8.8 C
Bratislava
sobota, 2. marca 2024

F…facilitator, fad, freelancer…

Najčítanejšie

 

fabricated materials (parts) priemyselné výrobky, ktoré sú súčasťou hotových výrobkov a väčšmi spracované než suroviny
face rez, charakter písma
face-to-face zoči-voči, otvorený, osobne
facilitating agencies pomocné agentúry, organizácie – tie organizácie v marketingu, ktoré produkty nevlastnia, nedistribuujú, ani ich nepredávajú, ale pomáhajú pri marketingovýh činnostiach – napr. dopravné firmy, poisťovne, reklamné agentúry, agentúry vzťahov s verejnosťou, výskumné agentúry, poradenské firmy, finančné inštitúcie, burzy, a pod.
facilitator sprostredkovateľ, facilitátor; medzičlánok, ktorý pomáha vo fyzických distribučných kanáloch prepravou, skladovaním, financovaním alebo poisťovaním produktov
facilities zariadenia, vybavenie, technické prostriedky
facility zariadenie, vybavenie, pomôcka, prostriedok
facsimile faksimile, reprodukcia, fax, telefax
fact-finding rešeršovanie, vyhľadávanie faktov
fact sheet leták, dokument s údajmi o výrobku, produkte, projekte, organizácii; technické údaje
factor činiteľ, faktor, koeficient, konateľ; agent; factoring
factoring faktoring, faktorovanie, kúpa a predaj pohľadávok – financovania krátkodobých pohľadávok z obchodného styku pred lehotou ich splatnosti, napr. faktúr; factor
factory outlet podniková, firemná predajňa – maloobchodná prevádzka vo vlastníctve výrobcu ponúkaných tovarov s cenami nižšími, než sú obvyklé, a ktorá zvyčajne ponúka výrobné prebytky, výrobky, ktoré sa už nevyrábajú, alebo partiové výrobky
fad módny výstrelok – produkt, ktorého životný cyklus má dve fázy: rýchle uvedenie na trh a rovnako rýchly pokles; prechodná móda – dočasný stav nezvyčajne vysokého predaja podmieneného nadšením spotrebiteľov a momentálnou populárnosťou produktu alebo značky
failure fee zlyhávací poplatok – penalizačný poplatok predajcom od výrobcu, ak nový produkt nedosiahne plánovanú predajnosť
fair comment oprávnená obrana, primeraný komentár – obrana voči nactiutŕhaniu, vyjadrenie názoru na veci verejného záujmu
Fair Packaging and Labeling Act (1966) Zákon o čestnom balení a označovaní (USA, 1966) – zákon, ktorý stanovuje výrobcom uvádzať na obale prísady, množstvo a identitu výrobcu
fair trade korektné, čestné, poctivé obchodovanie – v súčasnosti pojem medzinárodného obchodu medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami, ktorého princípmi sú partnerstvo, založené na dialógu, priehľadnosti a rešpekte; producentom v menej vyvinutých krajinách sa zaručujú vyššie ceny, zabezpečujúce aj vyšší sociálny a environmentálny štandard.
false front organizácia, ktorá podporuje výsek verejnosti, ktorý nereprezentuje
family branding rodinné presadzovanie značky, rodinný branding – stratégia presadzovania značky, pri ktorej firma používa jeden názov pre všetky produkty; multiproduct branding; blanket branding
family life cycle životný cyklus rodiny – koncept, podľa ktorého každá rodina sa vyvíja cez niekoľko odlišných fáz, z ktorých každá sa spája s rozoznateľným nákupným správaním
Farm Bill (1990) Gazdovský zákon (USA – 1990) – zákon, ktorý stanovuje normy pre organické potraviny a produkty, ktoré používajú termín „organický“
FAS (free alongside ship) dodacia doložka hlavné prepravné neuhradené podľa Incoterms: vyplatené k boku lode do určitého prístavu; všetky ďalšie úkony a náklady sú na kupujúcom;určené pre lodný spôsob prepravy
fashion móda – momentálne prijatý alebo populárny štýl v danej oblasti
fashion cycle módny cyklus – typický životný cyklus módnych produktov, charakteristický rýchlym vzostupom a podobne rýchlym poklesom a s možnosťou návratu po určitom čase (retro móda)
fashion product módny výrobok – produkt, ktorého životný cyklus môže klesať a potom sa vrátiť cez iný životný cyklus
fax (facsimile) telefax; faxová distribúcia informácií metódou „push“, tlačenia
fax-on-demand faxová distribúcia informácií na požiadanie – metódou „pull“, ťahania
FCA (free carrier ) dodacia doložka hlavné prepravné neuhradené podľa Incoterms: vyplatené dopravcovi na určité dodacie miesto; všetky ďalšie úkony a náklady sú na kupujúcom;možný je hocijaký spôsob prepravy
FDA Food and Drug Administration; Úrad pre potraviny a lieky (USA) – federálny vládny regulačný úrad USA, zaoberajúci sa účinkami, označovaním, balením a predajom potravín, liekov a kozmetiky
feasibillity study úvodný projekt, realizačná štúdia, štúdia efektívnosti
feature (article) reportáž, fíčr, feature; príbeh založený skôr na záujme alebo pozadí než na správe; hlavná téma záujmu v príbehu
feature editor redaktor
feature syndicate organizácia distribuujúca články do médií
Federal Trade Commission (FTC) Federálna obchodná komisia (USA) – regulačný orgán federálnej vlády USA, založený v r. 1914, ktorý zabezpečuje slušné a primerané konanie v oblasti tovarov a služieb v takých veciach, akými sú pravdiovsť reklamy; rieši najmä „neférové“ formy konkurencie
federated cooperative association federálne združenie družstiev – dobrovoľný zväz miestnych výrobných družstevníkov (USA)
fee poplatok, honorár
feed elektronický signál vysielaný zo zdroja do iných vysielačov
feedback spätná väzba; reakcia na komunikáciu, akciu alebo posolstvo, umožňujúca ich zhodnotenie; komunikačný tok od prijímateľa späť k odosielateľovi – ukazuje, či správa bola dekódovaná a pochopená tak, ako to bolo zamýšľané; technická porucha pri verejných vystúpeniach, pri ktorej sa zvuk zachytený mikrofónom opakovane zosilňuje a zhoršuje kvalitu vnímania
fellow spolupracovník, partner, spoločník, člen, odborný asistent; chlapík, kamarát
feuilleton z francúzštiny – lístoček, lístok; fejtón – novinársky článok, ktorý humorným až satirickým spôsobom zobrazuje rozličné javy života; pôvodne nepolitická časť novín s klebetami, kultúrnymi a umeleckými materiálmi a rozličnými zábavnými príspevkami
fiber optics optické vlákno; technológia prenosu hlasu, obrazu a dát pomocou číselných pulzov svetla cez tenké a pružné sklené vlákna
field experiment terénny experiment – test marketingových premenných v skutočnom obchode alebo nákupných podmienkach
field of experience skúsenostné pole – chápanie a znalosti osoby; aby bola komunikácia účinná, vysielajúci a prijímajúci musia navzájom zdieľať skúsenostné pole
field research výskum v teréne, primárny výskum
field shoot nakrúcanie v teréne; on-location shot
field warehouse detašovaný sklad – špeciálny verejný sklad, kde sú uložené produkty firmy, ktorý vydáva potvrdenie, potrebné na získanie pôžičky na skladované zásoby
file súbor, (informácií), zoznam, kartotéka, šanón, zakladač; zakladať, zapisovať; poslať príbeh pomocou drôtových alebo elektronických prostriedkov
filler, fillers výplne; krátke spravodajské alebo publicistické materiály na vyplnenie voľných plôch v novinách a iných tlačených médiách – ich pôvodcom sú často distribučné agentúry alebo public relations zdroje
fill-in stories centrálne pripravené tlačové informácie pre miestne médiá, obsahujúce informácie o mnohých jednotlivcoch (napr. povýšenia vojakov, adresy dílerov a pod.)
film film
finance allowance finančný príspevok – obchodne orientovaná podpora predaja, pri ktorej je maloobchodník platený za financovanie nákladov alebo strát spojených s podporou predaja smerom k spotrebiteľom
financial analyst finančný analytik; odborník na štúdium a hodnotenie cenných papierov; investičný poradca, manažér fondov alebo iný špecialista, ktorého funkciou je zbierať informácie o rozličných firmách, pripravovať výhľady ich výkonnosti a posudzovať, ako akciové trhy vyhodnotia tieto činitele
financial budget finančný rozpočet – detailný odhad očakávaných výdavkov organizácie v danom období a finančných zdrojov
Financial Model Business Plan Financial Forecasting Models – Our Proven Excel Templates Unbundled from BizPlanBuilder…
financial press finančná tlač, finančné médiá – tlačové a elektronické médiá, zaoberajúce sa obchodnými a finančnými informáciami
financial (public) relations finančné vzťahy, vzťahy k finančným inštitúciám; komunikácia s finančnými inštitúciami; investorské vzťahy (investor relations); proces vytvárania a udržiavania dôvery investorov a budovanie pozitívnych vzťahov s finančnou komunitou pomocou rozširovania informácií o firme
findings zistenia, výsledky skúmania, závery
fine pokuta, penále, peňažný trest; pokutovať, uložiť peňažný trest
finished artwork originál (výsledok umeleckej práce)
firewall systém zabraňujúci neoprávnenému preniknutiu do počítačovej siete alebo z nej
firm podnik, obchod, firma; podnikový, obchodný, firemný; pevný, solídny
First Amendment prvý dodatok k ústave USA o garancii základných slobôd – tlače, prejavu, zhromažďovania a náboženského vyznania
first-come first-served basis Kto prv príde, prv melie. Systém obsluhy na princípe uprednostňovania tých, čo prídu prví.
fixed alternative question  uzavretá otázka, na ktorú sa dá odpovedať výberom pripravených odpovedí; close-end question
fixed costs (overhead) fixné, stále (režijné) náklady – výdavky firmy, ktoré sú stabilné a nemenia sa s množstvom vyprodukovaných a predaných produktov
flack tlačový agent; naháňač publicity; hanlivý termín, používaný občas na opis praktikov public relations, najmä zo strany reportérov a redaktorov; flak
flag vlajka, zástava; vyvesiť zástavu; titul publikácie; záložka; národnosť, štátna príslušnosť
flagship vlajková loď
flagship station hlavná stanica vysielacej siete, zvyčajne programotvorná
flak tlačový agent; naháňač publicity; hanlivý termín, používaný občas na opis praktikov public relations, najmä zo strany reportérov a redaktorov; flack
flash flash (krátka aktuálna správa oznamujúca dôležitú udalosť), fleš
flexible-price policy politika pružných cien – ponuka rovnakého produktu a množstva podobným zákazníkom za rozličné ceny
flighting schedule prelietavý rozvrh – plánovací prístup, pri ktorom sa striedajú fázy reklamy s fázami bez reklamy ako odraz sezónneho dopytu
floppy disc disketa
flow tok, prúd; tiecť, prúdiť
flyer leták; plagát so základnými údajmi a posolstvami; dodger; broadside, handbill
FM frequency modulation; frekvenčná modulácia; vysielanie vo vyšších frekvenčných pásmach, kde je menej rušenia než v AM (amplitude modulation)
FOB (free on board) dodacia doložka hlavné prepravné neuhradené podľa Incoterms: vyplatené na loď do určitého prístavu; všetky ďalšie úkony a náklady sú na kupujúcom;určené pre lodný spôsob prepravy
FOB origin pricing cenotvorba podľa miesta pôvodu – metóda tvorby cien, pri ktorej právo na majetok prechádza na kupujúceho v mieste nakladania; geografická cenová stratégia, pri ktorej zákazník platí náklady za prepravu z výroby na miesto dodávky podľa druhu dopravy
FOB with freight-allowed pricing cenotvorba s odpočtom dopravného – metóda tvorby cien, pri ktorej si môže kupujúci odrátať náklady na dopravu od cenníkovej ceny predaného produktu; cenotvorba absorbujúca dopravné náklady
focus group ohnisková skupina, fókus skupina – neformálne stretnutie 6-10 súčasných alebo potenciálnych používateľov produktu, pri ktorom sa vedúci diskusie snaží získať ich názory na produkty firmy alebo konkurencie; skupina reprezentujúca rozličné publiká organizácie, zvolaná – zvyčajne len raz, aby poskytla predbežné reakcie na určitý plán
focus group interviewing rozhovory vo fókusových skupinách – osobné rozhovory, ktoré obsahujú pozývanie 6-10 ľudí na niekoľkohodinové stretnutie s vycvičeným pracovníkom, ktorý im kladie otázky na produkt (výrobok alebo službu), značku alebo organizáciu; interviewujúci „zaostruje“ (fókus) skupinovú diskusiu na dôležité otázky
FOIA Freedom of Information Act; Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (USA) – zákon schválený v roku 1974 požadujúci uverejňovanie určitých kategórií vládnych informácií
folder mapa, skladačka, obal, dosky
follow-up následný list, krok; doplnkový, nový, opätovný; doplňujúca správa; second- / third-day story; posledný krok v procese predaja, v ktorom sa predajca usiluje o spokojnosť zákazníka po kúpe a jeho opakovaný nákup
follow-up stage následné štádium – fáza procesu osobného predaja, v ktorej sa overuje, či produkt, ktorý si zákazník kúpil, mu bol riadne dodaný a nainštalovaný, a kde sa dbá na to, aby sa akékoľvek problémy s používaním produktu uspokojivo riešili
font typ písma
Food and Drug Administration (FDA) Úrad pre potraviny a lieky (USA) – federálny vládny regulačný úrad USA, zaoberajúci sa účinkami, označovaním, balením a predajom potravín, liekov a kozmetiky
Food, Drug, and Cosmetic Act (1938) Zákon o potravinách, liekoch a kozmetike (USA – 1938) – zákon, ktorý predchádza falšovaniu a zneužívaniu značiek pre tieto tri druhy produktov
footage stopáž, metráž
forced distribution markets trhy s nútenou distribúciou – trhy, na ktorých trhový test nového produktu robí externá agentúra a maloobchodníci dostanú za vystavenie produktu zaplatené; selected controlled markets
forecast predpoveď, prognóza, odhad; predpovedať, prognózovať, odhadovať
Foreign Corrupt Practices Act Zákon proti korupcii v zahraničí – zákon USA, podľa ktorého je pre americké podniky trestným činom podplácanie zahraničných úradníkov alebo politikov s cieľom získať alebo udržať si v cudzej krajine obchod
foreword predhovor, predslov (niekoho iného než autora ku knihe)
forgetting rate stupeň zabúdania – rýchlosť vytrácania sa značky z pamäti kupujúcich, ak nevidia reklamu
form formulár, predtlač; forma, tvar; formovať, prispôsobiť
form of ownership forma vlastníctva – kto vlastní maloobchodnú predajňu: vlastníctvo nezávislé, firemnej siete,  družstevné alebo franšízové
Form 10-K, Form 10-Q, Form 8-K správy vyžadované Komisiou pre cenné papiere a burzy USA od verejne obchodovateľných spoločností
form utility úžitková hodnota – hodnota výroby alebo zmeny tovaru alebo služby pre spotrebiteľov
format formát; veľkosť, tvar a všeobecný vzhľad publikácie
formula selling presentation vzorec predajnej prezentácie – formát predaja, pozostávajúci z podávania informácií primeraným, dôkladným a postupným spôsobom s cieľom presvedčiť potenciálneho zákazníka, aby kúpil
forward buying perspektívny nákup – odpoveď na zľavy výrobcov, pri ktorej supermarkety kúpia viac tovaru, než plánujú predať počas propagačnej akcie, a zvyšný tovar predajú za bežnú cenu neskôr alebo prevedú do iného obchodu
foundation fond, nadácia, základ; zakladanie, založenie, zriadenie
founder zakladateľ, zriaďovateľ
four-colour process reprodukcia plnofarebných ilustrácií pomocou štyroch farieb
frame políčko filmu; 1/30 sekundy vo filme; 1/24 sekundy v televízii; jednotlivá ilustrácia na skici vizuálnej komunikácie
four I´s of service štyri N služieb (nehmatateľnosť, nekonzistentnosť, neoddeliteľnosť, neskladovateľnosť)
four P´s štyri P (product – produkt, price – cena, place – miesto, promotion – propagácia)
framework systém, štruktúra, sústava, nosná konštrukcia
franchise koncesia, licencia, výsada; franšíza; udeliť koncesiu, licenciu; zmluvné združenie výrobcu, veľkoobchodníka alebo organizácie poskytujúcej služby (franšízor) a nezávislých podnikateľov (franšízantov), ktorí kupujú právo vlastniť a prevádzkovať jednu alebo viacej jednotiek vo franšízovom systéme
franchise agreement dohoda o franšíze – zmluva medzi franšízorom a franšízantom, ktorá musí mať podľa zákonov USA predpísaný obsah
franchise-building services budovanie povedomia o zmysle organizácie
franchise organization franšízová organizácia – zmluvný vertikálny (zvislý) marketingový systém, v ktorom člen organizácie – nazývaný franšízor – spája niekoľko stupňov vo výrobno-distribučnom procese
franchising udelenie práva na predaj výrobku alebo služby – zmluva medzi materskou firmou a jednotlivcom alebo firmou, ktorá dovoľuje franšíze prevádzkovať určitý typ podnikania pod známym menom a podľa osobitných pravidiel
Freedom of Information Act (FOIA) Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (USA) – zákon schválený v roku 1974 požadujúci uverejňovanie určitých kategórií vládnych informácií
free-enterprise slobodná (ekonomická) iniciatíva
freelance externá spolupráca („na voľnej nohe“)
freelancer externista, pracovník, ktorý vykonáva rozličné – väčšinou tvorivé činnosti – nie ako interný zamestnanec nejakej organizácie, ale ako zmluvný alebo ad hoc prispievateľ, vykonávateľ projektu a pod, napr. voľný novinár, redaktor, fotograf, konzultant, programátor, atď. a pod.
free on board (FOB) vyplatene na loď, vlak, automobil – vzťahuje sa k miestu, po ktoré predávajúci hradí dopravné náklady
frequency hustota, početnosť, frekvencia, kmitočet
frequency modulation frekvenčná modulácia; vysielanie vo vyšších frekvenčných pásmach, kde je menej rušenia než v AM (amplitude modulation); FM
freight-absorption pricing cenotvorba tlmiaca, absorbujúca prepravné náklady – geografická cenová stratégia, pri ktorej predajca hradí celé náklady na prepravu alebo ich časť s cieľom uzavrieť želanú transakciu
freight consolidators prepravní konsolidátori – firmy, ktoré skladajú malé náklady do väčších a potom najmú prepravcu, aby ich premiestnili, zvyčajne za znížené ceny; freight forwarders
freight forwarders prepravní konsolidátori – firmy, ktoré skladajú malé náklady do väčších a potom najmú prepravcu, aby ich premiestnili, zvyčajne za znížené ceny; freight consolidators
frequency frekvencia – priemerný počet expozícií určitého posolstva alebo reklamy, ktorým je vystavená osoba v cieľovom publiku
fringe benefits sociálne výhody, mimoplatové výhody
front cover titulný list
front matter materiál, ktorý je v knihe pred hlavným textom – napr. úvod, predslov a titulná stránka; preliminary matter, preliminaries
front organization „nezávislá“ organizácia, vytvorená na šírenie pozitívnych posolstiev o inej organizácii, ktorá ju tajne financuje; neetická realizácia princípu podpory treťou stranou
FTC Federal Trade Commission, Federálna obchodná komisia (USA) – regulačný orgán federálnej vlády USA, ktorý zabezpečuje slušné a primerané konanie v oblasti tovarov a služieb v takých veciach, akými sú pravdivosť reklamy
   
FTC Act (1914) zákon USA, ktorým bola v r. 1914 ustanovená Federálna obchodná komisia (Federal Trade Commission) na monitorovanie nekalej alebo klamlivej reklamy a nečestných obchodných praktík 
full-service agency agentúra s komplexnými službami; reklamná agentúra – prieskum trhu, výber a plánovanie médií, tvorba textov, výtvarná časť a produkcia; public relations agentúra – komunikačný audit, komunikačný projekt a jeho realizácia
full-service retailer predajca s kompletnými službami – maloobchodník, ktorý zabezpečuje pre svojich zákazníkov kompletné služby
full warranty plná záruka – vyhlásenie o neobmedzenej zodpovednosti výrobcu za chyby produktu
functional groupings funkčné zoskupenia – organizačné zoskupenia, v ktorých sú oddelenia rozdelené podľa rozličných obchodných aktivít vnútri firmy, ako napr. výroba, marketing a financie
functional level funkčná úroveň – úroveň, na ktorej skupina špecialistov tvorí pre firmu hodnoty
fund fond, istina, akcia. hotovosť, základný kapitál; kryť kapitálom
fund-raising získavanie prostriedkov; vyhľadávanie sponzorov
fusion zlúčenie, fúzia organizácií, firiem do jedného celku
FYI (for your information) na informáciu 

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.

Ďalšie články

Aktuálne