14.5 C
Bratislava
streda, 22. mája 2024

C…concept, consultacy, consumer…

Najčítanejšie

 

cable kábel; koaxiálny kábel na prenos FM a TV signálov; káblová televízia
calendar of special events kalendár (špeciálnych) podujatí
call for entries konkurz, verejná súťaž; výzva pre podávanie návrhov
calling card telefónna karta (napr. ako nosič reklamy, informácie)
campaign kampaň; organizované úsilie zisťovať, formulovať alebo meniť názory určitej skupiny
candidate kandidát
candids nerežírované fotografie
capacity management riadenie kapacít – riadenie dopytu po službe tak, aby bola dostupná pre zákazníkov
capital letters veľké písmená; caps; upper case
caps capital letters – veľké písmená
caption popisok fotografie, text k obrazovému materiálu, titulok ilustrácie; cut-line
captive-product pricing stanovenie ceny produktu nevyhnutného na prevádzku (používanie) hlavného produktu – napr. planžety alebo noža (žiletky) do holiaceho strojčeka, prípadne filmu do klasického fotografického prístroja
carload minimálny náklad, plné auto, celovagónová, celovozidlová zásielka – minimálne množstvo tovaru v tonách, prepravované za tarify za celovozidlovú zásielku
carload rate celovozidlová, celovagónová tarifa – cena za úplne naplnený prepravný prostriedok, spravidla nižšia, než za čiastočne naložený prepravný prostriedok
cartoon karikatúra, kreslený vtip, groteska, náčrtok
case allowance prípadová zľava, zľava na prípad, objednávku – obchodne orientovaná podpora predaja, pri ktorej predávajúci dostávajú zľavu na každú objednávku v určitom časovom období
case-study prípadová štúdia
cash flow finančný tok, stav hotovosti
cash and carry wholesaler veľkoobchodník ponúkajúci predaj za hotové bez dopravy tovaru
catalog marketing katalógový marketing – priamy (direkt) marketing pomocou tlačených, elektronických alebo video katalógov, ktoré sa posielajú vybraným zákazníkom, sú k dispozícii v obchodoch alebo sa prezentujú on line
category killers na jednu produktovú kategóriu špecializované diskontné predajne; obrovské špecializované obchody, ktoré ponúkajú veľmi hlboký sortiment určitého druhu tovarov s dobre informovaným personálom
catering catering (zabezpečenie občerstvenia na mieste, kde sa zvyčajne nepodáva)
causal relationship príčinný vzťah – teoretický názor, že zmena jednej premennej vynucuje, produkuje alebo prináša zmenu inej premennej
causal research príčinný, kauzálny výskum – marketingový výskum na overovanie predpokladov (hypotéz) o vzťahoch príčiny a následku
cause-related marketing spájanie príspevkov firmy na charitu s propagáciou jedného z jej produktov
caveat emptor lat. – pozor, kupec – varovanie zákazníka princíp, podľa ktorého riziko znáša kupec, predaj bez záruky
c-band pásmo c; identifikácia satelitných služieb
CCO, chief communications officer vedúci pracovník úseku komunikácie
CCTV, closed-circuit television uzavretý, vnútorný televízny okruh; priemyslová televízia
cease and desist order príkaz na zastavenie činnosti – postup Federálnej obchodnej komisie (Federal Trade Commission, USA), nariaďujúci firme zastaviť marketingové praktiky, ktoré považuje za protiprávne; tento príkaz môže byť napadnutý na súde
celebrity významná osobnosť, VIP
cells bunky; kolónky v tabuľke
censure výčitka, napomenutie – oficiálne vyjadrenie nesúhlasu tlmočené kolegom v skupine a prpadne aj verejnosti
central business district obchodné centrum (mesta) – najstaršie umiestnenie obchodov; mestské centrum
central merchandising ústredný, centrálny nákup – nákupná metóda obchodných reťazcov: tovar nakupuje a distribuuje do jednotlivých obchodov centrála s minimálnou pomocou manažérov pobočiek
central wholesale market ústredný, centrálny veľkoobchodný trh – využíva sa hlavne v poľnohospodárskom marketingu, pričom takéto trhy jestvujú len v relatívne veľkých mestách danej krajiny a slúžia ako zberné miesta produktov od farmárov, rybárov a pod. pre spotrebiteľov a nákupcov. Tieto trhy poskytujú skladovanie, peňažné služby, úvery a zariadenia pre komoditné burzy.
centralized cooperative association centralizované družstevné združenie – združenie výrobcov, v ktorom sa rozhoduje skôr v ústredí než v miestnych družstvách
centre-spread stredná dvojstrana publikácie; dvojstranový inzerát; double  truck
CEO, chief executive officer vrcholový riadiaci pracovník
CERP, Confédération Européenne des Relations Publiques Európska konfederácia public relations
CFR (cost on freight) dodacia doložka hlavné prepravné uhradené podľa Incoterms: prepravné vyplatené do určitého prístavu; všetky ďalšie úkony a náklady sú na kupujúcom;určené pre lodný spôsob prepravy po mori
chain reťaz
chain store obchodný reťazec – dve a viacej predajní, ktoré majú spoločného vlastníka a sú pod jeho kontrolou; majú spoločnú značku a centrálny manažment a zvyčajne štandardizované obchodné praktiky
chair predseda; kreslo
chairman predseda
chairman’s report správa prezidenta, predsedu
chairperson predsedajúci
chairwoman predsedníčka
challenge výzva; problém, ktorý motivuje k vyšším výkonom
channel kanál, miesto na ovládači televízora patriace určitej televíznej stanici; v komunikácii jedna z ciest, ako dosiahnuť publikum, komunikačný kanál
channel captain šéfobchodník, správca obchodného kanála – člen marketingových kanálov, ktorý riadi, koordinuje a podporuje ostatných členov kanálu; môže to byť výrobca, veľkoobchodník alebo predajca
channel conflict nezhoda medzi členmi distribučnej cesty ohľadom cieľov a úloh: kto a čo by mal robiť a za akú odmenu
channel level stupeň, úroveň distribučnej cesty – vrstva sprostredkovateľov, ktorí vykonávajú určité práce na približovaní produktu a jeho vlastníctva ku konečnému kupujúcemu
channel of communication komunikačný kanál – nástroj na prenos informácie prijímateľovi (napr. predavač, reklama, video, web stránka, nástroje public relations a pod.)
channel of distribution distribučný kanál, distribučná cesta – priamy alebo sprostredkovaný tok produktov od výrobcu k spotrebiteľovi alebo používateľovi či zákazníkovi
channel partnership partnerstvá obchodných kanálov – dohody a postupy členov obchodných (distribučných) kanálov, upravujúce objednávanie a fyzickú distribúciu produktu cez kanál konečnému spotrebiteľovi 
chapter kapitola; pobočka organizácie; časť rozpočtu
character jeden typografický prvok – písmeno, číslica, interpunkčné znamienko
character generator generátor znakov; elektronické zariadenie na vkladanie znakov do videa, napr. mien osôb v obraze a pod.; titulkovacie zariadenie
charge (for) účtovať, zaúčtovať, poslať účet, faktúru
charge (of) obviniť, obžalovať
charity dobročinnosť; dobročinná organizácia
chart graf, nákres, schéma
charter stanovy, listina; dohoda o preprave na lodiach a lietadlách; môže ísť o úplný prenájom alebo čiastočný (časť lode alebo lietadla)
chat room elektronické fórum, kde si ľudia v reálnom čase vymieňajú informácie
checklist súpiska, zoznam; séria krokov, ktoré treba vykonať, alebo otázok, na ktoré treba odpovedať – napr. keď pripravujeme marketingový plán, plán krízového riadenia a komunikácie a pod.
cheesecake tvarohový koláč; fotografie polonahých dievčat; „leg art“
chief communications officer (CCO) vedúci pracovník komunikácie
chief executive officer (CEO) vrcholový riadiaci pracovník
chief operating officer (COO) vedúci pracovník príslušnej operácie / organizácie
chroma key proces spracovania výtvarnej časti televíznej reklamy; elektronické vkladanie obrazu za osobu pred kamerou
cicero jednotka veľkosti v typografickom bodovom systéme; 1 cicero (cc/cic) = 12 bodov = 4.5113 mm
CIF (cost, insurance, freight) dodacia doložka hlavné prepravné uhradené podľa Incoterms: prepravné a poistenie vyplatené do určitého prístavu; všetky ďalšie úkony a náklady sú na kupujúcom;určené pre lodný spôsob prepravy po mori
CIP (carriage and insurance paid to) dodacia doložka hlavné prepravné uhradené podľa Incoterms: prepravné a poistné vyplatené do určitého miesta; všetky ďalšie úkony a náklady sú na kupujúcom;určené pre hocijaký spôsob prepravy
circular obežník; zvyčajne jednolistová informácia na lacnú distribúciu
circulation náklad tlačenej publikácie; počet divákov alebo poslucháčov, ktorí pravidelne alebo často sledujú danú stanicu
cite citovať
civil libel urážka na cti, nactiutŕhanie – poškodzujúca, nedbalá komunikácia, ktorá škodí identifikovanému jednotlivcovi
class publications periodiká pre určité presne definované skupiny, zaujímajúce sa o isté obmedzené témy
classified ad malý oznam, riadková inzercia
Clayton Act (1914) Claytonov federálny zákon z r. 1914 (USA), ktorý zakazuje akcie, čo by mohli obmedziť konkurenciu, napr. viazaný predaj, cenovú diskrimináciu, dohovory o exkluzívnom dílerstve i akvizície, ktorých výsledkom by mohlo byť zmenšenie konkurencie alebo pomoc pri vytváraní monopolu. Claytonov zákon bol doplnený v r. 1936 Robinsonovým-Patmanovým zákonom.
CLC, capital nad lower-case letters veľké a malé písmená v typografii
clear, obtain authorisation schváliť, získať autorizáciu
click-and-mortar companies virtuálno-kamenné spoločnosti – tradičné kamenné („tehlovo-maltové“) predajne, ktoré pridali k svojej činnosti on line marketing
click-only companies virtuálne spoločnosti – tzv. dot-comy (.com), ktoré fungujú iba on line, prostredníctvom internetu bez akejkoľvek tradičnej („kamennej“) prítomnosti na trhu
client klient, zákazník; organizácia alebo jednotlivec využívajúci určité služby
clip úryvok, segment z vysielania alebo určený ako vložka do neho; výstrižok z tlače
clipping, press cutting výstrižok
clipping agency agentúra, ktorá robí výstrižkovú službu
clipping returns výstrižky so zmienkami o určitom predmete
clipping service výstrižková služba
clips výstrižky
clip sheet vysádzaný súbor správ alebo reportáží pripravený na vystrihnutie a nalepenie do makety novín; vytlačená strana príbehov a/alebo ilustrácií, posielaná redakciám na výber
closed-circuit television uzavretý televízny okruh, priemyselná televízia
closed-system evaluation uzavreté hodnotenie, hodnotenie uzavretým systémom – hodnotenie pred udalosťou alebo po nej, ktoré posudzuje len kontrolované prvky posolstva
close-end question uzavretá otázka, na ktorú sa dá odpovedať výberom pripravených odpovedí; fixed alternative question
closing záver – krok v priebehu predaja, pri ktorom predávajúci požiada kupujúceho o objednávku; closing stage
closing stage záverečná fáza; štádium osobného predaja, v ktorom dochádza k záväzku potenciálneho zákazníka kúpiť produkt; closing
CMSA, consolidated metropoliian statistical area konsolidovaná mestská štatistická oblasť – najväčšie vymedzenie v zmysle zemepisnej plochy a veľkosti trhu, pozostávajúce z niekoľkých primárnych mestských štatistických oblastí (PMSA)
CMYK kompletná farebnosť, zložená zo štyroch farieb – C = cyan – azúrová, M = magenta – purpurová, Y = yellow – žltá, K = key – čierna, umožňujúca tlač všetkých možných farebných odtieňov
co-branding spájanie dvoch názvov značky dvoch výrobcov na jednom produkte; prax používania známych značiek dvoch odlišných spoločností na tom istom produkte
COD cash on delivery – platba za tovar v hotovosti v čase doručenia
code of conduct kódex správania sa, etický kódex; code of ethics
code of ethics kódex správania sa, etický kódex; code of conduct – formálna sústava pravidiel primeraného správania sa pre určitú profesiu alebo skupinu
cognitive dissonance kognitívna disonancia; poznávací, poznatkový nesúlad; pocit psychologického napätia alebo úzkosti, ktorý často zažíva spotrebiteľ po kúpe; nepokoj kupujúceho spôsobený ponákupným konfliktom
cold call vstupný, úvodný telefonát, ktorého cieľom je osloviť potenciálnych klientov
cold canvassing náhodný výber cieľov obchodnej ponuky
colleague kolega, spolupracovník
collective bargaining kolektívne vyjednávanie – kontinuálny inštitucionálny vzťah medzi zamestnávateľom a organizáciou pracujúcich, zameraný na vyjednávanie, administráciu, interpretáciu a presadzovanie zmlúv upravujúcich mzdy, pracovné podmienky a ďalšie dôležité otázky zamestnanosti
colophon impressum, tiráž – vydavateľské údaje na začiatku alebo na konci knihy alebo časopisu
color zveličiť alebo prekrútiť; materiál sprevádzajúci iný faktografický materiál na vykreslenie podrobností pozadia alebo nálady; farebné výtvarné dielo alebo tlač
column stĺpec; rubrika v novinách; stĺpček
column-inches šírka stĺpca (v palcoch)
column rule tlačené zvislé linky medzi stĺpcami
co-marketing spoločný, spojený, kooperačný marketing – marketingová spolupráca dvoch alebo  viacerých subjektov v hodnototvornom procese; joint marketingmarketing alliance,marketing partnership, cross-marketing.
combination compensation plan kombinované odmeňovanie, pri ktorom je predávajúci platený určitým platom a províziou z predaja alebo zisku
combination publication publikácia pre zamestnancov aj externé publiká
comic book leták alebo časopis využívajúci na vyjadrenie myšlienky, kreslené obrázky, komiksy
comics kreslený seriál, komiks; využíva sa aj ako prostriedok reklamy
commercial reklamný šot; reklama (v rozhlase a televízii)
commercial online services komerčné online služby; firmy, ktoré poskytujú klientom elektronické informačné a marketingové služby za mesačný poplatok
commercial speech komerčný prejav, obchodná reč – verejná komunikácia podnikateľskej organizácie formou reklamy alebo public relations s cieľom dosiahnuť odbyt alebo iné ciele organizácie
commercialis(z)ation uvedenie na trh, do predaja – záverečná fáza procesu zavádzania nového produktu, v ktorej sa produkt pozicionuje, začína naplno vyrábať a predávať; uvedenie nového produktu na trh
commissary jedáleň, kantína, podniková predajňa jedla a vybavenia, napr. vo vojenských útvaroch (arma), baniach, lesných závodoch, ale aj filmových štúdiách a pod.; splnomocnenec
commission splnomocniť, objednať; provízia – percento odmeny z objemu získaného obchodu
commission merchant komisonár, predajca za províziu; druh agenta, sprostredkovateľa, ktorý vyjednáva predaj v zastúpení za dohodnuté percento z predajnej ceny
commit zveriť,spáchať, poslať, nasadiť. zaviazať (morálne)
commitment záväzok, prísľub, oddanosť
committee výbor, rada
commodity komodita – produkt zeme, napr. suroviny (ropa, uhlie…) a poľnohospodárske produkty (pšenica, ryža, cukor…), z ktrých sa vyrábajú spotrebné a priemyselné výrobky
commodity exchange komoditná burza – miesto predaja a kúpy komodít; burza nepredáva a nekupuje na vlastný účet, ale vytvára trh pre kupujúcich a predávajúcich
common carrier verejný dopravca – organizácia alebo osoba, ktorá na základe licencie prepravuje tovar alebo osoby a zodpovedá za akékoľvek straty tovaru počas prepravy; poskytuje služby verejnosti – napr. verejná železničná, automobilová, lodná doprava, pošty a pod.
communication/s komunikácia; výmena informácií; útvar pre komunikáciu; prvky komunikácie: zdroj, správa, komunikačný kanál, prijímač, proces kódovania a dekódovania
communication adaptation prispôsobenie, adaptácia komunikácie – globálna komunikačná stratégia úplného prispôsobenia reklamných posolstiev miestnym trhom
communication audit komunikačný audit – komplexná analýza vonkajšieho a vnútorného imidžu organizácie a jej komunikačných kanálov
communication mix komunikačný mix
communication policy komunikačná politika – záverečné stanovisko postoja organizácie vo vzťahu ku komunikačným aktivitám, správaniu sa a poskytovaniu informácií
communication rules komunikačné pravidlá, zásady – vzájomne prijaté normy komunikačného správania sa, ktoré sú základom koordinovanej interpersonálnej interakcie
communication strategy komunikačná stratégia, kľúčové zložky komunikácie
community komunita, spoločenstvo, susedstvo, obec
community relations vzťahy ku komunite; budovanie vzťahov s podstatnými publikami v okolí organizácie; funkcia public relations spočívajúca v plánovanej, aktívnej a sústavnej účasti organizácie na živote komunity s cieľom vytvárať, udržiavať a zdokonaľovať svoje okolie pre dobro organizácie aj komunity
community shopping centre miestne nákupné stredisko – predajné miesto, ktoré má typicky jeden primárny obchod (zvyčajne pobočku obchodného domu) a 20-40 menších obchodov, a slúži asi 100 000 obyvateľom v okolí
company forecast firemná predpoveď; plán predaja; čo predpokladá firma predať za určitých ovplyvniteľných aj neovplyvniteľných podmienok; sales forecast
company history dejiny firmy
company policy firemná politika
company spokesman hovorca firmy
company store podniková, firemná predajňa – obchod, v ktorom sa predávajú výrobky podniku, firmy, prípadne výrobky, ktoré potrebujú zamestanci danej organizácie; industrial store
comparative advertisement porovnávacia reklama – reklama porovnávajúca silné stránky jednej značky s konkurenčnou značkou
competence právomoc, spôsobilosť
competition konkurencia; súťaž; skupina rozličných firiem, ktoré sú schopné zabezpečiť produkt na uspokojenie určitých potrieb trhu
competitive advantage konkurenčná výhoda – jedinečná silná stránka v porovnaní s konkurentmi, často spočívajúca v kvalite, čase, cene alebo inovácii; výhoda oproti konkurencii ponukou vyššej hodnoty pre zákazníka, či už cestou nižšej ceny alebo viacerými výhodami, prínosmi (benefitmi), ktoré ospravedlňujú vyššiu cenu
competitive advertisements konkurenčná reklama – propagujúca špecifické črty a výhody značky
competitive institutional advertisement konkurenčná inštitucionálna reklama – propagujúca výhody jednej triedy produktov oproti druhej, využívaná na trhoch, kde súperia rozličné triedy produktov o toho istého kupujúceho
competitive edge konkurenčná špička, hrana, výhoda
competitive marketing strategies konkurenčné marketingové stratégie – stratégie, ktoré výrazne vymedzujú pozíciu spoločnosti voči konkurencii, dávajúc jej najvyššiu možnú strategickú výhodu
competitive parity budgeting stanovenie rozpočtu na úrovni konkurencie – vyčlenenie prostriedkov (na reklamu, propagáciu, marketing, komunikáciu a pod.) vo výške výdavkov konkurencie alebo proporčne podľa podielu na trhu; stanovenie rozpočtu marketingovej komunikácie tak, aby zodpovedali výdavkom konkurencie; competitive-parity method
competitive-parity method metóda konkurenčnej rovnováhy, parity – stanovenie rozpočtu marketingovej komunikácie tak, aby zodpovedali výdavkom konkurencie; competitive parity budgeting
competitor konkurent
competitor analysis analýza konkurentov, konkurencie – postup určovania hlavných konkurentov: posúdenie ich cieľov, stratégií, silných a slabých stránok a spôsobov reakcie; a rozhodovanie o tom, na ktorých konkurentov zaútočiť a ktorým sa vyhnúť
competitor-centred company spoločnosť (firma) orientovaná na konkurenciu – spoločnosť, ktorej konanie je podmienené predovšetkým akciami a reakciami konkurencie
complaint sťažnosť
complex buying behavio(u)r komplexné spotrebiteľské nákupné správanie – postupy v situáciách, vyžadujúcich väčšiu účasť spotrebiteľa, keď vníma významné rozdiely medzi značkami
complex salesperson profesionálny predajca komplexných riešení; professional salesperson – predáva zložité alebo na mieru šité produkty podnikom, čo si vyžaduje poznanie technológie produktu
complimentary zdvorilostný; lichotivý; čestný (lístok, vstupenka)
composition usporiadanie prvkov v odseku, na ilustrácii alebo fotografii; písmeno, litera sadzby
comprehensive obsažný, hutný, komplexný, podrobný
computer-assisted retailing nákup pomocou počítača – zákazníci si objednávajú produkty pomocou počítačového pripojenia po jeho vybratí z ponuky v televízii alebo priamo na monitore
computer-mediated buying nákup pomocou počítača s využitím internetu na vyhľadávanie informácií, vyhodnocovanie možností a rozhodovanie o kúpe
concentrated (niche) marketing sústredený (koncentrovaný) marketing; marketing využívajúci medzery na trhu – stratégia pokrytia trhu, pri ktorej sa podnik usiluje o veľký podiel v jednom alebo viacerých segmentoch trhu alebo v jeho medzerách (niche)
concept idea, koncepcia, predstava, koncept
concept test(ing) testovanie námetu na nový produkt – externé hodnotenie predstavy výrobku alebo služby, pozostávajúce z predbežného testovania idey nového produktu medzi spotrebiteľmi; overovanie konceptu nového produktu na skupine cieľových spotrebiteľov s cieľom zistiť, či sú tieto koncepty pre nich dostatočne príťažlivé
conception koncepcia, poňatie, chápanie, pojem
condensed zhustená sadzba
conducted tour exkurzia, sprevádzaná návšteva
conference konferencia
conference report konferenčná správa, zápis z konferencie; súhrn diskutovaných bodov, prijatých opatreniach a pridelených úlohách na konferencii členov určitej organizácie alebo medi organizáciou a jej poradcami/agentúrou
conference selling konferenčný predaj – forma tímového predaja, pri ktorom sa predajca a ďalší ľudia z firmy stretnú s kupujúcimi a diskutujú o problémoch a príležitostiach
confirm overiť, potvrdiť, schváliť
confusion zámena, chaos, neporiadok
congress kongres
conservation udržiavanie, konzervácia jestvujúceho názoru publika a jeho ochrana pred zmenou
consignee príjemca zásielky, adresát, konsignátor
consignment komisionársky predaj – forma distribúcie, pri ktorej predávaný tovar ostáva vlastníctvom predávajúceho, dokiaľ ho „kupujúci“ (distribútor) nepredá ďalej
consolidated metropolitan statistical area, CMSA konsolidovaná mestská štatistická oblasť – najväčšie vymedzenie v zmysle zemepisnej plochy a veľkosti trhu, pozostávajúce z niekoľkých primárnych mestských štatistických oblastí (PMSA)
constraints obmedzenia – napríklad časové a finančné – možných riešení v závislosti od podstaty a dôležitosti problému
consultancy  konzultačná firma
consultant konzultant, poradca 
consultative selling konzultačný predaj – predajná prezentácia na princípe potreba-uspokojenie, pri ktorej sa predajca sústredí na definovanie problému a slúži ako expert na jeho rozoznanie
consumer spotrebiteľ, odberateľ, zákazník – kto spotrebúva, kupuje alebo využíva výrobky a služby
consumer advertising spotrebiteľská reklama
consumer behaviour správanie spotrebiteľov – aktivity osoby spojené s kúpou a používaním výrobkov a služieb, vrátane mentálnych sa sociálnych procesov, ktoré predchádzajú týmto aktivitám a nasledujú ich
Consumer Bill of Rights Charta spotrebiteľa – práva spotrebiteľov vo výmennom procese, zahrnujúce právo na bezpečnosť, na informáciu, na výber a na vypočutie
conusmer buyer behavio(u)r nákupné správanie konečných spotrebiteľov – jednotlivcov a domácností (rodín), čo kupujú výrobky a služby na osobnú spotrebu
consumer cooperative spotrebné družstvo – združenie konečných spotrebiteľov, zorganizované s cieľom kupovať tovar na vlastnú spotrebu alebo ďalší predaj
consumer ethnocentrism spotrebiteľský etnocentrizmus – tendencia veriť, že kupovať zahraničné výrobky je nesprávne, dokonca nemorálne
consumer goods spotrebné výrobky, spotrebný tovar – produkty, ktoré kupuje konečný spotrebiteľ
consumer market spotrebiteľský trh; trh spotrebiteľov – všetci jednotlivci, rodiny alebo domácnosti, ktorí kupujú alebo získavajú výrobky a služby na osobnú spotrebu
consumer movement spotrebiteľské hnutie – všetky organizované aj neorganizované snahy študovať problémy spotrebiteľov a zlepšovať ich vzťahy so svetom podnikania a obchodu
consumer-oriented marketing spotrebiteľsky orientovaný marketing; marketing orientovaný na spotrebiteľa – filozofia osvieteného marketingu, požadujúca, aby podnik chápal a organizoval svoje marketingové aktivity z perspektívy spotrebiteľa
consumer-oriented sales promotion podpora predaja orientovaná na spotrebiteľa – nástroje predaja na podporu firemnej reklamy a osobného predaja, zamerané na konečného spotrebiteľa, napr. kupóny, stávky, súťaže a známky
consumer panel spotrebiteľský panel, panel spotrebiteľov, spotrebiteľská vzorka – skupina spotrebiteľov, ktorá slúži v marketingovom výskume ako trvalý zdroj informácií o potrebách, požiadavkách a očakávaniach trhu
consumer product spotrebný produkt; spotrebný výrobok – produkt, ktorý konečný spotrebiteľ kupuje pre svoju vlastnú spotrebu
Consumer Product Safety Act (1972) zákon o bezpečnosti spotrebného tovaru z roku 1972 (USA); ustanovil Komisiu pre bezpečnosť spotrebného tovaru, ktorá monitoruje bezpečnosť a stanovuje jednotné normy bezpečnosti výrobkov
consumer promotion tools spotrebiteľské propagačné nástroje; nástroje na podporu predaja spotrebiteľom – formy podpory predaja na krátkodobé podnecovanie spotrebiteľských nákupov s cieľom rozvíjať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi
consumer publication publikácia pre spotrebiteľov
consumer research výskum spotrebiteľa, spotrebiteľský výskum – marketingový výskum, ktorý rozoberá a klasifikuje skutočných a možných spotrebiteľov z hľadiska veku, pohlavia, príjmu, miesta pobytu, nákupných zvyklostí, motívov a ďalších významných činiteľov, ktoré vplývajú na ich chcenie a možnosti kupovať produkty
consumer socialization socializácia spotrebiteľa – proces, v ktorom ľudia získavajú zručnosti, znalosti a postoje potrebné pre fungovanie ako spotrebitelia
consumer-to-business (C2B) online marketing on-line marketing medzi spotrebiteľmi (zákazníkmi, klientmi) a podnikmi (organizáciami) – interakcia v internetovom prostredí, pri ktorej spotrebitelia vyhľadávajú predajcov, oboznamujú sa s ich ponukou a iniciujú nákupy, niekedy dokonca usmerňujú aj podmienky transakcií
consumer-to-consumer (C2C) online marketing on-line marketing medzi samotnými spotrebiteľmi (zákazníkmi, klientmi) navzájom – výmena tovarov a informácií medzi konečnými spotrebiteľmi
consumerism ochrana záujmov spotrebiteľov, spotrebiteľské správanie; konzumerizmus – hnutie zamerané na posilnenie vplyvu, sily a práv spotrebiteľov vo vzťahu k inštitúciám; organizované hnutie občanov a vládnych organizácií na presadenie práv a moci kupujúcich voči predávajúcim
consumption spotreba
contact person kontaktná osoba
content analysis obsahová analýza – rozbor obsahu komunikácie; systematické kódovanie odpovedí z dotazníkov alebo iných písomných, zvukových alebo zvukovo-obrazových posolstiev do kategórií, ktoré môžu byť kvantitatívne spracúvané
contents obsah
contest súťaž, spor, boj, zápas o trhy, voľby; podpora predaja, pri ktorej spotrebitelia uplatňujú svoje analytické alebo tvorivé myslenie, aby vyhrali cenu
contingency fee poplatok za služby splatný po dosiahnutí výsledku
contingency plan rezervný plán, plán pre nepredvídané situácie
continuity programmes pokračovací program na podporu opakovaných nákupov – podpora predaja používaná na odmeňovanie opakovaných nákupov zaznamenaním každého z nich a ponukou prémie za nazbierané predaje
continuous innovations kontinuálna inovácia – nové produkty, ktoré si nevyžadujú na používanie nové učenie
continuous schedule stály rozvrh reklamy počas celého roka; steady scheduling
contract zmluva, kontrakt – zmluva obsahujúca právnu ponuku, jej právne účinné prijatie a výmenu aktov alebo prísľubov nazývaných motív uzavretia zmluvy (consideration)
contract manufacturing zmluvná výroba, produkcia – spoločný podnik (joint venture), v ktorom sa spoločnosť zmluvne dohodne s výrobcami (producentmi) na zahraničnom trhu na produkcii výrobku alebo poskytovaní služby
contracting kontraktácia – stratégia využívaná v štádiu ústupu výrobku z trhu, keď firma kontrahuje výrobu a marketing výrobku inej firme
contractor zmluvný partner, dodávateľ prác podľa kontraktu
contractual vertical marketing system (VMS) vertikálny kontraktačný marketingový systém – dohoda v rámci marketingového kanála (distribučnej cesty), pri ktorej nezávislé výrobné a distribučné firmy integrujú svoje úsilie na báze kontraktu, aby získali väčší ekonomický a marketingový výsledok; zvislý marketingový systém, v ktorom sa nezávislé podniky na rozličných úrovniach výroby a distribúcie spájajú na základe zmluvy s cieľom dosiahnuť vyššie úspory na distribúcii, než ak by postupovali každý osamote
contribution príspevok, prínos
control group kontrolná skupina, ktorej členovia boli vybraní na základe ich charakteristík alebo názorov; skupina, ktorá nepodlieha skúškam a slúži na porovnanie s testovanou skupinou
controlled circulation journal časopis s adresnou distribúciou – len na objednávku
controlled distribution minimarket kontrolný distribučný minitrh – overovací trh v menších overovacích oblastiach, ktoré elektronicky monitorujú predaj výrobkov pri pokladniciach na starostlivejšie testovanie s menšími nákladmi
controlled media kontrolované, kontrolovateľné médiá – komunikačné nástroje, ktoré môže praktik public relations ovládať. napríklad firemné periodikum
convenience good(s)/(product(s) bežný spotrebiteľský tovar – výrobky dennej spotreby, ktoré spotrebiteľ kupuje často a s minimálnym nákupným úsilím; spotrebný produkt, ktorý spotrebiteľ zvyčajne kupuje často, ihneď a s minimálnym porovnávaním
convenience store malý obchodík blízko obytných štvrtí s dlhou prevádzkovou dobou počas celého týždňa a s obmedzenou ponukou spotrebných tovarov, ktoré ľudia kupujú najčastejšie; tzv. corner store vo Veľkej Británii; býva aj súčasťou benzínových čerpacích staníc
convention zhromaždenie, zjazd; konvencia
conventional distribution channel tradičná (klasická, konvenčná) distribučná cesta – distribučná cesta (kanál) pozostávajúca z jedného alebo viacerých nezávislých producentov (výrobcov), veľkoobchodníkov a maloobchodníkov, z ktorých každý podniká samostatne a usiluje sa maximalizovať svoj zisk aj n úkor zisku systému ako celku
conversion premena; kolísanie verejnej mienky z jednej stránky problému na druhý; transformácia videomateriálu z jedného formátu do iného formátu
COO, chief operating officer vedúci pracovník danej operácie
cooperative družstvo – kolektívna organizácia výrobcov, predajcov alebo nákupcov s cieľom zaručiť systematický marketing, zvýšiť vyjednávaciu silu, znížiť marketingové náklady a vyvážiť konkurenciu
cooperative advertising kooperatívna reklama – reklamné programy, v ktorých výrobca platí určité percento miestnych reklamných nákladov predajcu na reklamu produktov výrobcu
cooperative wholesalers združení veľkoobchodníci – združenie menších maloobchodníkov s cieľom dosiahnuť pri nákupe vo veľkom lepšie ceny a podmienky
cookies počítačové súbory na sledovanie správania sa používateľov internetu – stiahnu sa na počítač návštevníka danej web stránky a umožňujú jej majiteľovi mapovať návštevníkov a ich zvyky
copy kópia, exemplár, kopírovať, množiť; písomný materiál
copy desk redakčné centrum v novinách, časopise, rozhlasovej alebo televíznej stanici, kde sa redigujú a titulkujú materiály
copy text exemplár, kópia, rukopis
copydate termín odovzdania rukopisov
copy negative negatívna kópia
copy reader redaktor, ktorý zvyčajne číta, opravuje a titulkuje príspevky
copy testing testovanie predlôh, návrhov reklamy a inzercie – výskum testujúci účinnosť reklamných nástrojov  ich vplyv na vyvolanie želaného správania sa spotrebiteľov alebo iných cieľových skupín; testujú sa celé reklamné diela alebo ich časti – napr. slogan, obraz, zvuk a pod.
copyright copyright, autorské práva – ©: právna ochrana pred neschváleným použitím duševného vlastníctva fixovaného v akejkoľvek hmatateľnej forme vyjadrenia
copywriter reklamný textár, copywriter
corporate citizenship firemné občianstvo, správanie sa podniku v duchu zásad dobrého občana
corporate communication/s firemná komunikácia
corporate culture firemná kultúra – spoločné hodnoty, presvedčenie a zmysel existencie firmy vo vedomí zamestnancov, ktoré ovplyvňujú individuálne a skupinové správanie sa a odlišujú danú firmu od iných
corporate chain firemná, podniková reťaz (reťazec) – typ vlastníctva predajní, pri ktorom jedna firma centrálne vlastní viacero z nich a má voči pobočkám silné riadiace právomoci; charakteristická je vysoká miera štandardizácie všetkých činností
corporate goals firemné ciele – strategické výkonové ciele, ktoré musí dosiahnuť celá organizácia, aby uskutočnila svoju víziu
corporate identity firemná identita, totožnosť podniku, organizácie – imidž, obraz celej organizácie, podniku, môže zahrnovať aj imidž jednotlivých značiek
corporate image imidž, obraz firmy, organizácie
corporate level firemná úroveň – úroveň, na ktorej vrcholový manažment usmerňuje celkovú stratégiu pre celú organizáciu
corporate philanthropy firemná dobročinnosť – uznanie povinností a zodpovednosti organizácie voči komunitám, prejavujúce sa peňažnými a inými príspevkami charitatívnym organizáciám
corporate philosophy firemná filozofia – hodnoty a pravidlá správania sa, ktoré platia v organizácii
corporate public relations firemné public relations
corporate takeover prevzatie firmy, kúpa firmy externým subjektom
corporate vertical marketing system (VMS) firemný vertikálny marketingový systém – také usporiadanie marketingových kanálov (distribučných ciest), kde následné štádiá výroby a distribúcie patria jednému vlastníkovi; vedúce postavenie v distribučnom reťazci je dané spoločným vlastníctvom
corporate vision firemná vízia – jasné slovné vyjadrenie budúcnosti firmy, často s inšpiratívnym obsahom
corporate Web site firemná internetová prezentácia, stránka – web stránka s cieľom vytvárať skôr dobrý obraz organizácie (firmy) a dopĺňať iné spôsoby predaja, než priamo ponúkať (predávať) produkty organizácie
corporation firma, podnik, obchodná spoločnosť, združenie
corrective advertising opravná reklama – akcia Federálnej obchodnej komisie USA (FTC), požadujúca od firmy zaplatiť reklamu, ktorá opraví pôvodnú zavádzajúcu reklamu
correspondent spravodajca, korešpondent mimo mesta alebo na cestách
cost-based pricing nákladová cenotvorba (tvorba cien) – stanovenie ceny na základe výrobných (produkčných), distribučných a predajných nákladov plus primeraná odmena za úsilie a riziko
cost of goods sold hodnota predaných produktov – celková hodnota produktov predaných za určitý čas
cost focus strategy stratégia sústredenia sa na náklady – zahrnuje kontroling nákladov a znižovanie cien v úzkom pásme trhových segmentov
cost leadership strategy stratégia najnižších nákladov, stratégia vodcovstva v nákladoch – využíva vážne odhodlanie obmedziť náklady, a tým znížiť ceny v širokom pásme trhových segmentov
cost per thousand (CPM) cena za tisíc – náklady na zasiahnutie 1000 jednotlivcov alebo rodín reklamou v určitom médiu (M – rímska tisícka)
cost plus fixed-fee pricing cenotvorba typu náklady plus pevný poplatok – dodávateľovi hradia akékoľvek náklady a určité percento nákladov výroby alebo výstavby
cost plus percentage-of-cost pricing cenotvorba typu náklady plus percento z nákladov – stanovenie ceny výrobku alebo služby pridaním pevného percenta k výrobným alebo stavebným nákladom
cost-plus pricing cenotvorba typu náklady plus – prax navršovania celkových nákladov na zabezpečenie výrobku alebo služby a pridávania určitej sumy pri stanovovaní ceny; pridávanie štandardnej ziskovej prirážky k nákladom na produkt
cost-benefit (analysis) náklady a výnosy (analýza nákladov a výnosov)
cost price nákladová cena – cena pokrývajúca všetky náklady; skutočna zaplatená cena produktu alebo komoditu
costs, expenses náklady, výdavky
council výbor, rada, porada, zhromaždenie
counsel konzultácia, porada, rada, advokát, právny zástupca
counselling poradenstvo, poradenská služba
counselling firm poradenská firma – marketingová alebo public relations firma najatá inou organizáciou na pomoc s kampaňou alebo na realizáciu celej marketingovej alebo komunikačnej funkcie
counsellor poradca, advokát, právny zástupca; člen mestskej rady
countertrade výmenný obchod – využívanie bartera miesto peňazí v medzinárodnom obchode; medzinárodný obchod zahrnujúci priamu alebo nepriamu výmenu tovarov za iné tovary namiesto peňazí
coupons kupón, ústrižok, poukážka – podpora predaja, ktorá zvyčajne ponúka zákazníkom zľavu
courier kuriér, posol
course kurz (učebný), školenie, priebeh, postup, cesta
courtage provízia, dohodné, podiel na transakcii, ktorý dostane burzový maklér za nákup alebo predaj, ktorý sprostredkoval
cover obal, obálka, kryt, pokryť (náklady), zaznamenať v médiách, poistiť, kompenzovať
cover footage zábery prekrývajúce iné zábery; videozáznam zakrývajúci alebo nahrádzajúci obraz inteviewovaného a inteviewujúceho, počas ktorých počuť len ich hlasy
cover sheet vrchný list, hárok, napr. sprievodný list faxu
cover stock pevnejší papier na obaly brožúr, pozvánky, oznámenia a pod.
coverage publicita, mediálne pokrytie
CPM (cost per mille; cost per thousand) cena za tisíc – náklady na zasiahnutie 1000 jednotlivcov alebo rodín reklamou v určitom médiu (M – rímska tisícka; mille – po latinsky tisíc)
CPT (carriage paid to) dodacia doložka hlavné prepravné uhradené podľa Incoterms: prepravné vyplatené do určitého miesta; všetky ďalšie úkony a náklady sú na kupujúcom;určené pre hocijaký spôsob prepravy
CPRP/CPP (cost per ratings point/cost per point) cena za 1 percento určitého publika pri kúpe reklamného priestoru/času v danom médiu
creative concept pôsobivá „veľká myšlienka“, ktorá uvedie reklamné strategické posolstvo do života zreteľným a zapamätateľným spôsobom
creative director kreatívny riaditeľ
credentials odporúčanie, diplom, poverovacie listiny, doklady
credibility dôveryhodnosť, vierohodnosť, kredibilita
criminal libel ohováranie v trestnom práve – verejná ohováračská komunikácia, ktorej dôsledkom je narušenie mieru alebo podnecovanie nepokojov
crisis management krízový manažment, riadenie v krízovej situácii
crisis communication špecifická komunikácia v čase krízy, mimoriadnej situácie
crisis communication manual manuál krízovej komunikácie
(CRM) – customer relationship management riadenie vzťahov so zákazníkmi ako systém práce – spravovanie podrobných informácií o jednotlivých zákazníkoch a starostlivé riadenie „styčných bodov“ so zákazníkmi s cieľom maximalizovať vernosť zákazníkov
cropping orezávanie ilustrácií
cross-cultural analysis medzikultúrna analýza – štúdia podobností a rozdielov medzi spotrebiteľmi vo dvoch alebo viacerých štátoch
crossfire krížová paľba otázok a odpovedí
cross-functional team medzifunkčný tím – malá skupina ľudí z rozličných oddelení organizácie, ktorí sú si navzájom zodpovední a majú spoločné výkonové ciele
cross-marketing spoločný, spojený, kooperačný marketing – marketingová spolupráca dvoch alebo  viacerých subjektov v hodnototvornom procese; joint marketingmarketing alliance, marketing partnershipco-marketing
cross-selling dodatočný predaj, predaj ďalších, dodatočných produktov (výrobkov alebo služieb) jetvujúcemu zákazníkovi
cross-tabulation krížová tabuľka – metóda prezentácie a korelácie dát s dvoma alebo viacerými premennými s cieľom ukázať ich súčet a nájsť ich vzťahy
crowdsourcing zadávanie úloh alebo riešenie problémov, ktoré zvyčajne vykonávajú zamestnanci alebo dodávatelia, rozličným skupinám dobrovoľníkov, „davu“ (crowd) – či už plateným alebo neplateným – formou verejnej výzvy, napr. prostredníctvom sociálnych médií a pod.
crystallization kryštalizácia; vnášanie do verejnej mienky predtým nejasných alebo podvedomých postojov
cue podnet, stimul, symbol vnímaný spotrebiteľom
cue card klapka; karta s údajmi o filmovanom zábere, ktorú ukáže na kameru pomocný personál
cultural environment kultúrne prostredie – inštitúcie a ďalšie sily, ktoré ovplyvňujú základné hodnoty, vnímanie, preferencie a správanie sa spoločnosti
cultural ethnocentricity kultúrna nadradenosť – presvedčenie, že črty jednej kultúry sú nadradené inej
cultural symbol kultúrny symbol – vec, ktorá reprezentuje ideu a predstavu
culture kultúra – množina hodnôt, myšlienok a postojov homogénnej skupiny ľudí, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu; súbor základných hodnôt, vnímania, želaní a správania sa, ktoré si príslušník spoločnosti osvojí v rodine a v ďalších dôležitých inštitúciách
cumulative quantity discounts kumulatívne množstvové zľavy – zľava pre kupujúceho na základe nahromadených nákupov produktu v danom čase, spravidla za rok
currency exchange rate výmenný pomer mien – cena meny jednej krajiny vyjadrená v mene inej krajiny
curtainraiser článok o nasledujúcej udalosti; walkup
customary price/pricing obvyklá cena/cenotvorba – metóda tvorby ceny na základe tradície výrobku, štandardizovaného distribučného kanála alebo iných konkurenčných činiteľov, na ktorú sú zákazníci zvyknutí a je zvyčajná
customer zákazník, klient
customer-centered company spoločnosť (firma) sústredená na zákazníka – podnik, ktorý sa orientuje pri plánovaní svojich marketingových stratégií na vývojové trendy zákazníka a poskytuje svojim koncovým zákazníkom vysokú hodnotu
customer-centered new-product development vývoj nových produktov orientovaný na zákazníka – vývoj nových produktov, ktorý sa sústreďuje na hľadanie a nachádzanie nových ciest riešenia problémov zákazníkov a ponúka im lepšiu a uspokojujúcejšiu skúsenosť
customer contact audit audit kontaktov so zákazníkmi – opis a zhodnotenie množstva a kvality vzájomných kontaktov zákazníka a dodávateľa služby
customer database databáza zákazníkov; zákaznícka databáza – organizovaný súhrn obsažných údajov o jednotlivých zákazníkoch alebo možných zákazníkoch, obsahujúci dáta geografické, demografické, psychografické a dáta týkajúce ich správania
customer defection (rate) ubúdanie, úbytok zákazníkov, ktorí prestávajú kupovať produkt, prechádzajú ku konkurencii a pod.; miera straty zákazníkov
customer equity zákaznícky kapitál – celková kombinovaná celoživotná hodnota všetkých zákazníkov spoločnosti
customer lifetime value celoživotná hodnota zákazníka – hodnota všetkých nákupov, ktoré by zákazník vykonal počas trvania zákazníckeho vzťahu
customer perceived value hodnota vnímaná zákazníkom; hodnota z pohľadu zákazníka – zákaznícke vyhodnotenie rozdielov medzi všetkými prínosmi a cenou konkurenčných trhových ponúk
customer relations vzťahy k zákazníkom
customer relationship management riadenie vzťahov so zákazníkmi – celkový proces budovania a udržiavania ziskových vzťahov so zákazníkmi ponukou prvotriednej hodnoty a uspokojenia
customer relationship management (CRM) riadenie vzťahov so zákazníkmi ako systém práce – spravovanie podrobných informácií o jednotlivých zákazníkoch a starostlivé riadenie „styčných bodov“ so zákazníkmi s cieľom maximalizovať vernosť zákazníkov
customer retention udržiavanie zákazníkov
customer sales force structure predajná štruktúra; štruktúra predajcov – organizácia predajcov, ktorí sa v jej rámci špecializujú na predaj určitým zákazníkom alebo odvetviam
customer satisfaction spokojnosť, uspokojenie zákazníka – miera, do akej vlastnosti produktu zodpovedajú očakávaniam kupujúceho
customer satisfaction index index, koeficient, miera spokojnosti zákazníka
customer service služby zákazníkom – schopnosť logistického systému uspokojiť používateľov z hľadiska času, spoľahlivosti, komunikácie a pohodlia
customer service manager manažér služieb zákazníkom – udržiava dobré vzťahy so zákazníkmi koordináciou predajného personálu, marketingového manažmentu a manažmentu fyzickej distribúcie
customer value hodnota pre zákazníka – jedinečná kombinácia výhod pre cieľových kupujúcich, zahrnujúca kvalitu, cenu, pohodlie, včasné doručenie z pohľadu služieb pred predajom aj po predaji
customer value analysis analýza hodnoty pre zákazníka – rozbor, ktorého cieľom je určiť, ktoré prínosy (benefity) si cenia cieľoví zákazníci, a ako oceňujú pomernú hodnotu rozličných konkurenčných ponúk
customer-value marketing marketing hodnoty pre zákazníka – princíp osvieteného marketingu, ktorý sa pridržiava zásady, že podnik by mal vložiť väčšinu svojich zdrojov do investícií na vytváranie hodnoty pre zákazníka
customs colnica; zvyky, obyčaje – normy a očakávania týkajúce sa spôsobu, ako ľudia robia veci v danej krajine
cut ryť ilustráciu pre kníhtlač
cutaway odbočka (dejová – film, TV); záber na obídenie ostrého strihu
cut-line popisok fotografie, text k obrazovému materiálu, titulok ilustrácie; caption
CV (curriculum vitae) životopis
cybernetics kybernetika – štúdium  využívania komunikácie na usmerňovanie a kontrolu systémov
cylinder press valcová tlač, pri ktorej sa papier pohybuje po povrchu valca, ktorý ho pritláča na tlačovú formu

 

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.
MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne