14.5 C
Bratislava
streda, 22. mája 2024

12.6. RVR: Informácia o Rádiu VIVA a udelených frekvenciách

Najčítanejšie

Rada pre vysielanie a retransmisiu dňa 26. 3. 2012 vyhlásila výberové konanie na obsadenie voľných terestriálnych frekvencií na rozhlasové vysielanie, ktorého súčasťou boli aj frekvencie využívané na vysielanie Rádia VIVA. Do výberového konania boli frekvencie zaradené, nakoľko platnosť licencie č. R/70, na základe ktorej vysiela Rádio VIVA, končí 21. 12. 2013 a zo zákona ju nie je možné predĺžiť.

O frekvencie mali záujem štyri subjekty. Rada dňa 15. 5. 2012 rozhodla o ich o udelení spoločnosti CORPORATE LEGAL, s.r.o. Jeden z uchádzačov o frekvencie, spoločnosť VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o., sa voči rozhodnutiu Rady odvolal na Najvyšší súd SR. Ten 27. 3. 2013 rozhodol o zrušení rozhodnutia Rady a vrátil jej vec na ďalšie konanie. Na základe toho Rada v máji 2013 vyzvala listom všetkých účastníkov výberového konania, ktorí mali záujem o predmetné frekvencie (Rádio VIVA, a.s., VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o., CORPORATE LEGAL, s.r.o., Radio Play, s.r.o.), na vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie Rady. Rada sa uzniesla, že v ďalšom konaní nebude akceptovať dopĺňanie žiadosti o licenciu o nové náležitosti, ale len vyjadrenia k už predloženým náležitostiam, resp. oznámenia zmien údajov obsiahnutých v žiadosti alebo v priložených dokladoch (napr. zmena v osobe konateľa, spoločníka, zmena sídla a pod.).

V júni 2013 Rade svoje vyjadrenie doručili spoločnosti Rádio VIVA, a.s.
a CORPORATE LEGAL, s.r.o. Zástupcovia spoločnosti VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. požiadali o nahliadnutie do spisov účastníkov konania, ku ktorému došlo 31. 5. 2013; vyjadrenie spoločnosti Rade do dnešného dňa nebolo doručené. Spoločnosť Rádio Play, s.r.o. na list do dnešného dňa nereagovala.

Spoločnosť Rádio VIVA, a.s., zastúpená predsedom predstavenstva Igorom Dobišom, spolu so svojím vyjadrením Rade dňa 6. 6. 2013 doručila aj žiadosť o odňatie licencie č. R/70 na vysielanie programovej služby Rádio VIVA. Ako dôvod svojej žiadosti uviedla, že v dôsledku činnosti spoločnosti VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. jej nie je umožnené riadne zabezpečovať vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio VIVA, a.s.

Prílohou vyjadrenia spoločnosti CORPORATE LEGAL, s.r.o., ktoré bolo Rade doručené 10. 6. 2013, bola ústavná sťažnosť podaná na Ústavný súd SR dňa 5. 6. 2013. Spoločnosť CORPORATE LEGAL, s.r.o. namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie, v spojení s právom vlastniť majetok a základného práva na rovnaké zaobchádzanie, ako aj porušenie princípu právnej istoty. K zásahu do jej práv malo dôjsť zrušujúcim rozsudkom Najvyššieho súdu SR, ktorý preto žiada zrušiť. V  sťažnosti poukazuje na rozhodnutie NS SR aj o výrokoch, na ktorých zrušenie nebol príslušný; zasiahnutie do voľnej úvahy Rady ako správneho orgánu kompetentného na udeľovanie licencie a prideľovanie frekvencií v rozpore s právnou úpravou; nesprávnu interpretáciu aplikovaných právnych noriem.

Spoločnosť Rádio VIVA, a.s. vo svojom vyjadrení uviedla, že spoločnosť VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. protiprávne zabezpečuje poskytovanie rozhlasovej programovej služby Rádio VIVA, na ktoré je v súčasnosti oprávnená spoločnosť Rádio VIVA, a.s. na základe licencie č. R/70. Spoločnosť Rádio VIVA, a.s. uviedla tiež, že spoločnosť VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. nemá v súčasnosti žiaden platný právny vzťah k spoločnosti Rádio VIVA, a.s., napriek tomu protiprávne zabezpečuje niektoré služby pre Rádio VIVA, a.s. vrátane vysielania reklamy a príjmu peňažných prostriedkov za vysielanie reklamy. Ďalej spoločnosť Rádio VIVA, a.s. hovorí, že spoločnosť VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. nemohla splniť podmienku disponovania finančnými zdrojmi na zabezpečenie vysielanie programovej služby vzhľadom na dlh voči spoločnosti Towercom, a.s., ktorý presahoval v čase podania žiadosti jej disponibilné zdroje. Spoločnosť Rádio VIVA, a.s. spochybňuje aj splnenie podmienky preukázania technického zabezpečenia vysielania. Uvádza tiež, že „konatelia spoločnosti VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. – Milan Kodaj v súčinnosti s Dušanom Budzákom a Róbertom Bartošom svojim protiprávnym konaním poškodili spoločnosť Rádio VIVA, a.s., a to v takej miere, že spoločnosť Rádio VIVA, a.s. ako žiadateľ o opätovné pridelenie licencie nie je schopná splniť zákonnú podmienku pre pridelenie licencie, pretože tieto osoby odmietli predložiť účtovné závierky, ktoré sú zákonnou podmienkou účasti vo výberovom konaní vedenom Radou.“

Spoločnosť CORPORATE LEGAL, s.r.o. vo svojom vyjadrení uviedla, že predložila všetky náležitosti a najlepšie splnila kritériá pre udelenie licencie na vysielanie zo všetkých účastníkov o predmetné frekvencie. Doklady o technickom zabezpečení vysielania považuje za dostatočné a domnieva sa, že spoločnosť VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. nepreukázala technickú spôsobilosť zabezpečiť vysielanie na všetkých požadovaných frekvenciách. Spoločnosť CORPORATE LEGAL, s.r.o. uviedla tiež, že podľa nej preukázala najvyššie krytie, pričom predložený úverový prísľub považuje za štandardne predkladaný doklad akceptovaný Radou aj súdmi. Rovnako ako spoločnosť Rádio VIVA, a.s. poukazuje aj spoločnosť CORPORATE LEGAL, s.r.o. na dlh spoločnosti VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o., ako aj jej zasahovanie do vysielania spoločnosti Rádio VIVA, a.s. bez právneho titulu.

Rada sa momentálne oboznamuje s podaniami a z nich vyplývajúcimi skutočnosťami. Po vyhodnotení situácie zvolí ďalší postup vo veci.

Rada pre vysielanie a retransmisiu na dnešnom (12.6.2013)  zasadnutí rozhodla o výsledkoch výberového konania na obsadenie frekvencií pre rozhlasové terestriálne vysielanie. Z jedenástich frekvencií určených na pridelenie v jarnom výberovom konaní Rada pridelila deväť frekvencií, a to siedmim zo štrnástich uchádzačov. 

Najviac frekvencií – tri, získal vysielateľ Best FM Media spol. s r.o. (Rádio BEST FM). Ostatní úspešní žiadatelia o novú licenciu či rozšírenie pôvodnej získali po jednej frekvencii. Svoje pokrytie zvýšia vysielatelia C.S.M. group s.r.o. (Rocková republika), Marek Petráš (Rádio Košice), Rádio LUMEN, spol. s r.o. (Rádio Lumen) a Rádio Šport s.r.o. (Rádio Šport). Nové licencie získali spoločnosti JOLIN, s.r.o. (RADIO PLUS) a Rádio Rebeca, s.r.o. (Rádio Rebeca).  

Dve frekvencie jarného výberového konania Rada nepridelila a ostávajú voľné. V prípade frekvencie 89,1 MHz Lučenec bolo dôvodom späťvzatie žiadosti jediného uchádzača, spoločnosti media.fm s.r.o. O druhú nepridelenú frekvenciu, 93,0 MHz Trebišov, sa neuchádzal žiaden záujemca.

Zoznam všetkých frekvencií a víťazov jesenného výberového konania:

Lokalita

Frekvencia

Žiadateľ

[MHz]

BRATISLAVA

92,6

C.S.M. group s.r.o.
BRATISLAVA

105,5

Best FM Media, spol. s r.o.
LUČENEC

89,1

frekvencia nebola pridelená
MARTIN

99,6

Rádio Rebeca, s.r.o.
NITRA

105,9

JOLIN, s.r.o.
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

95,5

Best FM Media, spol. s r.o.
POVAŽSKÁ BYSTRICA

89,5

Best FM Media, spol. s r.o.
ROŽŇAVA

102,0

Marek Petráš
SPIŠSKÁ STARÁ VES

99,6

Rádio LUMEN, spol. s r.o.
TREBIŠOV

93,0

frekvencia nebola pridelená
POPRAD

93,2

Rádio Šport s.r.o.

Lucia Jelčová

Zdroj: RVR

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne