7.7 C
Bratislava
sobota, 20. apríla 2024

N… negotiable, new media, news release…

Najčítanejšie

 

NAICS North American Industry Classification System – Severoamerický priemyselný klasifikačný systém – systém klasifikácie organizácií na základe hlavnej aktivity alebo hlavných výrobkov alebo služieb, ktoré dodávajú; používa sa v troch krajinách organizácie NAFTA Kanade, Mexiku a USA
name-badge, name tag menovka
narrowcasting presné zacielenie informácie na vybraných adresátov; opak broadcasting
national advertising celoštátna reklama, pokrývajúca celé územie krajiny; niekedy tiež reklama výrobcu zacielená na konečného spotrebiteľa, na rozdiel od reklamy orientovanej na predajcov, maloobchodníkov (retailer)
national character národná povaha – odlišná množina povahových čŕt spoločných pre danú krajinu alebo spoločnosť
national daily celoštátny denník
National Labor Relations Board Štátny výbor pre pracovné vzťahy (USA) – regulačný orgán federálnej vlády dozerajúci na aktivity odborov a vzťahy odborov a manažmentov
natsot natural sound; prirodzený zvuk – zvuk na pozadí, zaznamenaný počas nakrúcania; ambience – prostredie, atmosféra
natural environment prírodné prostredie – prírodné zdroje, potrebné ako vstupy do marketingového systému (produkcia a pod.), na ktoré marketingové aktivity vplývajú, alebo ktoré vplývajú na rozličné aspekty marketingu (napr. horúce prostredie na skladovanie potravín a pod.)
need/s potreba/potreby – to, čo sa objavuje, keď osobe chýba jedlo, odev, ubytovanie alebo iná hodnota; pocit nedostatku niečoho; osobitné, zväčša komplexné, potreby môžu mať aj organizácie
need recognition rozoznanie, uvedomenie si potreby – prvý stupeň nákupného rozhodovacieho procesu, kedy si spotrebiteľ uvedomí svoju potrebu alebo problém
need-satisfaction presentation prezentácia typu potreba-uspokojenie – predajný formát zdôrazňujúci skúmanie a počúvanie zo strane predávajúceho s cieľom identifikovať záujmy a potreby perspektívnych kupujúcich
neger černoch, nádenník, tieňový autor; autor prejavov, článkov a vystúpení významných osobností; v televízii tiež tabuľka s textom, ktorý možno čítať bez toho, aby bola viditeľná v obraze; ghostwriter
negotiable riešiteľný, dosažiteľný rokovaním; prekonateľný; prijateľný; prevoditeľný, speňažiteľný, obchodovateľný
negotiate rokovať, vyjednávať
negotiation rokovanie, vyjednávanie
Net Generation  generácia detí narodená po r. 1976 (USA); Net Generation; baby boomlet; Generation Y
netiquette etika komunikácie prostredníctvom internetu, elektronickej pošty a počítačových sietí
network sieť; systém, skupina vysielačov s rovnakým programom; veľká rozhlasová a televízna spoločnosť; sieťovina; prenosový článok; vysielať skupinou vysielačov; záujmová skupina
networking vytváranie, budovanie siete
neuromarketing neuromarketing – oblasť marketingu, ktorá využíva na skúmanie správania sa spotrebiteľov poznatky neurovedy a najmodernejšie technológie, napr. magnetickú rezonanciu, elektroencefalografiu, meranie vodivého odporu kože, presných pohybov očí, srdečného tepu a pod.
new buy nový nákup – prvá kúpa výrobku alebo služby, charakteristická väčším potenciálnym rizikom
new media nové médiá, nové komunikačné nástroje, charakteristické najmä digitálnou interaktivitou – predovšetkým internet, web stránky, počítačové multimédiá, počítačové hry, CD-ROM, DVD a pod. Tento pojem sa vyvíja, kedysi patrili medzi „nové médiá“ teletext, audiovízia, káblová a satelitná televízia a ešte predtým aj rozhlas a neskôr televízia.
new product nový produkt – výrobok, služba alebo myšlienka, ktoré niektorí možní zákazníci vnímajú ako nové
new-product concept koncepcia nového produktu – predbežný opis tovaru alebo služby, ktoré by firma mohla ponúknuť na predaj
new-product development vývoj nového produktu – vyvíjanie pôvodných produktov, zlepšených produktov, pozmenených produktov a nových značiek pomocou vlastného výskumu a vývoja organizácie
new-product process proces nového produktu – sled aktivít firmy, ktoré používa na identifikáciu obchodných príležitostí a ich premenu na predávateľný výrobok alebo službu; pozostáva zo 7 krokov – stratégia nového produktu, generovanie myšlienky, skúmanie a hodnotenie, obchodná analýza, vývoj, testovanie a napokon komercializácia
new-product strategy development stratégia vývoja nového produktu – fáza procesu nového produktu, v ktorej firma definuje úlohu nových produktov vo forme celkových cieľov firmy
new products nové výrobky, produkty
new task nová úloha, nové zadanie – situácia pri nakupovaní organizácií, v ktorej nákupca kupuje výrobok alebo službu prvýkrát
news správa, správy, novinky, zvesti
news agency, wire agency tlačová agentúra
newsagent majiteľ predajne novín
news article novinový článok, aktualita
news conference tlačová konferencia – nástroj na získanie publicity: informatívne stretnutie predstaviteľov organizácie s predstaviteľmi médií, ktorí dostanú podrobnejšie informácie a materiály týkajúce sa predmetu stretnutia; vnútorná redakčná porada média, kde sa rozhoduje o publicite pre rozličné udalosti
news editor spravodajský redaktor
news conference tlačová konferencia – nástroj na získanie publicity: informatívne stretnutie predstaviteľov organizácie s predstaviteľmi médií, ktorí dostanú podrobnejšie informácie a materiály týkajúce sa predmetu stretnutia; štruktúrovaná príležitosť poskytnúť informáciu súčasne všetkým médiám; vnútorná redakčná porada média, kde sa rozhoduje o publicite pre rozličné udalosti
news release tlačová informácia, informácia pre tlač, tlačové komuniké; press release, publicity release
newsletter informačný bulletin, newsletter (spravidla časopis, tlačové informačné médium nejakej inštitúcie), môže sa rozširovať aj v elektornickej forme pomocou e-mailov – tzv. e-newsletter
newspaper noviny, denník; časopis
newsprint novinový papier, určený aj na lacnejšie tlačoviny
news-room redakcia správ; čitáreň novín a časopisov; miestnosť pre novinárov informujúcich o nejakej udalosti, kde sú k dispozícii informácie, služby, občerstvenie, hygienické zariadenia a pod, tlačové stredisko
newsworthy hodiaci sa do novín, stojaci za správu pre médiá
NGO (non-governmental organization) mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizácia, organizácia tretieho sektora
niche voľné miesto, medzera na trhu; miesto, výklenok, útočisko
no comment bez komentára, „Nekomentujem“, „no comment“; bez pripomienok
noise šum – vonkajšie faktory, ktoré pôsobia proti účinnej komunikácii skresľovaním informácie, posolstva lebo spätnej väzby
non-attributable bez udania zdroja
noncumulative quantity discounts nekumulatívne množstevné zľavy – cenové redukcie na základe jednotlivých objednávok
nondurable good tovar, predmet krátkodobej spotreby – položka, ktorá sa spotrebúva pri jednom alebo niekoľkých použitiach
nonpersonal communication channels neosobné komunikačné kanály – médiá, ktoré nesú posolstvo bez osobného kontaktu alebo spätnej väzby, vrátane hlavných masmédií, atmosféry a riadených udalostí
nonprobability sampling nepravdepodobnostná vzorkovanie – využívanie subjektívnych úsudkov na výber vzoriek, čo spôsobuje, že šanca na výber určitého prvku môže byť neznáma alebo nulová
nonprofit nezárobkový, neziskový
nonprofit organization nezárobková organizácia – mimovládna organizácia, ktorá slúži svojím zákazníkom, ale nevytyčuje si zisk ako svoj organizačný cieľ
non-governmental organization (NGO) mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizácia, organizácia tretieho sektora
nonrepetitive decisions neopakovateľné rozhodnutia – rozhodnutia, ktoré sú jedinečné v danom čase a danej situácii
North American Industry Classification System (NAICS) Severoamerický priemyselný klasifikačný systém – systém klasifikácie organizácií na základe hlavnej aktivity alebo hlavných výrobkov alebo služieb, ktoré dodávajú; používa sa v troch krajinách organizácie NAFTA Kanade, Mexiku a USA
not-for-profit nezárobkový, neziskový
not-for-profit organisation nezisková organizácia – skupina alebo firma, ktorej prvotným zmyslom nie je dosahovať zisk, bez ohľadu na to, či ho v danom roku dosahuje alebo nie
note poznámka, záznam; zaznamenať; znak, značka; správa, povesť
notebook zápisník, notes, diár; prenosný počítač
notice oznam, predbežné upozornenie; vyhlásenie; varovanie; všimnúť si; dávať pozor; uviesť; výpoveď

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.
MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne