9 C
Bratislava
streda, 28. februára 2024

O… objective, occasion, oecd…

Najčítanejšie

 

objective cieľ, účel, zámer, plán, úloha; nestranný, nezaujatý, neosobný, objektívny; objektív
objective and task budgeting rozpočtovanie marketingovej komunikácie na základe cieľov a úloh – príprava rozpočtu, pri ktorom firma 1. určuje svoje konkrétne (merateľné) komunikačné (propagačné, reklamné) ciele, 2. načrtáva úlohy, ktoré majú byť splnené, aby sa dosiahli určené ciele, 3. odhaduje náklady na vykonanie týchto úloh; ich súčet je rozpočtom navrhovanej marketingovej komunikácie; objective-and-task method
objective and task method rozpočtovanie marketingovej komunikácie na základe cieľov a úloh – príprava rozpočtu, pri ktorom firma 1. určuje svoje konkrétne (merateľné) komunikačné (propagačné, reklamné) ciele, 2. načrtáva úlohy, ktoré majú byť splnené, aby sa dosiahli určené ciele, 3. odhaduje náklady na vykonanie týchto úloh; ich súčet je rozpočtom navrhovanej marketingovej komunikácie; objective and task budgeting
objectives ciele, zámery, úlohy, plány – špecifické, merateľné ciele a termíny
objectives ciele, zámery, úlohy, plány
observational data údaje získané pozorovaním – údaje a čísla získané pozorovaním – mechanickým alebo osobným – skutočného správania sa ľudí
observational research pozorovací výskum – zber prvotných údajov pozorovaním relevantných ľudí, akcií a situácií
observer pozorovateľ; merač
O/C skratka on camera – v zábere, na kameru
occasion segmentation príležitostná segmentácia – rozdelenie trhu na skupiny podľa príležitostí, keď kupujúci dostávajú nápad kúpiť, naozaj nakupujú alebo používajú kúpenú vec
odd-even pricing nepárno-párna cenotvorba – stanovovanie cien niekoľko jednotiek pod párne číslo, napr. 49.99
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj; jej cieľom je podporovať postupy, ktoré zlepšia ekonomické a sociálne podmienky života ľudí na celom svete
off-air/off mimo vysielania, mimo obrazu, mimo záberu; opak – on-air/on
offer ponuka, návrh; ponúknuť, navrhnúť; zákazka; pokus; ponúknutá cena
office kancelária, úradovňa; ordinácia; úrad; funkcia; ministerstvo; miesto vo vláde alebo štátnej službe; úlohy, povinnosť; pobočka
officer dôstojník; úradník; funkcionár; zástupca, poverenec
off-peak pricing mimošpičková cenotvorba – stanovovanie rozličných cien v rozličných hodinách počas dňa alebo v rozličných dňoch týždňa v závislosti od meniaceho sa dopytu po službe
off-price retailer maloobchodný predajca pod cenu – maloobchodník, ktorý kupuje za menej než sú bežné veľkoobchodné ceny a predáva za menej než maloobchodník. Príklady: podnikové predajne (factory outlests), nezávislí predajcovia a veľkoobchodné kluby.
off-price retailing maloobchodný predaj pod cenu – predaj značkového tovaru za nižšiu než normálnu cenu
off-the-cuff bez prípravy, improvizovane
off-the-record neurčené pre verejnosť, dôverné, len ako informácia pre novinára; dôverne; neoficiálne; dohoda medzi novinárom a interviewovaným, že poskytnuté informácie nebudú uverejnené
official opening oficiálne otvorenie
off-line editing editovanie pracovných videokópií neurčených na vysielanie
offset printing ofsetová tlač, tlač ofsetom – nepriamy spôsob tlače, pri ktorom sa obraz/text prenáša z predlohovej nafarbenej formy, plochy na gumový valec a z neho na papier alebo iný potláčaný materiál
oligopoly oligopol, trh predávajúceho – konkurenčná situácia, v ktorej niekoľko veľkých spoločností ovláda veľkú časť predaja v odvetví
omnibus survey lacnejšia kvantitatívna prieskumná metóda, zahrnujúca pripojenie niekoľkých otázok k pravidelným prieskumom verejnej mienky
on-air/on vo vysielaní, v obraze (na kamere svieti červené svetlo); opak – off-air, off
on-air camera snímajúca kamera, z ktorej sa obraz vysiela (TV)
on deck byť pripravený – v televízii
on-deck camera snímajúca kamera, ktorej obraz sa však práve nevysiela (TV)
one-on-one zoči voči; individuálny rozhovor s novinárom
one-price policy politika jednotnej ceny – stanovenie rovnakej ceny pre podobných zákazníkov, kupujúcich rovnaký produkt a množstvo za rovnakých podmienok; náprotivok variable-price policy – premenlivej cenovej politiky
one-price stores jednocenové predajne – forma predaja pod cenu, pri ktorej sa všetky položky v obchode predávajú za jednotnú nízku cenu
one-to-one marketing individuálny marketing – úprava produktov a marketingových programov „na mieru“, podľa individuálnych potrieb a preferencií jednotlivých zákazníkov; individual marketing; markets-of-one marketing
ongoing pokrok, vývoj; pokračujúci, neprerušený
online advertising on-line reklama – reklama, ktorá sa objavuje, keď si prezeráme internetové stránky, vrátane reklám na obrazovke: reklamné prúžky (banners); vsunuté, prechodové reklamy (interstitials – reklamné stránky, ktoré sa zobrazia predtým alebo po tom, čo sa dostaneme k cieľovému obsahu); vyskakujúce reklamy (pop-ups), reklamy pod hlavným oknom (pop-unders – nevyskakujú ako pop-up reklamy, ale spočívajú pod hlavným oknom prehliadača a vidíme ich až po jeho zatvorení); reklamy súvisiace s vyhľadávaním, on-line riadková reklama a ďalšie formy.
online databases on-line databázy – počítačovo spracované zbierky údajov dostupné z on-line komerčných zdrojov alebo cez internet
online editing editovanie originálu (master) na vysokokvalitných zariadeniach a na vysokokvalitné materiály
online influencer e-fluential – vplyvný človek vo sfére internetu, ktorý ovplyvňuje ďalších používateľov
online marketing on-line marketing, internetový marketing – snaha organizácií ponúkať výrobky a služby a budovať vzťahy so zákazníkmi a ďalšími cieľovými skupinami pomocou internetu
online marketing research on-line marketingový výskum, marketingový výskum prostredníctvom internetu – zber prvotných údajov pomocou internetových prieskumov a on-line fokusových skupín
on-location shot nakrúcanie v teréne; field shoot
on-the-air vo vysielaní; naživo
on track na ceste – predaj za cenu, zohľadňujúcu naloženie tovaru na dopravný prostriedok na mieste preberania dopravcom
OOP (out-of-pocket expenses) výdavky v hotovosti, priame náklady (na refakturáciu); vreckové výdavky
op-ed (opposite editorial / opinion-editorial page) názorový materiál, komentár, úvaha, esej, zvyčajne na kontroverznú tému; stránka názorov ľudí mimo redakcie, zvyčajne oproti úvodníku či redakčnej strane
open end vysielací materiál s vynechaným priestorom na začiatku alebo na konci na doplnenie príslušnou stanicou
open-end question otvorená otázka – otázka, na ktorú respondent môže odpovedať svojimi vlastnými slovami
open house deň otvorených dverí; udalosť, počas ktorej firma pozýva zamestnancov, dílerov, dodávateľov a komunitu na návštevu, aby videli, ako funguje; nástroj na budovanie vzťahov so zamestnancami, akcionármi, dodávateľmi, dílermi a komunitou
open-system evaluation vyhodnocovanie otvoreného systému – sústavné hodnotenie účinnosti aktivít public relations, berúce do úvahy nekontrolované prvky
open-to-buy na použitie na nákup tovaru v maloobchode – zdroje, ktoré má maloobchodník k dispozícii na nákup nového tovaru na ďalší predaj; súvisia so zásobami – mali by byť dostatočné na pokrytie dopytu, ale nie zbytočne veľké
operating budget prevádzkový rozpočet – odhad množstva tovarov a služieb a nákladov na ne, ktoré organizácia predpokladá
operating expenses prevádzkové náklady
operating statement výkaz nákladov a výnosov organizácie za určité obdobie
operating supplies prevádzkové zásoby – priemyselné tovary, ktoré nevstupujú do hotového produktu, ale sa spotrebúvajú na fungovanie organizácie
operations manager operačný manažér – dozerá na skladovanie a ďalšie distribučné funkcie, a často je priamo zainteresovaný do pohybu tovarov po sklade
opinion mienka, názor, presvedčenie, stanovisko, domnienka
opinion-editorial názory redakcie
opinion leader tvorca verejnej mienky – jednotlivec vnútri referenčnej skupiny, ktorý – vďaka osobitným schopnostiam a zručnostiam, znalostiam, osobnosti alebo iným vlastnostiam – má priamy alebo nepriamy sociálny vplyv na iných, ktorý ovplyvňuje ich postoje a činy; myšlienkový, názorový vodca
opinion leader tvorca verejnej mienky
opinion poll/s prieskum verejnej mienky
opinion survey prieskum verejnej mienky
optical centre optický stred stránky – bod rovnako vzdialený zľava i sprava listu papiera, a 5/8 od spodku
optical reader optický snímač / čítač tlačeného materiálu
optional-product pricing tvorba ceny voliteľných a doplnkových produktov nadväzne na hlavný produkt
order getter získavač objednávok – predajca, ktorý predáva v konvenčnom význame slova a zaoberá sa identifikáciou perspektívnych zákazníkov, informovaním zákazníkov, presviedčaním zákazníkov, aby kúpili, uzatváraním obchodov a sledovaním skúseností zákazníkov s tovarom alebo službou
order taker preberač objednávok – predajca, ktorý spracúva rutinné objednávky a opakované objednávky na produkty, ktoré firma už predala
order-routine specification spresnenie bežnej objednávky – fáza nákupného postupu organizácií, v ktorej kupujúci formuluje záverečnú objednávku s vybraným/i dodávateľom/dodávateľmi, uvádzajúc technické detaily, špecifikácie, požadované množstvo, termín dodania, podmienky vrátenia tovaru, reklamácií, záruky a pod.
orderly market usporiadný, vyrovnaný trh, kde sú ponuka a dopyt po produktoch (cenných papieroch) zhruba v rovnováhe, trh teda nie je vrtošivý a ceny majú tendenciu vyjadrovať skutočnú hodnotu produkov
orderly marketing usporiadaný, kontrolovaný marketing – snahy kontrolovať a riadiť sezónne vkýkyvy v ponuke a dopyte po určitých produktoch ich plynulými dodávkami, a tak udržiavať na trhu rovnováhu
organizational buyers organizační kupujúci – subjekty, napr. výrobcovia, predajcovia alebo vládne úrady, ktoré kupujú tovary a služby pre svoju vlastnú spotrebu alebo na ďalšie spracovanie a predaj
organizational buying behaviour správanie sa organizačných kupujúcich, nákupné správanie sa organizácií – rozhodovací proces, ktorý používajú organizácie na stanovenie potreby produktov a identifikáciu, vyhodnotenie a výber spomedzi alternatívnych značiek a dodávateľov
organizational buying criteria kritériá organizačného nákupu – objektívne atribúty tovarov a služieb dodávateľov a schopnosti dodávateľov samotných
organizational climate klíma, atmosféra v organizácii – kolektívne subjektívne vnímanie zásad, štruktúry, vedenia, noriem, hodnôt a pravidiel zo strany zamestnancov organizácie
organizational communication organizačná komunikácia; komunikácia v organizácii – výmena a interakcia formálnych a neformálnych posolstiev v sieťach nezávislých vzťahov
organizational golas ciele organizácie – špecifické ciele, ktoré si kladú podnikateľské a neziskové organizácie a na základe ktorých môžu merať svoju výkonnosť
organized market organizovaný trh – trh, na ktorom spravidla licencovaný subjekt (organizátor) usmerňuje ponuku a dopyt po určitých produktoch, napr. komoditách, investičných produktoch a pod. v súlade s pravidlami a pod zákonnou kontrolou zo strany štátu
original markup pôvodná, základná prirážka – rozdiel medzi nákladmi predajcu a úvodnou predajnou cenou
origination site miesto, odkiaľ sa bude robiť satelitný prenos
orphan osamotený článok na novinovej stránke; prvok sadzby – slovo alebo riadok, ktorý pokračuje väčším blokom sadzby, ponechaný zámerne na konci strany alebo odseku
outbound telemarketing vonkajší, „odchádzajúci“ telemarketing – používanie telefónu miesto osobných návštev na kontaktovanie zákazníkov
outline náčrt, kostra článku alebo relácie či programu
outlook hliadka; výhľad, rozhľad, vyhliadka; názor, náhľad; názory, svetonázor; vyhliadky
out-of-pocket expenses (OOP) výdavky v hotovosti, priame náklady (na refakturáciu); vreckové výdavky
output výkon, výstup, výroba; kapacita; produkcia; výťažok, výnos
outside sales force (field sales force) externí, vonkajší (terénni) predajcovia – vonkajší predajcovia, ktorí cestujú a navštevujú zákazníkov v teréne
outstanding vynikajúci, skvelý, výrazný, nápadný; nevyrovnaný, nevybavený, nezaplatený
outtake nafilmovaný alebo nahraný materiál, nepoužitý vo finálnej verzii
overhead mimoriadne výdavky; fixné náklady, réžia – stále (režijné) náklady – výdavky firmy, ktoré sú stabilné a nemenia sa s množstvom vyprodukovaných a predaných produktov; horný, vrchný, stropný; visutý; spätný projektor
overhead expenses/cost režijné náklady; réžia
overheads režijné náklady; réžia
overhead projector spätný projektor
overlay pauzovací papier, vrchná príprava, prípravný hárok; povlak, poťah; prekladanie, vrstvenie; prekrývať, prekladať, vrstviť
overline krátky riadok nad titulkom; kicker
overstatement zveličovanie, prehnané tvrdenie, klamlivá výpoveď o niečom, zavádzajúce tvrdenie; opak understatement
over the counter predaj akcií mimo registrovanej burzy; cezpultový predaj akcií
over the transom nevyžiadaný rukopis; materiál, ktorý niekto ponúkol redakcii bez jej požiadania
overtime nadčasové hodiny, nadčas; predĺžený čas, predĺženie (šport.)
owned media vlastnené, vlastné médiá – komunikačné nástroje, ktoré sú vlastníctvom organizácie, subjektu a komunikátori, marketéri majú na ne priamy vplyv, napr. web stránka firmy, firemný blog, podnikový časopis, intranet a pod.
ownership vlastníctvo, vlastnícke práva
ownership group skupina vlastníkov, v súčasnosti častá forma vlastníctva športových klubov v USA; dávnejšie forma vlastníctva predtým nezávislých obchodných domov, ktoré si ponechali svoju identitu, ale ústredná kontrola nad jednotkami bola oveľa voľnejšia než v prípade firemného reťazca

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.

Ďalšie články

Aktuálne