9.2 C
Bratislava
streda, 28. februára 2024

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu – 18. 6. 2013

Najčítanejšie

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

– udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Slovak Sport.TV2 spoločnosti Slovak Sport, s.r.o.;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že v období od 21. 10. do 9. 12. 2012 v trinástich prípadoch odvysielal reklamné bloky v celkovom časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút za hodinu;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 6 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programov Noviny o 17, Krimi a Noviny zo dňa 20. 12. 2012, Deň nezávislosti zo dňa 22. 12. 2012, Noviny zo dňa 26. 1. 2013, Kuriér zo dňa 30. 1. 2013, Noviny zo dňa 2. 2. 2013 odvysielaných na programovej službe JOJ a štyri súvislé záznamy vysielania programovej služby JOJ PLUS z dní 20. a 27. 1. 2013 (spolu 11 záznamov);

– uložila sankciu – pokutu vo výške 2 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 10. a 17. 2. 2013 odvysielal upútavky na programy Fantastické tortyKde bolo, tam bolo, ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotné programy a tiež textové informácie o vlastnom programe, pričom k programom Fantastické torty a Kde bolo, tam bolo neuviedol príslušný grafický symbol JSO;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 11. 12. 2012 o cca 17:53 hod odvysielal program Súdna sieň – Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 1 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO PLUS)
v súvislosti s tým, že dňa 2. 12. 2012 o cca 16:12, 17:19, 18:33 a 19:19 hod odvysielal upútavku na program Hon na beštiu klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 1 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s tým, že dňa 16. 12. 2012 odvysielal program Farma, ktorý obsahoval vizuálne a zvukové informácie o tovaroch „ZÁHRADNÁ TECHNIKA ŠUPA“, ktoré naplnili definíciu umiestňovania produktov, pričom vysielateľ nezabezpečil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o umiestnení produktov na začiatku a pri pokračovaní programu;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 700 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 14. 2. 2013 o cca 20:29 hod odvysielal program Najprísnejší rodičia, ktorý bol cca prvých 9 minút označený ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, v čase od cca 20:37 do 20:38 hod bol odvysielaný bez označenia piktogramom vekovej vhodnosti a  od cca 20:38 do konca programu bol označený grafickým symbolom JSO ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s tým, že dňa 12. 12. 2012 odvysielal programe Televízne Noviny príspevok Plynárenstvo žralokom, v ktorom neposkytol priestor na vyjadrenie, ani nesprostredkoval argumenty dotknutej strany príspevku – Vláde SR ku konkrétnym skutočnostiam, ktoré v príspevku odzneli;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita v rámci vysielanej programovej služby) v súvislosti s tým, že dňa 16. 9. 2012 odvysielal v programe Lampáreň príspevok s názvom Večne živá kráľovná, v ktorom neposkytol priestor na vyjadrenie dotknutej osobe – notárovi JUDr. Jozefovi Pavlíkovi;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov
a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 8. 4. 2013 vysielaním príspevku Zakliate policajné radary (Vyrábajú problém za problémom) v programe Noviny;

začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že v dňoch 14., 16., 24., 29. 2. 2013 vysielal upútavky na programy Underworld: Boj v podsvetí, Walking Dead, Črepiny*, Plnou parou vzad!Netvor z hlbín a v dňoch 14., 16. a 29. 4. 2013 textové informácie o vlastnom programe, pričom mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo dňa 24. 3. 2013  počas programu Posledná guľka 2. časť a dňa 14. 4. 2013 počas programov Titanic 1. časť, Titanic 2. časť a Miss Slovensko 2013;

začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo dňa 31. 3. 2013 počas vysielania programu SuperStar;

začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (zvuková intenzita reklamy) v súvislosti s vysielaním troch reklamných blokov počas programu Harry Potter a Dary smrti dňa 31. 3. 2013;

začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním príspevku Osudný pád na korčuliach v  programe Televízne noviny dňa 29. 4. 2013 a upútavky na tento príspevok, ktoré svojím obsahom a spôsobom spracovania mohli zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti muža snímaného na nemocničnom lôžku a zároveň mohol predmetný príspevok zasiahnuť do práva na súkromie ženy označenej ako sestra zraneného muža;

začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (slušnosť a čestnosť reklamy) a § 32 ods. 4 písm. b) ZVR (povinnosť zabezpečiť, aby reklama a telenákup nepoškodzovali záujmy spotrebiteľov a nezneužívali ich dôveru) v súvislosti s vysielaním komunikátu Akčná výhra dňa 1. 5. 2013.

Mgr. Lucia Jelčová, PhD.

Útvar riaditeľa kancelárie RVR

Zdroj: RVR

Ďalšie články

Aktuálne