11.2 C
Bratislava
piatok, 1. marca 2024

R… radio, reach, recruitment…

Najčítanejšie

 

rack jobber regálový veľkoobchodník – veľkoobchodník, dodávajúci tovar na vlastné regály alebo police na vystavovanie tovaru na prenajatom mieste v maloobchode; tiež veľkoobchodník vykonávajúci niektoré funkcie distribučného kanála a predávajúci napr. do konsignačného skladu; jobber; truck jobber; wagon jobber
radio rozhlas
random sample náhodná vzorka, pri ktorej výbere má každý prvok rovnakú možnosť byť vybratý
raster raster, mriežka – sústava čiar alebo bodov, ktoré vytvárajú obraz
rate pomer, podiel, miera, kvóta; percento, sadzba; počet; pomerná rýchlosť, tempo; tarifa, cena, poplatok
rating ohlas, hodnotenie, známkovanie, klasifikácia; odhad úveruschopnosti; stanovenie spôsobilosti
rating (TV or radio) sledovanosť – percento domácností na trhu, ktoré sledujú určitý televízny program alebo rozhlasovú stanicu
rating point jedno percento zo všetkých domácností, ktoré sledujú určitý televízny alebo rozhlasový program v určitom čase
ratio pomer; koeficient; percento; prevodový pomer, prevod; ukazovateľ
raw materials suroviny – poľnohospodárske, lesnícke alebo ťažobné produkty (bane), ktoré vstupujú do hotových produktov
reach dosah – počet rozličných ľudí alebo domácností, ktorých zasahuje reklama
reactive public relations komunikácia iba reagujúca na vonkajšie okolnosti a udalosti, bez dlhodobejšej stratégie, plánovania a implementácie; opak proactive public relations
reactive strategy reaktívna stratégia – stratégia nového produktu, ktorá postupuje pri odpovedi na nové veci konkurencie obranne a vyvíja nový produkt
reader čitateľ; čítacie zariadenie, snímač; výber textov; korektor
readership čitatelia, čitateľská obec, publikum; docentúra; lektorstvo
readership survey čitateľský prieskum – štúdia, ktorá má určiť vlastnosti, preferencie a čitateľské návyky určitého publika
readibility study štúdia, skúmanie čitateľnosti – posúdenie čitateľnosti a zrozumiteľnosti nejakého textu alebo jeho časti pre dané publikum
rear screen projection premietanie priesvitiek za hovoriacim alebo moderátorom, takže tvoria pozadie
rebate zľava, rabat – zľava z ceny; podpora predaja, pri ktorej po predložení dokladu o kúpe vrátia zákazníkovi časť peňazí
recap recapitulation; rekapitulácia predmetnej veci, seriálu alebo programu
receipt of goods (R.O.G.) oficiálny dokument, potvrdzujúci prijatie vymenovaných tovarov; goods receipt
receive site prijímacie miesto – miesto, kam sa vysiela satelitný program
receiver prijímač, príjemca, prijímateľ – v komunikácii adresát prenášanej informácie; v marketingu spotrebiteľ, ktorý číta, počuje alebo vidí posolstvo odoslané zo zdroja v komunikačnom procese
reciprocal buying priemyslový nákupný postup, pri ktorom sa dve organizácie dohodnú, že budú navzájom kupovať svoje produkty; reciprocity
reciprocity reciprocita, vzájomnosť – priemyslový nákupný postup, pri ktorom sa dve organizácie dohodnú, že budú navzájom kupovať svoje produkty; reciprocal buying
recognition poznanie; uznanie; zisťovanie, prieskum
recruitment posila, posilnenie, doplnenie, rozširovanie; nábor, odvádzanie, verbovanie
recycling recyklovanie, recyklácia – využitie technologického rozvoja na niekoľkonásobný prechod produktu výrobným cyklom
reduce zmenšiť, redukovať; zmenšiť veľkosť vizuálu pri jeho reprodukcii
reengineering reštrukturalizácia, transformácia; restructuring; streamlining – úsilie o efektívnejšie firmy, schopné globálne konkurovať, využívajúce obmedzovanie duplicitných činností v pobočkách firiem, zatváranie alebo zmeny stratových závodov a kancelárií a prepúšťanie zamestnancov
reference dobrozdanie, odporúčanie, posudok, referencia; osoba, ktorá môže dať referenciu; zmienka, narážka, odkaz, odvolávka
reference group referenčná skupina – ľudia, na ktorých sa človek obracia ako na kritérium sebahodnotenia alebo zdroj osobných noriem
reference price porovnávacia, referenčná cena – cena, ktorú si kupujúci pamätajú a s ktorou porovnávajú aktuálnu cenu produktu
refreshments občerstvenie; povzbudenie, osvieženie
refusal odmietnutie, zamietnutie, odopretie; odmietnutie poslušnosti; zdráhanie
regional marketing regionálny marketing – spôsob geografickej segmentácie, pri ktorom sa pripravuje marketingový plán zohľadňujúci miestne rozdiely vo vkuse, vnímaných potrebách alebo záujmoch
regional rollout regionálne rolovanie – postupné uvedenie nového produktu na dané geografické územie s cieľom umožniť postupný nábeh výroby a postupné budovanie marketingu
regional shopping centre / center regionálne nákupné centrum – prímestské nákupné centrum s počtom obchodov do 100, priťahujúce zákazníkov zo vzdialenosti 8-16 km, zvyčajne s jedným-dvoma kľúčovými obchodmi
registrar agent alebo úradník podniku, ktorý vedie záznamy o jeho cenných papieroch a potvrdzuje, že meno na každej vydanej akcii zodpovedá menu vlastníka
registration registrácia
regulation regulácia, usmernenie, úprava; právna úprava – právo upravujúce správanie sa podnikateľských subjektov; tvrdenie vychádzajúce z teórie systémov, ktoré uvádza, že správanie sa systémov je podmienené a prispôsobuje sa pomocou interakcie s ostatnými systémami
reinforcement posilnenie – odmena, ktorá smeruje k posilneniu odpovede (reakcie)
rejection odmietnutie. zamietnutie, vyradenie, potlačenie; vyradenie tovaru; nepodarok
relationship marketing vzťahový marketing – spájanie organizácie s jej zákazníkmi, zamestnancami, dodávateľmi a ďalšími partnermi pre vzájomné dlhodobé výhody
relationship selling vzťahový predaj – budovanie zväzkov so zákazníkmi založené na dlhodobej pozornosti predajcu a jeho oddanosti ich vyvíjajúcim sa potrebám
relative market share pomerný podiel na trhu – predaj firmy alebo obchodnej podnikateľskej jednotky delený predajom najväčšej firmy v odvetví; často sa používa ako vodorovná os pri analýze podnikateľského portfólia
release uvoľniť (na uverejnenie), dať súhlas na publikáciu, zverejniť, vytlačiť, uviesť do distribúcie, na trh; dať do predaja; pustiť, uvoľniť; pustiť na slobodu; zhadzovať (bomby); vzdať sa nároku; news release, tlačová informácia
release date deň a čas uverejnenia tlačovej informácie
reliability hodnovernosť, vierohodnosť; vlastnosť výskumnej metódy, zaručujúca, že pri opakovanom skúmaní rovnakého javu sa dosiahnu rovnaké výsledky
reminder pripomienka; znamenie; upomienka
reminder advertisement pripomínajúca reklama, inzercia – reklama, inzercia posilňujúca predošlú znalosť produktu
reminder institutional advertisement pripomínajúca inštitucionálna reklama, inzercia – pripomínajúca reklama, inzercia, upozorňujúca na meno spoločnosti, firmy, organizácie, inštitúcie
remote rozhlasové alebo televízne vysielanie z iného než zvyčajného štúdia s využitím telefónov alebo mikrovlnného prenosu; remote broadcast
remote broadcast rozhlasové alebo televízne vysielanie z iného než zvyčajného štúdia s využitím telefónov alebo mikrovlnného prenosu; remote
repeat purchaser opätovný kupujúci, zákazník – človek, ktorý vyskúšal produkt, bol spokojný  a kupuje zasa
repetitve decisions opakované, opakujúce sa rozhodnutia – rozhodnutia, ktoré sa počas pracovného roka opakujú v štandardných intervaloch
reply card odpovedná karta
repositioning zmena pozície, vnímania – zmena miesta, ktoré ponuka zaujíma v mysliach spotrebiteľov v porovnaní s konkurenčnými produktmi
reprint dotlač, reprint, ďalšie alebo nové vydanie tlačenej publikácie
representation reprezentácia; znázornenie, zachytenie, stelesnenie; podoba, postava; zastúpenie; poslanecký zbor
representative predstaviteľ, poverenec, splnomocnenec, delegát, reprezentant; reprezentatívny, typický, symbolizujúci; zastupiteľský
reproduction fee poplatok za šírenie
reputation povesť, meno, renomé, reputácia; úcta; autorita; chýr
requirements contract požiadavkový kontrakt, zmluva na základe požiadaviek – zmluva, ktorá požaduje, aby produkt od jedného predajcu napĺňal všetky alebo časť potrieb kupujúceho počas daného obdobia
resale price maintanance vertikálne určovanie cien – prax, pri ktorej predajcovia nesmú predávať pod minimálnu predajnú cenu; vertical price fixing
research výskum, prieskum, skúmanie; vykonávať prieskum, výskum, skúmať
research – empirical empirický prieskum, využívajúci skúsenosť a pozorovanie zmyslami bez snahy usporiadať výsledky do systému alebo teórie
research – basic or pure základný alebo čistý výskum, skúmajúci javy často pomocou budovania a overovania teórií bez snahy aplikovať výsledky na riešenie praktických problémov
research – applied aplikovaný výskum, usilujúci sa riešiť problémy aplikáciou výsledkov výskumu na javy spojené s problémom
research – social sociálny, spoločenský výskum – základný alebo aplikovaný výskum javov v oblasti spoločenských vied: psychológie, sociálnej psychológie, antropológie, komunikácie a masovej komunikácie (väčšina výskumov vo sfére public relations patrí do tejto kategórie)
research – evaluation hodnotiaci výskum účinnosti programov a projektov s cieľom zlepšiť ich
research – historical historický výskum – zber informácií jestvujúcich vo forme historických dokumentov, osobných materiálov, novín a časopisov a úradných záznamov
research – descriptive deskriptívny, opisný výskum, charakterizujúci jestvujúce podmienky, status quo, individuálne a skupinové názory, postoje a správanie sa, využívajúc experiment, ktorý zvyčajne slúži na overenie teórie alebo hypotézy
research – formal, scientific, or quantitative formálny, vedecký alebo kvantitatívny výskum, prísne dodržiavajúci zásady vedeckého skúmania, akými sú pravidlá empirického pozorovania, náhodný výber vzoriek v prieskumoch, porovnávanie výsledkov so štatistickými normami a zabezpečenie opakovania výsledkov
research – informal, or nonscientific neformálne, nie vedecké skúmanie bez využitia vedeckých metód, zvyčajne s cieľom predbežného prieskumu pred použitím prísnejších metód
research – qualitative kvalitatívny výskum zacielený na hodnotu programov alebo skúmajúci iné otázky s využitím neformálnych alebo formálnych postupov
research – primary primárny, prvotný, terénny výskum, využívajúci osobné získavanie dát alebo zhromažďovanie údajov z „prvej ruky“
research – secondary sekundárny, druhotný výskum, výskum „od zeleného stola“, využívajúci poznatky iných alebo zber údajov z „druhej ruky“
research – formative formatívny výskum, získavajúci informácie na úpravu plánov kampaní počas ich implementácie
research – summative sumárny výskum, získavajúci informácie s cieľom monitorovať kampaň a dokumentovať jej účinnosť ako celku alebo jej častí
reseller priekupník – veľko- alebo maloobchodník, ktorý kupuje fyzické produkty a znovu ich predáva bez akejkoľvek úpravy
resident buyer rezidentný nákupca – organizácia sídliaca v centre veľkoobchodného trhu a slúžiaca veľmi malým alebo priveľmi vzdialeným malobchodníkom, pre ktorých by sa nevyplatilo mať stálu nákupno-predajnú organizáciu
resource zdroj, zásoba; nápad, myšlienka, dôvtip, východisko
respondent účastník prieskumu, respondent; kto sa zúčastňuje prieskumu alebo výskumu odpovedaním na otázky
response odpoveď, reakcia, ohlas, ozvena, odozva; reagovať
responsibility zodpovednosť; spoľahlivosť;, solídnosť; povinnosť; solventnosť, záruka
restructuring reštrukturalizácia, transformácia; reengineering; streamlining – úsilie o efektívnejšie firmy, schopné globálne konkurovať, využívajúce obmedzovanie duplicitných činností v pobočkách firiem, zatváranie alebo zmeny stratových závodov a kancelárií a prepúšťanie zamestnancov
résumé zhrnutie, súhrn, záver, rezumé
retail maloobchod; retailing – maloobchodné podnikanie – všetky aktivity zahrnuté v predaji, najímaní a zabezpečovaní tovarov a služieb pre konečných spotrebiteľov: jednotlivcov, rodiny alebo domácnosti na ich konečnú spotrebu, neobchodné použitie
retail gravitation príťažlivosť obchodu (maloobchodu) – sila príťažlivosti určitého nákupného centra, obchodu, mesta; vo všeobecnosti: čím väčšie nákupné centrum, tým väčšia schopnosť prilákať ľudí zo vzdialených miest
retail life cycle životný cyklus maloobchodu – koncept opisujúci predaj v malom štyrmi štádiami: počiatočným rastom, zrýchleným vývojom, zrelosťou a poklesom
retail positioning matrix matrica pozicionovania maloobchodu – rámec pozicionovania maloobchodných miest na základe šírky ponuky produktov a pridanej hodnoty
retail trade maloobchodný trh, sektor – časť trhu, ktorá je konečným spotrebiteľom výrobkov a služieb; jednotlivci, rodiny a domácnosti; obsuhujú ju maloobchodníci
retailer maloobchodník – obchodný sprostredkovateľ, ktorý predáva konečnému spotrebiteľovi;podnik, ktorého obrat pozostáva hlavne z maloobchodného predaja
retailer(‚) cooperative maloobchodné združenie, umožňujúce členom využiť svoju nákupnú silu na vyjednanie lepších podmienok od výrobcov a deliť si marketingové náklady
retailer-sponsored cooperative chain spolupracujúci maloobchodný reťazec – zmluvný systém zahrnujúci nezávisle vlastnené obchody tak, že vystupujú ako reťazec
retail advertising maloobchodná reklama, reklama maloobchodu, maloobchodníka – reklamné pôsobenie maloobchodu na konečného spotrebiteľa
retailing maloobchodné podnikanie, maloobchod – všetky aktivity zahrnuté v predaji, najímaní a zabezpečovaní tovarov a služieb pre konečných spotrebiteľov: jednotlivcov, rodiny alebo domácnosti na ich konečnú spotrebu, neobchodné použitie; retail
retailing mix maloobchodný mix – strategické zložky, ktoré riadi maloobchodník, vrátane tovarov a služieb, fyzickej distribúcie a komunikačnej taktiky
retainer záloha, záloha na honorár; poplatok; preddavok
retainer basis odmeňovanie na základe pravidelného poplatku
retainer fee udržiavací poplatok; paušálny poplatok
retouch retuš; retušovať; zlepšiť definíciu fotografie pred poltónovou reprodukciou
return storno, návratka – výplata alebo kredit zákazníkovi za položku vrátenú predajcovi
return on advertising investment návratnosť investície do reklamy – čistá návratnosť investície do reklamy, vydelená nákladmi na túto investíciu
return on investment (ROI) návratnosť investície – pomer zdaneného čistého zisku a investície naň použitej
return on marketing investment návratnosť investície do marketingu – čistá návratnosť investície do marketingu, vydelená nákladmi na túto investíciu; marketing ROI
retweet sloveso – znovu uverejniť alebo preposlať (forwardovať) určitú správu, informáciu v sociálnom mikroblogovom médiu Twitter; podstatné meno – takto opätovne uverejnená alebo preposlaná informácia
revenue príjem, dôchodok, výnos, tržba
revenue generation vytváranie dôchodku, generovanie tržby
reversal obrátený záber; záber na interviewujúceho, ktorý sa pozerá na osobu, dávajúcu rozovor
reverse negatív; vytlačiť materiál bielym typom na tmavé pozadie; pri výreze obrazu prevod na negatív
reverse logistics spätná logistika – proces opätovného získavania recyklovateľných a znovu použiteľných materiálov, odpadov a znovu spracovaných položiek z bodu spotreby alebo použitia na opravu, prepracovanie alebo zneškodnenie či uloženie
reverse marketing spätný marketing – úsilie organizačných kupujúcich vybudovať také vzťahy, ktoré formujú dodávateľské produkty, služby a schopnosti tak, aby vyhovovali potrebám kupujúcich a ich zákazníkov
review posudok, kritika, recenzia; komentár k udalosti, dielu alebo predstaveniu, výkonu; správa, správy, prehľad; revue (časopis); revue, show, estráda; spätný pohľad; kontrola; posudzovať, recenzovať; opakovať, precvičovať
rich media bohaté médiá, silné nástroje, komplexné oslovovanie – on-line propagácia, napríklad reklamné prúžky, využívajúca audio, video a interaktívne možnosti internetu na pritiahnutie väčšej pozornosti návštevníkov a vnášajúca do posolstva prvok zábavy
risk assessment zhodnotenie risku, stupňa rizika v krízovom public relations plánovaní
risk management riadenie rizikových postupov; plánovanie a realizácia stratégií na zvládnutie rizík
road show prezentačné turné; séria propagačných akcií; divadelné predstavenie súboru na zájazde; pohostinské predstavenie
Robinson-Patman Act (1936) Robinsonov-Patmanov zákon (USA) – úprava stavajúca mimo zákona cenovú diskrimináciu voči rozličným kupujúcim toho istého produktu, ktorej výsledkom je podstatné obmedzenie konkurencie alebo pomoc vzniku monopolu; zakazuje napr. cenovú diskrimináciu a umožňuje federálnej obchodnej komisii regulovať množstvové zľavy
Rochdale Principles Rochdaleské princípy – pravidlá organizovania a fungovania spotrebných družstiev, sformulované družstvom v Rochdale vo Veľkej Británii v r. 1844
ROI return on investment, návratnosť investícií – pomer zdaneného čistého zisku a investícií naň použitých
roman type Roman, najčastejšie používaný typ písma
rough náčrt, skica; predbežná podoba rukopisu alebo vizualizácia grafiky
rough cut prvý strih filmu pred pridaním efektov, titulkov a zvuku
round-table okrúhly stôl
round-the-clock dvadsaťštyrihodinový; konaný vo dne v noci, nepretržite
roundup výťah, prehľad; príbeh, materiál pripravený z viacerých zdrojov
royalty autorský honorár; poplatok za poskytnutie práv; tantiéma; licenčný poplatok; kráľovská hodnosť
RSVP, rsvp potvrďte účasť, prosím, odpovedzte (text na pozvánkach)
rumours klebety, fámy

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.

 

Ďalšie články

Aktuálne