14.5 C
Bratislava
streda, 22. mája 2024

P… package, paste-up, perception…

Najčítanejšie

 

PAC (political action committee) združenie subjektov, podporujúce určitého kandidáta vo voľbách a získavajúce na tento účel aj finančné prostriedky
Pacific Rim tichomorská oblasť – krajiny v Ázii a Austrálii
package správa, obsahujúca rozhovor, rozprávanie a všetky potrebné zábery
packaging obal, v ktorom sa produkt ponúka na predaj, a ktorým sa komunikuje informácia; činnosti pozostávajúce z navrhovania a výroby kontajnera alebo obalu výrobku
padding vypchávka, vata (nekonkrétne reči)
page strana
page proof stránková korektúra, stránkový obťah
paid media platené médiá – tradičné priamo platené komunikačné nástroje, napr. televízna, rozhlasová, tlačová či pútačová reklama
pamphlet brožúra, knižôčka, zvyčajne zviazaná kovovými sponami; brochure, booklet, leaflet
pan panoramovať – pohybovať kamerou v horizontálnom smere
panel skupina odborníkov, diskutujúcich, „braintrust“; porota; grémium správna rada, výbor; časť sadzby s odlišnou veľkosťou, typom a rezom písma, zvyčajne celkom alebo čiastočne obkolesená textom; vzorka spotrebiteľov alebo obchodov, z ktorých výskumníci získavajú výsledky meraní
panel discussion panelová diskusia, okrúhly stôl
Pan-European celoeurópsky, všeeurópsky, paneurópsky
paperback brožovaná kniha, papierová väzba; softcover book
parallel development paralelný vývoj – taký prístup k vývoju nového produktu, pri ktorom sa využíva simultánny vývoj produktu a výrobný proces
parallel import paralelný dovoz; sivý, šedý trh – stav, keď sa produkty predávajú prostredníctvom neautorizovaných distribučných kanálov; grey market
partner relationship management úzka spolupráca s partnermi v iných oddeleniach organizácie a mimo nej s cieľom spoločne priniesť zákazníkovi väčšiu hodnotu
partnership selling partnerský predaj – prax predaja, pri ktorej kupujúci a predávajúci kombinujú svoje skúsenosti a zdroje s cieľom vytvoriť konkrétne riešenia, zaväzujú sa spoločne obojstranne výhodne plánovať a zdieľať informácie o zákazníkoch, konkurencii a organizácii, z čoho má napokon úžitok zákazník
paste-up fotomontáž; vlepiť; maketa
patent patent, chránený vynález – exkluzívne práva na výrobu produktu alebo súvisiace technológie, resp. na jedinečné riešenie, ktoré chránia držiteľa zákonom stanovený čas
patronage motives motivácia zákazníkov – pohnútky, ktoré motivujú ľudí, aby navštevovali určité prevádzky, obchody, zariadenia, atď.
payment výplata, mzda, plat; platenie, zaplatenie, platba, splátka; poplatok
pay-roll (to be on pay-roll) výplatná listina
pay-TV platená, prémiová televízia, za ktorej programy sa platí; môže byť pozemná analógová, digitálna, pozemná aj satelitná, tiež internetová
peg charakteristický zaujímavý prvok, ktorý robí správu pozoruhodnou a novou; angle
penetration pricing prieniková cenotvorba – stanovenie nízkej ceny produktu s cieľom odradiť konkurenciu od vstupu na trh
penturbia malé mestá, najmä v USA, kam sa v 90. rokoch 20. storočia začala sťahovať populácia
per se illegality samo osebe ilegálne – akcia, ktorá nie je v súlade zo zákonom vo svojej podstate
perceived risk vnímaný risk – úzkosti pociťované v dôsledku nemožnosti predvídať výsledok kúpy určitého produktu a vedomia, že po kúpe môžu nastať negatívne dôsledky
percent of sales budgeting rozpočtovanie na základe percenta z predaja – prideľovanie zdrojov na marketingovú komunikáciu ako percenta z minulého a predpokladaného predaja, vyjadreného buď v jednotkách meny alebo predaných kusov; percentage-of-sales method
percentage-of-sales method rozpočtovanie na základe percenta z predaja – prideľovanie zdrojov na marketingovú komunikáciu ako percenta z minulého a predpokladaného predaja, vyjadreného buď v jednotkách meny alebo predaných kusov; percent of sales budgeting
perception vnem, vnímanie, percepcia; chápanie – proces, v ktorom jednotlivec vyberá. organizuje a interpretuje informácie a vytvára zmysluplný obraz sveta; proces dávania zmyslu prichádzajúcim podnetom; vyberanie nájomného
perceptual map mapa vnímania, perceptuálna mapa – dvoj alebo viacrozmerný graf vnímania atribútov produktu spotrebiteľom
perceptual screen rámec vnímania – filter z potrieb, hodnôt, postojov, očakávaní a skúseností, cez ktorý jednotlivec spracúva posolstvá a odvodzuje ich význam
performance výkon, výkonnosť, plnenie, splnenie, dodržiavanie; činnosť; predstavenie, predvedenie
performance review zhodnotenie výkonu, dodávky – štádium nákupného procesu organizácií, v ktorom kupujúci posudzuje výkon dodávateľa a rozhoduje sa pokračovať v zmluvnom vzťahu, pozmeniť ho, alebo ukončiť
periodical periodický, pravidelný, časopis, periodikum, ktoré vychádza najmenej 2-krát ročne
permanent exhibition, display stála výstava
personal communication channels osobné komunikačné kanály, osobná komunikácia – kanály, ktorými dvaja alebo viacerí ľudia navzájom priamo komunikujú, vrátane dorozumievania sa zoči-voči, po telefóne, poštou alebo elektronickou poštou, dokonca pomocou internetovej debaty (tzv. chatu)
personal sonsumption expenditures (PCE) výdavky na osobnú spotrebu – meradlo zmeny cien spotrebných tovarov (výrobkov a služieb); pozostáva zo skutočných a predpokladaných výdavkov domácnosti na produkty dlhodobej a krátkodobej spotreby a služby
personal contacts osobné kontakty
personal selling osobný predaj – obojsmerný tok informácií medzi kupujúcim a predávajúcim, často v podmienkach komunikácie zoči-voči, ktorý má za cieľ ovplyvniť rozhodnutie o kúpe jednotlivca alebo skupiny; osobná prezentácia firemného predajcu s cieľom niečo predať a budovať vzťahy so zákazníkom
personal selling process proces osobného predaja – predajné aktivity pred predajom a po ňom, pozostávajúce zo 7 stupňov: 1. vyhľadávanie perspektívnych zákazníkov (prospecting), 2. predbežné priblíženie (preapproach), 3. priblíženie (approach), 4. prezentácia, 5. uzavretie obchodu (close) a 6. následné aktivity (follow-up)
personality osobnosť – pomerne súrodé a trvalé správanie sa alebo odozvy osoby na opakujúce sa situácie alebo prostredie
personality cult kult osobnosti
persuasion presviedčanie, persuázia
PERT program evaluation and review technique: metóda sieťovej analýzy – sieť reprezentujúca plán realizácie projektu, obsahujúca následnosť, časovanie a náklady rozličných úloh
phantom freight fantómové, umelé dopravné – poplatok za dopravu, ktorý sa líši od skutočných nákladov, vyšší najmä v prípadoch, keď neďaleký zákazník platí, ako keby náklad prišiel zo vzdialenejšej logistickej základne
photo composition fotosadzba
photo montage fotomontáž
photocall fototermín – ponuka pre médiá fotografovať alebo filmovať významných ľudí alebo udalosti v informačne zaujímavých situáciách
photograph fotografia, fotografovať
photographer fotografista
photographic library fotoarchív
photogravure hĺbkotlač
photo-journalism fotografický žurnalizmus
photo spread celostránková fotografia, fotografická strana/dvojstrana
photostat fotokópia
physical distribution fyzická distribúcia, marketingová logistika – úlohy pokrývajúce plánovanie, uskutočňovanie a kontrolu fyzického toku materiálov, hotových výrobkov a súvisiacich informácií z miesta pôvodu na miesto spotreby s cieľom uspokojiť požiadavky zákazníka a zabezpečiť ziskovosť; marketing logistics
physical distribution specialist špecialista fyzickej distribúcie, logistiky – expert na logistiku, dopravu, skladovanie a distribúciu tovarov
pica polgygrafická miera, približne cicero
picture editor výtvarný redaktor, obrazový redaktor
picturephone videotelefón
piggyback (service) kombinovaná doprava – napr. naložené kamióny na železničných vagónoch alebo lodiach, prípadne lietadlom, alebo rozličné iné kombinácie – menšie lietadlo na väčšom, menšia lod na väčšej a pod.
piggyback franchising prídavná franšíza – variant franšízy, pri ktorom obchody jedného reťazca predávajú tovary alebo služby inej franšízovanej firmy
pilot survey úvodná, pilotná štúdia
pioneering advertisement priekopnícka reklama – reklamné spoty, oznámenia, inzeráty a pod., ktoré vysvetľujú podstatu produktu: čo to je, na čo je určený a kde ho možno nájsť
pioneering institutional advertisement priekopnícka inštitucionálna reklama – reklamné spoty, oznámenia, inzeráty a pod., ktoré vysvetľujú podstatu organizácie: čo je a čo robí a kde ju možno nájsť
pitch ponúkať, hodiť na trh, predávať na trhu; zamerať; myšlienka, ktorú chce zdroj komunikovať publiku; „to make your pitch“ – prezentovať váš argument
pitch letter ponukový list
pix fotografie; obraz
place-based media miestne zaujímavé médiá – komunikačné (reklamné) médiá umožňujúce uverejňovať posolstvá na miestach, ktoré priťahujú špecifické cieľové skupiny, napr. letiská, ambulancie lekárov, fitness centrá a pod.
place-name (at table) menovka (na stole)
place utility miesto ako úžitková hodnota – hodnota pre spotrebiteľa spočívajúca v dostupnosti tovaru alebo služby tam, kde to je potrebné
planned publicity plánovaná publicita – publicita, ktorá je plánovaným výsledkom vedomého úsilia upriamiť pozornosť na problém, udalosť, organizáciu
planning plánovanie
plant tour exkurzia (po závode)
planting umiestniť materiál v médiu
playback prehrávanie, spätné prehrávanie; v televízii a na koncertoch simulácia vystúpenia, napr. speváka, ktorý pohybuje perami, tvárou a celým telom podľa vopred nahratého zvuku
pleasing products príjemné produkty – produkty, prinášajúce veľké momentálne uspokojenie, ktoré však môžu poškodiť spotrebiteľov z dlhodobého hľadiska
plug priaznivý a bezplatný odkaz
point bod – typografická miera
point of purchase (POP) miesto kúpy – priestory (maloobchodých) predajní, kde sa pohybujú zákazníci, rozhodujú sa, čo si vybrať a kúpiť; tu ich môžeme účinne ovplyvniť rozličnými materiálmi a postupmi – výstavkami, ochutnávkami, zľavami, elektronickými displejmi, atraktívnou úpravou priestorov a pod.
point-of-purchase (POP) display výstavka na mieste kúpy – výstavka na veľmi frekventovaných miestach predajní, často aj vedľa pokladní
point of sale (POS) miesto predaja – miesto, kde v maloobchode zákazníci platia, zvyčajne pokladne, vybavené rozličnými terminálmi; aj tu je možné na spotrebiteľov vplývať, aby si na poslednú chvíľu kúpili rozličné maličkosti, sladkosti a pod.
points of difference hlavné rozdiely – charakteristické odlišnosti produktu, ktoré ho robia lepším než konkurenčné náhradky
policy politika, politická línia, taktika; zásadná doktrína organizácie, ktorá podmieňuje vzory jej postojov a aktivít; trvalý plán organizácie, ktorý slúži ako vodidlo pri rozhodovaní, zvyčajne stanovený vrcholovým manažmentom
policy manual príručka firemnej politiky
policy statement zásadné vyhlásenie
political action commitee (PAC) politický výkonný výbor – skupina ľudí alebo združenie subjektov, podporujúce určitého kandidáta vo federálnych voľbách v USA a získavajúce na tento účel aj finančné prostriedky (najmenej 1 000 USD)
political environment politické prostredie – zákony, vládne úrady a nátlakové skupiny, ktoré ovplyvňujú a obmedzujú rozličné organizácie a jednotlivcov v danej spoločnosti
poll zisťovanie názorov, postojov a túžob
pool spojiť, združiť, dať dohromady, združenie, súbor. kartel, kartelová dohoda, syndikát; bazén, kúpeľ; kaluž
pooling zdieľanie, deľba marketingových nákladov medzi viacerými partnermi; v poľnohospodárstve spôsob združovania produktov od mnohých jednotlivých výrobcov a ich predaj, pričom jednotliví dodávatelia dostávajú priemernú cenu
POP point-of-purchase – miesto predaja
population obyvateľstvo, populácia; univerzum všetkých ľudí, obchodov alebo predajcov a predávajúcich, ktorí sú predmetom prieskumov a zovšeobecnení; universe
portal vstupná brána, portál – elektronický vstup do World Wide Webu, ktorý poskytuje širokú paletu noviniek, zábavy, informačných zdrojov a nákupných služieb
portfolio analysis rozbor predmetu podnikania, analýza portfólia – postup, pomocou ktorého vedenie hodnotí produkty a oblasti podnikania, ktoré tvoria spoločnosť
portfolio test portfóliový test – predbežný test, pri ktorom sa propagačný nástroj (reklamný šot, inzerát a pod.) umiestni medzi iné nástroje a spotrebiteľská vzorka sa vyjadruje o svojich dojmoch z tohto portfólia
position paper článok, publikácia vymedzujúca pozíciu; stanovisko organizácie k nejakej dôležitej otázke
positioning pozícia, umiestnenie, postavenie produktu, organizácie vo vedomí určitého publika; pozicionovanie – vytváranie jasného, výrazného a žiaduceho miesta v mysliach cieľových spotrebiteľov v porovnaní s konkurenciou
positioning statement vyjadrenie pozície – vyjadrenie pozície spoločnosti, organizácie alebo značky. Máva takúto podobu: Pre (cieľový segment a potrebu) naša (značka,organizácia, produkt) je (koncept), ktorý/á (odlišnosť od konkurencie).
possession utility funkcia uľahčenia nadobudnutia vlastníctva, program financovania – hodnota spočívajúca v uľahčení kúpy pomocou kreditných kariet alebo osobitných programov financovania
postage stamp pricing jednopásmová cenotvorba – cenová politika, pri ktorej všetci kupujúci platia za dodávku tovaru tú istú cenu bez ohľadu na ich vzdialenosť od predajcu; uniformed delivered pricing; single-zone pricing
poster plagát, nálepka
postmortem následný, posmrtný, následná analýza
postproduction postprodukcia – produkčná aktivita po výrobe: záznam hlásateľa, editovanie, zvuková mixáž
postpurchase behavior ponákupné správanie – štádium rozhodovacieho procesu kupujúceho, v ktorom spotrebiteľ vykonáva ďalšie činnosti po kúpe v závislosti od jeho spokojnosti alebo nespokojnosti
posttest posttest, následný test – test vykonaný po tom, ako bol propagačný nástroj (reklamný šot, inzerát a pod.) prezentovaný cieľovej skupine s cieľom určiť, či sa splnil daný cieľ
posture of receptivity vnímavý postoj; pripravenosť osoby prijímať komunikáciu z určitého zdroja a reagovať na ňu
potential možný, prípadný, potenciálny, eventuálny, prichádzajúci do úvahy; napätie; napätosť; polohový; utajený
power center veľké obchodné stredisko – veľké nákupné centrum pozdĺž komunikácie v USA s viacerými tzv. kotevnými (anchor) alebo celoštátnymi obchodmi, na výhodnom mieste a so supermarketom
PR (public relations) skratka public relations
Publicity Builder Všetko potrebné na prípravu vašej vlastnej public relations kampane
PR crap táraniny public relations; vulg. hovno PR
PR gimmick PR trik, určený na manipuláciu verejnosti
PR news správy na základe PR informácií
PR ploy PR manéver, trik, ťah, ktorý má zmiatnuť, zneistiť alebo inak manipulovať situáciu, mienku ľudí a pod.
practitioner praktik, profesionál, odborník
PRCA (Public Relations Consultants Association) britské združenie konzultantov PR
preapproach preapproach stage
preapproach stage predoslovovacie štádium (predaja) – štádium procesu osobného predaja, ktoré zahrnuje získanie čo najviac informácií o možnom zákazníkovi (prospektovi) a rozhodnutie o najlepšom spôsobe jeho oslovenia; preapproach
precinct principle princíp volebného okrsku; organizácia kampaní prostredníctvom delegovania miestnej zodpovednosti na vybraných lídrov v každej komunite – podobne ako v okrskoch mesta počas politickej kampane
precycling predrecyklácia, prebežná recyklácia – úsilie výrobcov redukovať odpad zmenšovaním množstva obalového materiálu a obalov
predatory pricing dravá cenotvorba – predaj produktov za nízke ceny s cieľom poškodiť alebo zničiť konkurentov
preface predhovor, predslov (autora ku knihe), úvod
preliminaries materiál, ktorý je v knihe pred hlavným textom – napr. úvod, predslov a titulná stránka; preliminary matter; front matter
preliminary matter materiál, ktorý je v knihe pred hlavným textom – napr. úvod, predslov a titulná stránka; preliminaries; front matter
preliminary research predbežný prieskum
premium prémia – nástroj podpory predaja, spočívajúci v ponuke tovaru zadarmo alebo s výraznou zľavou oproti maloobchodnej cene, darčekov, cien, pridaných služieb  pod.
preproduction predprodukcia, predvýroba – produkčná aktivita pred výrobou: príprava scenára, výber miesta nakrúcania a pod.
pre-roll predotáčky – rozkrútenie videopásu na niekoľko sekúnd pre začatím nahrávania, aby sa zariadenie stabilizovalo
presentation uvedenie, predstavenie, predvedenie, prezentácia; venovanie, darovanie; doručenie, predloženie; ponuka programu alebo služieb na stretnutí – môže zahrnovať písomné materiály, grafické výstavy, filmy alebo iné materiály; štádium procesu osobného predaja, v ktorom predajca rozpovie kupujúcemu „príbeh produktu“, vyzdvihujúc prínosy pre zákazníka
presentation stage prezentačné štádium, štádium prezentácie – jadro procesu osobného predaja, v ktorom sa predajca usiluje premeniť potenciálneho zákazníka (prospekta) na zákazníka podnecovaním túžby po tovare alebo službe
press tlač, noviny, masmédiá všeobecne; lis, tlačiť, stláčať; tlačiareň, vydavateľstvo; dav, zástup
press advertisement inzerát
press agency tlačová agentúra
press agent tlačový agent, hovorca, propagačný referent; človek, ktorý používa informáciu ako nástroj manipulácie, využívajúci všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie žiaducej verejnej mienky alebo aktivity
press agentry snaha urobiť čokoľvek na vyvolanie publicity; naháňanie publicity za každú cenu, vytváraním pochybných a nezmyselných správ
press announcement tlačové oznámenie
press bureau tlačová kancelária, tlačový úrad
press centre tlačové stredisko
press clipping bureau, press cutting agency výstrižková služba
press conference tlačová konferencia; stretnutie s novinármi na tému udalosti alebo noviny s cieľom informovať ich, umožniť im klásť otázky a preskúmať ich okruh záujmov v danej oblasti
press corps tlač, médiá (pracovníci tlače, masmédií)
press coverage publicita
press cuttings výstrižky z tlače
press facilities služby pre tlač
press interview rozhovor, interview pre tlač, médiá
press kit obal s informáciami pre novinárov, tlačová mapa – zvyčajne obsahuje tlačovú informáciu, fotografie a ďalšie informácie o produkte, organizácii, osobnosti; cieľom takého informačného balíka je pritiahnuť pozornosť médií
press list zoznam novinárov, médií
press luncheon obed pre novinárov
press officer tlačový referent, pracovník pre prácu s tlačou
press pack obal s informáciami pre novinárov, tlačová mapa – zvyčajne obsahuje tlačovú informáciu, fotografie a ďalšie informácie o produkte, organizácii, osobnosti
press relations vzťahy s tlačou, médiami, novinármi
press release správa pre tlač, tlačová informácia, komuniké pre tlač; news release, publicity release
pressroom (press office) tlačový odbor, útvar – zvyčajne najmä iniciuje, rozvíja a udržiava vzťahy s masmédiami, organizuje odpovede na otázky a požiadavky novinárov a vytvára a distribuuje tlačové informácie
pressure group nátlaková skupina
prestige významnosť, vážnosť, dôstojnosť, postavenie osoby, inštitúcie alebo skupiny; prestíž, prestížny
prestige advertising brandingová reklama, reklama značky
prestige pricing prestížna cenotvorba – stanovenie vysokej ceny, aby produkt priťahoval spotrebiteľov zakladajúcich si na svojom statuse
prestige publication reprezentačná publikácia
pretest pretest, predbežný test – test pred tým, než sa použije propagačný nástroj (napr. reklamný šot, inzerát a pod.) s cieľom určiť, či komunikuje zamýšľané posolstvo alebo vybrať z niekoľkých verzií daného nástroja
pretesting overovanie vzorky prieskumu pred jeho uskutočnením
price cena – peniaze alebo iné protiplnenia (hodnoty) vymieňané za kúpu alebo použitie výrobku, služby alebo myšlienky; trhová hodnota tovaru vyjadrená v peniazoch
price discrimination cenová diskriminácia – prax účtovania rozličných cien rozličným kupujúcim za tovary rovnakého druhu a kvality a bez dokázateľných vyšších nákladov (V USA Claytonov zákon, novelizovaný zákonom Robinsona-Patmana takéto kroky zakazuje.)
price-earnings level / ratio úroveň / pomer ceny akcie a jej výnosu
price elasticity cenová pružnosť – miera citlivosti dopytu nazmeny cien; price elasticity of demand
price elasticity of demand cenová elasticita / pružnosť dopytu – percentuálna zmena v požadovanom množstve vo vzťahu k percentuálnej zmeny ceny; price elasticity
price fixing špekulatívna cenotvorba – sprisahanie firiem pri stanovovaní cien produktov; nedovolené cenové dohody konkurentov 
price lining stanovenie cien produktovej línie na niekoľkých cenových úrovniach (napr. 29,-, 49,- 69,- 199,- )
price guarantee cenová záruka, garancia – cenová politika predajcov, ktorá ponúka kupujúcim predaj za nižšiu cenu, ak ju nájdu u konkurencie alebo ak cena klesne v čase medzi objednávkou a doručením
pricing constraints obmedzenia cenotvorby – činitele limitujúce možnosti stanovovania cien
pricing objectives ciele cenotvorby – ciele špecifikujúce úlohu ceny v marketingovom a strategickom plánovaní organizácie
primary data prvotné, primárne údaje – novozískané fakty a čísla v danom projekte; informácie zozbierané na daný účel
primary demand prvotný, primárny dopyt – túžba skôr po triede produktov než po určitej značke
primary metropolitan statistical area (PMSA) primárne metropolitné štatistické územie (USA) – územie, ktoré je časťou väčšieho konsolidovaného štatistického metropolitného územia a celkovou populáciou jeden milión a viac
primary public prvotné, primárne publikum – skupina ľudí, ktorých chce organizácia ovplyvniť na prvom mieste, aby získala ich súhlas
prime rate úrok banky pre najväčších klientov
primary research primárny prieskum – zber nových informácií, ktoré ešte nie sú k dispozícii
prime-time najsledovanejší čas (TV, rozhlas); čas, keď je potenciálne publikum najväčšie – zvyčajne večer
principle princíp, zásada, základ, teoréma
print tlač (technológia)
print media tlačové médiá, tlač
Printer’s Ink model statute model zákona, ktorý v r. 1911 v USA navrhol reklamný časopis Printer’s Ink; podľa neho je priestupkom každá nepravdivá alebo zavádzajúca reklama; prijalo ho 44 štátov USA, ale vzhľadom na zložité dokazovanie sa len málokedy využíva
priority prednosť; prvenstvo; naliehavá, dôležitá vec; prednostné právo; záujem
privacy súkromie
private brand značka, ktorú vlastní alebo vytvoril priekupník výrobku alebo služby; store brand
private branding súkromné označovanie; výroba produktov pod značkou veľkoobchodu alebo maloobchodu
private carrier súkromný prepravca – spoločnosť, ktorá prepravuje len svoje vlastné tovary a doprava nie je jej hlavným podnikaním
privilege obrana proti publikovanému ohováraniu (libel) – tolerancia voči tomu, čo by inak bolo ohováraním vzhľadom na okolnosti, za ktorých bol výrok vyslovený
prize cena, odmena,prémia, výhra; korisť
PRO (public relations officer) skratka pracovník PR
proactive predvídavý a aktívne konajúci proaktívny
proactive public relations aktívne public relations, preberajúce iniciatívu v plánovaní a realizácií programov na žiaduce formovanie vzťahov; protiklad reaktívnych public relations
proactive strategies proaktívne stratégie; stratégie nového produktu zahrnujúce agresívne využitie zdrojov na identifikáciu príležitostí pre rozvoj produktu
probability sample/sampling pravdepodobnostný výber vzorky – využívanie presných pravidiel na výber vzorky, napr. takých, že každý prvok populácie má známu špecifickú možnosť výberu; náhodný výber
problem problém
problem recognition rozoznanie, uvedomenie si problému – prvé štádium nákupného procesu, v ktorom si niekto v nakupujúcej organizácii alebo ako spotrebiteľ (jednotlivec, rodina, domácnosť) uvedomí nedostatok niečoho, potrebu, ktorá môže byť uspokojená získaním výrobku alebo služby
procedure postup, spôsob práce, metodika, metóda, protokol; druh trvalého plánu, pozostávajúceho zo štandardných pokynov na vykonávanie spoločných úloh; pomocou procedúr sa vykonávajú politiky, zásady organizácie
product produkt, výrobok, výtvor – tovar, služba alebo myšlienka pozostávajúce zo súboru hmatateľných a nehmatateľných vlastností, ktoré uspokojujú potreby spotrebiteľov a  vymieňajú sa z peniaze alebo iné hodnoty; čokoľvek, čo môžeme ponúknuť na trhu s cieľom vyvolať záujem, získať, použiť alebo spotrebovať na uspokojenie potreby alebo želania
product adaptation prispôsobenie (adaptácia) produktu tak, aby zodpovedal miestnym podmienkam alebo želaniam na zahraničných trhoch
product advertisement produktová reklama – reklama sústreďujúca sa na predaj výrobku alebo služby, majúca tri formy: 1. pionierska (informačná), 2. konkurenčná (presviedčacia), 3. pripomínajúca
product bundle pricing balíčková cenotvorba – kombinácia niekoľkých produktov a ponuka balíčka za zníženú cenu
product (program) champion osoba schopná a ochotná prestrihnúť pásku a posunúť produkt (program) vpred
product class produktová trieda – celá kategória produktov alebo priemysel
product concept koncepcia produktu – podrobná verzia návrhu nového produktu, vyjadrená zmysluplným jazykom spotrebiteľa; koncepcia, vyjadrujúca predpoklad, že spotrebitelia budú uprednostňovať produkty vyššej kvality, výkonu a s lepšími vlastnosťami, a organizácia by preto mala venovať svoju energiu sústavnému zlepšovaniu produktov
product counterfeiting falšovanie produktov – lacné kópie populárnych značiek, ktoré nevyrába pôvodný výrobca
product development vývoj produktu – stratégia rastu organizácie ponukou pozmenených alebo nových výrobkov na existujúcich trhoch; rozvinutie konceptu produktu do fyzického produktu s cieľom presvedčiť sa, že myšlienku nového produktu je možné premeniť na fungujúci produkt
product differentiation odlíšenie produktov, diferenciácia výrobkov – stratégia s rozličnými ale súvisiacimi významami: využívanie rozličných aktivít v rámci marketingového mixu, napr. predstavovanie produktu a reklama, s cieľom pomôcť spotrebiteľom vnímať produkt ako odlišný a lepší než iné produkty
product form produktová forma, forma produktu – variácie produktu v produktovej triede
product invention vynájdenie produktu – vytváranie nových výrobkov alebo služieb pre zahraničné trhy
product item produktová položka – konkrétny produkt charakterizovaný jedinečnou značkou, veľkosťou a cenou
product liability zodpovednosť za škody – princíp, podľa ktorého firmy sú zodpovedné za akékoľvek škody alebo choroby, ktoré by mohli byť spôsobené používaným ich produktov; firmy (najmä v USA) sa držia čoraz prísnejších noriem a občas prehrávajú súdne spory napriek tomu, že škoda spôsobená výrobkom alebo bola s ním spojená, bola dôsledkom jeho nesprávneho použitia
product life cycle (PLC) životný cyklus produktu – život produktu počas štádií: vývoj produktu, uvedenie na trh, rast, zrelosť, pokles
product line produktová skupina, línia, produktový rad – skupina úzko súvisiacich produktov, ktoré uspokojujú skupinu potrieb, používajú sa spolu, predávajú sa rovnakej skupine zákazníkov, distribuujú sa cez rovnaké kanály alebo spadajú do danej cenovej kategórie
product line grouping sortimentné zoskupenie, zoskupenie podľa produktových skupín – organizačná formácia, ktorej jednotka je zodpovedná za konkrétnu ponuku produktov
product line pricing cenotvorba produktovej línie;stanovenie ceny pre produkty daného produktového radu – stanovenie cenových intervalov rozličných produktov v produktovej línii, založené na nákladových rozdieloch medzi produktami, zákazníckom hodnotení ich rozličných vlastností a cenách konkurencie
product manager produktový manažér – osoba, ktorá pripravuje, uskutočňuje a kontroluje ročné a dlhodobé plány pre produkty, za ktoré zodpovedá
product/market expansion grid stratégie rastu produkt/trh – plánovací nástroj na rozširovanie podnikateľského portfólia; umožňuje identifikovať možnosti rastu podniku pomocou preniknutia trhu, rozvoja trhu, vývoja produktu alebo diverzifikácie
product mix kombinácia produktov, produktový mix – množina všetkých produktových tried, línií a položiek ktoré ponúka určitý predajca; produktové portfólio (product portfolio)
product modifications zmeny, modifikácie produktu – stratégie zmeny vlastností produktu: kvality, výkonu alebo vzhľadu
product motives produktová motivácia, motívy produktov – podnety, dôvody, želania a túžby, pre ktoré si ľudia vyberajú určité produkty a kupujú ich; v pozadí produktovej motivácie stoja určité potreby – napr. bezpečnosti, istoty, lásky, a pod.
product placement umiestnenie produktu vo filme, televíznom programe a pod. – alternatíva reklamných médií, pri ktorej výrobca platí za výlučnú možnosť použiť svoj značkový výrobok vo filme, televíznej relácii a pod.
product portfolio produktové portfólio – kombinácia produktov, produktový mix – množina všetkých produktových tried, línií a položiek ktoré ponúka určitý predajca; produktový mix (product mix)
product position(ing) pozicionovanie, pozícia, vnímanie produktu – miesto, ktoré ponúkaný produkt zaberá v mysliach spotrebiteľov s ohľadom na dôležité vlastnosti v porovnaní s konkurenčnými ponukami
product publicity publicita o produkte
product quality kvalita produktu – vlastnosti výrobku alebo služby, ktoré sú nositeľom schopnosti uspokojiť vyslovené alebo nevyslovené potreby
product recall stiahnutie produktu z predaja
product research výskum produktov, produktový výskum –  prvok marketingového výskumu, ktorý skúma vlastnosti produktov (výrobkov alebo/a služieb), ktoré môžu uspokojiť určité potreby alebo želania, teda dopyt
product sales force structure štruktúra predaja produktu – organizácia predaja, v rámci ktorej sa predajcovia špecializujú len na predaj časti produktov alebo produktových radov podniku
product specification špecifikácia produktu – štádium nákupného procesu organizácie, v ktorom kupujúca organizácia rozhoduje o najlepších technických vlastnostiach produktu, ktorý potrebuje
production goods výrobné tovary, tovary na výrobnú spotrebu – tovary používané pri výrobe iných položiek, ktoré sa stávajú súčasťou finálneho produktu
production line výrobná linka; linka spájajúca režiséra živého nakrúcania a režiséra televíznej stanice vysielajúcej satelitný program
professional relations vzťahy s profesionálnou komunitou
professional salesperson profesionálny predajca komplexných riešení – predáva zložité alebo na mieru šité produkty podnikom, čo si vyžaduje poznanie technológie produktu; complex salesperson
profit zisk – odmena obchodnej firmy za riziko, ktoré podstupuje pri predaji produktu; peniaze, ktoré zostanú po odpočítaní celkových nákladov firmy od jej celkových príjmov
profit equation rovnica zisku: Zisk = Celkové  príjmy – Celkové náklady
profit responsiblity zodpovednosť za zisk – názor, že firmy majú jedinú povinnosť, ktorou je maximalizácia zisku pre svojich vlastníkov alebo akcionárov
profitability analysis analýza ziskovosti – prostriedok na meranie ziskovosti firmy: jej produktov, zákazníckych skupín, území predaja, distribučných kanálov a pod.
program (AM) náčrt plánu aktivít kampane
program (AM) schedule časový rozvrh programu – graf s časovými líniami, zobrazujúci vzťahy medzi rozličnými úlohami programu
programme náčrt plánu aktivít kampane
program evaluation and review technique (PERT) metóda sieťovej analýzy – sieť reprezentujúca plán realizácie projektu, obsahujúca následnosť, časovanie a náklady rozličných úloh
programme schedule časový rozvrh programu – graf s časovými líniami, zobrazujúci vzťahy medzi rozličnými úlohami programu
progress postup, pokrok, vývoj; postúpiť, vyvinúť sa
progress report správa o činnosti,  postupe
project projekt, plán, návrh; projektovať, navrhnúť; zobraziť
project basis spolupráca na základe jednotlivých projektov
project manager projektový manažér, riaditeľ projektu
projector projektor
proliferation šírenie; rýchle rozmnožovanie, rozširovanie; proliferácia
promotion propagácia, podpora, reklama, zviditeľnenie; povýšenie; akvizícia; špeciálne aktivity s cieľom vytvoriť a stimulovať záujem o osobu, produkt, organizáciu alebo kauzu
promotion mix marketingový komunikačný mix, propagačný mix – použitie (kombinácia) jedného alebo viacerých marketingových komunikačných prvkov na presvedčovaciu komunikáciu so spotrebiteľmi. Marketingové komunikačné prvky zahrnujú: reklamu, osobný predaj, podporu predaja, vzťahy s verejnosťou a priamy marketing. Ich úlohou je komunikovať hodnotu pre zákazníka a budovať vzťahy so zákazníkmi. Tiež promotional mix; marketing communications mix.
promotional allowance propagačná náhrada, bonifikácia – platba v hotovosti alebo osobitné množstvo tovaru zadarmo pre predajcov v distribučnom reťazci, ktorí vykonávajú určité reklamné alebo predajné aktivity s cieľom propagovať produkt
promotional mix marketingový komunikačný mix, propagačný mix – použitie (kombinácia) jedného alebo viacerých marketingových komunikačných prvkov na presvedčovaciu komunikáciu so spotrebiteľmi. Marketingové komunikačné prvky zahrnujú: reklamu, osobný predaj, podporu predaja, vzťahy s verejnosťou a priamy marketing. Ich úlohou je komunikovať hodnotu pre zákazníka a budovať vzťahy so zákazníkmi. Tiež promotion mix; markting communications mix.
promotional pricing propagačná, motivačná cenotvorba – dočasné stanovenie ceny produktov pod ich cenníkovú cenu, a niekedy nepokrývajúcu ani náklady, s cieľom krátkodobo zvýšiť predaj
prompted awareness test test znalosti produktu, značky, mena a pod., pri ktorom sa respondentov pýtajú, či poznajú uvedený produkt
proof obťahy na korektúru; korektúrny nátlačok
proof reading korektúra, kontrolné čítanie
propaganda propaganda, nábor; propagovanie, presadzovanie doktrín; úsilie ovplyvniť názory iných
propaganda of the deed propaganda činom – provokatívna akcia s jediným cieľom: pritiahnuť pozornosť na myšlienku alebo sťažnosť
proposal návrh, ponuka; organizované materiály s cieľom ponúknuť produkt, program alebo služby – ponuka sa môže realizovať cestou prezentácie alebo doručiť poštou či osobne; ponuka na sobáš
proposal solicitation žiadosť o zaslanie ponúk, ponukové konanie – štádium nákupného procesu organizácií, v ktorom kupujúci vyzýva kvalifikovaných dodávateľov, aby predložili svoje ponuky
prospect potenciálny zákazník, ktorý chce a potrebuje produkt
prospecting prospektorské štádium, fáza vyhľadávania potenciálnych zákazníkov – vyhľadávanie a kvalifikácia potenciálnych zákazníkov v procese (osobného) predaja; prospecting stage
prospecting stage prospektorské štádium, fáza vyhľadávania potenciálnych zákazníkov – vyhľadávanie a kvalifikácia potenciálnych zákazníkov v procese (osobného) predaja; prospecting
protectionism protekcionizmus, ochranárstvo – prax ochraňovania jedného alebo viacerých sektorov ekonomiky danej krajiny pred zahraničnou konkurenciou pomocou taríf a kvót
protocol protokol, záznam, špecifikácia – počiatočný dokument v procese vývoja nového produktu, ktorý určuje presne definovaný cieľový trh, potreby zákazníkov, ich požiadavky a vymedzuje produkt a jeho funkcie
provide obstarať, zadovážiť, poskytnúť, dodať, zabezpečiť
provider dodávateľ, poskytovateľ, obstarávateľ
provincial daily regionálny denník
proxy splnomocnenec, oprávnený zástupca; náhrada; plná moc; splnomocniť; písomné povolenie akcionára hlasovať v jeho mene
proxy fight bojovné úsilie akcionára alebo skupiny získať hlasy väčšinových akcionárov
proxy server pomocný počítač, ukladajúci na disk navštívené internetové adresy a uľahčujúci prístup k nim
proxy statement dokument požadovaný vládnymi predpismi alebo burzami, podávajúci akcionárom alebo ich splnomocnencom všetky informácie potrebné na to, aby mohli konať na zhromaždení akcionárov
PRSA (Public Relations Society of America) združenie PR profesionálov USA
PRVA (Public Relations Verband Austria) združenie profesionálov PR Rakúska
PSA, public service announcement oznámenie v médiách vo verejnom záujme, uverejnené zadarmo
psychographic segmentation psychografická segmentácia – rozdelenie trhu na rozličné skupiny na základe spoločenskej triedy, životného štýlu alebo osobnostných charakteristík
psychographics psychografia, opisná psychológia – charakteristiky reprezentované črtami osobnosti a životného štýlu (aktivity, záujmy a názory)
psychological pricing psychologická cenotvorba – prístup k tvorbe cien, ktorý zvažuje psychológiu cien, nielen ekonomiku; cena tak niečo hovorí o samotnom produkte
public / s verejnosť; obyvateľstvo; cieľová skupina; verejný; štátny; akákoľvek skupina jednotlivcov, ktorú sa usiluje osloviť program public relations; publikom môže byť aj výbor troch ľudí; publikom môžu byť zamestnanci firmy, akcionári, zákazníci, komunita, legislatíva, celý národ, štát, svet…; skupina jednotlivcov, ktorých spája spoločná charakteristika, reakcie alebo skutočné či možné záujmy alebo majú vplyv na dosiahnutie cieľov organizácie
public acceptance verejné uznanie, súhlas
public awareness povedomie verejnosti
public-address system verejný rozhlas
public affairs práca s verejnosťou, podujatia pre verejnosť, public affairs, verejné záležitosti; public relations; komunikácia vlády a súkromného sektora; časť public relations, zaoberajúca sa politickým okolím organizácií
public communication verejná komunikácia – mnohokrokový a mnohosmerný proces rozširovania posolstiev širokej, niekedy nediferencovanej, verejnosti prostredníctvom zložitých sietí alebo aktívnych vysielačov
public consent súhlas verejnosti, verejná zhoda
public information verejná informácia, verejne prístupné fakty, správy, posolstvá, obrazy alebo dáta; šírenie takýchto informácií ako funkcia vlády, štátnych orgánov, neziskových organizácií, škôl a univerzít
public information/public affairs officers (PIOs/PAOs) referenti verejných informácií/záležitostí, ktorí pôsobia vo vládnych úradoch USA alebo v iných inštitúciách, ktorí používajú tieto tituly
public interest verejný záujem
public opinion verejná mienka; meradlo postoja verejnosti k nejakej osobe, organizácii, objektu, pojmu, myšlienke, projektu a pod.; imidž, obraz niečoho vo verejnosti
public relations vzťahy s verejnosťou, práca s verejnosťou; komunikácia s rozličnými cieľovými skupinami; forma manažmentu komunikácie, obrazu a povesti organizácie, usilujúca sa ovplyvniť pocity, názory alebo presvedčenie zákazníkov, akcionárov, dodávateľov, zamestnancov a ďalších publík vo vzťahu k firme a jej produktom a službám; budovanie dobrých vzťahov s rozličnými publikami organizácie pomocou pozitívnej publicity, vytváraním dobrého obrazu (imidžu) organizácie a zvládaním nepriaznivých klebiet, povestí a udalostí; funkcia manažmentu, ktorá pomáha definovať filozofiu organizácie a jej smerovanie pomocou primeraného správania sa a sústavnej vnútornej aj vonkajšej komunikácie a sledovania diania – tým umožuje organizácii prispôsobiť sa prostrediu a dôležitým očakávaniam rozličných publík
public relations advertising inzercia a reklama pre účely public relations
public relations association Asociácia public relations
public relations award cena za public relations
public relations bonanza zlatá baňa public relations – vďačná téma komunikácie, komunikačne výhodná situácia
public relations committee výbor pre public relations
public relations consultancy poradenstvo v oblasti vzťahov s verejnosťou; konzultačná firma public relations
Public Relations Consultants Association (PRCA) britské združenie konzultantov PR
public relations counsel/or poradca public relations, pracovník vzťahov s verejnosťou, ktorý informuje publiká aj organizácie s cieľom vytvoriť vzájomne výhodné vzťahy a získať podporu
public relations director riaditeľ public relations
public relations disaster pohroma pre organizáciu, firmu, osobnosť z hľadiska jej imidžu, povesti
public relations excercise hanlivé označenie aktivít public relations, ktoré okato niečo zakrývajú alebo demonštrujú
public relations executive referent, výkonný pracovník public relations
public relations manager manažér public relations
public relations officer (PRO) pracovník PR
Public Relations Society of America (PRSA) združenie PR profesionálov USA
public relations support podpora prostriedkami public relations
Public Relations Verband Austria (PRVA) združenie profesionálov PR Rakúska
public service verejnoprospešné služby, verejnoprávne inštitúcie
public service announcement, PSA oznámenie v médiách vo verejnom záujme, uverejnené zadarmo; nástroj publicity, využívajúci bezplatný priestor alebo čas, venovaný médiami
public service advertising inzercia a reklama vo verejnom záujme
public speaking verejný prejav
public warehouse verejný sklad – skladovacie priestory pre organizácie alebo spotrebiteľov
publication publikácia, uverejnenie, publikovanie, vydanie; vyhlásenie
publicize uverejniť, publikovať, verejne oznámiť
publicity publicita; propagácia; rozširovanie účelne plánovaných a realizovaných posolstiev prostredníctvom vybraných médií na podporu záujmu organizácie alebo osoby bez platenia médiu; neosobná, nepriamo platená prezentácia organizácie, výrobku alebo služby, myšlienky, projektu, osobnosti a pod.
publicity agent sprostredkovateľ, agent publicity, informácií o organizáciách pre verejnosť, rozličné publiká s cieľom podporovať porozumenie, sympatie alebo získavať zákazníkov, klientov pre organizácie
publicity release správa pre tlač, tlačová informácia, komuniké pre tlač; news release, press release
publicity tools nástroje publicity – metódy získavania neosobnej prezentácie organizácie, tovaru alebo služby bez priamych platieb médiu. Príklady: tlačové informácie (news releases), tlačové konferencie a verejné oznámenia (public service announcements)
publics cieľové skupiny
publisher vydavateľ, nakladateľ; vydavateľstvo, nakladateľstvo
publishing vydávanie, vydavateľský podnik
puff krikľavá reklama, oslavné tirády, prázdne slová; pozitívny redakčný materiál využívajúci text tlačovej informácie; puffery, puff-piece
puffery pozitívny redakčný materiál využívajúci text tlačovej informácie; zveličovanie alebo neopodstatnený materiál v publicite; puff, puff-piece
puff-piece pozitívny redakčný materiál využívajúci text tlačovej informácie; puffery, puff
pull strategy stratégia priťahovania – smerovanie komunikačného mixu, najmä reklamy a podpory predaja, na konečných spotrebiteľov s cieľom podnietiť ich, aby požadovali daný produkt od predajcu-maloobchodníka, ktorý ho potom objedná od sprostredkovateľa (distribútora, veľkobchodníka), a ten od výrobcu
pulse schedule pulzný rozvrh – kombinácia pevného a prelietavého rozvrhu vyplývajúca z rastu dopytu, období tvrdej propagácie alebo uvádzania nového produktu
punch dôraz alebo prieraznosť v príbehu alebo vysielaní
Pure Food and Drug Act federálny zákon USA o čistých potravinách a liekoch z r. 1906, ktorý má zaručiť čistotu potravín, doplnený v r. 1938 zákonom Wheeler-Lea, pokrývajúcim aj lieky a kozmetiku; zakazuje predaj falšovaných a klamlivo označených potravín, liekov a kozmetiky medzi štátmi USA
purchase decision rozhodnutie kúpiť, nákupné rozhodnutie – rozhodnutie kupujúceho, ktorú značku, ktorý produkt, výrobok alebo službu si kúpi
purchase decision process nákupný rozhodovací proces – kroky a štádiá, ktorými prechádza kupujúci, keď sa rozhoduje, ktorý produkt si kúpi
purchase frequency frekvencia nákupu – častosť nákupu určitého produktu
purchasing power kúpna sila – schopnosť určitých ľudí alebo skupín ľudí kupovať ponúkané produkty;kúpna sila meny – množstvo tovarov, ktoré sa dá kúpiť za jednotku danej meny; buying power
pure competition čistá konkurencia – konkurenčná situácia, v ktorej veľký počet predajcov súťaží s podobnými produktmi
purpose zmysel, účel; poslanie (zmysel existencie), dlhodobý cieľ, úloha
push strategy stratégia postrkovania, tlačenia – smerovanie komunikačného mixu na účastníkov distribučného reťazca alebo medzičlánky (sprostredkovateľov) s cieľom získať ich pre spoluprácu pri objednávaní, skladovaní, distribúcii a propagácii daného produktu; využíva sa najmä osobný predaj, predajcovia a komunikácia medzi organizáciami (B2B)
put in play dať ponuku firme, ktorá priťahuje ďalšie ponuky, a tak tvorí aktívny trh
put to bed (a newspaper) uzávierka

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.
MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne