14.5 C
Bratislava
streda, 22. mája 2024

Globalizácia médií

Najčítanejšie

(angl. globalisation of media) – proces koncentrácie vlastníckych vzťahov v masmédiách a monopolizácie mediálnych subjektov v celosvetovom meradle. Médiálny priemysel má podobné vlastnosti ako iné oblasti podnikania: tendencie ku koncentrácii, monopolizácii a rôznym formám integrácie. Vytvára obrovské korporácie prekračujúce hranice štátov a pôsobiace v nadnárodných dimenziách. Globalizácia médií sa prejavuje aj diverzifikáciou ponuky a vlastníckych vzťahov. Vzniká tzv. krížové vlastníctvo médií (napríklad vlastníctvo rôznych druhov médií – bulvárny, seriózny denník, rozhlasová alebo televízna stanica). Od 70. rokov minulého storočia dochádza k prudkému rozvoju privátneho podnikania v mediálnom priemysle – v USA, Európe, Japonsku, ale aj v iných krajinách (Južná Amerika, Afrika, Ázia, Austrália).

Pre globalizáciu médií sú charakteristické tri faktory: 1. transformácia mediálnych inštitúcií na obrovské mediálne koncerny, 2. globalizácia komunikačných procesov, 3. prudký rozvoj elektronicky sprostredkovanej komunikácie. V mediálnej praxi sa rozoznávajú dve základné formy integrácie: horizontálna a vertikálna. Horizontálnu integráciu charakterizuje vytváranie rozsiahlych organizácií, konglomerátov a diverzifikácia vlastníctva. Jeden vlastník tak získava podniky, ktoré by mu mohli konkurovať. Napríklad dve súperiace periodiká na mestskej alebo celoštátnej úrovni sa zlúčia v rámci spoločného trhu. Vertikálna integrácia sa charakterizuje hierarchickým usporiadaním subjektov podriadených jednej, zvyčajne holdingovej spoločnosti. Na jej čele stojí spravidla jeden podnikateľ, rodina alebo skupina. Typickým príkladom vertikálnej koncentrácie je skupovanie distribučnej firmy a papierní vydavateľom novín alebo kontrola filmových štúdií a televíznych spoločností výrobcom optických káblov (napríklad filmová spoločnosť Paramount dohliada na autorskú predlohu, realizáciu a distribúciu filmového diela).

Denis McQuail rozoznáva ďalšie formy transformácie médií z hľadiska koncentrácie. Ide o koncentráciu na úrovni vydavateľstiev a koncentráciu na cieľové skupiny recipientov. Koncentrácia na úrovni vydavateľstiev vychádza z potreby zvýšenia faktickej moci vlastníkov a nutnosti delegovania niektorých rozhodovacích právomocí na redakcie (napríklad rast novinových reťazcov pozostávajúcich z viacerých vydavateľstiev alebo vlastníctvo siete televíznych staníc s jednotným redakčným systémom). Koncentrácia na skupiny recipientov znamená vytváranie špecifických titulov; formovanie takého mediálneho obsahu a žánrov, ktoré berú do úvahy starostlivo vybrané cieľové skupiny.

Stupeň koncentrácie médií sa zvyčajne meria podľa miery disponibility jednotlivých spoločností, podnikajúcich v masmediálnej oblasti. Do úvahy sa berú rôzne aspekty: kvalita a množstvo pracovnej sily, možnosti distribúcie, početnosť publika či dosah signálu. Efektívna koncentrácia predpokladá monopolizáciu vlastníctva, výroby a trhu mediálnej produkcie. Mediálny priemysel je ovládaný úzkou skupinou vlastníkov, ktorí majú rozhodujúce slovo v obrovských nadnárodných a multinacionálnych mediálnych korporáciách. Činnosť týchto mediálnych podnikov je rôznorodá a premieta sa do všetkých foriem mediálnej praxe.

Podľa väčšiny autorov (Denis McQuail, Ignacio Ramonet, Michael Kunczik, Graeme Burton, Jan Jirák, Sandra Rokeachová-Ballová, Melvin DeFleur) sa globalizácia médií dotkla všetkých oblastí spoločenskej praxe – výroby, distribúcie, organizácie a pod. Mediálny priemysel sa etabloval ako jedno z najprogresívnejších a vysoko ziskových podnikateľských odvetví, ktoré produkuje rôzne druhy komodít a služieb. Mediálne inštitúcie sa snažia ovládnuť výrobné prostriedky, zdroje, distribučné prostriedky na nadnárodnej úrovni, aby si posilnili svoje postavenie, zisk a vplyv.

Slovník mediálnej komunikácie zostavil IMEC.
Viac, nielen  o mediálnych pojmoch si môžete prečítať na www.medialnavychova.sk

IMEC_mini banner

Použitá literatúra:

BAUMAN, Zygmund. Globalizácia. Dôsledky pre ľudstvo. Bratislava : Kalligram, 2000.
BURTON, Graeme – JIRÁK, Jan. 
Úvod do studia medií. Brno: Barrister-Principal, 2001.
KORTEN, David C. 
Keď korporácie vládnu svetu. Košice : VIENALA, 2001.
McQUAIL, Dennis. Úvod do studia medií. Praha : Portál, 1999.
RAMONET, Ignacio
Tyranie médií. Praha : Mladá Fronta, 2003.

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne