20.8 C
Bratislava
pondelok, 20. mája 2024

E…early growth, ecology, e-fluential…

Najčítanejšie

 

early adopters ranné vtáčatá – raní používatelia nových produktov: 13,5 % populácie (USA), ktorí sú lídrami vo svojej sociálnej situácii a sú informačným zdrojom o nových produktoch pre iných ľudí
early growth raný rast – prvý stupeň životného cyklu predaja, keď sa objavuje nová predajňa, výrazne odlišná od konkurenčných foriem
early majority raná väčšina – 34 % populácie (USA), ktorí sú uvážliví a spoliehajú sa na osobné zdroje informácií o nových produktoch
earned media získané, zaslúžené médiá – nepriamo platené komunikačné nástroje a výstupy, získané, „zarobené“ zaujímavými a závažnými aktivitami, udalosťami, akciami, napr. tzv. neplatená publicita, spravodajstvo pokrývajúce činnosť organizácie a pod.
earth station anténa na príjem a vysielanie satelitných signálov; ground station
e-business podnikanie, výmena tovarov a služieb pomocou internetu; e-commerce
EC European Commission; European Community
ecology ekológia – vzťah fyzických zdrojov v prostredí
e-commerce podnikanie, výmena tovarov a služieb pomocou internetu; e-business; electronic commerce
economic community hospodárske spoločenstvo – organizovaná skupina štátov, ktorá spolupracuje pri dosahovaní spoločných cieľov v medzinárodnom obchode
economic environment hospodárske prostredie – činitele, ktoré ovplyvňujú kúpnu silu spotrebiteľa a jeho nákupné správanie sa i spôsob míňania peňazí
Economic Espionage Act zákon o ekonomickej špionáži (USA), ktorý definuje odcudzenie obchodného tajomstva ako federálny trestný čin
economic illiteracy ekonomický analfabetizmus, neznalosť hospodárstva – nedostatok porozumenia u časti jednotlivcov alebo všeobecnej verejnosti vo vzťahu k ekonomickým pojmom, vzťahom a problémom
economic infrastucture ekonomická infraštruktúra – komunikačné, dopravné, finančné a distribučné systémy krajiny
economy hospodárstvo, ekonomika; príjmy, výdavky a zdroje, ktoré ovplyvňujú náklady na podnikanie a domácnosť
ecosystem ekosystém – systém slúžiaci ako prostredie pre niekoľko menších systémov
EDAP everyday affordable price – prijateľná cena na každý deň
EDI  elektronická výmena dát – počítače vo dvoch odlišných firmách, spojené s cieľom výmeny dokumentov, napríklad objednávok, nákladných listov a faktúr; electronic data interchange
edition vydanie, náklad, redakcia
editor redaktor; vydavateľ
editor-in-chief šéfredaktor, vedúci redaktor
editorial úvodník; redakčný, vydavateľský
editorialize vkladať názor do správy
editorial board
redakčná rada
editorial relations redakčné vzťahy, vzťahy k vydavateľom tlače
education výchova, vzdelávanie, výcvik, cvičenie; pedagogika
efficient consumer response rýchla odpoveď na požiadavky zákazníka; systém riadenia zásob skracujúci čas dodávky tovaru pre maloobchod; quick response
e-fluential online influencer – vplyvný človek vo sfére internetu, ktorý ovplyvňuje ďalších používateľov
elastic demand elastický, pružný dopyt – situácia, keď percento poklesu ceny produktov vyvolá väčšie percento rastu dopytu, a tak zvýšenie príjmov z predaja
elasticity pružnosť, elasticita – stupeň zmeny dopytu po produkte zmenou jeho ceny
electronic commerce elektronické obchodovanie; akákoľvek aktivita, využívajúca určitú formu elektronickej komunikácie pri riadení zásob, výmene, predaji, reklame, distribúcii a platbách za tovary a služby; e-commerce
electronic data interchange (EDI) elektronická výmena dát – špeciálna počítačová a telekomunikačná technológia na výmenu elektronických dokumentov, napríklad objednávok, nákladných listov, faktúr a informácií medzi podnikmi – dodávateľmi, výrobcami a predajcami
electronic mail elektronická pošta, e-mail – počítačovo generované správy odosielané prostredníctvom internetu alebo telefonického spojenia
electronic media elektronické médiá (najmä televízia a rozhlas)
electronic press elektronická tlač
electronic signal komunikácia zakódovaná v elektrickom prúde
electronic still store (ESS) zariadenie na ukladanie jednotlivých záberov videa v digitálnej podobe na disk; digital still store
elements of the marketing mix prvky marketingového mixu
e-mail elektronická pošta, e-mail – počítačovo generované správy odosielané prostredníctvom internetu alebo telefonického spojenia
embargo embargo; dohoda o nepublikovaní do určitého momentu
emergency nebezpečenstvo, núdza, kríza
emergency communication komunikácia v čase núdze; krízová komunikácia
emotional intelligence citová inteligencia – schopnosť rozumieť vlastným citom aj citom ľudí, s ktorými človek prichádza denne do kontaktu
employee zamestnanec, pracovník; zamestnanecký
employee benefits zamestnanecké výhody – aspekty odmeňovania zamestnancov, často zahrnujúce zdravotné a životné poistenie, dovolenku a voľno v čase choroby, penzijné programy a ďalšie hodnotné plnenia
employee communications vnútropodniková, vnútrofiremná komunikácia, komunikácia so zamestnancami
employee loyalty lojalita zamestnancov k firme
Employee Manual Builder Produce a customized employee policies handbook for your company – Easily develop the policies and procedures to protect your business…
employee publication vnútrofiremný časopis
Employee Records Builder Secure, low-cost and easy-to-use employee data management system -Professional, multi-user software automates HR record-keeping…
employee relations vnútrofiremné, vnútropodnikové vzťahy; aktivity sledujúce dobré vzťahy medzi organizáciou a jej zamestnancami
employment práca, zamestnanie, zamestnanecký, zamestnanosť
employer  zamestnávateľ
encl., enclosure, enclosed príloha, priložený
encoding kódovanie – proces premeny abstraktnej myšlienky na množinu symbolov na strane odosielateľa
endorsement podpora, potvrdenie, rubopis, prevod
endowment veno, venovanie, dar, nadácia, základina, dotácia
e-newsletter elektronický informačný bulletin, newsletter (spravidla časopis, informačné médium nejakej inštitúcie); novinky, rozširované v elektronickej forme pomocou e-mailov
eng crew elektronický spravodajský štáb – zvyčajne kameraman a zvukový technik s prenosným a do značnej miery automatizovaným videozariadením
Engel´s laws Engelove pravidlá, zákonitosti – rozdiely, ktorí si všimol pred vyše storočím Ernst Engel, v tom, ako ľudia menia svoje výdavky na jedlo, bývanie, dopravu, zdravotnú starostlivosť a iné kategórie výrobkov a služieb, keď rastie príjem rodiny
enlightened marketing osvietený marketing – marketingová filozofia dodržiavajúca zásadu, že marketing organizácie, podniku by mal podporovať najlepší dlhodobý výkon marketingového systému; päť princípov osvieteného marketingu zahrnuje marketing orientovaný na spotrebiteľa, marketing hodnoty pre zákazníka, inovatívny marketing, marketing so zmyslom pre poslanie a spoločenský (celospoločenský) marketing
enterprise podnik, podnikanie, podnikateľský, podnikavý; odvaha
entertainer zabávač, konferenciér pri reklamných a iných prezentáciách a udalostiach, ktorého úlohou je urobiť program čo najpríťažlivejší
entertainment zábava, pobavenie, pohostenie
entrepreneur podnikateľ
entry záznam, položka, vstup, prístup; počet prihlásených do súťaže
entry fee vstupný poplatok
environment prostredie, životné prostredie, vonkajšie prostredie
environmental communication/s environmentálna komunikácia
environmental factors environmentálne činitele – nekontrolovateľné faktory, zahrnujúce sociálne, ekonomické, technologické. konkurenčné a regulačné sily; uncontrollable factors
environmental monitoring systematické sledovanie okolia, environmentálne monitorovanie – získavanie informácií o dianí v okolí organizácie a interpretácia potenciálnych trendov; môže byť jednorazové, periodické alebo nepretržité; environmental scanning
environmental scanning sledovanie okolia, environmentálne skenovanie – získavanie informácií o dianí v okolí organizácie a interpretácia potenciálnych trendov; environmental monitoring
environmental sustainability environmentálna udržateľnosť, udržateľnosť z hľadiska životného prostredia – riadiaci (manažérsky) prístup, ktorý zahrnuje rozvoj stratégií, udržateľných z hľadiska životného prostredia a produkujúcich zisk pre podnik
environmentalism environmentalizmus, (ekologické) ochranárstvo – organizované hnutie znepokojených občanov a štátnych organizácií s cieľom chrániť a zlepšovať životné prostredie ľudí
EOM End of Month – koniec mesiaca; skratka na faktúrach, ktorá vyjadruje, že obdobie zľavy sa začína na konci bežného mesiaca, a nie dátumom vystavenia faktúry. Napr. 3/7 EOM značí, že kupujúci dostane zľavu 3 %, ak zaplatí faktúru do 7 dní po skončení mesiaca, v ktorom bola faktúra vystavená
epidiascope epidiaskop, episkop – projektor na premietanie nepriehľadných predmetov a materiálov, napr. papierových; episcope
epilog doslov, epilóg; epilogue; afterword
epilogue doslov, epilóg; epilog; afterword
episcope episkop, epidiaskop – projektor na premietanie nepriehľadných predmetov a materiálov, napr. papierových; epidiascope
esq., esquire vážený pán, ctený pán
essay esej, písomná práca; skúška, pokus, pokúsiť sa
establish zriadiť, nastoliť, vybudovať, založiť, zariadiť; informovať, podať obraz, uviesť
establishing shot úvodný záber – široký záber scény, zvyčajne na začiatku príbehu s cieľom orientovať divákov na mieste
establishment inštitúcia, orgán; ustanovenie; firma, podnik, organizácia; zamestnanci (podniku); štátne zriadenie
estimate (bid) návrh rozpočtu
estimate odhad, odhadnúť, odhadnúť predbežný rozpočet; ocenenie, oceniť, kalkulovať
ethics etika, morálka – morálne princípy a hodnoty, ktoré usmerňujú činy a rozhodnutia jednotlivca alebo skupiny; normy správania sa a morálky
etiquette etiketa; nálepka
ethnographic research etnografický výskum – deskriptívny, opisný výskum spoločnosti; forma výskumu pozorovaním, spočívajúca vo vysielaní školených pozorovateľov, aby pozorovali a interagovali so spotrebiteľmi v ich „prirodzenom prostredí“
euro-branding eurobranding – používanie rovnakej značky pre rovnaký produkt vo všetkých krajinách Európskej únie
European Broadcasting Union, EBU Európska vysielacia únia – združenie europskych televíznych a rozhlasových vysielateľov, staníc; Eurovision – Eurovízia
European Commission, EC Európska komisia (vláda EÚ)
European Community, EC Európske spoločenstvo
European Union, EU Európska únia
Eurostyle euroštýl – jednofarebný, geometrický dizajn produktu bez ozdôb
Eurovision (TV) Eurovízia, Európska vysielacia únia – združenie európskych televíznych a rozhlasových vysielateľov, staníc; tiež televízna stanica – Eurovision TV; European Broadcasting Union, EBU
evaluation hodnotenie, vyhodnotenie; ocenenie, určenie ceny; skúmanie účinnosti úsilia na poli komunikácie, public relations a marketingu
evaluative criteria hodnotiace kritériá – objektívne a subjektívne atribúty značky dôležité pre spotrebiteľa pri posudzovaní rozličných značiek alebo produktov
event (special, media, staged) udalosť (špeciálna, mediálna, režírovaná); prípad; športová disciplína; riadená udalosť
evergreens „vždyzelené“ príbehy, materiály, ktoré možno vzhľadom na ich časovú neurčitosť použiť kedykoľvek
everyday affordable price (EDAP) prijateľná cena na každý deň
everyday low pricing každodenne nízka cena – prax nahradenia propagačných zliav pre predajcov nižšími cenami podľa cenníka výrobcu
evoked set evokovaná, vyvolaná množina – skupina značiek, ktorú spotrebiteľ považuje za prijateľnú z tých značiek v produktovej triede, ktoré pozná
excellence výborne, vynikajúco, vynikajúcej kvality; excelencia
excellent vynikajúci, skvelý, znamenitý
exchange výmena, obchod – obchodovanie s hodnotnými vecami medzi kupujúcim  a predávajúcim, čoho výsledkom je, že sú obaja bohatší; akt získania želaného predmetu od niekoho ponúknutím nejakej protihodnoty
exclusive výlučný, výhradný, jedinečný, exkluzívny; článok, príbeh alebo šou obmedzené na jedno médium alebo sieť staníc
exclusive agent exkluzívny, výlučný agent, predajca – predstaviteľ jediného výrobcu (jedinej firmy), ktorý má na základe zmluvy výlučné právo predávať produkty na danom území
exclusive dealing výlučné, výhradné, exkluzívne obchodovanie – dohovor výrobcu s predajcom, že bude predávať len jeho výrobky, a nie aj výrobky konkurencie
exclusive distribution výlučná, výhradná, exkluzívna distribúcia – distribučná stratégia, pri ktorej výrobca predáva svoje produkty alebo služby iba na jedinom mieste v rámci určitého geografického územia; udelenie výlučného práva distribuovať produkty firmy obmedzenému počtu dílerov na ich území
exclusive story exkluzívny príbeh
exclusive territorial distributorship exkluzívne teritoriálne distribútorstvo – výlučné právo predávať produkt na určitom geografickom území, dané výrobcom predajcovi
execution style štýl, spôsob realizácie – prístup, štýl, tón, slová a formát použitý na realizáciu, vykonanie či predvedenie reklamného (komunikačného) posolstva
executive vedúci úradník, pracovník; výkonný, činorodý, agilný; exekutívny
exhibit vystavený predmet, exponát; výstava
exhibition výstava
exhibitor vystavovateľ
expanded osobitne široký typ písma; extended
expenditure výdavky, náklady, réžia
expense claim požiadavka, nárok na výdavky
experience curve (learning curve) skúsenostná krivka (krivka učenia) – pokles priemerných nákladov na jednotku produkcie, ktorý umožňuje získaná výrobná skúsenosť
experience curve pricing cenotvorba podľa skúsenostnej krivky – metóda tvorby cien, pri ktorej ceny často klesajú, sledujúc znižovanie nákladov spojené s rastúcou skúsenosťou firmy s výrobou a predajom produktu
experiment experiment, pokus – získavanie dát zmenou činiteľov v prísne kontrolovaných podmienkach s cieľom vyskúšať príčinu a následok
experimental group experimentálna skupina – skupina vystavená skúšobným premenným počas experimentu
experimental independent variable experimentálna nezávislá premenná – príčinná podmienka, kontrolovaná alebo menená experimentátorom
experimental research experimentálny výskum – získavanie primárnych údajov výberom porovnateľných subjektov, s ktorými sa zaobchádza odlišne, kontrolou pôsobiacich činiteľov a overovaním rozdielov v reakciách týchto  subjektov
expert odborník, znalec, špecialista, expert
expertise odborná znalosť, odborný posudok, expertíza
exploratory research predbežný výskum – marketingový výskum s cieľom získať predbežné informácie, ktoré pomôžu definovať problémy a navrhnúť predpoklady, hypotézy
exporting vývoz – výroba produktov v jednej krajine a ich vývoz do inej krajiny; vstup na zahraničný trh predajom produktov z domácej krajiny podniku, často len s minimálnym prispôsobením (modifikáciou)
exposure výstavka; osvit, expozícia (pri fotografovaní)
express warranties výslovná záruka – písomné stanovisko o záväzkoch výrobcu vo vzťahu k chybám produktu
extended osobitne široký typ písma; expanded
external vonkajší, externý, zahraničný
external publications publikácia vydávaná organizáciou pre vonkajšie publiká
external secondary data externé sekundárne údaje – publikované údaje z okolia firmy alebo organizácie
extra condensed špeciálne komprimovaný typ písma
extraneous independent variable vonkajšia nezávislá premenná – príčinná podmienka, ktorá je výsledkom vonkajších činiteľov, ktoré experimentátor nemôže ovplyvniť
extranet sieť podobná internetovej, prístupná však len vybranému okruhu adresátov, napr. dodávateľom, distribútorom a ďalším partnerom organizácie
exurbs elegantné sídliská na predmestiach veľkých miest, do ktorých sa americká populácia začala presúvať v 90. rokoch
EXW (ex works) dodacia doložka odobratia tovaru podľa Incoterms: zo závodu, z určitého dodacieho miesta; všetky ďalšie úkony a náklady sú na kupujúcom; možný je hocijaký spôsob prepravy
e-zine elektronické periodikum

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.
MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne