33.7 C
Bratislava
piatok, 12. júla 2024

Po desaťročiach chátrania schválila vláda komplexnú rekonštrukciu nádhernej neogotickej stavby kaštieľa v Rusovciach

Najčítanejšie

Račiansky poslanec Michal Feik uviedol: „Súčasný vzhľad kaštieľa priniesla prestavba, ktorú realizoval gróf Emanuel Zichy-Ferraris v polovici 19. storočia. Kaštieľu, ktorý bol od roku 1646 rodovým sídlom rusovskej vetvy Zichyovcov, tak po viacerých predchádzajúcich stavebných úpravách dal konečnú podobu.

Podľa historických prameňov už v 13. storočí stál v Rusovciach hrad, v listinách označovaný ako „Uruzwar“. Prvá zmienka o hrade v Rusovciach je z roku 1266 v súvislosti s darovaním Rusoviec uhorským kráľom Belom IV. Herrandovi Hédervárimu, kráľovskému koniarnikovi, županovi Trenčianskeho a Mošonského komitátu. V priebehu 14. storočia boli Rusovce kráľovským majetkom (pravdepodobne ako súčasť panstva Magyaróvár) a boli dávané do zálohu.

Vo vývoji dnešného objektu je rozhodujúca etapa z rokov 1841 – 1844, keď bol vlastníkom kaštieľa gróf Emanuel Zichy-Ferraris. Za jeho panstva kaštieľ dostal svoj dnešný vzhľad. Po druhej svetovej vojne došlo v dôsledku opustenia kaštieľa k jeho rozkrádaniu a devastácii. Časť rodovej galérie Zichyovcov sa v roku 1952 dostala na hrad Červený Kameň.

CHÁTRANIE OD PÄŤDESIATYCH ROKOV

Novým majiteľom objektu sa v roku 1950 stal Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), ktorý tu zriadil svoje domovské sídlo. V roku 1976 bola naplánovaná generálna rekonštrukcia kaštieľa i priľahlého parku, ktorej realizácia sa mala uskutočniť v niekoľkých etapách. K začiatku samotnej rekonštrukcie, rozvrhnutej na sedem rokov, prišlo však až v roku 1982. Vplyvom okolností, napr. neustále sa meniaceho projektu a z toho vyplývajúceho časového sklzu, sa však práce postupne zastavovali. K ich úplnému zastaveniu prišlo na konci roku 1989.

NOVÝ SPRÁVCA: ÚRAD VLÁDY SR

V roku 1991 kaštieľ prevzala Slovenská národná galéria, ktorá si predsavzala urobiť z neho reprezentatívnu obrazáreň. Opäť sa obnovili rekonštrukčné práce. V roku 1995 prevzala kaštieľ Správa zariadení Úradu vlády SR, ktorá ho má v správe dodnes. Jej zámerom je pretvorenie kaštieľa na reprezentatívne miesto pre prijímanie a ubytovávanie zahraničných návštev.

REKONŠTRUKCIA

Úrad vlády SR vyhlásil v decembri 2019 súťaž na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Rusovce s predpokladanou hodnotou zákazy vo výške 71 mil. EUR bez DPH.
Kaštieľ má po realizácii komplexnej pamiatkovej rekonštrukcii, sanácii a zreštaurovaní slúžiť na reprezentačné,stravovacie a ubytovacie účely pre štátne podujatia na najvyššej úrovni, významné medzinárodné návštevy, organizáciu seminárov za účasti najvyšších ústavných činiteľov. Zrekonštruovať sa má aj čeľadník a park.

KOMPLIKÁCIE PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Proces verejného obstarávania však brzdilo viacero konaní o námietkach v priebehu jednotlivých etáp súťaže. Každé z nich posúvalo začiatok prác o niekoľko mesiacov. Finálne vyhodnotenie ponúk sa tak uskutočnilo až v júli 2023. Úrad vlády vybral ako víťaznú ponuku združenia firiem Hochtief, Hornex a Adifex, ktoré predložilo realizáciu rekonštrukcie za najnižšiu cenu 104 miliónov eur (s DPH).

K podpisu zmluvy však nedošlo, lebo proti rozhodnutiu vlády podal námietky jeden z neúspešných uchádzačov. Podľa neho totiž víťaz tendra predložil mimoriadne nízku cenu rekonštrukcie, za ktorú vraj nie je možné naplniť požadovaný objem prác. Konečná cena úspešného uchádzača je totiž približne o 30 miliónov eur lacnejšia, ako priemer konečnej ceny ďalších dvoch ponúk.

Úrad pre verejné obstarávanie sa v spore priklonil na stranu žalobcu. Podľa kontrolórov Úrad vlády dostatočne nepreveril mimoriadne nízku ponuku víťazného združenia. „Úspešný uchádzač dostatočne neodstránil pochybnosti o reálnosti jeho ponuky a schopnosti riadne plniť predmet zákazky,” oznámil úrad vo svojom rozhodnutí. Preto kontrolný orgán nariadil zrušiť rozhodnutie o výsledku vyhodnotenia ponúk a opätovne posúdiť ponuku uchádzača, ktorú vyhodnotil ako víťaznú.

Úrad vlády opätovne posúdil ponuku uchádzača a vyhodnotil ju ako víťaznú.

SCHVÁLENIE REKONŠTRUKCIE

Vláda SR na svojom rokovaní 12. 6. 2024 schválila spustenie realizácie rekonštrukcie NKP Kaštieľ Rusovce. Zároveň uložila vedúcemu Úradu vlády SR zabezpečiť rekonštrukciu NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu v súlade s návrhom Spustenia realizácie rekonštrukcie NKP Kaštieľ Rusovce do 31. decembra 2029 a realizovať v rámci financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu optimalizačné návrhy a úsporné opatrenia a zároveň hľadať alternatívne zdroje financovania (napr. z voľných zdrojov v Pláne obnovy a odolnosti SR, zo zdrojov EÚ, rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky v rámci limitu kapitoly Úrad vlády SR alebo z iných alternatívnych zdrojov financovania). Ministrovi financií uložila zabezpečiť finančné prostriedky na rekonštrukciu NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu v období rokov 2024 – 2029,“ uviedol Michal Feik.

(fb)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne