9.4 C
Bratislava
sobota, 2. marca 2024

Nomináciám na ocenenie „Račianske srdce 2023“ predchádzala búrlivá diskusia poslancov miestneho zastupiteľstva

Najčítanejšie

Ocenenie Račianske srdce udeľuje mestská časť od roku 1999 a v minulosti ho získali okrem Ľudovíta Havloviča, Cyrila Sekerku, Eduarda Wenzla, Dušana Žitného, Mariána Šeredu, Anny Würflovej, či Vojtecha Polakoviča aj ďalšie osobnosti Rače.

Podľa štatútu „ocenenie Račianske srdce možno udeliť fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti alebo o rozvoj života jej obyvateľov v oblasti kultúry, školstva, športu, sociálnej oblasti alebo svojou prácou vynikajúco reprezentovali mestskú časť.“

Na zastupiteľstve konanom v utorok 6. februára 2024 dochádzalo medzi poslancami k hádkam, ktoré starosta Michal Drotován komentoval aj slovami: „Prečo sa hádate, keď sa môžete pobiť?“

Komisia ešte pred konaním zastupiteľstva hlasovala a nadpolovičnú väčšinu hlasov dostali traja kandidáti, ktorých odporučila pre ocenenie Račianske srdce 2023. Na komisii neuspeli Ing. Ján Lipiansky, st., predseda Jednoty dôchodcov Slovenska a Hannah Michalková zo Športového klubu karate SEIWA.

Výberová komisia s poradným hlasom navrhla za laureátov: občianske združenie Mládež ulice sídliaceho v priestoroch Starej Jedálne na Peknej ulici v Krasňanoch, ďalej predsedu Slovenského stolnotenisového zväzu Ing. Antona Hamrana a učiteľku a zástupkyňu riaditeľky na ZŠ Tbiliská Mgr. Oľgu Šándorovú.

Poslanci na zastupiteľstve navrhli doplniť a odsúhlasili hlasovaním ďalších dvoch laureátov PhDr. Janu Maníkovú, predsedníčku Račianskeho muzeálneho spolku a PhDr. Alžbetu Capkovú, račiansku predsedníčku Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá je zároveň i šéfredaktorkou portálu VivaSenior.sk.

Na zastupiteľstve sa vyskytlo viacero hádok poslancov a miestami pripomínalo predvolebnú kampaň. Poslanec Ján Polakovič sa nakoniec zdržal hlasovania, poslankyňa Milada Dobrotková z platformy „Rača je náš domov“ verejne kritizovala predsedu Výberovej komisie Róberta Pajdhlausera z platformy „Rača je náš domov“:

„Vedenie komisie bolo nekompetentné, pán vicestarosta Pajdlhauser nezvládol rokovanie komisie a predložil zastupiteľstvu nekompetentný a nekompletný návrh, ktorý teraz zastupiteľstvo bude korigovať na základe zlých a nedostatočných podkladov…,“ uviedla Milada Dobrotková.

Róbert Pajdlhauser tvrdil, že komisia o nomináciách rozhodovala štandardným spôsobom, pri svojom vyjadrovaní prekvapivo použil aj anglický výraz That’s all (pozn.: To je všetko): „Komisia sa zišla na druhý pokus, zišli sme sa šiesti z ôsmich, vychádzali sme z tajného hlasovania, čo považujem za najvyšší princíp demokracie, že každý sa rozhodne podľa najvyššieho vedomia a svedomia… postúpili tí čo dostali nadpolovičnú väčšinu, podľa štatútu… Na zastupiteľstve sa môžu realizovať všetci poslanci, na to aby mohli doplniť svoje hlasovanie v rámci zastupiteľstva a obsadiť dve miesta, ktoré nie sú obsadené, do naplnenia štatútu maximálneho počtu piatich laureátov,“ reagoval na zastupiteľstve vicestarosta Róbert Pajdlhauser a doplnil: „Komisia vybrala v najlepšom vedomí a svedomí, je mi ľúto Miladka že nebol vybratý tvoj kandidát a celá táto debata je len stále o tom istom…

Poslanec zo starostovej platformy „Rača je náš domov“, ktorý nechcel byť menovaný, pripisoval spory poslancov na zastupiteľstve skutočnosti, že sa predtým nezišla Rada miestneho zastupiteľstva, pretože sa viacerí ospravedlnili, preto nemohli poslanci pred zastupiteľstvom „učesať“ svoje návrhy.

Zisťovali sme u poslankyne Milady Dobrotkovej v čom spočíval spor na zastupiteľstve medzi ňou a vicestarostom Róbertom Pajdlhauserom:

„Môj názor na schvaľovanie nominácií za rok 2023 som prezentovala hneď na začiatku rokovania Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Rača (MZ). Navrhovala som tento bod rokovania stiahnuť. Odôvodnila som to tým, že závery ktoré predložila príslušná Výberová komisia na ocenenie „Račianske srdce“ nie sú dostatočné na to, aby sa poslanci mohli v tej danej chvíli správne rozhodnúť. Komisiu a jej rokovanie viedol pán vicestarosta, preto som ho vinila z nedostatočnej práce vo výberovej komisii,“ uviedla pre Račiansky Večerník Milada Dobrotková a doplnila:

„Poslancom, starostovi a vicestarostovi som zaslala do poludnia v deň konania MZ v ktorom som avizovala, že dám návrh na stiahnutie tohto bodu a aj návrh ďalšieho postupu, ktorý som považovala za správny. Poslanci väčšinou prítomných tento návrh neschválili a preto sa o nomináciách rokovalo v bode rokovania č. 18“.

Čo konkrétne ste vicestarostovi Pajdlhauserovi vyčítali, v čom bol podľa vás nekompetentný ako predseda komisie, ktorá ako poradný orgán riešila udeľovanie ocenenia Račianske srdce?

„V e-maili, ktorý som poslala do poludnia 6. februára 2024 poslancom, starostovi, prednostovi som uviedla dôvody na a) stiahnutie materiálu z rokovania MZ, b) zrušenie doterajšie zloženie výberovej komisie a c) zmenu štatútu v tomto zmysle.

Navrhla som postup:
• Materiál stiahnuť z rokovania MZ (toto pri schvaľovaní programu neprešlo a nomináciách sa rokovalo)
• Zrušiť komisiu v tomto zložení a zvoliť členov tejto komisie, tj. aby o nomináciách rozhodovali všetci poslanci (tak ako sme to urobili aj v prípade schvaľovania dotácií)
• Aktualizovať v tom zmysle Štatút
• Ďalší postup: Nominácie – návrhy na ocenenie za rok 2023 by prerokovali všetci poslanci MZ ako noví členovia výberovej komisie v čo najkratšom čase.
• Všetky činnosti spojené s ocenením by sa posunuli o určitý čas, ktorý je treba.

„Výberová komisia teda pripravila nedostatočné podklady. Bolo jasné, že 3 nominácie, ktoré posunula výberová komisia na schvaľovanie MZ, bude MZ dopĺňať. Ale podklady výberovej komisie neboli na rozhodovanie na MZ dostatočné. Žiaden iný nominant (okrem 3) nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov danej komisie. Teda: ako mali rozhodnúť poslanci na rokovaní MZ, keď samotní členovia výberovej komisie nedali nikomu okrem spomínaných troch nadpolovičnú väčšinu hlasov,“ uviedla pre Račiansky Večerník Milada Dobrotková a doplnila:

A toto bola podstata:

„Poslanci MZ hlasovali o doplnení ďalších nominovaných na ocenenie bez prerokovania, t.j. zvažovania kto je tá nominovaná osoba, či je skutočne váha jeho osobnosti ( jeho doterajšie skutky, pôsobenie je V POROVNANÍ s ostatnými nominovanými) správna voľba. Či je dosah jeho činnosti lokálny, alebo presahuje našu obec.

Toto mala práve riešiť výberová komisia. Podľa môjho názoru to komisia neurobila správne. Jednu chybu sme nahradili druhou chybou: schválením návrhov bez prerokovania a porovnania s ostatnými návrhmi.

Na záver by som chcela povedať, že mi je ľúto mojich emocionálnych reakcií na rokovaní. Naozaj to nepatrí na rokovanie MZ. Nemám na to ospravedlnenie. Na druhej strane som vždy vedela prejaviť svoj názor a aj som ho prejavila. A to som robila aj na rokovaní MZ 6.2.2024,“ uviedla na záver pre Račiansky Večerník poslankyňa Milada Dobrotková.

Odovzdanie ocenení laureátom Račianskeho srdca je významná spoločenská udalosť v Rači

Ocenenie Račianske srdce sa každoročne udeľuje na jar počas slávnostného večera v Nemeckom kultúrnom dome v Rači, tento rok sa uskutoční 18. marca. Laureátmi ocenenia Račianske srdce za rok 2022 sa stali Ing. Mária Hatalová z Račianskeho muzeálneho spolku, Mgr. Darina Kučerová, PhDr. Alojz Luknár a Darina Polakovičová.

Minulý ročník sa uskutočnil v spoločenskej sále Nemeckého kultúrneho domu, kde cateringové služby zabezpečila Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu z ulice Na Pántoch, podľa zverejnenej objednávky v hodnote 809 eur, novomestský vinár Juraj Vladár dodal mestskej časti Rača 20 litrov červeného a 20 litrov bieleho vína v hodnote 220 eur, fotografické práce dodal v hodnote 110 eur Martin Bellay, Ing. Martin Chovanec zabezpečil pre mestskú časť natáčanie medailónov a technické zabezpečenie v hodnote 1000 eur (aktualizácia: v roku 2024 to už bude za cenu 1350 eur, podľa zverejnenej objednávky zo dňa 16.2.2024).

Podľa štatútu „ocenenie predstavuje odovzdanie plakety, listiny, kvetinového daru a finančného ohodnotenia v sume 200 eur každému laureátovi, ktoré odovzdáva starosta mestskej časti.“

„Ocenenie sa odovzdáva slávnostným spôsobom spravidla v mesiaci marec za prítomnosti poslancov miestneho zastupiteľstva a pozvaných hostí“.

Materiály na miestne zastupiteľstvo neboli zverejnené v zmysle zákona

Materiály na miestne zastupiteľstvo k jednotlivým bodom programu by mali byť, podľa zákona § 12, zverejnené min. 5 dni pred zastupiteľstvom a uznesenia následne najneskôr 3 dni po konaní zastupiteľstva. Upozornili sme na túto skutočnosť v utorok ráno 7. februára starostu Michala Drotována, ale doteraz nezabezpečil nápravu.

Verejnosť síce materiály nemala, ale poslanci áno, zobrazujú sa im na rovnakej stránke po prihlásený do systému. Poslanec platformy „Rača je náš domov“ predpokladá, že ich nezverejnili pre obyvateľov kvôli osobným údajom, či životopisom.

Zastupiteľstvo má ale verejnú povahu, v životopisoch ak je rodné číslo, to je definované ako osobný údaj, môže sa „začierniť“. Nemalo by byť pravidlom, aby sa vedenie obce, starosta, selektívne a subjektívne rozhodol, ktoré materiály zverejní a ktoré nie. Konanie starostu je v rozpore s rozvojom občianskej spoločnosti a v rozpore s jeho vlastným volebným programom na starostu.

Povinné zverejňovanie návrhov uznesení a materiálov na rokovanie zastupiteľstva

V § 12 zákona sa dopĺňa ods. 12, ktorý znie:

„Ak zákon, štatút obce alebo rokovací poriadok obecného zastupiteľstva stanovujú povinné zverejnenie návrhu uznesenia alebo iného materiálu určeného na rokovanie obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli a webovom sídle obce alebo iným spôsobom v obci obvyklým, ak obec nemá zriadené webové sídlo, zverejnenie zabezpečí obecný úrad. Obecný úrad zabezpečí aj zverejnenie návrhov uznesení alebo iných materiálov podľa predchádzajúcej vety, ktoré predložili poslanci obecného zastupiteľstva.“

V § 12 ods. 4 znie:

„(4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce alebo iným spôsobom v obci obvyklým, ak obec nemá zriadené webové sídlo aspoň päť pracovných dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Spolu s návrhom programu sa zverejňujú texty návrhov uznesení a všetkých materiálov určených na zasadnutie zastupiteľstva. Najneskôr do troch dní po zasadnutí zastupiteľstva sa rovnakým spôsobom zverejnia aj materiály a návrhy uznesení, ktoré boli predložené po lehote podľa prvej vety. Súčasne so zverejnením sa uvádza aj čas zverejnenia.“

Ocenenie Račianske srdce (foto: MČ Rača)
Držitelia ocenenia Račianske srdce

 

Račianske srdce 2023 (bude udelené v marci 2024)
Mládež ulice • Ing. Anton Hamran • Mgr. Oľga Šándorová • PhDr. Jana Maníková • PhDr. Alžbeta Capková

Račianske srdce 2022
Ing. Mária Hatalová • Mgr. Darina Kučerová • PhDr. Alojz Luknár • Darina Polakovičová

Račianske srdce 2019
Eva Dekanová • Ing. Depeš Milan • Mgr. Dudlák Miroslav • PaedDr. Anna Holováčová •Ing. Ján Longa • Cyril Sekerka

Račianske srdce 2018
Občianske združenie Kengura • Račiansky vinohradnícky spolok • Kaperová Jozefína Kiššíková Mária • Máťuš Dušan

Račianske srdce 2017
RNDr. Drotovánová Viera • Ing. Klaučová Zuzana • Kovačičová Ľudmila
Madola František • Ing. Mýtny Martin

Račianske srdce 2016
Hinczová Alena • Khandl Alojz • PhDr. Khandl Ladislav • Kolek Vincent • Mgr. Mesiariková Oľga

Račianske srdce 2015
Welnitzová Anna • Krajčovič Lucia • Khandl Alojz • Fitošová Renáta
Brchnelová Michaela • Solotruk Martin

Račianske srdce 2014
Mgr. Šišková Eva • PHDr. Ružarovský Ignác • Žitný Dušan • Dolinay Štefan
Ondrušková Jozefína • Poláková Soňa

Račianske srdce 2013
Ing. Šereda Marián • Khandl Peter • Lipiansky Ján • Doc. PHDr. Rusina Bartolomej, CSc. • Ing. Kiselková Ľudmila

Račianske srdce 2012
RNDr .Murín Gustáv,PhD. • Ing. Luknár Ján • Brunovský Ivan • Máťuš Pavol

Račianske srdce 2011
Sásiková Alžbeta • Liška František • Ščibrány Miroslav • Kayser Tomáš

Račianske srdce 2009
Bieliková Paulína • Akad. maliar Hornáček Viliam • Lednárová Henrietta
Martinec Zoroslav • MUDr. Šipošová Anna • Ing. Záruba Peter IM

Račianske srdce 2008
Kazmer Rudolf • Ing. Kubáček • Jiří Nedeliak • Ladislav IM • Prokešová Marta • Würflová Anna • Juríková Mária

Račianske srdce 2007
Nebolo udelené

Račianske srdce 2006
Baumannová Viera • Betechová Dobroslava • Demová Margita • Gálisová Margita • Kirchmayer Augustín • Ing. Kišová Jana • Kollárová Bohumila • Lacová Katarína • Matkovičová Margita • Ing. Mikle František • Ing. Polakovič Vojtech • Slobodníková Ľubica • Rendeková Ľudmila IM

Račianske srdce 2005
Bača Jozef • Barátová Marta • Beladičová Irena • Ing. Beladič Artur IM • Biskupičová Viera Bučiková Mária • Drojáková Rozália • Holecová Anna • Hudák Vladimír • PhDr. Jozefíniová Emília • PHDr.Joklová Jozefína • RNDr. Kalužay Jozef • PhD./CSc. Ing. Klema Milan • Lederleitnerová Agnesa • Mach Milan • Pajdlhauser Štefan • Petrašovičová Viktória • Ing. Polakovič Albín IM • Skurák Jozef • Ševčovič Peter • Švábek Jozef • Víglaská Slávka • Vulganová Anna

Račianske srdce 2004
Csöglei Jozef • Ďurčová Mária • Ivanič Vladimír • Janega Ivan • Janegová Antónia • Jurínová Valéria • Kuchár Miloš • Ledvoňová Agneša • Kováčová Antónia • Lebedová Ružena Luknárová Jozefa • Machajová Anna • Maníková Lucia • Mariničová Emília • Matušková Valéria • Mizeráková Štefánia • Mizerák Otto • Mrvová Terézia • Pelikánová Adriana Mgr. Püšpökyová Soňa • Roščáková Margita • Vykysalý Peter • Wenzl Eduard • Wenzlová Gabriela

Račianske srdce 2003
Achsová Katarína • Beňovič Karol • Budovská Kristína • Ing. Fillová Iveta
Križková Danica • Kučerová Dana • Mackovčin Ján • Majling Michal • Marko Ondrej
Matušková Margita • Pongraczová Oľga • Rathouský Karol • Schubertová Matilda •
Valachovič Viktor • Valentínová Rozália • Vančeková Valéria

Račianske srdce 2002
Nebolo udelené

Račianske srdce 2001
Benkovičová Renáta • Čeleďová Lýdia • Ďurčo Štefan • Prof. PhDr. Farkašová Danka, Csc.
Horný Milan • Hrdličková Helena • Chlapečka Ján • Jakubcová Emília • Janata František
Jarábeková Mária • Kolečáni Štefan • Komendová Magdaléna • Kotes Teodor • Mieč Igor
Ing. Mikoláš Ľubomír • Moravanská Jana • Mráz Jozef • Ing. Mrva Marian • Nagy Imrich
Oravec Miroslav • Páleníková Zuzana • Psota Emil • Rúnová Emília • Sedláčková Anna
Stacho Viliam • Stachová Viera • PhDr. Strnadová Mária • Štuhlová Judita • Valovičová Mária

Račianske srdce 2000
Ing. Bielek Jozef • Cibulčíková Anna • Fekete František • Ing. Grič Jaroslav • Hlavatý Jozef • Havlovič Ľudovít • Jakab Štefan • Jakabová Mária • Prof. RNDr. Krempaský Július, CSc. Ing. Kuchár Peter • Luknárová Dobroslava • Matúšek František • Moravanský Jozef • Palkovičová Margita • Poláčeková Olga • Ing. Surovič Pavol • Štancel Dušan •
Štancelová Lenka • Veselský František • Zvozilová Antónia

Račianske srdce 1999
Csadi Vojtech • Janega Ivan • Krajčovičová Helena st. • Martišová Mária • Melicherová Lidvína • Schubert Miroslav • Terény Eduard • Wenzl Oto

Informácie o tom čo všetko bolo predmetom aktuálneho zastupiteľstva, ale i všetky informácie o Rači môžete nájsť v skupine na Facebooku, ktorá sa volá Račianska INFOBANKA 

Marián Luha
Marián Luhahttp://www.racianskyvecernik.sk
Som šéfredaktorom portálov Bratislavský Večerník a Račiansky Večerník. Študoval som na masmediálnych fakultách na univerzitách na Slovensku a v Českej republike. V minulosti som pôsobil vo viacerých printových a elektronických médiách. V súčasnosti okrem portálov Bratislavskyvecernik.sk, Racianskyvecernik.sk a Novomestskyvecernik.sk vediem aj portály Mediahub.sk a Retazce.sk, ktoré sa ale začiatkom roka 2023 zlúčili pod jeden brand Bratislavský Večerník.sk. Zároveň vediem i printové noviny Račiansky Večerník a Novomestský Večerník. Žijem v najkrajšej bratislavskej mestskej časti, Rača. Pracujem tiež ako dobrovoľník a pomáham Račanom. 👍🍀😉 Svoje tipy na články mi môžete zasielať na e-mail: marian@luha.sk, alebo telefonicky, sms na 0950 355 504. Ďakujem. Články o Rači nájdete > TU

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne