9 C
Bratislava
piatok, 23. februára 2024

RTVS vyhlásila stop hlučnej reklame

Najčítanejšie

RTVS iniciovala stretnutie všetkých slovenských celoplošných vysielateľov s cieľom vyvolať diskusiu o normalizácii hlasitosti vysielania. Vzácnou zhodou všetkých účastníkov stretnutia bola dohoda o aplikácii uznávanej a odbornou verejnosťou rešpektovanej európskej normy EBU R-128 pre všetkých slovenských vysielateľov.

Prekračovanie limitov hlasitosti pri vysielaní reklamy, resp. pri zmene vysielaného obsahu, je pre divákov neraz obťažujúce. A práve téme normalizácie zvukovej hlasitosti naprieč  televíznym i rozhlasovým vysielaním, bola venovaná odborná konferencia na pôde RTVS za účasti zástupcov verejnoprávneho média, všetkých celoplošných slovenských vysielateľov, ako aj odbornej verejnosti.

RTVS ako člen Európskej vysielacej únie (EBU) bola iniciátorom zásadnej a vzácnej zhody na trhu medzi všetkými celoplošnými televíznymi vysielateľmi a Radou pre vysielanie a retransmisiu (Rada). Ako povedal Andrej Doležal, riaditeľ Sekcie technickej realizácie RTVS, má Rada aj v súčasnosti k dispozícii „technické zariadenie na vyhodnocovanie hlasitej reklamy, no podľa môjho názoru je spôsob merania neobjektívny, neposudzuje zvuk ako taký a technická implementácia je v praxi pre vysielateľov neaplikovateľná.“

Rada platnú legislatívu interpretuje tak, že definovala časový úsek pred reklamným blokom a rovnaký úsek po reklamnom bloku. Tieto úseky Rada meria a následne porovnáva s hlasitosťou reklamy. Čo sa však často stáva? „Môžeme to ilustrovať na konkrétnom príklade: televízia vysiela film s objektívne tichšou sekvenciou – môže to byť napríklad zámer režiséra – po ktorej nasleduje reklama a výsledkom je pokuta pre vysielateľa. A to napriek tomu, že samotná reklama má stále rovnakú úroveň hlasitosti počas celého vysielacieho dňa, týždňa, či roka. Keďže sa hlasitosť reklamy počas vysielania nemení, vysielatelia dostávali pokutu v podstate nie kvôli príliš hlasnej reklame, ale kvôli objektívne tichšiemu filmu, ktorý reklame predchádzal,“ objasnil Doležal.

Televízie nevysielajú reklamu hlasnejšie ako zvyšný obsah, charakter a dynamika samotnej reklamy je však často iná ako vysielaný obsah. „Práve preto je vhodná aplikácia európskej normy EBU R-128, ktorá nemeria len hlasitosť, ale objektívne rešpektuje aj charakter zvuku vysielaného obsahu,“ dodal Doležal.

Nová metodika normalizácie hlasitosti vysielania, stanovená podľa normy EBU R-128, má zmierniť a v ideálnom prípade úplne odstrániť nepríjemný efekt prechodu medzi vysielaným obsahom a reklamou, ako aj vyrovnať rozdiely pri prechode medzi živým a predtočeným obsahom.

Výsledkom spoločného snaženia slovenských televízií nemá byť len diskusia o samotnej norme EBU R-128, ale aj povinnosť každého vysielateľa na Slovensku implementovať technické zariadenia, ktoré budú normalizovať hlasitosť vyprodukovaného obsahu a reklamy ešte pred jej odvysielaním.

„Aj preto sme zorganizovali dnešnú konferenciu za účasti všetkých významných slovenských vysielateľov a audioodborníkov, ktorí názorne demonštrovali, ako môže nová metóda fungovať v praxi,“ ozrejmil Doležal.

Norma EBU R-128 je v súčasnosti platná prakticky v celej Európe, momentálne na Slovensku prebieha legislatívny proces, počas ktorého by mala byť novela zákona prerokovaná v Národnej rade SR. V prípade jej schválenia by nové štandardy normalizácie hlasitosti televízneho vysielania mali byť účinné od 1. januára 2014.

Juraj Kadáš

 

Zdroj: RTVS

Ďalšie články

Aktuálne