8.8 C
Bratislava
sobota, 2. marca 2024

S…scripts, sdsl, session…

Najčítanejšie

iab_slovakia_mini_banner

Sample (Vzorka)
Podskupina ľudí, ktorá podlieha analýze správania za účelom získania informácií o tejto skupine.
Interactive Advertising Bureau Slovakia, Tomášikova 26, 821 02 Bratislava

Sampling frame
Zdroj, odkiaľ sa vzorka získáva.

Scripts
Súbory, ktoré iniciujú rutinné správanie sa stránky, ako napr.dynamické generovanie webových
stránok ako odpoveď na užívateľov vstup a podobne.

SDSL Symmetrical Digital Subscriber Line
Typ DSL, ktorý využíva k prenosu dát len jeden z dvoch káblov. SDSL umožňuje prenos dát, hlasu
alebo faxu domácim a malým kanceláriám zdieľaním jedného telefónu.

Search Engine (Vyhľadávač)
Program, ktorý napomáha užívateľom nájsť na webe potrebné informácie. Metóda nájdenia potrebnej
informácie je udržiavanie indexu webových zdrojov, ktoré môžu byť vyžiadané na základe definície
kľúčového slova alebo viacerých slov.

Sell-through rate (Pomer predanej reklamy)
Percento predanej reklamy klasickým spôsobom alebo barterom.

Server
Počítač, ktorý distribuuje súbory zdieľané v LAN, WAN alebo na internete. Tiež známy ako „HOST“.

Server centric measurement
Meranie internetovej populácie na základe záznamov (logov) servera.

Server-initiated ad impression (Zobrazenia reklamy iniciované serverom)
Jedna alebo dve metódy, ktoré sa používajú na meranie úspešnosti reklamnej kampane. Obsah
reklamy je užívateľovi doručený pomocou dvoch metód – iniciácia serverom a iniciácia klientom.
Sčítanie reklamných zobrazení pomocou metódy iniciácie serverom, využíva na vytvorenie požiadavky
formátovanie a presmerovanie obsahu stránky prevádzkovateľa. Pri tejto metóde by sa sčítanie malo
uskutočniť následne po odpovedi na reklamu a objaviť na reklamnom serveri alebo na serveri stránky,
prípadne neskôr počas procesu. Pozri Zobrazenie reklamy na základe iniciácie klienta.

Server pull
Proces, pomocou ktorého si užívateľov prehliadač udržiava automatické alebo nastavené spojenie
a profil so serverom stránky. Prehliadač si obvykle nastaví unikátnu požiadavku, ktorá sa elektronicky
zaznamená a uloží pre potreby budúceho využitia. Napr.: požiadavka na automatické doručovanie
emailových newsletterov, požiadavka na zobrazovanie určitého obsahu podľa úžívateľom zadaných
kritérií, alebo nastavenie osobnej webovej stránky, pomocou ktorého užívateľ získava informácie.

Server push
Proces pomocou, ktorého server udržuje otvorené spojenie s prehliadačom a to po zadanej
požiadavke na načítanie určitej stránky. Cez takéto spojenie server pokračuje v obnovovaní stránok
a obsahu, aj keď užívateľ nezadá žiadnú inú požiadavku týkajúcu sa takejto informácie.

Session
1. sekvencia aktivity užívateľa na internetovej stránke. Ak užívateľ nezadá inú požiadavku
v priebehu 30 minút, bude ďalší obsah alebo požiadavka na reklamu tvoriť začiatok novej
session,

2. séria užívateľských transakcií môže byť meraná prostredníctvom stránok zobrazujúcich sa
postupne. Napr. jedna session môže obsahovať návštevu na webovej stránke, pokračovať
kliknutím na reklamný formát, prejsť na stránku inzerenta a vykonať nákup. Pozri Návšteva.

Session cookies
Cookies, ktoré sa naťahujú na RAM počítača a sú funkčné len počas tej jednej session. Keď
prehliadač stránku opustí, cookies sa automaticky vymažú. Nazývame ich dočasné cookies a takáto
cookie sa nezapisuje na pevný disk užívateľovho počítača. Pozri Cookie.

Set-top box
Elektronické zariadenie, ktoré je prepojené s televízorom a umožňuje pripojenie na internet, hry alebo
káblové systémy.

SGML – Standard Generalized Markup Language
Materský jazyk pre HTML súbor.

Shockwave
Plug-in prehliadača vytvorený spoločnosťou Macromedia umožňujúci zobrazenie multimediálnych
objektov ako sú animácia, audio a video záznam.

Shop bot
Inteligentný agent vyhľadávajúci najlepšie cenové ponuky na internete.

Site-centric measurement
Meranie internetovej populácie získanej z logov serverov webových stránok.

Skins
Nastaviteľná grafika, ktorá umožňuje internetovým užívateľom priebežne meniť výzor ich desktopov alebo
prehliadačov bez nutnosti meniť nastavenia funkcií počítača. Sú zväčša marketingovým nástrojom.

Skyscraper
Úzky vysoký reklamný formát. IAB odporúča používanie dvoch veľkostí:120*600 pixelov a 160*600 pixelov.

Slotting fee
Poplatky účtované mediálnymi agentúrami alebo priamo médiami inzerentom za získanie popredných
pozícií na ich stránkach, za exluzivitu alebo inú formu privilegovanosti.

Smart Card
Výzorom podobné kreditným kartám, tieto karty obsahujú mikroprocesorový chip, na ktorom sú
uložené dáta. Tieto chipy sú nosičmi rôznych informácií od peňažných hodnôt až po tajné informácie
a aplikácie, ktoré slúžia na vykonanie rôznych operácií ako sú napr. zdravotné záznamy. V súčasnosti
sa používajú kontaktné karty, bezkontaktné a kombinované karty. Kontaktné smart karty musia byť
vložené do čítača na smart karty. Tieto karty obsahujú kontaktný pliešok na tej strane, ktorou sa
vytvára spojenie s čítačkou. Načítanie alebo zaznamenanie informácii sa vykoná prostredníctvom
pliešku. Bezdotykové smart karty obsahujú internú anténu a chip. Interná anténa umožňuje
komunikáciu a prenos informácií s transakčným centrom. Na redukovanie času prenosu je potrebná
vzájomná blízkosť oboch médií. Kombinovaná karta funguje na princípe oboch predchádzajúcich kárt.
Sú typické pre interaktívnu TV, kedy vložením karty do káblového prijímača divák dekóduje program.

SMPT Simple Mail Transfer Protocol
Protokol slúžiaci na prenos mailu.

Sniffer (Elektronické detekčné zariadenie)
Softvér, ktorý rozoznáva možnosti prehliadača jednotlivých užívateľov. Vyhľadáva napr. možnosti,
ktoré môže poskytnúť program Java, plug-in prehliadača, šírku pásma, rozlíšenie obrazovky, apod.

Space (Priestor)
Priestor určený na umiestnenie reklamného formátu na stránke. Každá pozícia je stránkou
jednoznačne určená. Na jednej stránke sa môžu nakonfigurovať viaceré pozície.

Spam
Slangový výraz, ktorý sa používa na označenie nevyžiadaných mailov.

Spider (Pavúk)
Program automaticky zachytávajúci webové stránky. Pavúky sa tiež používajú na naplnenie stránok
vyhľadávačov. Svoj názov získali vďaka schopnosti pohybovať sa po sieti. Pavúk môže začať svoju
činnosť kdekoľvek, pretože vačšina webových stránok obsahuje linky iných stránok. Akonáhle pavúk
zistí výskyt linku na inú stránku, okamžite ju zachytí. Veľké vyhľadávače majú mnoho pavúkov
fungujúcich súčasne. Pozri Robot.

Splash page (Splashová stránka)
Stránka, ktorá získáva prednosť pred stránkou vyžiadanou užívateľom, a obvykle je to stránka
propagujúca novinky alebo reklamný formát. Splashová stránka je načasovaná tak, aby sa po krátkom
čase zatvorila alebo po kliknutí na jej obsah presmerovala užívateľa stránku inzerenta. Známa tiež ako
interstitial.Tieto stránky nespadajú pod kvalifikáciu zobrazenia stránky, ale kvalifikujú sa ako
zobrazenie reklamy.

Sponsor (Sponzor)
1. sponzorom je inzerent, ktorý sponzoruje reklamu, a tým pomáha sponzorovať alebo
podporovať webovú stránku, na ktorej sa reklama zobrazuje.

2. inzerent, ktorý má zvláštny vzťah s webovou stránkou a podporuje jej špecifické vlastnosti
poskytovaním napr.: článkov alebo kolekcie článkov na určitú tému.

Sponsorship (Sponzoring)
Inzertná spolupráca inzerenta s webovou stránkou formou, ktorá poskytuje inzerentovi zviditeľnenie
a výhody nad rámec bežných reklamných pozícií. Ak je spolupráca naviazaná na určitý obsah, môže
inzerentovi zabezpečiť cielenejšiu reklamu ako iné formy reklamy.

Static ad placement/Static rotation (Statické umiestnenie reklamného formátu/statická rotácia)
1. reklamný formát je umiestnený na stránku na určité obdobie (bez ohľadu na počet impresií),
2. reklama bez rotovania s inými reklamnými kampaňami na tej istej napr. bannerovej pozícii.

Stickiness (Súdržnosť)
Veličina určená na meranie efektivity návštevnosti stránky a jej schopnosti udržať si užívateľov. Táto
veličina je určená časovou dĺžkou strávenou užívateľom na stránke.

Streaming (Tok)
1. technológia, ktorá umožňuje doručenie audio a video záznamov zo vzdialenej webovej
stránky.

2. technika prenosu internetových dát, ktorá umožňuje užívateľovi sledovať video záznamy
a prehrať si audio záznamy. Host alebo zdroj komprimuje súbor a následne ho v malých
packetoch prenesie cez internet k užívateľovi.

Streaming media player (Prehrávač stremovaných médií)
Softvérový program, ktorý slúži na dekompresiu audio a/alebo video súborov, takže si ich užívateľ
môže prehrať. Príkladom takýchto programov sú Real Player, Windows Media Player alebo Quick
Time Player.

Superstitials®
Interstitial vytvorený spoločnosťou Unicast, ktorý je pred prehraním kompletne uložený. Špecifikácia
rozmeru je 550*480 pixelov (2:3 obrazovky), veľkosť súboru maximálne do 100 kB a dĺžka zobrazenia
do 20 sekúnd.

Surfing (Surfovanie)
Prehliadanie svetovej internetovej siete.

Slovník internetovej reklamy zostavila  IAB Slovakia.

Ďalšie články

Aktuálne