31.9 C
Bratislava
piatok, 12. júla 2024

Nová známka od Slovenskej pošty: 100. výročie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku

Najčítanejšie

Slovenská pošta, a.s., dnes vydáva poštovú známku „100. výročie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku“ s nominálnou hodnotou 2,00 €.

Poštová známka s rozmermi 44,4 × 27,2 mm vrátane perforácie vychádza vo forme upraveného tlačového listu s desiatimi známkami. Známku vytlačila technikou oceľorytiny v kombinácii s ofsetom spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Na poštovej známke je zobrazený trojvalcový parný hasiaci stroj z obdobia Rakúsko-Uhorska (obec Veľké Uherce, od výrobcu W-Knaust Viedeň).

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 5.8.2022 a domicilom mesta Trenčín. Motívom FDC je historická hasičská prilba a na FDC pečiatke je zobrazená hasičská sekera. FDC vytlačila technikou oceľorytiny spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Zemská hasičská jednota na Slovensku bola založená 6.8.1922 v Trenčíne. Jej sídlom sa stal Turčiansky Sv. Martin. Prvým zemským veliteľom bol na ustanovujúcom zjazde zvolený Vojtech Nemák a prvým námestným veliteľom sa stal Miloslav Schmidt, ktorého v roku 1926 zvolilo valné zhromaždenie Zemskej hasičskej jednoty za zemského veliteľa.

Hlavnou úlohou Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku bola organizácia hasičstva na Slovensku a jeho technický rozvoj. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto krédo sa dodnes vyníma na každej vlajke hasičského zboru.

Významným projektom, ktorý pretrval do dnešných dní a upevnil meno a postavenie Miloslava Schmidta v slovenskom hasičstve, bola stavba Hasičského domu v Martine.

Bol slávnostne otvorený 12.10.1930 za účasti hasičstva z celej republiky a zahraničných hostí. Popri štátnych orgánoch má v oblasti ochrany pred požiarmi významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (DPO SR), ktorá je právnou nástupkyňou Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.

Cieľom DPO SR je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži, vykonávanie zásahovej činnosti, zachovávanie a zveľaďovanie historického a kultúrneho dedičstva, organizovanie športovej činnosti a súťaží či verejnoprospešná, vzdelávacia, osvetová a kultúrna činnosť.

V minulosti i dnes je základnou organizačnou jednotkou DPO SR dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). V súčasnej dobe je na Slovensku 2 189 DHZ s počtom 79 762 členov. Na základe územného princípu tvoria tieto dobrovoľné hasičské zbory územné organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Tiež je ustanovených 8 krajských výborov DPO SR, a to na delegačnom princípe. Každý kraj má zastúpenie v Prezídiu DPO SR a každá územná organizácia (okres) má zastúpenie v Sneme DPO SR. Najvyšším orgánom DPO SR je Republikové valné zhromaždenie DPO SR, ktoré sa schádza raz za päť rokov.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne