11.2 C
Bratislava
piatok, 1. marca 2024

R…rate card, run-of-net, run-of-site…

Najčítanejšie

iab_slovakia_mini_banner

Rate card
Zoznam cien, inzertných produktov a balíkov ponúkaných médiom alebo agentúrou.

Re-direct (Presmerovanie)
Keď presmerovanie spomíname v súvislosti s online reklamou, znamená to, že jeden server priradí
službu prenosu reklamy alebo reklamného cielenia inému serveru. Napr.: Reklama sa môže
presmerovať na tretiu stranu najatú inzerentom, za účelom distribúcie vlastnej reklamy k cieľovej
skupine zákazníkov. Potom sa môže objaviť ďalšie presmerovanie na prevádzkovateľa „bohatého
média“, a to v prípade, že súčasťou reklamy bolo video, ešte pred doručením reklamného formátu
zákazníkovi. V niektorých prípadoch tento proces môže spôsobiť spomalenie doručenia reklamy či
načítania stránky. Pozri Latencia.

Reach (Dosah)
1. počet unikátnych užívateľov, ktorí navštívili stránku počas určitej doby (deň, týždeň,…), číslo
vyjadrené v percentách predstavujúce pomer k celkovému počtu internetovej populácie určitej
oblasti, taktiež známe ako neduplicitná populácia.
2. celkový počet unikátnych užívateľov, ktorým bude doručený reklamný formát, alebo budú
oslovení reklamnou kampaňou.

RealAudio®
Softvérový program, ktorý sťahuje a prehráva audio súbory.

Real time (Reálny čas)
Reálne uskutočnenie určitej udalosti znamená, že sa daná udalosť odohrá v danom konkrétnom čase.
Keď jeden človek komunikuje v chatovacej miestnosti, alebo posiela správu (pozri Instant messaging),
reaguje v reálnom čase, nakoľko je táto reakcia okamžitá.

Refferal link (Odkazujúci link)
Odkazujúca stránka alebo odkazujúci link je miesto, na ktoré užívateľ klikne, aby sa dostal na stránku
svojho záujmu. Inými slovami, keďže hyperlink spája jednu URL adresu s druhou, kliknutím na link sa
prehliadač pohne z odkazujúcej URL na konečnú URL. Tiež známy pod pojmom zdroj návštev.

Referral fees
Poplatky uhradené inzerentom za doručenie otázok ohľadne nákupu alebo reálne uskutočnenie
predaja.

Registration (Registrácia)
Proces, počas ktorého návštevníci stránky poskytnú o sebe informácie, a tým k nej získajú prístup.
Webové stránky využívajú registračné údaje na lepšie cielenie jednak samotného obsahu stránky
a zároveň reklamy. Registrácia je buď dobrovoľná alebo povinná.

Repeat visitor (Opakovaný návštevník)
Unikátny užívateľ, ktorý navštívil webovú stránku viackrát počas určitej špecifikovanej doby.

Repeat visit (Opakovaná návšteva)
Priemerné číslo počtu návratov jedného užívateľa počas špecifikovaného obdobia.

Rich media (Bohaté médium)
Metóda komunikácie, ktorá zlučuje animáciu, zvuk, video a/alebo interaktivitu. Môže byť použitá buď
jednotlivo, alebo v kombinácií s následovnými technológiami: prietokové (streamované) médium, zvuk,
flash s využitím jazykových programov ako sú Java, Javascript a DHTML. Táto metóda sa môže
distribuovať cez web a bezdrôtovou komnikáciou, vrátane emailu, Web dizajnu, bannerov, tlačitiek
a interstitialov.

Robot
Program, ktorý beží automaticky bez ľudskej intervencie. Robot je dotovaný umelou inteligenciou tak,
aby mohol reagovať na rozličné siuácie. Dvomi najbežnejšími druhmi robotov sú agenti a spider
(pavúk). Komerčné roboty slúžia na indexovanie webových stránok, ale užívateľovi nezobrazia obsah
vyžiadaného dokumentu, len link na stránku. Osobné roboty poskytujú užívateľovi možnosť zhliadnuť
vyžiadanú webovú stránku, a to obvykle v offline režime. Tiež známe ako BOTS.

ROI – Return on Investment (Návrat investícií)
Čistý zisk delený investíciami.

RON (Run-of-net)
Typ reklamnej kampane, kedy sa reklamné formáty zobrazia v rámci celej siete a to prostredníctvom
dostupných formátov. Inzerent obvykle súhlasí s neumiestnením reklamného formátu na popredných
pozíciách, výmenou za intenzívnejšiu kampaň pri nižšej CPM.

ROS (Run-of-Site)
Plánovanie reklamnej kampane, kedy sa reklamné formáty zobrazujú v rámci celej stránky. Inzerent
obvykle zvolí tento spôsob umiestnenia formátov kvôli nižším nákladom, ako by boli náklady spojené
s umiestnením formátu na špecifickú podstránku.

Router
Zariadenie, ktoré spája akýkoľvek počet LAN. Routery používajú záhlavia a doručovacie tabule na
určenie smeru packetov a zároveň navzájom komunikujú, aby nakonfigurovali čo najlepšiu trasu
prenosu informácie medzi dvomi host počítačmi.

Slovník internetovej reklamy zostavila  IAB Slovakia.

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Ďalšie články

Aktuálne