ceny na základe určitého plánovaného ročného objemu zisku; cena pokrývajúca náklady na produkciu a marketing a prinášajúca aj zisk
breaking news mimoriadne aktuálna alebo dôležitá správa; správa, pre ktorú sa preruší bežné vysielanie rozhlasu alebo televízie
bridge slovné spojenie alebo veta spájajúce časti vysielania
bridging špeciálny postup pri spájaní otázky s posolstvom, ktoré chceme tlmočiť
brief oboznámiť, inštruovať
briefing briefing; inštruktáž
briefing book stručný materiál obsahujúci otázky a primerané odpovede ako príprava na tlačovú konferenciu alebo iné stretnutie s médiami
broadcasting vysielanie (rozhlasové, televízne)
broadside leták, plagát so základnými údajmi a posolstvami; dodger; flyer, handbill
brochure brožúra spracovaná podrobnejšie ako booklet, knižôčka, leták; booklet, pamphlet
broker(s) sprostredkovateľ v marketingovom kanáli, ktorý profituje na províziách a poplatkoch z vyjednávania kontraktov medzi predávajúcimi a kupujúcimi; veľkoobchodník, ktorý nevlastní tovar a jeho úlohou je dať dovedna kupujúcich a predávajúcich a pomáhať im pri vyjednávaní
browser softvér umožňujúci prezerať súbory vo formáte html
b-to-b business to business; medzipodnikový, pre organizácie
budget rozpočet; plán manažmentu zdrojov
buildup forecast kumulatívna predpoveď – sumarizácia predpovede predaja každej zložky s cieľom dôjsť k celkovej predpovedi
built-in vstavaný; neodmysliteľný; zakorenený (predsudok)
bulk mailing poštová kategória Poštovej služby USA, umožňujúca lacnejšie doručenie
bulletin spravodaj, prehľad správ, noviniek, súhrn informácií – príležitostný alebo pravidelný spravodaj, časopis alebo jeho elektronická podoba s poslednými novinkami
bulletin board, notice board nástenka; miesto elektronickej výmeny informácií
bundle pricing predaj viacerých výrobkov v jednom celku – marketing dvoch a viacerých produktov v jednej „balíkovej“ cene
burnout vyhorenie, zovšednenie – myšlienka, že posolstvo stráca prieraznosť, ak ho publikum počuje pričasto alebo veľmi skoro pred udalosťou
business profesia, podnikanie, obchod
business analysis obchodná (podnikateľská) analýza – špecifikácia čŕt produktu, marketingová stratégia na jeho uvedenie na trh a nevyhnutné finančné predpoklady; posúdenie možností predaja, nákladov a predpokladov ziskovosti nového produktu s cieľom zistiť mieru zhody týchto činiteľov s cieľmi podniku
business analysis stage fáza obchodnej analýzy – 4. krok procesu marketingu nového výrobku, ktorá zahrnuje špecifikáciu čŕt produktu, marketingovú stratégiu na jeho uvedenie na trh a nevyhnutné finančné predpoklady
Business Black Belt An action manual of higher awareness and applied intuition – Almost 70 business books in one!
business buyer behavior nákupné správanie sa organizácií, ktoré kupujú výrobky a služby na produkciu ďalších výrobkov a služieb alebo na ďalší predaj či prenájom s cieľom dosiahnuť zisk, prípadne tiež na vlastnú spotrebu
business buying process nákupný postup organizácií – rozhodovací proces, pomocou ktorého nakupujúce organizácie určujú, ktoré výrobky a služby potrebujú kúpiť, a potom hľadajú a hodnotia alternatívnych dodávateľov a značky a vyberajú si spomedzi nich na základe určených kritérií
business card navštívenka, vizitka; visit card
business culture podnikateľská, obchodná kultúra – zahrnuje účinné pravidlá hry, hranice medzi zdravo konkurenčným a neetickým správaním a kódexy obchodovania
business firm firma, obchodná firma, podnik – súkromne vlastnená organizácia, ktorá slúži svojím zákazníkom s cieľom dosahovať zisk
business goods priemyselné výrobky, tovary, určené na ďalšiu výrobu alebo predaj
business marketing obchodný marketing, marketing pre organizácie – marketing tovarov a služieb pre komerčné organizácie, vlády a iné ziskové a neziskové organizácie s cieľom vyvinúť tovary a služby, ktoré tieto subjekty potom predávajú a poskytujú iným obchodným zákazníkom, jednotlivcom a konečným spotrebiteľom; business-to-business marketing
business plan podnikateľský plán – obchodný výhľad celej organizácie na jeden až päť rokov
business portfolio podnikateľské portfólio – súbor predmetov podnikania a produktov, ktoré tvoria podnik
business portfolio analysis analýza podnikateľského portfólia – rozbor strategických obchodných jednotiek firmy, akoby to bola paleta samostatných investícií; analýza predmetov podnikania a produktov podniku
Business Productivity

101 Word & Excel Templates Improve Process, Structure & Efficiency – Agreements, Memos, Procedures, and Worksheets to make life easier…

business promotion tools nástroje podpory podnikania – nástroje podpory predaja, používané na zisťovanie možných  zákazníkov, podnecovanie predaja, odmeňovanie zákazníkov a motiváciu predajcov
business publications periodiká pre podnikateľské a finančné skupiny
business to business (B2B) medzipodnikový, pre organizácie
business-to-business (B2B) online marketing medzipodnikový on line marketing – využívanie medzipodnikových web stránok, e-mailu, on line katalógov produktov, on line obchodovacích sietí a iných on line zdrojov na získanie nových organizačných zákazníkov, lepšiu obsluhu súčasných zákazníkov, a dosiahnutie nákupnej efektívnosti a lepších cien
business-to-consumer (B2C) online marketing on line marketing organizácie voči spotrebiteľovi – predaj výrobkov a služieb prostredníctvom internetu konečným spotrebiteľom – jednotlivcom, rodinám a domácnostiam
business unit obchodná jednotka – časť firmy, ktorá ponúka súbor súvisiacich produktov jasne definovanej skupine zákazníkov
business unit competencies možnosti obchodnej jednotky – špeciálne možnosti, vyplývajúce z personálnych, zdrojových alebo funkčných jednotiek firmy
business unit goal cieľ obchodnej jednotky – výkonnostný cieľ obchodnej jednotky smerujúci k naplneniu jej poslania
business unit level úroveň obchodnej jednotky – úroveň, na ktorej stanovujú manažéri obchodnej jednotky smery ich produktov a trhov
business unit mission poslanie obchodnej jednotky – vyhlásenie, určujúce trhy a produktové línie, v ktorých bude obchodná jednotka podnikať
buttonholing neodbytné otravovanie, ponúkanie, niekedy spojené doslova s držaním za gombík; hučanie do niekoho
buy classes nákupné triedy – skupiny troch špecifických nákupných situácií organizácií: prvonákup so značným prvkom potenciálneho rizika (new buy), znovuobjednanie jestvujúceho produktu od kvalifikovaných dodávateľov bez dodatočných zmien a špecifikácií (straight rebuy) a pozmenené znovuobjednanie, pri ktorom používatelia, ovplyvňovatelia alebo tí, čo rozhodujú, zmenia špecifikáciu produktu, cenu, rozvrh dodávok alebo dodávateľa (modified rebuy)
buy out vykúpenie, nákup akcií firmy, skúpenie akcií firmy, nákup podielu vo firme
buyer(s) nákupca(ovia) – vyberá produkty, ktoré obchod predáva, robí prieskumy zákazníckych trendov, vyhodnocuje úspešnosť produktov a výkon dodávateľov; ľudia v nákupnom oddelení organizácie, ktorí vykonávajú konkrétny nákup
buyer-readiness stages štádiá ochoty nakupovať – štádiá, ktorými bežne zákazníci prechádzajú na ceste ku kúpe: znalosť výrobku/služby (awareness), ich podrobnejšie poznanie (knowledge), sympatia (liking), uprednostňovanie (preference), presvedčenie (conviction) a kúpa (purchase)
buyer turnover frekvencia vstupu na trh nových nakupujúcich, ktorí kupujú produkt
buying kupovanie, nakupovanie, nákup, kúpa – jedna z marketingových činností, pozostávajúca z výberu dodávateľa, určenia množstva a kvality nakupovaných produktov a dojednania podmienok kúpy
buying agent nákupný agent, sprostredkovateľ, ktorý vyhľadáva dodávateľské zdroje pre svojho zmocniteľa, príkazcu, často najmä pri nákupe nehnuteľností
buying centre/center oddelenie / úsek nákupu – skupina osôb v organizácii, ktorí sa zúčastňujú na procese nákupu, a zdieľajú spoločné ciele, risk a znalosti dôležité pre tento proces; všetci jednotlivci a oddelenia, čo majú podiel na nákupnom rozhodovacom procese organizácie
buying behavior nákupné správanie sa, nákupné zvyky – postupy a formy, ako ľudia kupujú – častosť nákupov, ich veľkosť, vzdialenosť, ktorú sú ochotní prejsť za nákupom a pod.; buying habits
buying criteria nákupné kritériá – meradlá, ktoré používa organizácia pri vyhodnocovaní možných dodávateľov, prípadne pri predaji
buying habits nákupné zvyky, nákupné správanie sa – postupy a formy, ako ľudia kupujú – častosť nákupov, ich veľkosť, vzdialenosť, ktorú sú ochotní prejsť za nákupom a pod.; buying behavior
buying motives nákupné motívy – dôvody, prečo ľudia kupujú výrobky alebo služby (produkty); za týmito motívmi je snaha uspokojiť potreby ľudí aleb organizácií; niekedy sa nákupné motívy rozdeľujú na emociálne a racionálne
buying power kúpna sila – schopnosť určitých ľudí alebo skupín ľudí kupovať ponúkané produkty; purchasing power
buzz marketing marketing využívajúci osobné šírenie informácií, povestí, chýrov – šľachtenie ovplyvňovateľov verejnej mienky (opinion leaders) a ich podnecovanie, aby rozširovali informácie o výrobkoch alebo službách v ich spoločenstvách
by-law nariadenie, predpis, stanovy
by-line autorská značka, podpis
byliner autorský článok, článok s podpisom – článok, podpísaný predstaviteľom organizácie, ktorého autorom býva často profesionál vzťahov s verejnosťou
by-product vedľajší produkt, odpadový produkt, koprodukt
by-product pricing stanovenie ceny vedľajšieho produktu s cieľom urobiť cenu hlavného produktu konkurencie schopnejšou

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.
MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne