20.8 C
Bratislava
pondelok, 20. mája 2024

Súťaž: LITERÁRNY SALÓN 2013 – prihlášky do 20.8.

Najčítanejšie

knizky vybrate z nasej police_banner_na_titulku
foto-koláž: Marián LUHA 

   Trnavský samosprávny kraj a knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
                                                                         vyhlasujú
                  literárnu súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí

 

                            LITERÁRNY SALÓN TRNAVA  2013

 Kategórie:
– poézia
– próza

Vekové kategórie:
1. kategória: od 15 – 20 rokov
2. kategória: od 21 – 40 rokov
3. kategória: nad 40 rokov

Pravidlá súťaže:

1) Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky alebo Slovák žijúci  v zahraničí s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz  neboli publikované ani prihlásené do inej súťaže.
2) Téma prác je ľubovoľná (vítané sú práce zamerané na súčasnosť.
3) Každý autor môže zaslať práce do obidvoch kategórií súťaže – najviac 5 básní,
2 prózy. Rozsah jednej práce nesmie presiahnuť 5  normostrán (1normostrana=1800  znakov s medzerami).
4)  Súťaž je neanonymná. Každá práca musí obsahovať:   meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail) a vek autora.
5)  Súťažné práce je potrebné poslať písomne v 4 papierových kópiách na adresu:

     Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Pošt. prieč. 29,  Rázusova 1, 918 20 Trnava
    V ľavej časti obálky uviesť: LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2013

Zároveň je súťažiaci povinný poslať príspevky aj elektronickou poštou na adresu: bjakubacova@kniznicatrnava.sk. Do predmetu treba vpísať:  LITERÁRNY  SALÓN.

6) V obidvoch kategóriách budú udelené po 3 ceny pre každú vekovú kategóriu. Súčasťou ceny je diplom a vecná odmena.
7)  Súťažné práce zhodnotí odborná porota zložená z literárnych kritikov.  Porota môže niektoré ceny neudeliť alebo rozdeliť.
8)  Rukopisy prác sa nevracajú ani na vyžiadanie autorov.
9)  Uzávierka súťaže je 20. august 2013. Vyhodnotenie sa uskutoční v októbri 2013. Autori víťazných prác budú pozvaní poštou, resp. elektronickou poštou. Výsledky súťaže budú zverejnené v dvojtýždenníku Knižná revue, a na webovej stránke knižnice.
10)   Každá kategória bude hodnotená samostatne.
11)  Autor zaslaním príspevku dáva súhlas s jeho prípadným uverejnením po náležitom zredigovaní v zborníku súťaže,  v médiách a na stránke organizátora súťaže. O uverejnení organizátor súťaže bude autora informovať.
12)  Viac informácií na www.kniznicatrnava.sk alebo na tel. č. 033/5511782, e-mail: bjakubacova@kniznicatrnava.sk

 

Tešíme sa na Vaše literárne príspevky!

Jakubáčová Benjamína

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
www.kniznicatrnava.sk

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne