9.4 C
Bratislava
piatok, 12. apríla 2024

S… scroll, selective avoidance, self-regulation…

Najčítanejšie

 

Safety Plan Publish a comprehensive OSHA-compliant safety handbook in minutes.
Have a safe workplace… – Stay ahead of inspectors, avoid fines & lawsuits!
sales predaj, odbyt
sales analysis analýza predaja, rozbor odbytu – nástroj kontroly marketingového programu, ktorý využíva záznamy o predaji / odbyte tak, že porovnáva skutočný predaj s plánovaným a zisťuje silné a slabé miesta
sales budget rozpočet, rozpis predaja – podrobný plán objemu predaja v kusoch, prípadne v iných jednotkách alebo v peňažnom vyjadrení pre určité územie, organizačnú zložku, produkt alebo segment trhu či typ zákazníka
sales component analysis rozbor prvkov odbytu, analýza zložiek predaja – nástroj kontroly marketingového programu, ktorý sleduje príjmy z predaja až k ich zdrojom, napr. konkrétnym produktom, odbytovým teritóriám alebo zákazníkom
sales engineer odbytový inžinier, inžinier predaja – predajca, ktorý sa špecializuje na identifikáciu, analýzu a riešenie zákazníckych problémov a vnáša do odbytových situácii technologické znalosti, avšak sám nepredáva žiadne tovary ani služby
sales (force) management riadenie predaja, odbytu – analýza, plánovanie, implementácia a kontrola osobného predaja firmy; zahrnuje spracovanie stratégie a štruktúry predaja, získavanie, výber, školenie, kontrolu, odmeňovanie a hodnotenie predajcov firmy; sales management
sales forecast firemná predpoveď; plán predaja; čo predpokladá firma predať za určitých ovplyvniteľných aj neovplyvniteľných podmienok; company forecast
sales management riadenie predaja, odbytu – plánovanie, implementácia a kontrola osobného predaja firmy; zahrnuje spracovanie stratégie a štruktúry predaja, získavanie, výber, školenie, kontrolu, odmeňovanie a hodnotenie predajcov firmy; sales force management
sales plan plán odbytu, predaja – dokument vyjadrujúci, čo sa má dosiahnuť a kde a ako budú nasadení predajcovia firmy
sales potential predajný potenciál, možnosti predaja – podiel na celkovom potenciáli trhu, ktorý môže firma/produkt reálne dosiahnuť
sales promotion podpora predaja – podnety a rozličné zvýhodnenia ponuky na podnietenie záujmu o kúpu tovaru alebo služby; môžu byť krátkodobé – napr. zľavy, ochutnávky, súťaže, kupóny a pod., alebo dlhodobé – napr. vernostné programy
sales promotion manager manažér podpory predaja – navrhuje propagáciu spotrebných tovarov a pracuje v reklamných agentúrach alebo agentúrach na podporu predaja
sales quota predajná kvóta – ukazovateľ, norma, ktorá určuje, koľko a akých produktov podniku by mal predajca (oddelenie a pod.) predať
sales response function funkcia reakcie odbytu – vzťah medzi nákladmi na marketing a výsledkami marketingu; meradlom marketingových výsledkov sú príjem z odbytu / predaja, zisk, počet predaných kusov a úroveň povedomia
sales territory predajné územie, oblasť – skupina zákazníkov alebo zemepisný región, za ktoré sú zodpovední predajcovia, agenti alebo úseky, oddelenia a pod. predaja
salesforce automation automatizácia predaja, technické vybavenie predajcov – využívanie technológie určenej na zefektívnenie a zlacnenie funkcie predaja
salesforce survey forecast predpoveď na základe skúmania poznatkov predajcov – odhadovanie odbytu v nastávajúcom období formou spytovania sa predajcov vlastnej firmy
salesperson predajca – jednotlivec, reprezentujúci spoločnosť smerom k zákazníkom a vykonávajúci jednu alebo viacero funkcií: vyhľadávanie perspektívnych zákazníkov, komunikácia, predaj, poskytovanie servisných služieb, získavanie informácií a budovanie vzťahov
salutary products užitočné, priaznivo pôsobiace produkty – produkty, ktoré nie sú veľmi príťažlivé, ale majú dlhodobo priaznivé účinky a prinášajú úžitky pre spotrebiteľov
sample vzorka; časť väčšieho celku; v prieskumoch (reprezentatívna) časť väčšieho celku, zahrnutá do skúmania; náhodná vzorka pri overovaní kvality; technika podpory predaja spočívajúca v ponuke produktu zadarmo alebo za významne zníženú cenu, tiež ako ochutnávka
sampling výber prvkov, vzorky z populácie; ponúkanie vzoriek nového produktu zadarmo
sanctions sankcie, tresty, penále – obmedzenia uvalené na člena nejakého profesného združenia zo strany oficiálneho orgánu danej organizácie
sans serif bez pätky; písmo bez pätiek
satellite satelit – elektronicky vybavený vesmírny objekt na príjem a vysielanie signálov
satellite coordinates určenie miesta satelitu – šírka a výška
satellite media tours (SMT) postupné satelitné prepojenie viacerých lokálnych televíznych alebo rozhlasových štúdií s vysielacím štúdiom, ktoré umožňuje prezentovať jednu tému na viacerých teritóriách, resp. vo viacerých médiách (napr. séria rozhovorov s osobami v štúdiu); satellite press tour; satellite tour
satellite press tour postupné satelitné prepojenie viacerých lokálnych televíznych alebo rozhlasových štúdií s vysielacím štúdiom, ktoré umožňuje prezentovať jednu tému na viacerých teritóriách, resp. vo viacerých médiách (napr. séria rozhovorov s osobami v štúdiu); satellite media tour; satellite tour
satellite tour postupné satelitné prepojenie viacerých lokálnych televíznych alebo rozhlasových štúdií s vysielacím štúdiom, ktoré umožňuje prezentovať jednu tému na viacerých teritóriách, resp. vo viacerých médiách (napr. séria rozhovorov s osobami v štúdiu); satellite media tour; satellite  presstour
SBU strategic business unit – samostatne hospodáriaca jednotka, samostatná zisková organizačná jednotka – decentralizované ziskové stredisko veľkej firmy, ktoré sa správa ako keby bolo oddeleným samostatným podnikom
scaling škálovanie, nastavenie mierky alebo farebnej škály; meranie a označovanie ilustrácií pred rytím
scenario scenár, operné libreto; variant; predpokladaný postup krokov, činností, štádií a pod.
scenario construction konštrukcia, príprava scenárov – predpovedný nástroj, ktorý skúma možné dôsledky rozličných (alternatívnych) spôsobov konania v predpokladanej, hypotetickej, logickej budúcej situácii
schedule program, rozvrh, osnova, schéma; termín; cestovný poriadok
science editor redaktor so zameraním na vedu a výskum
scoop exkluzívna, výhradná informácia, „bomba“, „sólokapor“; beat
scrambled merchandising zmiešané obchodovanie – ponuka niekoľkých nesúvisiacich produktových radov v jedinom obchode
screening preverovanie, preosievanie, kontrola, lustrovanie; röntgenovanie
screening and evaluation preverovanie a vyhodnocovanie – fáza procesu nového produktu, v ktorej firma využíva interné a externé hodnotenia na odstránenie nápadov, ktoré nestoja za ďalší vývoj
screenplay filmový scenár
script text divadelnej hry, filmový, televízny scenár, text rozhlasového komentátora; text, spis; písať, napísať text, scenár
scroll vertikálny alebo horizontálny posun riadkov (titulkov) na obrazovke
seasonal discount sezónna zľava – redukcia ceny pre kupujúcich, ktorí ich kupujú a skladujú v čase, keď ich nechcú zákazníci
secondary data druhotné údaje – fakty a čísla, ktoré už boli zaznamenané za iným účelom predtým, než sa začal aktuálny projekt
secondary research sekundárny, druhotný výskum – získavanie dostupných informácií z už jestvujúcich zdrojov a už vykonaných výskumov s iným cieľom alebo inde a inokedy
secretariat sekretariát; ministerstvo; úrad, funkcia tajomníka alebo sekretára
secretary tajomník, tajomníčka, sekretár, sekretárka; zapisovateľ; minister; písací stôl, sekretár; veľké písané písmo
Securities and Exchange Commission (SEC) Komisia pre cenné papiere a burzu – regulačná a kontrolná zložka federálnej vlády USA, poverená dohľadom nad obchodovaním s cennými papiermi a na finančných trhoch
security analyst analytik cenných papierov; finančný analytik
segmented (differentiated ) marketing segmentovaný (diferencovaný) marketing – stratégia pokrytia trhu, pri ktorej sa podnik rozhodne sústrediť na niekoľko trhových segmentov a pre každý z nich navrhne odlišnú ponuku
segmented pricing segmentovaná cenotvorba – predaj produktu za dve alebo viacej odlišných cien, pričom cenový rozdiel nie je podmienený rozdielnymi nákladmi
segue neprerušený prechod z jednej scény do inej v pohyblivom obraze, resp. od jednej témy k druhej
selected controlled markets vybrané kontrolované trhy – trhy, na ktorých trhový test nového produktu robí externá agentúra a maloobchodníci dostanú za vystavenie produktu zaplatené; forced distribution markets
selective attention výberová, selektívna pozornosť; pripravenosť jednotlivca vnímať len informácie, ktoré sú v zhode s jeho predispozíciami alebo postojmi
selective avoidance výberové vyhnutie sa informáciám a komunikácii, ktoré nie sú v zhode s názormi a postojmi ľudí
selective comprehension výberové chápanie, vnímanie – pripravenosť jednotlivca chápať len informácie, ktoré sú v zhode s jeho predispozíciami, poznaním alebo postojmi; interpretácia informácii v duchu doterajšieho poznania
selective demand výberový, selektívny dopyt – dopyt po určitej značke v produktovej triede
selective distribution výberová, selektívna distribúcia – distribučná stratégia, pri ktorej výrobca predáva svoje produkty pomocou niekoľkých (viacej než jedného, ale menej než všetkých) distribútorov na určitom zemepisnom území, ktorí sú ochotní tieto produkty predávať
selective exposure výberová, selektívna expozícia – tendencia vyhľadávať a všímať si informácie súladné s postojmi a názormi jednotlivca a ignorovať informácie nesúladné
selective perception výberové, selektívne vnímanie – tendencia ľudí filtrovať alebo vyberať informácie z komplexného prostredia tak, aby dali svetu zmysel
selective reinforcement výberové posilnenie; tendencia vybrať si z mnohých posolstiev a myšlienok len tie, ktoré zodpovedajú jestvujúcemu názoru alebo postoju
selective retention výberové zachovanie, selektívne zapamätanie si len kompatibilnej informácie, len často toho, čo človek vidí, počuje alebo číta
self-concept sebaponímanie, sebavnímanie – spôsob, akým ľudia vidia sami seba a ich presvedčenie o tom, ako ich vidia iní
self-cover bez osobitnej obálky; tlačený materiál vo forme knižočky bez ochranného obalu
self-liquidating premium samolikvidačná prémia – ponuka tovaru v rámci podpory predaja za významne zvýhodnenú cenu pre zákazníka, ktorá pokrýva náklady firmy na túto prémiu
self-mailer tlačený obal na posielanie bez obálky
self-regulation samoregulácia, sebaregulácia – spoliehanie sa odvetvia na samousmerňovanie, nie na kontrolu vládou
self-service samoobsluha – predaj bez obsluhy, pri ktorom sa kupujúci obsluhuje sám, napr. sám si vyberá tovar z políc a balí ho, sám si čerpá pohonné hmoty a pod.
selling predaj, predávanie – pomoc pri nákupe alebo presviedčanie perspektívnych zákazníkov, aby si kúpili výrobok alebo službu, prípadne aby konali alebo nekonali určitým spôsobom
selling agent obchodný zástupca, obchodný agent – osoba alebo firma, ktorá reprezentuje jediného výrobcu a zodpovedá za všetky jeho marketingové funkcie
selling concept zásada, koncept predaja – názor, že spotrebitelia nebudú kupovať dosť produktov firmy, ak nevyvinie dostatočne veľké propagačné a predajné úsilie
selling process proces predaja – postupné kroky, ktoré predajca realizuje počas predaja: vyhľadávanie a kvalifikácia možných zákazníkov, predbežné zisťovanie a priblíženie, oslovenie, prezentácia a demonštrácia, zaobchádzanie s námietkami, uzavretie obchodu a popredajná starostlivosť
semantic differential scale sémantická rozdielová škála, stupnica významových rozdielov – sedembodová stupnica, ktorej protiľahlé konce obsahujú jedno- alebo dvojslovné prídavné mená s opačným významom
seminar seminár
seminar selling seminárový predaj, predaj prostredníctvom odborných podujatí, seminárov – forma tímového predaja, pri ktorej firemný tím organizuje vzdelávací program pre technický personál zákazníka, na ktorom oboznamuje s najnovšími poznatkami a vývojom
semiotics semiotika – veda, ktorá skúma vzťah medzi symbolmi a ich úlohou pri prideľovaní významov pre ľudí
semitechnical salesperson priemyselný predajca – predáva dodávky a služby podnikom; industrial salesperson
selling price predajná cena, za ktorú sa tovar predáva
senior level vyššia riadiaca, manažérska úroveň
sense-of-mission marketing marketing so zmyslom pre poslanie – zásada osvieteného marketingu, ktorá hlása, že organizácia by mala svoje poslanie definovať skôr zo širších spoločenských hľadísk, než z úzkeho hľadiska produktu
sensitivity analysis analýza, rozbor citlivosti – kladenie otázok typu „Čo ak…?“ s cieľom určiť, ako zmeny činiteľov, akými sú napr. cena alebo reklama, ovplyvňujú výsledky marketingu, napr. príjem z odbytu alebo zisk
serifs pätky na písme
server server, ústredný počítač, ktorý riadi sieťové zdroje a dodáva súbory iným počítačom
service/s služba/y – nehmatateľné položky, aktivity, ako napr. letecké zájazdy, finančné poradenstvo alebo telefonické hovory, ktoré organizácia poskytuje spotrebiteľom výmenou za peniaze alebo iné hodnoty; akákoľvek činnosť alebo akýkoľvek úžitok, ktoré ponúka jedna strana druhej, a ktoré sú v podstate nehmotné a nehmatateľné a nestávajú sa vlastníctvom
service continuum kontinuum, súvislá množina služieb – rozpätie od hmatateľných po nehmatateľné alebo od tovarovo dominantných k službovo dominantným ponukám na trhu
service inconsistency premenlivosť, nesúrodosť, variabilnosť, nekonzistentnosť služieb – významná vlastnosť služieb: ich kvalita sa môže výrazne meniť v závislosti od toho, kto, kde, kedy a ako ich poskytuje; service variability 
service inseparability neoddeliteľnosť služby – významná vlastnosť služieb: produkujú a spotrebúvajú sa v tom istom čase a nemôžeme ich oddeliť od ich poskytovateľov
service intangibility nehmotnosť, nehmatateľnosť služby – významná vlastnosť služieb: nemôžeme ich vidieť, chutnať, cítiť, počuť alebo voňať pred ich kúpou
service perishability pominuteľnosť služby – významná vlastnosť služieb: nemôžeme ich skladovať na neskorší predaj alebo použitie
service-profit chain reťazec ziskovosti služieb – vzťah spájajúci ziskovosť firiem poskytujúcich služby so spokojnosťou ich zamestnancov a zákazníkov
service variability premenlivosť, nesúrodosť, variabilnosť, nekonzistentnosť služieb – významná vlastnosť služieb: ich kvalita sa môže výrazne meniť v závislosti od toho, kto, kde, kedy a ako ich poskytuje; service inconsistency 
session zasadanie; schôdza, porada, zhromaždenie, konferencia; burzový deň; posedenie, večierok; relácia (výmena správ, dát)
set the scene postaviť scénu
share of customer zákaznícky podiel, podiel na výdavkoch zákazníka – časť nákupov zákazníka, ktorá pripadá na podnik v jeho produktovej kategórii
share points podielové body – percentuálne body podielu na trhu; často slúžia ako spoločný základ porovnávania na efektívne rozdelenie marketingových zdrojov
shared media zdieľané médiá – sociálne médiá, ktorých značnú časť vytvárajú priamo ich používatelia, napr. Facebook, Twitter, YouTube apod.
shareholder akcionár, účastinár; stockholder
shareholder/s relations vzťahy s akcionármi; komunikácia s majiteľmi akcií; stockholder/s relations
shelf life životnosť tovaru, skladovateľnosť – doba, počas ktorej môže byť produkt skladovaný, než sa pokazí
Sherman Anti-Trust Act (1890) Shermanov protitrustový zákon (USA) – právna úprava, ktorá zakazuje (1.) zmluvy, spájanie a sprisahania obmedzujúce obchod (2.) skutočné monopoly a pokusy monopolizovať ktorúkoľvek časť priemyslu alebo obchodu
shooting nakrúcanie filmu, filmovanie; lov, poľovačka; revír; strieľanie, streľba; strelecký
shop ateliér, štúdio, oficína, dielňa, salón; pracovisko, kancelária; obchod, predajňa; filiálka; kúpiť, nakupovať; predávať
shopping centre (centre) nákupné centrum, stredisko – skupina maloobchodných prevádzok, ktorá je plánovaná, rozvíjaná, vlastnená a riadená ako celok, spravidla mimo centrálnej mestskej časti
shopping good spotrebný výrobok – spotrebný tovar, pri výbere a kúpe ktorého spotrebiteľ porovnáva niekoľko možností na základe rozličných kritérií – napr. vhodnosti, kvality, ceny a štýlu; shopping product
shopping product spotrebný výrobok – spotrebný tovar, pri výbere a kúpe ktorého spotrebiteľ porovnáva niekoľko možností na základe rozličných kritérií – napr. vhodnosti, kvality, ceny a štýlu; shopping good
short notice na požiadanie, ihneď
short sale/s nekrytý predaj – termínovaný predaj nehnuteľností alebo komodít s tým, že predajca ich nevlastní, ale dúfa, že v budúcnosti ich odkúpi naspäť za nižšiu cenu
short-term krátkodobý, bežný
show card reklamný plagát, leták
shrinkage straty, úbytok – termín, ktorý používajú obchodníci na opis krádeží tovaru zákazníkmi alebo zamestnancami
sidebar sekundárny príbeh, sprevádzajúci hlavný príbeh alebo článok, niekedy v rámčeku vo vnútri väčšieho materiálu
signal signál – rozoznateľný impulz, pomocou ktorého sa elektronicky alebo opticky, éterom alebo káblom, prenášajú zvuky, obrazy a dáta
signed article podpísaný článok
silver print fotografická kópia (na vrstvu chloridu strieborného); obťah negatívnej alebo ofsetovej platne na svetlocitlivý papier; vandyke; blues
simplification zjednodušenie, simplifikácia – proces obmedzovania ponuky produktov na predaj s cieľom znížiť náklady na predaj a logistiku; zjednodušenie používania produktov z pohľadu zákazníka, rozhodovacích postupov pri kúpe a pod.
simplified selling zjednodušený predaj – kombinácia maloobchodných predajných postupov, ktoré zákazníkovi uľahčujú vidieť, cítiť, prezrieť alebo vyskúšať si a vybrať tovar s minimálnou pomocou; napr. samoobsluha
simulcast súčasný, simultánny prenos rozhlasom a televíziou
single-line store špecializovaný obchod, jednosortimentná predajňa – obchod, ktorý ponúka veľkú pestrosť v jednom základnom tovarovom rade, napr. obchod s bežeckou obuvou
single-line wholesaler špecializovaný veľkoobchodník – sústreďuje sa na určitý typ produktov, napr. potraviny, železiarsky tovar a pod., pričom vykonáva menej funkcií ako všeobecný veľkoobchodník; general-line wholesaler
single-source data údaje z jedného zdroja – informácie od jedinej firmy o demografii domácností a životnom štýle, nákupoch, televíznom diváckom správaní sa a reakciách na propagáciu, napr. kupóny a bezplatné vzorky
single-use plans plány na jedno použitie – plány spracované na použitie v jednej špecifickej situácii
single-zone pricing jednopásmová cenotvorba – cenová politika, pri ktorej všetci kupujúci platia za dodávku tovaru tú istú cenu bez ohľadu na ich vzdialenosť od predajcu; uniformed delivered pricing; postage stamp pricing
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., najväčší súkromný poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku
situation analysis situačná analýza, rozbor daného stavu – rozbor stavu firmy, organizácie, problému: predchádzajúca a súčasná pozícia organizácie alebo produktu, ich smerovanie z hľadiska plánov organizácie a vonkajšie faktory a trendy, ktoré situáciu ovplyvňujú
situational influences situačné vplyvy, vplyvy situácie – účinky situácie na podstatu a rozsah rozhodovacieho procesu, teda na: (1) nákupnú úlohu, (2) spoločenské okolnosti, (3) fyzické okolnosti, (4) dočasné efekty, (5) predchádzajúce stavy
skill obratnosť, zručnosť, skúsenosť, šikovnosť; pohotovosť; takt, taktnosť; remeslo, remeselná práca
skimming pricing vysokovýnosná cenotvorba – vysoká počiatočná cena nového produktu, ktorá má vysokými výnosmi pomôcť firme pokryť náklady na jeho vývoj, respektíve príslušné trhové segmenty sú ochotné takúto vysokú cenu za nový atraktívny produkt platiť; firma predáva menej produktov za vyššie ceny; market-skimming pricing
SKU stock keeping unit: skladová jednotka, skladové číslo – rozlišovacie objednávacie číslo na identifikáciu produktových položiek
slander ohovárať, urážka na cti, ohováranie, nactiutŕhanie; podľa angloamerického práva jeslander ústne ohováranie, kým libel písomné alebo vysielané ohováranie
slant (the news) prispôsobiť (správu, príbeh, program) svojmu pohľadu, ozvláštniť, skresliť, zdeformovať; angle
slate mená na vývesnej tabuli, billboarde
slick publikácia na hladkom, natieranom papieri
slide / s diapozitív / y; premietacia fólia, priesvitka
slide projector premietačka diapozitívov
slide show prezentácia diapozitívov
slogan slogan, reklamné, volebné heslo; krátka zapamätateľná veta, nesúca želaný dojem o organizácii, produkte alebo inom objekte
SLOP – self-selected listener opinion poll pomyje – samovýberový prieskum verejnej mienky – pejoratívne pomenovanie rozhlasových tzv. talk shows
slotting fee umiestňovací poplatok – poplatok výrobcu za umiestnenie nového produktu na policiach v obchode
slug lines slová v ľavom hornom rohu príbehu na jeho identifikáciu počas sadzby a montáže
small ad malý inzerát
smokestacking náhodné vyhľadávanie potenciálnych klientov (podľa dymiaceho komína – ako to robili kedysi plynári)
SMT (sattelite media tours) postupné satelitné prepojenie viacerých lokálnych televíznych alebo rozhlasových štúdií s vysielacím štúdiom, ktoré umožňuje prezentovať jednu tému na viacerých teritóriách, resp. vo viacerých médiách
social psychology disciplína zaoberajúca sa správaním sa skupín
social audit spoločenský, sociálny audit – systematické hodnotenie firemných cieľov a výkonu v oblasti spoločenskej zodpovednosti
social class spoločenská trieda – pomerne stála a rovnorodá časť spoločnosti so spoločnými hodnotami, životným štýlom, záujmami a správaním
social forces spoločenské, sociálne sily – demografické charakteristiky populácie a jej hodnoty v danom prostredí
social marketing spoločenský, sociálny marketing – využitie komerčných marketingových myšlienok a nástrojov na ovplyvnenie správania sa jednotlivcov s cieľom zlepšiť ich kvalitu života aj život spoločnosti
social network marketing marketing sociálnych sietí – marketing, využívajúci internetové sociálne siete a ich princíp zdieľania zaujímavého obsahu, napr. Facebook, Twitter, Linkedin, MySpace, YouTube a stovky ďalších
social responsibility spoločenská, sociálna zodpovednosť – názor, že organizácie sú časťou väčšej spoločnosti a sú za svoje konanie zodpovedné spoločnosti
societal marketing (concept) spoločenské ponímanie marketingu – názor, že organizácia má objavovať a uspokojovať potreby svojich zákazníkov tak, že súčasne prispieva k blahobytu celej spoločnosti; princíp osvieteného marketingu, podľa ktorého organizácia by sa mala v marketingu rozhodovať tak, zvažovala potreby spotrebiteľov/klientov/zákazníkov, požiadavky organizácie, dlhodobé záujmy spotrebiteľa/klienta/zákazníka aj dlhodobé záujmy celej spoločnosti, ľudstva
societal responsibility sociálna, celospoločenská zodpovednosť – názor, že firmy sú povinné chrániť životné prostredie a prinášať výhody širokej verejnosti
softcover book brožovaná kniha, papierová väzba; paperback
soft lead úvod, v ktorom nie sú najdôležitejšie informácie hneď na začiatku
soft news  informácie, správy, ktoré je „príjemné mať“ na to, aby sa tzv. hard news, ktoré sú zvyčajne zlé, vyvážili; ľahšie, reportážne stvárnené správy alebo správy, ktoré nie sú bezprostredne aktuálne
soft-out objednanie satelitného štúdia s možnosťou prekročiť dohodnutý koniec
soft sell(ing) predaj, reklama metódou nepriameho ovplyvňovania zákazníkov; nepriame, subtílne presviedčanie bez otvorenej prezentácie argumentov; nepriama technika motivácie, ktorá býva často účinnejšia ako priame metódy; protiklad hard sell(ing)
software počítačový program, softvér
solution riešenie – najlepšia alternatíva riešenia problému
sophisticated dômyselný, premyslený, prepracovaný, dokonalý, komplikovaný; intelektuálne náročný
sot opilec, korheľ; skratka pre sound on tape – označuje použitie videopásu so zvukom, zvyčajne s krátkym vysielateľným výrokom
sound-bite krátky, zmysluplný vysielateľný výrok konkrétneho človeka; actuality; sound-cut
sound-cut krátky, zmysluplný vysielateľný výrok konkrétneho človeka; actuality; sound-bite
source zdroj – organizácia lalebo osoba, ktorá má informáciu na prenášanie
space priestor (reklamný)
space segment čas objednaný na satelite
spam nevyžiadaná elektronická poštová správa, obyčajne komerčná, posielaná v tisíckach kusov rozličným recipientom
speaker rečník, prednášajúci, predseda parlamentu; reproduktor
speaker’s bureau organizovaná skupina  zamestnancov organizácie, študenti a učitelia a pod., vyškolení na prednášanie prejavov z oblasti pôsobenia organizácie, ktorí rečnia v kluboch, školách a pod.; časť stratégie public relations
speaker’s kit podklady pre rečníka
speaker’s table stôl pre rečníka, predsednícky stôl
special event zvláštna, organizovaná udalosť, ktorá má pritiahnuť pozornosť verejnosti a médií; event; staged event
specialty advertising manager špeciálny reklamný manažér – pripravuje reklamu pre predajcov a zákazníkov alebo distribútorov
specialty good (product) špeciálny výrobok, produkt, tovar – spotrebný výrobok, produkt s jedinečnými vlastnosťami alebo značkový, kvôli ktorému je významná skupina spotrebiteľov ochotná vyvinúť osobitné úsilie, aby ho našla a kúpila
specialty merchandise wholesaler špecializovaný veľkoobchodník – komplexné služby poskytujúci veľkoobchodník s pomerne úzkou sortimentnou ponukou, avšak s veľkým rozsahom ponuky v rámci svojej produktovej špecializácie
specialty outlet (store) špecializovaný obchod, špecializovaná predajňa – obchod, ktorý ponúka široký výber z úzkej škály produktov
specialty product (good) špeciálny výrobok, produkt, tovar – spotrebný výrobok, produkt s jedinečnými vlastnosťami alebo značkový, kvôli ktorému je významná skupina spotrebiteľov ochotná vyvinúť osobitné úsilie, aby ho našla a kúpila
specialty salesman špecializovaný predajca – obchodný zástupca, ktorý predáva domácnostiam alebo organizáciám jeden alebo niekoľko úzko súvisiacich produktov, napr. špeciálnych prístrojov a pod., a to nie opakovane, ale iba raz za niekoľko rokov, prípadne jednému zákazníkovi len raz v živote
specialty store (outlet) špecializovaný obchod, špecializovaná predajňa – obchod, ktorý ponúka široký výber z úzkej škály produktov
specialty wholesaler špecializovaný veľkoobchodník – veľkoobchod, sústreďujúci sa na vybraný okruh produktov, v súvislosti s ktorými ponúka širšie služby než všeobecný veľkoobchod; napr. veľkoobchodník, špecializujúci sa na biopotraviny, poskytuje aj dôkladné poradenstvo, hlboké marketingové informácie a pod.
speculation špekulácia – v marketingu rizikové finančné transakcie s cieľom získať na krátkodobých alebo dlhodobých zmenách trhovej hodnoty produktu, napr. finančného, komodity a pod.
speech, talk reč, prejav
speechwriter pisateľ prejavov
spike hodiť do koša (článok)
spine chrbát (knihy)
split play informovanie o dvoch rozličných pohľadoch na problém na dvakrát – najprv z jednej strany a neskôr z druhej strany
split run uverejnenie v časti nákladu publikácie
split screen rozdelená obrazovka; dva a viacej obrazov v televíznom vysielaní súčasne
splitting 30 s rozdelených 30 sekúnd – obmedzenie dĺžky štandardného reklamného šotu z 30 na 15 sekúnd
spokesman hovorca, zástupca. advokát; rečník
spokesperson hovorca, zástupca. advokát; rečník
spokeswoman hovorkyňa, zástupkyňa, advokátka; rečníčka
sponsoring sponzorovanie
sponsorship sponzorstvo, záštita, podpora; oficiálna finančná podpora
spontaneous publicity spontánna, samovoľná publicita, vyvolaná neplánovanými udalosťami
spot reklamný šot, reklama, krátky film; malé koliesko, bodka; škvrna; kaz, chyba; znamienko; kúsok
spread rozširovanie; celostránkový článok, ilustrácia, inzerát; dvojstrana v novinách, časopise; sadzba cez dva stĺpce alebo dve stránky; titulok cez dva stĺpce
squeeze frame zmenšenie obrazu kamerou tak, že zaberá len časť obrazovky
squib narýchlo napísaný článok, pamflet, satira, šľah; krátky článoček, príbeh v novinách alebo časopise; krátky druhý titulok, ktorý hovorí viac o dlhom príbehu
staged event zvláštna, organizovaná udalosť, ktorá má pritiahnuť pozornosť verejnosti a médií; event; special event
staff personál, štáb pracovníkov, kolektív, zbor; organizační pracovníci, poskytujúci podporu a rady línovým manažérom; staff positions
staff function analýza, plánovanie alebo komunikácia ako funkcie vedenia organizácie oproti výkonu úloh líniovými alebo divíznymi silami
staff positions organizační pracovníci, poradcovia – ľudia, ktorí majú právomoc a zodpovednosť radiť pracovníkom v líniových pozíciách, ale nemôžu im dávať priame príkazy; staff
stakeholder zainteresovaný; všeobecnejší termín než investor, majiteľ akcií, podieľnik – všetci jednotlivci alebo skupiny, ktorí majú záujem na organizácii alebo nejako od nej závisia
stakeholder analysis rozbor zainteresovaných – metóda vyčleňovania publík, cieľových skupín podľa ich záujmu na danej otázke, probléme, kauze, na projekte a pod.
stakeholder responsibility zodpovednosť voči zainteresovaným na cieľoch – názor, podľa ktorého má organizácia povinnosti iba voči tým jej konštituentom, ktorí môžu ovplyvniť dosiahnutie jej cieľov
stand (booth) (at an exhibition) stánok (na výstave)
standard markets štandardné trhy – miesta, kde firmy testujú trh a produkt pomocou bežných distribučných kanálov  a monitorujú výsledky
standard mark-up pricing cenotvorba využívajúca pevnú prirážku – tvorba ceny, pri ktorej sa k nákladom na všetky položky v určitej produktovej triede pridáva dané pevné percento
standardization štandardizácia, normalizácia – určovanie základných parametrov tried produktov, napr. veľkosti, hmotnosti, množstva, kvality, služby, farby, ceny a pod.
standardized markting mix štandardizovaný, neadaptovaný, neprispôsobený marketingový mix – medzinárodná marketingová stratégia, využívajúca prakticky rovnaký produkt, reklamu, distribučné cesty a ďalšie prvky marketingového mixu na všetkých medzinárodných trhoch firmy
standby statement rezervné, pohotovostné stanovisko, vyhlásenie – v prípade nepríjemných opatrení, ktoré môžu vyvolať otázky novinárov alebo protesty
standing plans pohotovostné plány na viacnásobné použitie – plány pre prípad rozličných typov situácií, najmä so spoločnými črtami alebo opakujúcich sa, a pre prípad kríz
starch test „škrobový“ test, skúška zapamätania si (čo sa na človeka „prilepilo“) – následný test, hodnotiaci u spotrebiteľov rozsah rozpoznania reklamy, ktorú videli v časopise
statement vyhlásenie, stanovisko, prejav, referát, výklad, bez prerušovnia otázkami ako v rozhovore; špecifikácia, údaj, prehľad
state-of-the-art najmodernejší, vývojový, v súčasnosti najmodernejší; neexperimentálny, nevývojový, známy, zavedený
statistical inference štatistické odvodzovanie, štatistická implikácia – odvodzovanie záverov o populácii zo vzorky danej populácie
status stav, postavenie, status
status meeting stretnutie s cieľom zhodnotiť realizáciu projektu
steady scheduling stály rozvrh reklamy počas celého roka; continuous schedule
stereotype stereotyp, šablóna; termín odvodený od tlačovej techniky, pri ktorej sa sa stránka novín odliala do kovu a z tejto kovovej matrice sa potom tlačilo – niečo nekriticky konformné so svojím vzorom; priveľmi zjednodušený pojem, ktorý sa líši od skutočnosti
stet platí, vrátiť do pôvodného stavu (v korektúre)
sticker nálepka, nalepovací štítok; lepič plagátov; lepidlo; nepredajný tovar, ležiak; oriešok, problém
stimulus discrimination rozlišovanie podnetov – schopnosť vnímať rozdiely v podnetoch
stimulus generalization zovšeobecňovanie podnetov – situácia, keď reakcia vyvolaná jedným podnetom sa zovšeobecňuje na iný podnet
stimulus-response presentation prezentácia typu podnet-reakcia – forma predaja, ktorá vychádza z predpokladu, že perspektívny zákazník (prospekt) dostane od predajcu primeraný podnet
stock control kontrola skladových zásob – systém (automatickej) kontroly množstva produktov v sklade, na predajných policiach, na ceste od dodávateľa a pod., ktorého cieľom je optimaliozácia zásob, predaja, nákladov a ziskovsti
stock keeping unit (SKU) skladová jednotka, skladové číslo – rozlišovacie objednávacie číslo na identifikáciu produktových položiek
stock letters (stories, etc.) centrálne pripravené listy (príbehy a pod.) na šírenie na rozličných miestach
stock turnover obrat zásob – ukazovateľ, vyjadrujúci účinnosť podnikania: koľkokrát ročne je podnik schopný speňažiť svoje zásoby, t.j. premeniť ich na tržby
stockholder akcionár, majiteľ cenných papierov; shareholder
stockholder/s relations vzťahy s akcionármi; komunikácia s majiteľmi akcií; sharehoder/s relations
storage sklad – časť marketingu, ktorá vytvára časový úžitok: zásoby výrobkov pre výrobu alebo pre potreby trhu; vyskladnia sa vtedy, keď je to potrebné
store sklad, predajňa
store audit obchodný, predajný audit – meranie predaja produktov v obchodoch a počtu objednaných paliet / balení obchodmi z veľkoobchodu
store brand súkromná značka obchodu; výroba produktov pod značkou veľkoobchodu alebo maloobchodu – priekupníkov výrobkov alebo služieb; private branding
store manager skladník, skladový manažér – dozerá na osadenstvo a služby v sklade
story príbeh
story angle charakteristický zaujímavý prvok, ktorý robí správu pozoruhodnou a novou; peg
storyboard expozé (filmu); séria obrazov alebo skíc scén či záberov sprevádzaných čítaním scenára, reprezentujúca plánovanú konečnú formu prezentácie fólií, televíznej alebo filmovej produkcie, reklamných šotov, animácií, interaktívnych médií a pod., používaná pri plánovaní a príprave vizuálnej komunikácie
storyteller rozprávač, rozprávkár, tvorca príbehov, chválenkár; vo vzťahoch s verejnosťou odborník na tvorbu a šírenie príbehov, tém, zaujímavých pre verejnosť a všetky možné médiá; výsledkom takejto činnosti je spontánna, neplatená, zaslúžená publicita
straight commission compensation plan odmeňovanie formou priamej provízie – odmeňovanie, pri ktorom je plat predajcu priamo zviazaný s jeho predajom alebo vytvoreným ziskom
straight product extension jednoduché (roz)šírenie produktu – ponuka produktu na zahraničnom trhu bez jeho akejkoľvek zmeny
straight rebuy priama, jednoduchá opakovaná kúpa – znovuobjednanie jestvujúceho výrobku alebo služby na základe zoznamu prijateľných dodávateľov, vo všeobecnosti bez konzultácií s rozličnými používateľmi alebo ovplyvňovateľmi; opakovaná objednávka bez modifikácie
straight salary compensation plan odmeňovanie formou priameho platu – odmeňovanie, pri ktorom predajca dostáva pevnú sumu za týždeň, mesiac alebo rok
strategic alliance strategické spojenectvo, strategická aliancia – dohoda medzi dvoma alebo viacerými nezávislými firmami s cieľom spolupracovať na dosahovaní spoločných cieľov
strategic business unit (SBU) samostatne hospodáriaca jednotka, samostatná zisková organizačná jednotka – decentralizované ziskové stredisko veľkej firmy, ktoré sa správa ako keby bolo oddeleným samostatným podnikom
strategic channel alliance strategické distribučné spojenectvo, strategická distribučná aliancia – prax, pri ktorej jedna firma využíva na predaj svojich produktov marketingový kanál inej firmy
strategic group strategická skupina – zoskupenie firiem v odvetví, ktoré sa riadia takou istou alebo podobnou stratégiou
strategic marketing process strategický marketingový proces – aktivity, ktorými organizácia umiestňuje svoje zdroje marketingového mixu, aby dosiahla svoje cieľové trhy
strategic plan/ning strategický plán/strategické plánovanie – proces tvorby a udržiavania strategického súladu medzi cieľmi a kapacitami organizácie a jej meniacimi sa trhovými príležitosťami a výsledok takéhoto procesu – plán; dlhodobý plán týkajúci sa hlavných cieľov organizácie, obsahujúci cesty a spôsob ich dosiahnutia, zvyčajne sa spracúvaj na úrovni vrcholového manažmentu
strategy stratégia; všeobecný, dobre premyslený plán aktivít
stratified sample vrstvová vzorka – výber podľa rozličných vopred definovaných vrstiev spoločnosti (dát)
stratified random sample vrstvová náhodná vzorka – náhodný výber z rozličných vrstiev spoločnosti (dát); quota sample
streamlining reštrukturalizácia, transformácia; restructuring; reengineering – úsilie o efektívnejšie firmy, schopné globálne konkurovať, využívajúce obmedzovanie duplicitných činností v pobočkách firiem, zatváranie alebo zmeny stratových závodov a kancelárií a prepúšťanie zamestnancov
street name cenné papiere registrované na meno makléra; môžu byť štítom na utajenie nákupu kontrolného balíka akcií
strength silná stránka, klad, pozitívum; sila, intenzita, razancia, váha
stringer korešpondent, miestny novinár, spolupracujúci s viacerými redakciami
strip location obchodný pruh, obchodná trieda – zoskupenie obchodov, ktoré slúži ľuďom bývajúcim vo vzdialenosti 5-10 minút jazdy autom v sídle s menej ako 30 000 obyvateľmi
studio štúdio (fotografické, rozhlasové, televízne alebo filmové)
study štúdia, zámer; etuda; študovať; kabinet
stuffer príloha (reklamná), leták k listu s účtami, potvrdeniami a pod.
stunt kreovaná udalosť s cieľom evokovať publicitu
style štýl – základný a rozlišujúci spôsob vyjadrenia; osobitosť; základný dizajn produktu
style book príručka pre redaktorov (normy narábania s rukopisom, pravopis, písanie veľkých písmen, skratky, používanie slov a pod.); módna príručka
sub redigovať
subcommittee podvýbor, subkomisia
subcontractor poddodávateľ, subdodávateľ
subconscious podvedomý
subculture subklutúra, vedľajšia kultúra – podskupina v rámci väčšej alebo národnej kultúry so zdieľanými jedinečnými hodnotovými systémami, myšlienkami a postojmi, založenými na spoločných životných skúsenostiach a situáciách
sub-editor redaktor, pomocný redaktor, tajomník redakcie
subhead medzititulok na spresnenie dlhších textov; podtitulok, vedľajší titulok
subliminal perception podprahové vnímanie – prostriedky, ktoré umožňujú, aby osoba videla alebo počula posolstvá bez toho, aby si to uvedomovala
submit predložiť; ponúknuť, odovzdať; podrobiť sa, podvoliť sa; predložiť na úvahu
subordinate podriadený, menej dôležitý, podružný, vedľajší; podriadený pracovník; podriaďovať
subscriber predplatiteľ, abonent; upisovateľ; podpísaný; prispievateľ, podporovateľ
subscription predplatné, poplatok, členský príspevok; podpísanie, schválenie, povolenie
subsidiary pobočka, dcérska spoločnosť; výpomoc, podpora; doplňujúci; pomocník
subsystem subsystém, podsystém – zložka, komponent systému
subtitle podtitul
subtitled film film s titulkami
summary zhrnutie, rezumé
summary deck jedna alebo viac viet, sumarizujúcich alebo uvádzajúcich článok v tlači medzi titulkom a článkom; perex
summit konferencia, stretnutie  na najvyššej úrovni; vŕšok, končiar;  vyvrcholenie
Sunshine Act slnečný zákon – zákon v USA, stanovujúci, že rokovania vládnych orgánov, rád, komisií a úradov musia byť prístupné verejnosti; „government in the sunshine“ – transparentné vládnutie
super skratka superimposing – titulky, písmo na grafike a obraze, napr. meno interviewovaného
supermarket supermarket – veľký, nízkonákladový, samoobslužný obchod s nízkou maržou a veľkými objemami, ktorý ponúka širokú paletu potravinárskych produktov a výrobkov pre domácnosť
superstore superobchod – obchod oveľa väčší než bežný supermarket, ktorý ponúka široký sortiment bežne nakupovaných potravín, nepotravinársky tovar a služby
supervisor konzultant, poradca; vedúci, kontrolór, inšpektor
supplement dodatok, doplnok; príloha (novín alebo časopisu) s odlišným, často monotematickým obsahom – napr. TV program, kam na dovolenku, investície a pod.
supplier dodávateľ, zásobovateľ
supplier development rozvoj, budovanie dodávateľskej siete – systematické rozvíjanie siete partnerských dodávateľov s cieľom zaručiť primerané a  spoľahlivé dodávky produktov a materiálov na výrobu alebo ich ďalší predaj
supplier search vyhľadávnie dodávateľov – štádium nakupovacieho procesu organizácií, v ktorom sa  kupujúci pokúša nájsť najlepších predávajúcich
supplier selection výber dodávateľa/teľov – štádium nakupovacieho procesu organizácií, v ktorom kupujúci posudzuje ponuky a vyberá dodávateľa alebo dodávateľov
supply ponuka – množstvo produktov na predaj za danú cenu; zásoba, zásobovanie – poskytovanie alebo dodávanie toho, čo je potrebné a požadované
supply chain zásobovací reťazec – rad firiem, ktorých aktivity umožňujú vytvoriť a doručiť tovar alebo službu spotrebiteľom alebo priemyselným používateľom
supply chain management riadenie, manažment zásobovacieho reťazca – integrácia a organizácia informačných a logistických činností vo firmách zásobovacieho reťazca s cieľom vytvárania a distribúcie tovarov a služieb, poskytujúcich hodnoty pre zákazníkov; ide o obojsmerné toky materiálov, hotových výrobkov a súvisiacich ionformácií s pridanou hodnotou pre firmu, ďalej predávajúcich distribútorov a koncových zákazníkov
supply chain manager manažér zásobovacieho reťazca – dohliada na organizáciu vo firme, ktorá dopravuje produkty zákazníkom a zaoberá sa službami zákazníkom
supply partnership zásobovacie partnerstvo – vzťah medzi inštitucionálnym kupujúcim a jeho partnerom vytvorený s cieľom vzájomne výhodného úsilia na zníženie nákladov a / alebo zvýšenie hodnoty pre konečného spotrebiteľa
support goods podporné, pomocné tovary – položky používané na pomoc pri výrobe iných tovarov
survey prehľad, prieskum, posudok; urobiť prehľad, preskúmať, posúdiť; analýza trhu alebo stavu mienky cieľových skupín
survey research (method) dotazníkový, dopytovací výskum, dotazníková metóda – získavanie prvotných údajov pomocou otázok kladených ľuďom: o ich znalostiach, postojoch, preferenciách a nákupnom správaní sa
survey of buyers´ intentions forecast prieskum budúcich zámerov kupujúcich – metóda predvídania odbytu, zahrnujúca zisťovanie, či hodlajú kúpiť tovar alebo službu v istom časovom horizonte
survey of experts forecast expertná predpoveď – spytovanie sa expertov na daný predmet s cieľom získať názory na nejakú budúcu udalosť
sustainable competitive advantage udržateľná komparatívna výhoda – silná stránka, v porovnaní s konkurenciou, na obsluhovaných trhoch a v ponúkaných produktoch
sustainable development udržateľný rozvoj – prax podnikania takým spôsobom, ktorý ochraňuje prírodné prostredie a súčasne prináša ekonomický pokrok
sweepstakes stávka – podpora predaja spočívajúca v hre o cenu na princípe šťastia (náhody) nevyžadujúca analytické ani tvorivé úsilie
SWOT (analysis) analýza vnútorných silných a slabých stránok organizácie, produktu a pod. v súvislosti s vonkajšími príležitosťami a hrozbami 
symbol symbol, znak
symposium sympózium
synergy spolupôsobenie, súčinnosť, synergia – väčšia hodnota pre zákazníka dosiahnutá efektívnejším vykonávaním funkcií organizácie; pojem teórie systémov označujúci stav, keď celok je väčší ako jednoduchý súhrn, súčet jeho častí
system systém – množina objektov alebo udalostí, spojených množinou vzťahov
systems selling predaj systémov, ucelených riešení – kúpa balíka riešení určitého problému od jediného predajcu, čo umožňuje vyhnúť sa viacerým oddeleným rozhodnutiam v zložitej nákupnej situácii

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.
Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Ďalšie články

Aktuálne