9 C
Bratislava
piatok, 23. februára 2024

D…daily, deal, delegate…

Najčítanejšie

 

daily denník
daily fee denný honorár, agentúrny poplatok za jeden deň práce
DAP (delivered at place) dodacia doložka s dodaním podľa Incoterms 2012: prepravné a poistné vyplatené do určitého konečného miesta; všetky riziká znáša predávajúci; predávajúci nehradí colné vybavnie pri importe; určené pre hocijaký druh dopravy
DAT (delivered at terminal) dodacia doložka s dodaním podľa Incoterms 2012: prepravné a poistné vyplatené do určitého konečného prepravného terminálu; všetky riziká znáša predávajúci; určené pre hocijaký druh dopravy
data neusporiadané „surové“ informácie; informácie v kódovanej alebo číselnej podobe z istého zdroja, napr. prieskumu; fakty a čísla týkajúce sa daného problému, pozostávajúce z primárnych a sekundárnych dát
databank banka údajov, databanka
database databáza
database marketing databázový marketing – snaha organizácie zozbierať demografické, mediálne a spotrebiteľské profily zákazníkov s cieľom oslovovať ich účinnejšie
dateline posledný, termín (časový); dátumová čiara (poludník); dátumový riadok v publikácii; domicil s miestom a dátumom
DBI dull but important (novinový článok)
DDP (delivered duty paid) dodacia doložka s dodaním podľa Incoterms 2012: prepravné a poistné vyplatené do určitého konečného miesta, predávajúci hradí aj importné clá a dane; všetky riziká znáša predávajúci; kupujúci je zodpovedný len za vyloženie; určené pre hocijaký druh dopravy
deadline uzávierka; časový limit
deal dohoda, dohovor, obchodná transakcia, obchodné rokovanie, obchod; podpora predaja, ponúkajúca krátkodobé zníženie ceny
dealer díler, predajca, distributér
dealer advertising dílerská reklama, reklama dílerov (napr. automobilov) smerom k zákazníkom, alebo reklama orientovaná na dílerov – reklama výrobcov zameraná na sprostredkovateľov
dealer imprint meno a adresa dílera vytlačené na vyhradenom mieste publikácie
debrief hlásenie o bojovej akcii; vypočutie hlásenia; referovanie o výsledkoch
deceptive pricing klamlivá cenotvorba – praktiky tvorby umelo nafúknutých cien a potom ich znižovania pod zámienkou výpredaja
deciders tí, čo rozhodujú – ľudia v nákupnom oddelení (systéme) organizácie, ktorí majú formálnu alebo neformálnu moc vyberať alebo schvaľovať konečných dodávateľov
decision rozhodnutie, rozhodovanie – vedomý výber z dvoch alebo viacerých možností
decision factors rozhodovacie činitele – rozličné skupiny premenných – alternatívnych a neistých – ktoré v kombinácii dávajú výsledok rozhodnutia
decision-making process rozhodovací proces, rozhodovanie – akt vedomého výberu z možností
decision-making unit (DMU) rozhodovacia jednotka – ľudia v domácnosti alebo v nákupnom oddelení organizácie, ktorí sú zapojení do rozhodovania o nákupe produktu
deck riadok alebo skupina riadkov vo viacriadkovom titulku novín; javisko (slang)
deck head titulok novín zložený z dvoch alebo viacerých skupín riadkov; decker
decker titulok novín zložený z dvoch alebo viacerých skupín riadkov; deck head
decline odmietnutie, odmietnuť; pokles, úpadok, klesanie
decline stage štádium poklesu – štvrté a posledné štádium životného cyklu produktu, v ktorom predaj a ziskovosť klesajú
decoding
dekódovanie, dešifrovanie – proces, v ktorom prijímač / prijímateľ množinu symbolov, správu transformuje naspäť na abstraktnú ideu
dedication venovanie, dedikácia; obetavá oddanosť, horlivosť, nadšenie
defamation (slander + libel) ohováranie, hanobenie; všeobecný termín zahrnujúci slovné ohováranie (slander) aj písomné očierňovanie, hanopis (libel); akákoľvek komunikácia, ktorá vystavuje osobu pohŕdaniu, nenávisti, posmechu alebo opovrhnutiu
deficient products menejcenné, deficitné produkty – produkty, ktoré nemajú ani okamžitú príťažlivosť, ani dlhodobé prínosy, benefity
degauss odmagnetizovať; elektronicky zmazať audio/videopás pred jeho opätovným použitím
degree hodnosť (akademická), spoločenský stav, diplom
delegate splnomocniť, splnomocnenec, poveriť, vyslať
deletion vymazanie; vyradenie – stratégia vypustenia výrobku z produktovej línie, zvyčajne v poklesovom štádiu životného cyklu produktu
deliver doručiť, dodať, odovzdať, predniesť (reč)
delivered pricing cenotvroba vrátane dopravy – metóda tvorby ceny, pri ktorej predajca zahrnuje do ceny všetky náklady na dopravu
Delphi forecast delfská predpoveď – dotazovanie ľudí, ktorí poznajú predmet predpovede s cieľom získať sériu anonymných odhadov
Delphi Model delfský model, spôsob – technika dosahovanie konsenzu rozosielaním dotazníkov
demand dopyt, žiadosť, pohľadávka, odber, nárok, záujem
demand curve krivka dopytu – sumácia bodov, reprezentujúca maximálne množstvo produktov, ktoré spotrebitelia kúpia pri rozličných cenových úrovniach; krivka opisujúca počet jednotiek, ktoré trh kúpi v danom časovom období za rozličné ceny
demand factors faktory dopytu – činitele, ktoré podmieňujú silu vôle spotrebiteľov kupovať a ich schopnosti platiť za tovary a služby
demand-backward pricing dopytová cenotvorba – tvorba ceny na základe odhadu, koľko by boli spotrebitelia ochotní zaplatiť z tovary alebo služby
demands požiadavky – ľudské želania podložené kúpnou silou
demographic segmentation demografická segmentácia – rozčlenenie trhu na skupiny podľa premenných, akými sú napríklad vek, pohlavie, veľkosť rodiny, životný cyklus rodiny, príjem, zamestnanie, vzdelanie, vierovyznanie, rasa, generácia a národnosť či štátna príslušnosť
demographics charakteristiky cieľovej skupiny, resp. obyvateľstva – vek, pohlavie, veľkosť rodiny, ekonomický status, zamestnanie, národnosť, príjem
demography demografia – štúdium obyvateľstva z hľadiska počtu, hustoty, umiestnenia, veku, pohlavia, rasy, zamestnania a ďalších štatistických ukazovateľov
demonstration ukážka ako sa niečo robí alebo funguje; prejav nesúhlasu alebo podpory voči niečomu aktuálnemu; požadovanie zmeny praxe alebo politiky
demurrage zdržné, náhrada za zdržanie pri vykladaní/nakladaní, používaní – poplatok za oneskorené vyloženie/naloženie, vrátenie vozidla alebo lode
department oddelenie, odbor, útvar, sekcia, ministerstvo
department store obchodný dom – maloobchodná organizácia, ktorá predáva širokú paletu produktových radov – každý typ produktov sa predáva v osobitnom oddelení, riadenom špecializovanými nákupcami alebo odbornými predajcami
dependent variables závislé premenné – zmena správania sa predmetu štúdia
depth interview hĺbkový rozhovor – interview, ktoré sa pokúša skúmať postoje alebo názory respondentov konverzačným spôsobom bez použitia formálneho dotazníka
depth of field hĺbka poľa; rozsah, v ktorom sa objekty ocitnú v zábere
depth of product line hĺbka produktového radu – sortiment každej položky, ktorú vedie veľkoobchodník
derived demand odvodený dopyt – predaj produktu (typicky priemyselného), ktorý vyplýva z predaja iného produktu (často spotrebného); veľkoobchodný dopyt, podmienený (odvodený od) dopytom po spotrebnom tovare
descriptive research opisný (deskriptívny) výskum – marketingový výskum s cieľom lepšie opísať marketingové problémy a príležitosti, situácie alebo trhy, ako napríklad trhový potenciál pre určitý produkt alebo demografiu a postoje spotrebiteľov
design návrh, plán, vzor, dizajn; navrhnúť, plánovať, určiť, tvoriť
design manual dizajn manuál, príručka navrhovania rozličných projektov a systémov; v užšom chápaní manuál vzhľadovej totožnosti, vizuálnej identity organizácie – logo, písmo, farby, materiály a pod.
desirable products žiaduce (žiadané) produkty – produkty poskytujúce veľké okamžité uspokojenie aj dlhodobé prínosy
desk jobber veľkoobchodník od stola – veľkoobchodník, ktorý vlastní tovar, ktorý predáva, ale ním fyzicky nenarába, neskladuje ho ani nedodáva; drop shipper
desk research výskum spoza stola, spracovanie dostupných sekundárnych údajov
desktop publishing stolný editačný/typografický systém na vydávanie publikácii vlastnými silami bez využitia komerčných tlačiarní; DTP
development vývoj – fáza procesu vzniku nového produktu, v ktorej sa idea na papieri mení na prototyp; zahrnuje výrobu a laboratórne a spotrebiteľské testy
dialog marketing dialogický (dialógový) marketing – forma priameho marketingu, vytvárajúca a udržiavajúca trvalý dialóg so zákazníkom, napr. e-mailom alebo telefonicky: pružné reagovanie na otázky  pripomienky, dodatočné ponuky, spresnenia a vysvetlenia, vytvárajúce komplexnú pozitívnu skúsenosť zákazníka; používa sa v slovenčine aj akoelektronický dialógový marketing, využívajúci špeciálny komunikačný softvér
dichotomous question dichotomická otázka – fixne alternatívna otázka, ktorá dovoľuje iba odpovede „áno“ alebo „nie“
differentiated (segmented) marketing diferencovaný (segmentovaný) marketing – stratégia pokrytia trhu, pri ktorej sa podnik rozhodne sústrediť na niekoľko trhových segmentov a pre každý z nich navrhne odlišnú ponuku
differentiation odlíšenie, rozlíšenie, diferenciácia – skutočné odlíšenie ponuky podniku s cieľom vytvoriť pre zákazníka lepšiu hodnotu
differentiation focus strategy stratégia sústredenia sa na rozdiely – využitie významných rozdielov v ponuke firmy na získanie jedného alebo viacerých trhových segmentov
differentiation positioning diferencované poziciovanie – poziciovanie produktu v menšej trhovej nike s menšou konkurenciou
differentiation strategy diferenciačná stratégia – využívanie inovácie a významných rozdielov v ponuke, vyššej kvality, pokrokových technológií alebo prvotriednej služby vo veľkom počte trhových segmentov
diffusion of information rozširovanie, rozptyl informácií – spôsob, akým sa informácie šíria v publiku
diffusion of innovation rozptyl inovácie – proces, pomocou ktorého ľudia dostávajú nové informácie a prijímajú nové myšlienky a produkty
digital still store zariadenie na ukladanie jednotlivých záberov videa v digitálnej podobe na disk; electronic still store (ESS)
digital video effects (DVE) vizuálne efekty vyrobené zariadeniami, ktoré menia normálny videosignál na digitálny
DIN format formáty papiera podľa normy DIN, dnes ISO 216 – napr. A0-A10, B0-B10; výhodou je škálovateľnosť
direct channel priamy kanál (distribúcie) – marketingový kanál, v ktorom výrobca a konečný spotrebiteľ vzájomne priamo pôsobia jeden na druhého
direct exporting priamy export – priamy predaj doma vyrobeného tovaru v zahraničí  bez medzičlánku
direct forecast priama predpoveď – odhad predpovedanej hodnoty bez použitia sprostredkujúcich krokov
direct investment priama investícia – v globálnom marketingu domáca firma, ktorá investuje do zahraničnej pobočky alebo oddelenia a vlastní ich; vstup na zahraničný trh vytvorením montážnych alebo výrobných zariadení
direct mail presne na meno konkrétnej osoby adresovaná alebo konkrétnej osobe osobne doručená pošta, direct (direkt) mail – klasická, doručená poštou alebo kuriérom alebo elektronická, e-mail
direct-mail marketing marketing priamou poštou, direkt mail marketing – priamy marketing využívajúci posielanie ponúk, oznámení, pripomienok alebo iných správ osobe na určitú adresu
direct marketing priamy (direkt) marketing – predaj produktov cestou interakcie spotrebiteľov s rozličnými reklamnými médiami bez osobného stretávania sa s predajcami; priame spojenia so starostlivo vybranými jednotlivými spotrebiteľmi s cieľom získať okamžitú reakciu a šľachtiť trvalé zákaznícke vzťahy
direct marketing channel(s) kanál(y), cesty priameho marketingu – umožňujú spotrebiteľom kupovať produkty interaktívne pomocou rozličných reklamných a informačných médií bez osobného stretnutia s predajcom; marketingová distribučná cesta bez medzičlánkov
direct orders priame objednávky – výsledok ponúk priameho marketingu, obsahujúci všetky nevyhnutné informácie pre perspektívneho kupujúceho, aby sa mohol rozhodnúť pre nákup a uskutočniť transakciu
direct ownership priame vlastníctvo – v medzinárodnom obchode domáca firma, ktorá investuje do zahraničnej pobočky alebo oddelenia a vlastní ich
direct-response television marketing televízny marketing s priamou reakciou (odpoveďou) – priamy marketing cez televíziu, zahrnujúci televíznu reklamu s priamou reakciou, odpoveďou (alebo reklamno-informačné programy – infomercials) a teleshoppingové televízne kanály alebo programy
direct sale priamy predaj
direct salesperson priamy predajca – kontaktuje zákazníkov v ich domovoch s cieľom predávať; door-to-door; podomový predavač
director riaditeľ, režisér, člen predstavenstva, člen správnej rady
directory adresár, zoznam, katalóg, príručka
disaster communication komunikácia v situáciách ohrozenia a nešťastí; krízová komunikácia
disadvantage nevýhoda, škoda, ujma
discontinuous innovations diskontinuitné inovácie – nové produkty, ktoré vyžadujú celkom nové spotrebné vzory
discount(s) zľava(y) – zníženie(a) cenníkových cien, ktoré poskytuje predávajúci kupujúcemu za určité priaznivé aktivity; priama redukcia kúpnej ceny v určenom časovom úseku
discount house diskontná predajňa – maloobchodná prevádzka, ktorá predáva bežný tovar za nižšie ceny uplatňovaním nižšej marže a predajom väčších množstiev; discount store
discount store diskontná predajňa – maloobchodná prevádzka, ktorá predáva bežný tovar za nižšie ceny uplatňovaním nižšej marže a predajom väčších množstiev; discount house
discretionary income voľne použiteľný príjem (po zdanení a zaplatení nevyhnutností)
disposable income disponibilný dôchodok – peniaze, ktoré spotrebiteľovi zostanú po zdanení na stravu, bývanie a ošatenie
discussion diskusia
dish tanier; parabolická anténa na vysielanie a príjem satelitných signálov
disintermediation obídenie sprostredkovateľa, člena marketingového kanála a predaj a nákup priamo; odstránenie medzičlánkov na distribučnej ceste od pôvodcov výrobku alebo služby ku konečnému spotrebiteľovi, alebo nahradenie tradičných predajcov (priekupníkov) celkom novými druhmi sprostredkovateľov
display výstavka, vystavovať; obrazovka terminálu, monitor; prehliadka
display face typografické písmo na titulky (zvyčajne väčšie než 14 bodov)
display stand stánok
disposable (personal) income disponibilný (osobný) dôchodok, peniaze, ktoré spotrebiteľovi zostanú po zdanení na stravu, ubytovanie a oblečenie
dissonance-reducing buying behavior nákupné správanie, obmedzujúce disonanciu, nesúlad – správanie sa spotrebiteľa v situáciách typických veľkou zainteresovanosťou, ale s malými vnímanými rozdielmi medzi značkami
distribution distribúcia, rozdelenie, rozvoz, rozšírenie, spôsob predaja alebo faktického sprístupnenia produktu (výrobku alebo/a služby) koncovému zákazníkovi
distributor distribútor, predajca – sprostredkovatelia, ktorí umožňujú výrobcom predávať ich produkty
distribution center distribučné centrum – veľký, vysoko automatizovaný sklad, určený na prijímanie tovarov z rozličných závodov a od mnohých dodávateľov, ktorý prijíma objednávky, efektívne ich vybavuje, a doručuje tovary zákazníkom tak rýchlo, ako je to len možné
distribution channel distribučný kanál, distribučná cesta – ľudia a firmy, vzájomne prepojené organizácie, zainteresované v procese sprístupňovania výrobku alebo služby na použitie alebo spotrebu pre konečného zákazníka alebo priemyselného používateľa;marketing channel
distribution cost analysis rozbor distribučných nákladov – analýza a určenie nákladov alebo ziskovosti rozličných distribučných ciest alebo spôsobov
distribution list rozdeľovník na rozosielanie tlačových informácií alebo iných materiálov médiám a iným cieľovým skupinám
diversification rozšírenie, diverzifikácia – stratégia vývoja nových produktov a ich predaj na nových trhoch; podnikateľská rastová stratégia, založená na zakladaní alebo získavaní podnikov mimo jestvujúcich produktov a trhov danej spoločnosti
dividend dividenda; pomerná časť výnosu firmy rozdelená investorom podľa ich podielu
do´s and don´ts príručka typu čo robiť a čo nerobiť
documentary dokumentárny, preukázateľný, písomný; dokumentárny film/program
documentation dokumentácia
dodger leták, plagát so základnými údajmi a posolstvami; broadside, handbill, flyer
dolly shot sledovací, pohyblivý záber – pri snímaní pohyblivého obrazu záber z pohybujúceho sa vozidla/vozíka (dolly) s kamerou; tracking shot; trucking shot
donation dar, venovanie, donácia
door-to-door-selling/ sale priamy, podomový predaj – „od dverí k dverám“, bez ohlásenia alebo po dohode; house-to-house-selling
double-decker novinový titulok zložený z dvoch riadkov alebo skupín riadkov
double truck stredná dvojstrana publikácie; centre spread
downlink satelitná prijímacia anténa, určená na retransmisiu signálu zo satelitu na zem, na príjem pozemnými stanicami
downsizing zmenšovanie – prax obmedzovania obsahu balenia bez zmeny veľkosti balenia a zachovanie alebo zvýšenie jeho ceny; obmedzovanie podnikateľského portfólia odstránením produktov tých častí podniku, ktoré nie sú ziskové, alebo ktoré už nezapadajú do podnikateľskej stratégie spoločnosti
draft náčrt, koncept, návrh, nákres, plán, skica
drive motivácia, podnet – potreba, stimul, ktoré poháňajú jednotlivca do akcie; motive
drop shipper veľkoobchodník od stola – veľkoobchodník, ktorý vlastní tovar, ktorý predáva, ale ním fyzicky nenarába, neskladuje ho ani nedodáva; desk jobber
dry-run nácvik, skúška
DTP stolný editačný/typografický systém na vydávanie publikácii vlastnými silami bez využitia komerčných tlačiarní; desktop publishing
dual distribution dvojitá distribúcia – usporiadanie, pri ktorom firma dosahuje kupujúcich pomocou dvoch alebo viacerých rozličných distribučných kanálov pre ten istý produkt
dub prepis z jedného média na iné; kopírovať alebo nahrávať audio alebo video materiál; dabovať
dub master kópia prvej generácie z originálneho pásu
dubbing dabovanie, dabing, osekávanie, zarovnávanie
dummy maketa, atrapa; model publikácie, ukážkové, nulté čislo; pokusná figúra v bariérových testoch automobilov
dumping damping – predaj v zahraničí za ceny nižšie ako doma
durable good tovar dlhodobej spotreby, ktorého životnosť dovoľuje mnohonásobné použitie
dust cover prebal knihy; dust jacket; dust wrapper; book-jacket; jacket
dust jacket prebal knihy; dust cover; dust wrapper; book-jacket; jacket
dust wrapper prebal knihy; dust cover; dust jacket; book-jacket; jacket
DVE digital video effect; vizuálne efekty vyrobené zariadeniami, ktoré menia normálny videosignál na digitálny
dynamic pricing dynamická cenotvorba, pohyblivé ceny – priebežné prispôsobovanie cien s cieľom vychádzať v ústrety vlastnostiam a potrebám jednotlivých zákazníkov a situáciám
dynamically continuous innovations dynamická kontinuálna inovácia – produkty, ktoré porušujú normálnu spotrebiteľskú rutinu, ale nevyžadujú osvojiť si celkom nové správanie

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.

Ďalšie články

Aktuálne