Michal Drotován sa stal starostom mestskej časti Bratislava-Rača po voľbách v roku 2018 so ziskom 3889 hlasov, na druhom mieste skončil bývalý starosta Peter Pilinský, ktorý získal 3460 hlasov a na tretom mieste sa umiestnila kandidátka Monika Luknárová so ziskom 1600 hlasov.

Nový starosta nastúpil do funkcie krátko pred vypuknutím pandémie korona vírusu, ktorá mala vplyv na jeho pôsobenie.

Michal Drotován úspešne ukončil štúdium na troch univerzitách, v roku 2004 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (odbor: geografia a verejná správa), v roku 2007 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (odbor: politológia) a v roku 2011 na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (odbor: právo a medzinárodný obchod).

Od roku 2012 do 2015 pôsobil na Miestnom úrade Bratislava v Starom Meste ako vedúci oddelenia životného prostredia, verejného poriadku a čistoty.

Od roku 2015 do 2018 bol vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia a v rokoch 2017 až 2018 prednostom miestneho úradu Bratislava-Karlova Ves.

Od roku 2010 do 2018 pôsobil ako poslanec miestneho zastupiteľstva v Rači. Od roku 2017 pôsobí aj ako poslanec zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. V roku 2018 sa stal starostom Rače a svoju opätovnú kandidatúru na starostu Rače vo volebnom roku 2022 nevylúčil.

Mgr. Michal Drotován, starosta mestskej časti Bratislava-Rača (foto: TASR – Jaroslav Novák, zdroj foto: archív M.D.)

Vám a poslancom MČ Rača sa podarilo získať dotáciu z fondov EU na rekonštrukciu ZŠ Plickova. Čo to pre vás znamená?

Michal Drotován: V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým zamestnancom nášho úradu, ktorí na danom projekte už viac ako dva roky pracujú a aj poslancom za podporu.

Schválenie dotácie vo výške 2,85 mil. Eur nám výrazne zlepší možnosti na vybudovanie vonkajšieho školského areálu a samotné zariadenie školy z ušetrených peňazí.

Znamená to jeden z dôležitých krokov na ceste k zriadeniu obecnej školy, ktorá začala samotným zverením školy aj z pozemkom pod ňou v júni 2019 od mesta, ďalšie kroky, ako je rozhodnutie o tom, či to bude čisto obecná škola alebo bude čiastočne aj súkromná škola trvali následne polroka, konečné rozhodnutie o financovaní školy reálne schválilo miestne zastupiteľstvo tým, že súhlasilo s tým, že mestská časť si zoberie na daný zámer úver a tiež vyčlení zdroje z fondu rozvoja Rače, potom nasledovalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa, aktuálne prebieha realizácia opravy.

Čaká nás však ešte veľa krokov, aby sme mohli povedať, že daný projekt je ukončený. Aj po otvorení bude niekoľko školských rokov škola potrebovať dofinancovavanie zo strany mestskej časti Bratislava-Rača. Verím však, že daná škola bude úspešná a bude mať dobré meno.

Pôvodne ste navrhovali, aby ZŠ Plickova bola po rekonštrukcii súkromná, poslanci odhlasovali projekt obecnej školy?

Nikdy som nenavrhoval a ani nikto z úradu, aby bola daná škola 100% súkromná, takýto návrh padol pokiaľ viem iba zo strany pána poslanca Jána Polakoviča v júni 2019, aby sa celá budova dala súkromnému investorovi.

Jeho názor sa postupne vyvíjal a to je v poriadku. Nakoľko časť poslancov pol roka výrazne preferovala prístavbu ZŠ Tbiliská, polroka sa riešila prístavba Tbiliská a hľadal sa investor na polovicu budovy Plickova s tým, že časť budovy bude obecná škola (v zmysle štúdie) a časť súkromná základná škola – kde by súkromný investor investoval približne 3,5 mil. Eur, od novembra 2019 do januára 2020 sa riešil možný nájom pre školu Félix cez firmu Edu Development (ten v decembri pre firmu Edu Development poslanci jednohlasne schválili) a v januári 2020 sa na dvoch mimoriadnych zastupiteľstvách riešila konkrétna nájomná zmluva.

Tá nebola schválená zastupiteľstvom a teda mestská časť Bratislava-Rača, tak ako som o tom vždy komunikoval, automaticky začala daný projekt riešiť v alternatíve B – t.j. kompletne obecná škola.

Preto hneď na druhý deň po zamietnutí školy Félix som na BSK informoval, že sa o fondy EÚ budeme uchádzať s projektom ZŠ Plickova a začali sme hneď práce na stavebnom povolení na danú rekonštrukciu.

V danej dobe nebolo jasné či bude vôbec výzva na fondy EÚ v dohľadnom termíne a ani to, v akej bude výške a aké budú jej podmienky. Preto to bolo väčšie riziko ako ísť v prvej fáze do prístavby Tbiliská a v druhej fáze do opravy druhej polovice ZŠ Plickova, čo bol pôvodný návrh.

Po vojne je však každý generál – avšak to, či Rača bude môcť mať viac ako 3 mil. Eur ako mimorozpočtové zdroje (aj z Fondu na podporu športu na telocvičňu) v januári 2020 nebolo vôbec isté – do toho prišla ešte aj korona.

Som však rád, že napriek náročnej ceste stále postupujeme vpred. Patrí za to vďaka všetkým, čo na tom pracujú vrátane poslancov mestskej časti. Niekedy práve náročné rozhodnutia prinášajú dobré výsledky.

Vrcholí funkčné obdobie starostu Rače. Čo sa Vám podarilo? A čo by ste urobili inak?

Podarilo sa urobiť napríklad ihriská na Tbiliskej, urban park pre mládež, zateplili sme budovu MŠ Cyprichova, opravili sme viacero detských ihrísk a doplnili hracie prvky.

Opravili sme viaceré chodníky, rozbehli sme projekt kompletnej opravy ZŠ Plickova, pripravili sme projekt, ktorý je aktuálne na povoľovacom konaní MŠ Kadnárova, tiež sa riešiť projekt MŠ pri základnej škole Tbiliská, dokončila sa MŠ Novohorská, podarilo sa so ŽSR dohodnúť zmluvne nájom na pozemky na Východnom, kde sa aktuálne pripravuje revitalizácia, pripravili sme projekt parčíku na Hlinickej, Na pasekách, Strelkova, v procese je projekt revitalizácie parku J. M. Hurbana, rozšírili sme kapacitu detských jaslí, dokončuje sa projekt Strediska čistoty a ďalšie.

Čo by som spravil ináč? V miestnom zastupiteľstve bolo schválených 99% vecí, ktoré predložil náš úrad resp. ja osobne napriek tomu, že v ňom nemám väčšinu. Tých pár vecí, kde boli mierne rozdielne pohľady zastupiteľstva sa podarilo doriešiť tak, aby hlavný cieľ bol splnený – t.j. aby v budove na Plickovej bola aj obecná škola a urobilo sa všetko preto – vrátane odkúpenia časti pozemkov – aby sa zastavil projekt Zrkadliská.

V tejto druhej veci by som sa chcel poďakovať aj pánovi poslancovi Jánovi Polakovičovi, ktorý upravil svoj názor a spoločne sa podarilo nájsť aj s majiteľom pozemku riešenie, ktoré nakoniec bolo priechodné miestnym zastupiteľstvom.

A v princípe aj v prvej téme som rád, že sa miestne zastupiteľstvo nakoniec rozhodlo ísť cestou kompletnej rekonštrukcie ZŠ Plickova.

Ináč si pamätám už iba na jeden bod, ktorý sa nerealizoval preto, lebo s ním nesúhlasilo miestne zastupiteľstvo – išlo o niekoľko nabíjacích staníc pre elektro autá pred Nemeckým kultúrnym domom, tieto elektro autá a nabíjacie stanice však v budúcnosti, skôr či neskôr sa opäť dostanú na stôl, pretože stále viac obyvateľov bude požadovať aj takúto infraštruktúru.

Aké sú podľa vás pozitívne a aké negatívne stránky života v mestskej časti Rača?

Pozitíva sú lesopark, vinice, pekné prostredie, historická časť, dejiny, na ktoré vieme nadviazať a zdravý lokálpatriotizmus, tiež to, že sú tu tri časti, ktoré majú vlastné charakteristiky Rača, Krasňany a Rendez, ale spoločne sa nám tu dobre žije.

Negatívom je doprava hlavne na Račianskej a aktuálne aj nedostatok miest v materských a základných školách, ktoré od môjho nástupu riešim a verím, že čoskoro bude tento problém definitívne vyriešený novými škôlkami a ZŠ Plickova.

Zrušili ste Mikuláša, nerealizovali sa vianočné Adventné trhy na námestí, niekomu by sa preto mohlo zdať, že robíte všetko preto aby ste už neboli zvolený za starostu…

Štát vydal nariadenie, ktoré zakázalo v danej dobe organizovať akékoľvek podujatia – kultúrne, spoločenské alebo športové.

Vlani sme Mikuláša organizovali, pretože nariadenia boli v tom čase menej prísne. Rovnako tak sme – na rozdiel napr. od Pezinka – organizovali podujatia pre vinárov, ak ich bolo možné organizovať.

Pevne verím, že sa bude môcť organizovať Mikuláš ale aj iné podujatia vrátane Behu Rendezom – Memoriálu Cyrila Sekerku či ďalších tradičných podujatí na budúci rok a Covid19 už nebude taký problém ako teraz.

Mnoho plánovaných akcií ako je napríklad divadelný festival či iné sme museli žiaľ prehodnotiť alebo výrazne upraviť. Týkalo sa to aj samotného vinobrania.

Neteší nás to, ale doba nás postavila pred veci, ktoré sme pred dvomi rokmi ani netušili, že sa môžu stať. Mikuláša sme pre detičky zo škôlok a jaslí urobili aspoň v pondelok ráno, kde sa im odovzdali balíčky zamestnanci mestskej časti.

Iné mestské časti, napr. Vajnory pripravili program online vysielania Mikuláša, alebo čítanie rozprávok v podaní herečky Táni Pauhofovej… Plánujte v Rači aj takéto aktivity? Plánujete do komunikačných aktivít a tvorby obsahu o mestskej časti zapájať aj račianskych študentov SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej?

Naše oddelenie kultúry počas celej pandémie sa snaží robiť aj veľa akcií online – napríklad čítania v našej knižnici alebo naposledy veľmi pekný koncert v Katedrále sv. Šebastiána pani Jolany Fogašovej a pána Alexa Jenisa s doprovodom.

Ďakujem im veľmi pekne za krásny kultúrny zážitok. Pevne však verím, že čoskoro budeme môcť mať riadne podujatia a nie iba online. Týka sa to aj tohto vianočného koncertu, ktorý verím budúci rok bude už aj pre verejnosť.

Nedávno sa nám napríklad podarilo spoločne s pánom evanjelickým farárom Hargašom zorganizovať tiež veľmi pekný koncert na pamiatku pani Edity Gruberovej, vtedy však ešte koncert pre zaočkovaných opatrenia štátu povoľovali.

Zaujíma ma problematika zámeny pozemkov na park na Radničnom námestí. Vy ako starosta a vicestarosta p. Pajdlhauser v spolupráci s „aktivistami“ tú zámenu údajne zmarili, lebo vraj bola pre Raču resp. mesto nevýhodná. Tak p. Kmotrík predal ten jeho pozemok p. Repákovi, ten postavil Mercatino. A Rači ostali bezcenné, nepredajné pozemky. Viete sa k tomu prosím vyjadriť?

Jedná sa o nezmysel, ktorý pravidelne už dlhé roky šíri zopár ľudí. Žiadnym spôsobom som nebol proti parku, upozorňoval som však na to, že ak vtedajší starosta Pilinský podpíše kolaudácie na iné budovy v RNR, tak záujem Kmotríka o park bude už nulový – čo sa žiaľ aj stalo.

Na dané som upozorňoval aj vtedajšieho starostu otvoreným listom, na ktorý mi nikdy neodpovedal. Dostupný je > TU

Na mestskom zastupiteľstve vtedajší poslanec Ján Mrva navrhol návrh, aby developer trochu zvýšil sumu vyčlenenú na parčík (rozmerovo išlo o malé územie), tento návrh však neprešiel mestským zastupiteľstvom.

Aké dohody s kým mal vtedajší starosta neviem, viem však to, že následnú stavbu 7 podlažnej budovy (6+1) tzv. Centrum Rača dodatočne povolil v rozpore so zákonom a aktuálne tam prebieha konanie o odstránení stavby.

Pán Ján Bednarič (pozn. redakcie: bývalý šéfredaktor, aktuálne redaktor denníka Nový Čas, obyvateľ Rače) pravidelne dopĺňa podľa typu volieb, že kto údajne ešte mohol za blamáž bývalého starostu – pred voľbami do BSK doplnil Pajdlhausera a Luknárovú, teraz Pajdlhausera.

Celé to RNR sa malo od začiatku riešiť ináč (vo výrazne menšom objeme a s ináč riešeným verejným priestorom), ale v tom si musia spytovať svedomie poslanci, ktorí v roku 2008 hlasovali za predaj daných pozemkov. Teraz už zámer stojí, bývajú tam ľudia a teda je našou úlohou napr. pre ich deti zabezpečiť miesta v materských či základných školách.

Aké kroky podniknete proti vzniku nelegálnej ubytovne/internátu resp. bytom na prenájom v budove Novej Kozmetiky, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na kancelárie a administratívu?

Minulé vedenie v danom objekte dalo stavebné povolenie na jednotlivé balkóny, čo je dosť atypická vec v prípade administratívy.

V budove bol viackrát vykonaný štátny stavebný dohľad, veľmi často však podobný majitelia obchádzajú zákon tak, že majú formálne zmluvy na kancelárie, aktuálne ďalej riešime daný objekt z hľadiska porušovania účelu užívania.

Je to podobné ako keď niekto byt napr. v Starom Meste používa ako kanceláriu a podobne. Zákon umožňuje v prípade dokázania porušenia udeľovať pokuty.

Budete sa uchádzať o hlasy občanov v ďalších komunálnych voľbách? Budete kandidovať za starostu Rače?

V pravý čas sa obyvatelia Rače dozvedia odpoveď na túto otázku, aktuálne sa snažíme aj s celým tímom pokračovať v našich projektoch.

Týmto by som chcel poďakovať aj všetkým poslancom, čo hlasovali za rozpočet na rok 2022 a teda môžeme pokračovať v mnohých začatých projektoch.

Sám som zvedavý, kto bude mať záujem kandidovať na starostu alebo starostku Rače v tejto neľahkej dobe.

Je pravda, že s primátorom Matúšom Vallom ste sa dohodli na podpore v budúcich voľbách výmenou za to, že nebude robiť problémy pri vydaní územného rozhodnutia pre developerské projekty zaradené do projektu nájomného bývania?

Dané je nezmysel, moje stanoviská k zámerom výstavby nad Grafiou či pri YIT Reading sú dlhé roky známe, že s nimi nesúhlasím a nemám žiaden dôvod ich meniť.

Mám rovnaké informácie ako všetci, že pán Vallo sa dohodol s pánom Drobom na spoločnej kandidatúre – ako som uviedol, ja sa podobným veciam plánujem venovať až na jar 2022, dovtedy sú pre mňa bezpredmetné.

Som starosta mestskej časti a aj poslanec BSK, ktorý kandidoval ako nezávislý a nie som závislý na žiadne politickej strane či inej záujmovej skupine. Plne však chápem, že rôzne politické strany sa budú snažiť vytvoriť rôzne koalície aj budúci rok.

Za celé moje pôsobenie v komunálnej politike som počul už o toľkých „zaručených správach“, že by som z nich kľudne mohol napísať hrubú knihu.

Budúci rok bude volebný, určite bude volebný zápas z niektorých strán veľmi tvrdý, vašim novým protikandidátom bude súčasný poslanec Ján Polakovič z novovznikajúcej politickej strany Spoločný cieľ a svoju kandidatúru nevylúčil ani bývalý starosta Peter Pilinský. Monika Luknárová nebude opätovne kandidovať za starostku, ale za poslankyňu. Nech to však dopadne akokoľvek, viete si predstaviť po voľbách vašu vzájomnú spoluprácu?

Zákon presne stanovuje, aké podmienky musí spĺňať kandidát na starostku alebo starostu či poslankyňu alebo poslanca, ktokoľvek ich spĺňa a má taký záujem, môže sa uchádzať o dôveru obyvateľov.

Väčšina súčasného zastupiteľstva podporovala posledné voľby iného kandidáta či kandidátku na starostu, napriek tomu si myslím, že v dôležitých veciach sme vedeli nájsť zhodu.

Tieto voľby budú zaujímavé aj tým, že sa bude naraz voliť nielen obecné zastupiteľstvo a starosta ale aj mestské a župné zastupiteľstvo a naraz aj primátor aj predseda BSK.

Prezradíte akí ľudia budú tvoriť váš volebný tím? Kedy odštartujete kampaň?

Ako som uviedol, toto aktuálne nie je vôbec moja priorita – začiatkom roka ideme riešiť a prezentovať poslancom a obyvateľom projekt vonkajších areálov ZŠ Plickova, budú výsledky architektonickej štúdie KS Žarnovická, pripravujeme projekt škôlky, ktorá sa bude uchádzať o 0,5 mil. Eur od MIRRI, ministerstva pani Remišovej (od toho, ako dopadne odvolanie v prípade MŠ Kadnárova záleží, či to bude projekt Kadnárova alebo Tbiliská) a ďalšie veci. Predpokladám, že tejto téme volieb sa budem venovať najskôr na jar.

Dá sa zladiť práca starostu so súkromím? Aký koníček obľubujete?

Práca starostu je jednoznačne najnáročnejšia pozíciu, akú som doteraz vykonával, dostal som „do daru“ aj to, že sa už skoro dva roky dosť zásadne na podmienkach a úlohách samosprávy podpísal Covid19.

Niekedy je samozrejme náročné to zladiť aj s oddychom a rodinou, robím však preto maximum. Čo sa týka koníčkov, tak je verejne známe, že sa dlhé roky venujem behaniu, cestovaniu, čítam veľa kníh.

Pre Covid19 sa však zmenšil počet pretekov a tiež cestovanie je o mnoho náročnejšie. Verím však, že sa vráti doba, keď bude na dané viac času. Aktuálne je toho času a priestoru žiaľ na koníčky menej.

Ďakujem za rozhovor.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu