5.9 C
Bratislava
streda, 17. apríla 2024

C…cpc, cpl, click rate…

Najčítanejšie

Cable modem (Káblový modem)
Zariadenie, ktoré dovoľuje jednostrannú alebo obojstrannú vysokorýchlostnú komunikáciu cez
televízny káblový systém, a to za účelom využívania internetu.

Cache (Vyrovnávacia pamäť)
Pamäť slúžiaca na dočasné uloženie najčastejšie vyžiadaných obsahov/súborov/stránok tak, aby sa
urýchlila komunikácia medzi nimi a užívateľom. Vyrovnávacia pamäť môže byť lokálna (v prehliadači)
alebo sieťová. V prípade lokálnej pamäte má väčšina počítačov obe pamäte (RAM) a diskovú pamäť
(pevný disk).

Cache busting
Proces pomocou, ktorého stránky alebo servery poskytujú obsah alebo HTML dokumenty tak, aby
minimalizovali, prípadne ochránili prehliadače či proxy server od poskytovania obsahu z ich
vyrovnávacej pamäte.Toto núti užívateľa alebo proxy server zachytiť čerstvú verziu každej požiadavky
na stránku. Okrem iného sa tento proces využíva tiež na meranie presnejšieho počtu požiadaviek
užívateľa.

Cached ad impressions (Uložené reklamné impresie)
Doručenie reklamy na prehliadač z lokálnej pamäte alebo z pamäte sprostredkujúceho servera. Keď si
užívateľ vyžiada stránku, ktorá obsahuje takúto reklamu, reklama sa získa z pamäte a následne sa
zobrazí.

Caching (Uskladnenie)
Proces kopírovania webových prvkov (stránky alebo reklamy) slúžiace na neskoršie použitie. Na webe
sa kopírovanie uskutočňuje bežne na dvoch miestach: v prehliadači užívateľa a na proxy servery
prevádzkovateľa. Ak si užívateľ vyžiada webový prvok, prehliadač zistí výskyt vo svojej pamäti; ak ho
ani ten nenájde, príde na rad proxy server prevádzkovateľa a prípadne nakoniec vyžiadaný server.
Tento proces slúži na zníženie nadbytočného sieťového zaťaženia s cieľom zvýšiť efektivitu rýchlosti
internetu.

CARU (Kontrolný orgán pre detskú reklamu)
Oddelenie Obchodnej rady pre zlepšenie obchodu, ktoré kontroluje reklamu a promočné materiály
určené deťom, a to vo všetkých médiách. Pre viac informácií pozri www.caru.org
CGI script (Common Gateway Interface)
CGI script sa používa na umožnenie posunu údajov od užívateľa na webový server, najčastejšie
prostredníctvom webového formulára (roletové menu, výber z viacerých možností, ankety, zadávanie
textu, a pod.). Vstup z týchto formulárov je zabezpečený programom (CGI script) na vzdialenom
webovom serveri.

Channel (Kanál)
1. skupina podobného obsahu;
2. druh predajných sietí (tiež známe ako distribučné kanály), napr. maloobchod, katalóg alebo ecommerce;

Chat (Online diskusia)
Online interaktívna komunikácia medzi dvomi alebo viacerými osobami na webe. Jedna osoba
komunikuje s druhou osobou v reálnom čase v tzv. chatovacích miestnostiach, ale namiesto
rozprávania používajú klávesnicu.

Chat room (Chatovacia miestnosť)
Miesto na internete, kde môže užívateľ komunikovať s inými ľuďmi v reálnom čase.

Click down
Kliknutie na prvok v rámci reklamného formátu a tým umožnenie zobrazenia iného súboru na monitore
užívateľa, obvykle pod alebo nad pôvodnou reklamou. Toto umožňuje užívateľovi zostať na tej istej
stránke a poskytuje inzerentovi väčší priestor na odkomunikovanie jeho odkazu.

Click rate (Pomer kliknutí)
Pomer kliknutí na reklamu k počtu impresií kampane.

Clicks (Kliknutia)
1. veličina, ktorá určuje počet reakcií užívateľa na internetovú reklamu. Existujú tri druhy kliknutí:
click- throughs, in-unit clicks a mouseovers.;
2. možnosť užívateľa stiahnuť si iný súbor kliknutím na reklamný formát tak, ako je zaznamenaný
serverom;
3. výsledok merateľnej interaktivity s reklamným formátom alebo kľúčovým slovom, ktoré
prelinkuje užívateľa na inzerentovu stránku alebo inú stránku v rámci internetovej siete;
4. veličina, ktorá určuje reakciu užívateľa na najaktuálnejšií obsah stránky.

Click-stream (Tok kliknutí)
1. elektronická cesta, ktorou užívateľ „prechádza“ pri jednotlivých návštevách stránok v rámci
rôznych stránok, resp. jednotlivých portálov;
2. úplné znenie údajov popisujúcich poradie jednotlivých aktivít užívateľa a to medzi
prehliadačom užívateľa a iným internetovým zdrojom, ako je napr. webová stránka či
inzertným serverom.

Click through (Preklik)
Akcia, ktorá sleduje hyperlink v rámci reklamného formátu alebo obsahu stránky na ďalšiu webovú
stránku v rámci webovej siete. Prekliky by mali byť merané a zaznamenané ako presmerovanie 302
na reklamný server a mali by odfiltrovať aktivitu webových robotov.

Click within (Kliknutie v rámci reklamného formátu)
Podobný click downu alebo clicku, ale častejšie sú to reklamné formáty, ktoré umožňujú užívateľovi
kliknúť na reklamu bez opustenia stránky, na ktorej sa nachádzajú.

Client (Klient)
Počítač, ktorý posúva požiadavku na informáciu serveru za užívateľa alebo proxy server.

Client-initiated ad impression (Klientom začaté zobrazenie reklamy)
Jedna alebo dve metódy používané na meranie reklamnej aktivity užívateľa. Reklamný obsah je
doručený užívateľovi prostredníctvom dvoch metód: Iniciované serverom a iniciované klientom.
Klientom začaté meranie reklamy závisí na prehliadači užívateľa, a to či je schopný vytvoriť
požiadavku, formátovať či presmerovať obsah. V prípade spoločností využívajúcich túto metódu by sa
počítanie malo uskutočniť na serveri inzerenta alebo serveri tretej strany, a to následne po vyžiadaní
reklamy alebo počas procesu. Pozri Serverom začatá reklamná impresia(zobrazenie).

Codec (Kodek)
Skratka pre kompresiu/dekompresiu. Kodeky sú počítačové algoritmy, ktoré sa používajú na
kompresiu dátovej veľkosti audio, video alebo obrázkových súborov. Keďže tieto súbory sú omnoho
menšie, nevyžadujú si takú šírku pásma, keď sú prehrávané či uložené na počítači. Na dekompresiu
a zobrazenie súboru musí byť použitý ten istý kodek, ktorý sa použil na kompresiu súboru.

Communication error (Komunikačná chyba)
Zlyhanie prehliadača alebo servera úspešne vyžiadať a preniesť dokument.

Content integration (Integrácia obsahu)
Reklama umiestnená do obsahu alebo v rámci kontextového boxu. Tiež známa ako Web Advertorial.

Cookie
Súbor na prehliadači užívateľa, pomocou ktorého sa identifikuje unikátny prehliadač užívateľa.
Rozlišujú sa dva druhy cookie: permanentné a session cookie. Session cookies sú dočasné a vymažú
sa akonáhle užívateľ ukončí session. Permanentné cookies zostávajú na pevnom disku užívateľa až
kým ich užívateľ nevymaže alebo im nevyprší platnosť.

Cookie buster
Softvér, ktorý blokuje uloženie cookies v prehliadači užívateľa.

COPPA (Zákon na ochranu online súkromia detí)
Kongres prijal COPPA v roku 1998 na zamedzenie neférových alebo ináč znevažujúcich krokov alebo
praktík v súvislosti so zhromažďovaním a používaním osobných údajov pochádzajúcich od detí alebo
o deťoch na internete. Odstavec 6502(b)(1) Zákona ustanovuje všeobecnú ochranu súkromia
zabránením neférových alebo ináč znevažujúcich krokov týkajúcich sa online informácií získaných od
detí alebo o deťoch, a poveruje Úrad prijať pravidlá, ktoré umožnia uplatnenie tohto Zákona. Zákon
vyžaduje od operátorov webových stránok zameraných na deti a operátorov, ktorý vedome
zhromažďujú osobné údaje od detí, aby:

1. upovedomili rodičov o ich činnosti;
2. vopred získali od rodičov povolenie na zhromažďovanie údajov, ich použitie a/alebo
uverejnenie osobných informácií získaných od detí (s určitými obmedzeniami čo sa týka
zhromažďovania „online kontaktných údajov“ ako sú napr. emailové adresy);
3. na základe vyžiadania poskytli rodičom možnosť zhliadnuť osobné informácie, ktoré budú
zverejnené;
4. poskytli rodičom možnosť zabrániť ďalšie možné použitie už získaných informácií od dieťaťa
alebo prípadné získavanie informácií v budúcnosti;
5. obmedzili zhromažďovanie osobných informácií od detí v prípade účasti v hrách, súťaží
o vecné ceny alebo iných aktivít;
6. nastaviť a udržiavať zmysluplné procesy, ktoré zabezpečia ochranu a integritu osobných údajov.

COPPR (Pravidlá ochrany online súkromia detí)
Vydaný FTC v októbri 1999, vstúpil v platnosť 21. apríla 2000 a zaviedol požiadavky COPPA na
operátorov webových stránok alebo služieb orientovaných na deti a tých operátorov webových stránok
alebo online služieb, ktorí majú informáciu o tom, že ich užívateľom je dieťa, aby:

1. poskytli linky na svojich stránkach o spôsobe získavania a zhromažďovania údajov od detí;
2. s určitými výnimkami upovedomili rodičov o zámere získavať informácie o ich deťoch a získali
povolenie ešte pred samotným zhromažďovaním, používaním či zverejnením týchto
informácií;
3. Nepodmieňovali účasť dieťaťa v online aktivitách poskytnutím osobných informácií nad rámec
spomínanej aktivity;
4. umožnili rodičom zhliadnuť, prípadne vymazať informácie týkajúce sa ich dieťaťa z databázy
a zakázať ďalšie uverejňovanie týchto informácií ako aj získavanie ďalších informácií;
5. zaviedli pravidlá, ktoré budú slúžiť na ochranu a integritu osobných údajov a informácií
získaných od dieťaťa. Toto Pravidlo poskytuje taktiež ochranu pre tých operátorov, ktorí
dodržiavajú samoregulačné smernice schválené Výborom.
Pozri www.caru.org

Copy (Text)
Text obsiahnutý v reklamnom formáte.

CPA Cost-per-Action
Cena reklamného formátu odvodená z určitej špecificky definovanej akcie ako odpovede na reklamu.
Napr. zrealizovanie predaja alebo nákupu, získanie zákazníka alebo prekliknutie na stránku inzerenta.

CPC Cost-per-Customer
Cena, ktorú inzerent zaplatí za každého získaného zákazníka.

CPC Cost-per-click
Cena reklamy za počet zrealizovaných prekliknutí na stránku inzerenta.

CPL Cost-per-lead
Cena reklamy založená na počte prijatých záznamov do databázy.
CPM Cost-per-thousand
Termín udávajúci cenu reklamného formátu za 1000 zobrazení. Príklad: Cena reklamného formátu je
500 Sk. Klient objedná 100 000 impresií. Výsledná cena kampane je 50 000 Sk (500/1000*100 000).

CPM cenový model
Cenový model založený na počte doručených impresií. Cena za počet impresiíí. Pozri CPM a Pay-perimpression.

CPO Cost-per-order
Cena reklamy založená na počte prijatých objednávok. Tiež Cost-per-transaction/Cena za transakciu.

CPS Cost-per-sale
Platba uskutočnená za každý zrealizovaný obchod.

CPT Cost-per-Transaction
Pozri CPO.

CPMT Cost per Targeted Thousand Impressions
Používa sa v prípade, že sa inzerent chce zamerať na úzko špecializovanú skupinu definovanú napr.
demografickými faktormi alebo inými charakteristikami, ako napr. muži vo veku 18-25, zaujímajúci sa
o golf. Rozdiel medzi CPM a CPTM je ten, že CPM je cena za všetky naplánované impresie, pričom
CPTM je cena za cielené impresie.

Crawler
Softvérový program, ktorý virtuálne navštevuje všetky webové stránky za účelom indexovania obsahu
stránok pre vyhľadávače. Tento program sa viac zameriava na textové súbory ako na grafické súbory.
Pozri tiež Spider, Bot a inteligentný agent

CRM Costumer relationship marketing
Marketing zameraný na zvyšovanie loajality klientov k určitej značke.

Cyber Cafe (Internetové kaviarne)
Miesto pre verejnosť poskytujúce prístup k internetu .

Slovník internetovej reklamy zostavil  IAB Slovakia.
iab_slovakia_mini_banner

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne