5.9 C
Bratislava
streda, 17. apríla 2024

L…laggards, latent public, layout…

Najčítanejšie

 

label nálepka, etiketa, vineta, štítok, visačka, menovka; prilepiť štítok, označiť nálepkou
laboratory experiment laboratórny experiment – simulácia činnosti (spojenej s komunikáciou, public relations, marketingom) vo vysoko kontrolovanom prostredí
laggards oneskorenci – 16 % trhu: ľudia majúci strach z dlhov, využívajú ako informačné zdroje priateľov, a myšlienky a produkty akceptujú až vtedy, keď sú už dlho na trhu
LAN local area network; relatívne malá počítačová sieť, zvyčajne v jednej budove alebo skupine budov
Lanham Act (1946) Lanhamov zákon (USA) o ochranných značkách, ktorý dovoľuje firme registrovať trade-mark, obchodnú značku (symbol alebo slovo) na svoje výlučné využívanie
laser printing laserová tlač
late majority neskorá väčšina – 34 % obyvateľov, ktorí sú skeptickí, majú podpriemerný sociálny status, a spoliehajú sa na reklamu a osobný predaj ako informačné zdroje menej než inovátori a skorí prijímatelia
latent public skryté, utajené, latentné publikum – ľudia, ktorí si neuvedomujú daný problém
launch začať, uviesť do chodu, do života, spustiť na vodu, vypustiť; čln
laws zákony – spoločenské hodnoty a normy, ktoré sú vynútiteľné na súdoch
layout nákres, náčrt, skica, schéma, usporiadanie; grafický návrh, grafická úprava; návrh prezentácie materiálu na publikovanie
lay-press populárna, neodborná, laická  tlač
LC, lc lower case; malé písmená abecedy
L.C.L. rate less than (reilway) car load, less than container load – cena za náklad menší, než je objem železničného vagóna, resp. kontajnera
lead úvodný, obyčajne zhrnujúci odsek článku; hlavný článok novín; tiež prúžok olova v niekdajšej olovenej sadzbe novín; tip na potenciálny príbeh; možný zákazník
lead generation podnietenie záujmu – výsledok ponuky priameho marketingu s cieľom vzbudiť záujem o výrobok alebo službu a vyžiadanie si ďalších informácií
lead time výrobná lehota, prípravný proces – čas, potrebný pre médium na prevzatie informačných materiálov a ich úpravu na články, relácie, programy a uverejnenie; časový odstup medzi objednávkou veci a jej doručením a prípravou na použitie
leader úvodník
leading edge technology pokroková, špičková technológia
leaflet leták, prospekt, lístok; flyer, dodger, handbill
leak únik informácií; prepúšťať, vytekať; otvor, trhlina
learning učenie – zmeny správania, ktoré sú výsledkom opakovanej skúsenosti a myslenia
learning curve (experience curve) krivka učenia (skúsenostná krivka) – pokles priemerných nákladov na jednotku produkcie, ktorý umožňuje získaná výrobná skúsenosť
leased department prenajaté oddelenie – časť obchodu, prenajatá inou firmou
leasing lízing, prenájom – umožňuje výrobcovi alebo distribútorovi dať do užívania predmet lízingu zákazníkovi, pričom vlastníctvo si ponecháva; lízing umožňuje rozložiť finančnú záťaž do dlhšieho obdobia, pričom splátky sú daňovo odpočítateľnou položkou
lecture prednáška; prednášať
lecturer prednášateľ, odborný asistent, docent, vysokoškolský učiteľ
leg art „umenie nôh“, fotografie polonahých dievčat; cheesecake
letterhead hlavička (listu), záhlavie
letter of complaint reklamácia, sťažnosť
letter to the editor list šéfredaktorovi; časť periodika vyhradená listom čitateľov, zvyčajne oproti stránke s redakčnými názormi
letterpress kníhtlač; prenos farby na papier priamo z vyvýšených miest tlačiarenskej platne
letterspacing vkladanie tenkých medzier medzi písmená
level of analysis úroveň analýzy – pri systémovom prístupe veľkosť systému vybratého na skúmanie
level of service úroveň služby poskytovanej zákazníkovi: samoobsluha, obmedzená alebo komplexná služba
leverage vplyv; vplývať; sila, činnosť páky; investovanie finančných prostriedkov
liaison spojka, styčný dôstojník – jednotlivec, ktorý slúži ako svorník spájajúci dve alebo viacero skupín v komunikačnej sieti organizácie; internal boundary spanner
libel publikovaná urážka na cti; ohovárať v tlači alebo vo vysielaní, takéto ohováranie, nactiutŕhanie; podľa angloamerického práva je libel písomné alebo vysielané ohováranie,kým slander ústne ohováranie
licence koncesia, licencia, potvrdenie, preukaz; dať koncesiu, licenciu, povolenie
licensing licencovanie – zmluvný vzťah, ktorým spoločnosť udeľuje inej firme právo používať svoju značku, patent, obchodné tajomstvo alebo iné vlastníctvo za poplatok alebo zadarmo; forma vstupu na zahraničný trh – spoločosť uzatvára dohodu s partnerom na zahraničnom trhu, ktorý môže za poplatok alebo podiel na zisku používať výrobný proces, registrovanú značku, patent, obchodné tajomstvo alebo nejakú inú hodnotu
licensure licenzúra, certifikácia – formálny certifikačný proces, ktorý označuje, že osoba zodpovedá sústave profesionálnych noriem a požiadaviek
lifestyle životný štýl – spôsob života, charakteristický tým, ako ľudia trávia svoj čas a využívajú zdroje (aktivity), čo považujú za dôležité vo svojom okolí (záujmy), a čo si myslia sami o sebe a o svete okolo nich (názory); životný vzorec osoby, vyjadrený jej aktivitami, záujmami a názormi
light pen svetelné pero;  rúrka s fotobunkou používaná na redigovanie textu, uloženého v počítači a zobrazovaného na obrazovke
Likert scale Likertova stupnica – štandardizované kategórie odpovedí v dotazníkových prieskumoch; pevná alternatívna otázka, v odpovedi na ktorú respondent určuje, do akej miery súhlasí alebo nesúhlasí s daným výrokom
limited function wholesaler veľkoobchodník s obmedzenými službami – veľkoobchod, ktorý poskytuje služby spravidla menším maloobchodníkom, ale neposkytuje ich v úplnom rozsahu ako typický veľkoobchod
limited-coverage warranty obmedzená záruka – stanovisko výrobcu, v ktorom určuje hranice ručenia za chyby výrobku
limited-line store špecializovaný obchod – malobchodná predajňa, napríklad so športovými potrebami, ktorá ponúka pozoruhodný sortiment alebo hĺbku príslušnej línie špeciálnych produktov
limited-service agency agentúra s obmedzenou ponukou služieb – agentúra, ktorá sa špecializuje na určitý aspekt reklamného, komunikačného procesu, napr. na kreatívne služby alebo nákup médií
limited-service retailer špecializovaný predajca – predajca, ktorý poskytuje vybrané služby, napr. úvery alebo reklamácie tovaru
linage počet riadkov; riadkový honorár
line extension rozšírenie línie – prax využívania súčasnej značky na vstup na nový trh vo svojej produktovej triede; rozšírenie jestvujúcej značky na nové formy, farby, veľkosti, prísady alebo chute jestvujúcej produktovej kategórie
line function líniová funkcia; vo veľkej organizácii je líniová štruktúra operatívnou silou – napr. manažéri a personál výrobných závodov alebo dôstojníci bojových jednotiek v ozbrojených silách; funkciou tejto línie je niečo vykonávať, realizovať – nie plánovať
line organization líniová, lineárna organizácia – metóda štruktúrovania organizácie ako sledu vzostupných úrovní zodpovednosti za výrobu tovarov alebo služby
line positions línioví vedúci – napr. manažéri marketingových skupín, ktorí majú autoritu a zodpovedajú za vydávanie príkazov svojim podriadeným, napr. marketingovým manažérom
lineprinter počítačové zariadenie na tlač riadkov rukopisu z pamäti
line-up vyrovnať; vyrovnanie, zoskupenie; kompetentný pracovník (zodpovedný po línii hore)
linotype linotyp; sádzací stroj, sádzajúci celé riadky
list price cenníková, katalógová cena, z ktorej je možné dávať zľavy; často je to výrobcom odporúčaná predajná cena
listed company spoločnosť, ktorej akcie sa predávajú na burze, kótovaná akciová spoločnosť
listserver automatizovaný elektronický poštový systém na distribúciu rovnakej informácie mnohým adresátom
litho litografia, kameňotlač
lithographic printing litografická tlač; prenos farby na papier z hladkého povrchu chemickým procesom; druhy litografickej tlače – planografia, ofsetová litografia, ofsetová tlač, foto ofset
litigation public relations súdne vzťahy; komunikácia s cieľom ovplyvniť súdny proces a najmä jeho mimoprávne dôsledky a súvislosti; pomoc organizáciám riešiť vzťahy širšie než právne
live priamy prenos, živý, vopred nenahraný vstup v médiách; pálčivý, žeravý, živý, aktuálny
litigation public relations súdne vzťahy; komunikácia s cieľom ovplyvniť súdny proces
live priamy prenos, živý, vopred nenehraný vstup v médiách; pálčivý, žeravý, živý, aktuálny
live-on-tape satelitné interview nahraté na playback v neskoršom vysielaní
live shot živý, alebo nakrútený ako živý, interaktívny rozhovor s prenosom videosignálu cez satelit a audiosignálu po telefóne; taped-as-live
loaded question sugestívna otázka
Loan Builder Loan Builder® – A Complete Loan Application Package
lobby/ies záujmová, nátlaková skupina, presadzujúca určitý zámer; vestibul; kuloáre; miestnosť v britskej Dolnej snemovni, kde sa poslanci stretávajú s lobistami
lobbying lobovanie, lobizmus, presadzovanie určitých záujmov u poslancov či vládnych predstaviteľov; stretnutie voličov s poslancami; úsilie ovplyvniť vládne rozhodnutia, zvyčajne vykonávané agentmi, ktorí slúžia záujmovým skupinám
lobby correspondent novinár píšuci o parlamente
local government miestna správa
local government relations vzťahy s miestnou samosprávou; komunikácia s úradmi miestnej samosprávy
local marketing lokálny, miestny marketing – prispôsobenie značiek a marketingovej komunikácie na mieru podla potrieb a želaní miestnych skupín zákazníkov: miest, obcí, spoločenstiev, ba dokonca konkrétnych obchodov
localize lokalizovať, odkazovať na konkrétne miesto v masovo šírenom príbehu alebo vysielaní
logistics logistika – efektívny tok surovín, výrobných zásob, hotového tovaru a súvisiacich informácií z bodu pôvodu do bodu spotreby s cieľom uspokojiť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť ziskovosť; dodávanie správnych produktov v správnom stave a správnom množstve v správnom čase na správne miesto a správnym spôsobom, za správnych (optimálnych) nákladov
logistics management manažment logistiky – organizovanie efektívneho toku surovín, výrobných zásob, hotového tovaru a súvisiacich informácií z bodu pôvodu do bodu spotreby s cieľom uspokojiť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť ziskovosť; marketing logistics
logo emblém, logo – grafický symbol, znak označujúci organizáciu, firmu, podnik ako celok a vyjadrujúci jej charakter; logotyp, zliatok dvoch písmen
logotype logotyp, zliatok dvoch písmen; emblém, logo;
long-range planning dlhodobé plánovanie
long shot fotografia alebo film nasnímané z diaľky; LS
long-term dlhodobý, dlhoročný
loss leader stratové lákadlo – jednotlivý tovar, predávaný pod nákupnú cenu s cieľom prilákať do obchodu čo najviac zákazníkov
loss-leader pricing stratovo-navádzacia cenotvorba- úmyselné stanovenie ceny pod jej obvyklú hladinu na prilákanie pozornosti
loss-limitation acts zákony, štátna regulácia s cieľom určiť najnižšiu prípustnú cenu predaja stratových lákadiel
lost-horse forecast predpoveď systémom strateného koňa – začatie poslednou známou hodnotou predpovedaného javu, uvedenie faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť predpoveď, zhodnotenie ich pozitívneho alebo negatívneho vplyvu, a záverečná predpoveď
low-key rezervovaný, tlmený, tichý, skromný – napr. publicita, exponovanosť
low-learning product produkt s nízkou mierou učenia – produkt, ktorého predaj v úvodnej fáze ihneď rastie, pretože jeho výhody sú pre spotrebiteľov jasne rozoznateľné a nemusia sa učiť používať ho
low power TV nízkowattová televízia pre malé komunity
low profile snaha vyhnúť sa publicite, nekomunikovať s médiami
LS long shot; fotografia alebo film nasnímané z diaľky

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.
MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne