9 C
Bratislava
piatok, 23. februára 2024

P…pay-per-click, pay-per-lead model, pay-per-sale model…

Najčítanejšie

iab_slovakia_mini_banner

P3P Platform for Privacy Preferences Projects
Vlastnosť prehliadača, ktorá umožní analýzu ochrany súkromia a užívateľovi poskytne kontrolu nad
svojimi súkromnými potrebami.

Packet sniffer
Program, ktorý sa používa na monitorovanie a zaznamenávanie problémov vyskytujúcich sa pri
prenose dát v sieti.

Page (Stránka)
Dokument so špecifickou URL adresou pozostávajúci zo sady s ním súvisiacich súborov. Stránka
môže obsahovať text, obrázky a iné online prvky. Môže byť statická alebo generovaná dynamicky.
Môže byť vytvorená pre viaceré rámce alebo obrazovky, ale mala by obsahovať určitý primárny objekt,
ktorý je po načítaní považovaný za celú stránku.

Page display (Zobrazenie stránky)
Stav, keď sa stránka úspešne zobrazí na obrazovke počítača.

Page impression
Odpoveď serveru na požiadavku užívateľa. Odfiltrovaná od aktivity robotov a chybných kódov,
zaznamenaná v čo najpravdepodobnejšom momente zhliadnutia užívateľom.

Page request
Schopnosť HTML dokumentu zobraziť sa na monitore prehliadača ako priamy výsledok užívateľovej
interaktivity s webovou stránkou.

Page view
Stav, keď užívateľ skutočne zhliadne stránku. Poznámka: tento údaj nie je merateľný, najbližší presný
údaj je zobrazenie stránky.

Password
Skupina písmen a/alebo čísiel, ktoré umožňujú užívateľovi prístup na zabezpečenú webovú stránku
a/alebo zabezpečenú oblasť webovej stránky.

Pay-per-Click
Cenový model predaja reklamy, keď inzerent platí agentúre a/alebo médiu podľa počtu kliknutí na
online reklamu alebo email.

Pay-per-lead model
Cena reklamy založená na počte prijatých záznamov do databázy, napr. formou vyplnenia
kontaktného formulára.

Pay-per-sale model
Cenový model predaja reklamy kedy inzerent platí agentúre alebo médiu za všetky uskutočnené
obchodné transakcie, ktoré vznikli v dôsledku kliknutia na reklamný formát. Pozri CPS.

PDF súbory (Portable Document Format)
Formát vytvorený spoločnosťou ADOBE slúžiaci primárne na distribúciu súborov v sieti, alebo na
webovej stránke. Súbory s príponou *.pdf boli vytvorené inou aplikáciou a potom preložené do .pdf
súborov tak, aby mohli byť zhliadnuté kýmkoľvek, bez ohľadu na ich platformu.

Performance pricing model (Cenový model založený na výkone)
Cenový model predaja reklamy, v ktorom inzrent platí na základe predom dohodnutých kritérií, ako sú
napr. percento z online príjmov alebo získanie potencionálnych zákazníkov. Pozri
CPA,CPC,CPL,CPO,CPS,CPT.

Permission marketing (Povolený marketing)
Stav, keď jednotlivec poskytne spoločnosti povolenie možnosti predaja jej produktov a služieb. Pozri
Opt-in.

Permanent cookies (Permanentné cookies)
Cookie, ktoré zostáva na pevnom disku užívateľa, až kým ho užívateľ nezmaže.

PII Personal Identifiable Information
Odkazuje na informáciu ako je napr. meno jednotlivca, emailová adresa, telefónne číslo.

PIN Personal Identification number (Osobné identifikačné číslo)
Skupina čísiel, ktorá umožňuje unikátnemu užívateľovi prístup na zabezpečenú stránku a/alebo na
zabezpečenú oblasť webovej stránky. Pozri Password.

PIT Page Information Transfer (Prenos časti obsahu webovej stránky)
Úspešný prenos textu webovej stránky na prehliadač.

Pixel
Obrázkový prvok (jednotlivý svetelný bod) na monitore počítača. Jednotka určujúca veľkosť (rozmer)
reklamného formátu.

Platforma
Typ počítača alebo operačného systému, na ktorom beží softvérová aplikácia, napr.PC, Macintosh,
Unix alebo WebTV.

PLI (Privacy Leadership Initiative)
Partnerstvo tvorené generálnymi riaditeľmi 15 korporácií a 9 podnikateľských asociácií, ktoré
vykonávajú výskum na vytvorenie dôveryhodného obchodného prostredia, vďaka ktorému sa urýchli
prijatie internetu a vznikajúcej informačnej online a offline ekonomiky ako bezpečného trhu. Pozri
www.understandingpivacy.org

Plug-in
Programová aplikácia, ktorá sa nainštaluje jednoduchým spôsobom a využíva sa ako súčasť
prehliadača. Akonáhle je nainštalovaná, prehliadač ju rozpozná a jej funkcie vložené do hlavného
HTML súboru sa môžu spustiť.

Pop-under
Reklamný formát, ktorý sa zobrazí v samostatnom okne pod otvoreným oknom. Tieto formáty sú
ukryté až do doby, keď sa zatvorí aktívne okno, zmenší sa alebo presunie užívateľom.

Pop-up
Reklama, ktorá sa vygeneruje v novom okne vo vrchnej časti a prekryje obsah stránky.

Pop-up transitional
Iniciuje prehrávanie inzercie v samostatnom okne na základe prechodu užívateľa medzi obsahom
dvoch stránok. Prehráva sa súčasne počas sťahovania obsahu stránky. Prehrávanie sa môže ukončiť
skôr alebo neskôr ako sa obsah stránky kompletne zobrazí – závisí od rýchlosti pripojenia.

Portál
Webová stránka, ktorá často slúži ako štartovací bod jednej session. Obvykle poskytuje služby ako sú
vyhľadávanie, katalóg stránok, spravodajstvo, webmail, webhosting, zábavu, telefónny zoznam, mapy
a chat alebo diskusné fórum.

Pre-caching
Schopnosť uloženia reklamy alebo obsahu stránky do RAM pamäte alebo na pevný disk počítača
predtým než sa zobrazí užívateľovi, a to za účelom zminimalizovania možnosti oneskorenia prenosu.
Pozri Cache, Chaching.

Privacy Policy (Ochrana súkromia)
Prehlásenie o tom, aké informácie sa získavajú od užívateľa, ako sa získavajú, ako môže mať
jednotlivec prístup k týmto informáciám, ako ich môže odmietnuť a aké zabezpečenie slúži na ich
ochranu.

Privacy seal program
Program, ktorý certifikuje majiteľa webovej sránky a je v súlade s politikou jeho stránky, napr. TRUSTe
a BBBOnline.

Profiling
Získavanie informácií týkajúcich sa záujmov spotrebiteľa a to monitorovaním jeho online pohybu.
Takéto zisťovanie prebieha na základe získaných osobných údajov, alebo sa robí na základe analýzy
obsahu stránky, ktorú užívateľ navštívi, URL adresy alebo iných informácií získaných na základe toku
kliknutí a dráh pohybu užívateľa.

Process audit (Procesný audit )
Potvrdenie platnosti internej kontroly procesov súvisiacich s meraním treťou nezávislou stranou. Pozri
Audit.

Protocol (Protokol)
Jednotný súbor pravidiel, ktoré umožnia dvom zariadeniam vzájomné prepojenie a prenos údajov
a dát z jedného na druhý. Protokol určuje, ako sa dáta prenášajú medzi dvomi zariadeniami a cez sieť.
Definujú záležitosti týkajúce sa chybných kódov a metód kompresie dát. Protokol určuje následovné:
typ chyby, metódy použité na kompresiu dát (ak nejaké existujú), aké bude zariadenie, ktoré súbory
posiela na indikáciu, že ukončil činnosť a či bude prijímajúce zariadenie indikovať obdržanie správy.
Medzi internetové protokoly patria TCP /IP (Internet Protocol), http (Hypertex Transfer Protocol), FTP
(File Transfer Protocol) a SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Proxy server (Sprostredkujúci server)
Sprostredkovatelia spojenia medzi konečným užívateľom a webovou stránkou ako je ISP, komerčné
online služby a korporátne siete. Proxy servery obsahujú najčastejšie žiadaný obsah internetovej siete
a obsah najaktuálnejšie žiadaný, aby tým zabezpečili rýchlejší prístup k dátam a zvýšili výkon serveru.

Push advertising
Pro-aktívna a čiastočne dynamická reklama, ktorá sa zobrazuje vo variabilných formátoch.

PVR – Personal Video Recorder (Osobný videorekordér)
Zariadenie s pamäťou na záznam 30 hodín TV programu a práce s káblovými a satelitnými
systémami. Diváci majú možnosť program prerušiť, vrátiť späť, nahrávať a preskočiť reklamu.

Slovník internetovej reklamy zostavila  IAB Slovakia.

Ďalšie články

Aktuálne