18.5 C
Bratislava
nedeľa, 16. júna 2024

Developer žiada v Lamači o zmenu územného plánu – namiesto „Trasláku“ navrhuje bytovky

Najčítanejšie

Starosta mestskej časti Lamač Igor Polakovič uviedol: „Spoločnosť OC Karpatia s.r.o., ako vlastník budovy bývalého Obchodného domu Lamač a okolitých pozemkov navrhuje mestu zmenu územného plánu. Ten spočíva v zmene v súčasnosti platnej regulácie občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu na:

a) viacpodlažnú zástavba obytného územia – 101, rozvojové územie s návrhom regulačného kódu G, alebo b) zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti – 501, rozvojové územie s návrhom regulačného kódu H

Pre overenie koncepcie priestorového usporiadania, stanovenie optimálnej intenzity využitia územia, a zmeny funkčného využívania územia si Hl. mesto Bratislava vyžiadalo od navrhovateľa vypracovanie urbanistickej štúdie, ktorej návrh musí byť prerokovaný s dotknutou verejnosťou.

Po vyhodnotení a zapracovaní prerokovania bude návrh urbanistickej štúdie dopracovaný do čistopisu, ktorý sa predloží Hl. mestu SR Bratislava na vyjadrenie. Na základe štúdie sa následne posúdi opodstatnenosť návrhu na zmenu územného plánu.

V prípade súhlasu mesta Bratislava so zmenou územného plánu by v súlade so strategickými dokumentmi „Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030“ a „Metodika zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania“ musel developer odovzdať samospráve časť bytov do fondu nájomného bývania.

Verejné prerokovanie návrhu sa uskutoční dňa 29. apríla 2024 o 17:00 v kinosále Kultúrneho centra na Malokarpatskom námestí 3. K prezentácii bude poskytnutý odborný výklad spracovateľa tohto územnoplánovacieho podkladu,“ uviedol Igor Polakovič.

(fb)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne